JUDr. Stanislav Grospič

  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.01.2018 10:34:00

Členové mandátového a imunitního výboru mohli do trestního spisu nahlédnout

Členové mandátového a imunitního výboru mohli do trestního spisu nahlédnout

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2018 k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

první žádost pražského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování odboru hospodářské kriminality třetího oddělení o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka byla Poslanecké sněmovně předložena již v sedmém volebním období a Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas k trestnímu stíhání obou poslanců dne 6. září 2017. Vzhledem k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, ve kterých Ing. Andrej Babiš a Ing. Jaroslav Faltýnek nabyli mandát poslance, je pro pokračování trestního stíhání obou poslanců vyžádáno vyslovení souhlasu nově zvolené komory.

Dne 22. listopadu 2017 byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost uvedeného policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a dne následujícího byla předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Sněmovně. Oběma poslancům byla žádost policejního orgánu doručena společně s pozvánkou na jednání mandátového a imunitního výboru na den 9. ledna 2018 a doručení bylo vykázáno. Členové výboru měli možnost se seznámit se žádostí policejního orgánu, jejíž přílohou je usnesení o zahájení trestního stíhání obou poslanců, v prostorách sekretariátu výboru. Trestní spis vedený ve věci obou poslanců nebyl mandátovému a imunitnímu výboru poskytnut, policejní orgán však umožnil po opakované žádosti všem členům výboru, kteří o to projevili zájem, aby mohli do trestního spisu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Součástí trestního spisu byla od 4. ledna tohoto roku i závěrečná zpráva Úřadu pro boj proti podvodům OLAF v anglickém jazyce.

Žádost policejního orgánu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. Mandátový a imunitní výbor projednávání žádosti policejního orgánu zahájil na své 3. schůzi, která se konala dne 28. listopadu 2017. Za zpravodajku výboru byla určena poslankyně Kateřina Valachová a projednávání výbor přerušil za účelem vyžádání si podkladů potřebných pro posouzení věci. Projednání žádosti policejního orgánu bylo pak v souladu s jednacím řádem Sněmovny zařazeno na 2. schůzi Poslanecké sněmovny jako bod 31. Projednávání tohoto bodu bylo následně usnesením Sněmovny číslo 33 ze dne 30. listopadu 2017 přerušeno a odročeno do doby projednání tohoto bodu mandátovým a imunitním výborem.

Další jednání výboru o žádosti policejního orgánu se uskutečnilo na 4. schůzi mandátového a imunitního výboru dne 12. prosince 2017 a bylo přerušeno usnesením číslo 23, kterým jsem byl pověřen opětovně požádat vrchního komisaře o doručení trestního spisu. Žádost byla policejním orgánem opětovně zamítnuta. Na 6. schůzi výboru dne 9. ledna 2018 výbor vyslechl vyjádření vrchního komisaře kapitána Pavla Nevtípila a dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze dr. Jaroslava Šarocha, kteří zodpověděli otázky položené členy výboru. Jako podklad pro jednání výboru byl vrchní státní zástupkyní v Praze poskytnut výstup z dohledové prověrky provedené ve věci na základě podnětu podaného společností Imobia, a.s.

Oba poslanci pozvaní na toto jednání výboru požádali prostřednictvím svých právních zástupců o přeložení termínu své osobní účasti na další jednání výboru, a to z důvodu možnosti seznámení se jejich právních zástupců se zněním závěrečné zprávy OLAF, založené do trestního spisu vedeného proti oběma poslancům. Této žádosti bylo výborem vyhověno a poslanec Andrej Babiš a poslanec Jaroslav Faltýnek byli k osobní účasti na jednání výboru za přítomnosti svých právních zástupců pozváni na den 16. ledna 2018. Projednávání žádosti policejního orgánu bylo pak výborem do data 16. ledna 2018 přerušeno.

Na mimořádné schůzi výboru, která se uskutečnila 10. ledna tohoto roku, výbor usnesením číslo 37 rozšířil seznam osob pozvaných na jednání výboru dne 16. ledna 2018 o pana Mgr. Jiřího Komárka. Usnesení číslo 37 bylo potom následovně přijato počtem deseti hlasů z počtu devatenácti přítomných členů výboru. Na dalším jednání výboru bylo potom rozhodnuto o upuštění od vyslechnutí osobního vyjádření pana Mgr. Jiřího Komárka, a to z důvodu rozhodnutí ministra vnitra o nezproštění povinnosti pana Komárka zachovávat mlčenlivost. Toto rozhodnutí bylo výboru doručeno potom před jednáním mandátového a imunitního výboru 15. ledna.

Členové výboru následně na jednání mandátového a imunitního výboru 16. ledna vyslechli vyjádření poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka a jejich právních zástupců. Všichni pozvaní zodpověděli dotazy položené jim členy výboru. Oba poslanci ve svých vystoupeních před výborem uvedli, že požádají Poslaneckou sněmovnu o své vydání. Následně po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslankyně Kateřiny Valachové a po rozpravě mandátový a imunitní výbor přijal dva návrhy předložené Sněmovně, které vám byly rozdány na lavice 16. ledna. O každém z obou poslanců hlasoval výbor odděleně, návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vydání poslance Andreje Babiše i poslance Jaroslava Faltýnka potom byl podpořen většinou členů výboru.

Se stanovisky mandátového a imunitního výboru k žádosti policejního orgánu k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka vás potom následně seznámí zpravodajka výboru poslankyně Kateřina Valachová. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama