JUDr. Vladimír Kremlík

  • BPP
  • ministr dopravy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 5. 2019 13:27:00

Provozovatelé plavidel budou muset mít zařízení pro sledování polohy a pohybu

Provozovatelé plavidel budou muset mít zařízení pro sledování polohy a pohybu

Projev na 8. schůzi Senátu dne 2. 5. 2019 k návrhu zákona o vnitrozemské plavbě a o správních poplatcích.

Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, místopředsedkyně, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, nyní směrnice 2009/100/ES, a zrušuje směrnice 2006/87/ES do vnitrostátního právního řádu.

Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v samotném návrhu zákona. V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, k procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel a zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků, včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu.

Návrh zákona přináší další změny, které přesahují rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách využívaných vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb v České republice. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu. Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností a aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru.

Poslanecká sněmovna PČR návrh schválila dne 6. března 2019, a to ve znění pozměňovacích návrhů zahrnujících úpravu čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazu způsobilosti, úpravu obětování věci ve společném nebezpečí, rozšíření působnosti Ministerstva dopravy a Státní plavební správy o činnosti týkající se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu, aktualizaci odkazu na unijní předpis, legislativně technické úpravy včetně změny data nabytí účinnosti a úpravu vyjmutí převozních lodí z povinnosti vybavit je zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

S tomuto pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy souhlasilo. V rámci projednávání Senátu PČR byl k návrhu zákona uplatněn pozměňovací návrh pana senátora Šilara, spočívající ve vypuštění vybraných potřeb, pro jejichž naplnění může Ministerstvo dopravy zřídit státní příspěvkovou organizaci. S tímto pozměňovacím návrhem Ministerstvo dopravy nesouhlasilo. Ačkoliv je nutno připustit, že mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství došlo k předběžné dohodě o převodu vybraných činností na státní podniky Povodí, je daný proces zatím pouze v přípravné fázi. Přičemž za této okolnosti se pozměňovacím návrhem předvídaná změna právní úpravy koncepčního charakteru jeví jako předčasná.

Navrhovaná změna navíc představuje zásah do věcné působnosti Ministerstva dopravy, jenž není vhodné přijímat v takto pokročilé fázi legislativního procesu.

Dne 24. dubna 2019 byl návrh zákona projednán ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR. Oba výbory doporučily schválit návrh zákona v podobě, v jaké byl Senátu postoupen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout