Jan Birke

  • ČSSD
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 2. 2019 17:47:00

Především jde o zvýšení odolnosti krajiny vůči suchu a zadržení vody v krajině

Především jde o zvýšení odolnosti krajiny vůči suchu a zadržení vody v krajině

Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2019 ke stavebnímu a vodnímu zákonu

 Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

tak jak bylo řečeno, jsem zástupce předkladatele kolegů poslanců Pavla Kováčika, Karla Turečka, Zdeňka Podala, kteří se snaží touto novelou vydat zákon, kterým se mění zákon 183 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, a o vodách, o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon. Dovolte mi, abych velmi stručně popsal, co je cílem navrhované úpravy. Především je to zvýšení odolnosti krajiny vůči důsledkům sucha a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. metrologického sucha.

Předpokládaný návrh se uvedeného snaží docílit vytvořením zvláštní skupiny terénních úprav, sloužících k zadržování vody v krajině a usnadněním jejich povolování, jakož i povolování zákonem vymezeného okruhu tzv. malých vodních děl. Terénní úpravy. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině, je zakotvení maximálně povolená velikost s příslušnou hloubkou jeden a půl metru včetně a maximálně přípustnou plochou dvou hektarů. Terénní úpravy slouží k zadržování vody v krajině, nebudou s ohledem na svůj charakter vyžadovat ani stavební povolení ani ohlášení. Tato terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.

Dále malá vodní díla. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování vymezení skupiny tzv. malých vodních děl. Tato vodní díla budou mít maximální přípustnou plochu dvou hektarů a výšku hráze menší rovnu jeden a půl metru, budou sloužit ke vzdouvání a akumulaci vod a buď nebudou podléhat technickobezpečnostnímu dohledu, nebo nebudou splňovat kritéria pro zařazení do čtvrté kategorie technickobezpečnostního dohledu. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Souhlasem s ohlášením se má nakládání s vodami za povolené minimální zůstatkový průtok za stanovený. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie. Tato vodní díla lze používat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Pro výše uvedené terénní úpravy a malá vodní díla souhrnem se v rámci zjednodušení navrhují další úpravy, které jsou součástí této novely. Možnost vydat územní souhlas bude i v případě, pokud je záměr mimo zastavené území nebo zastavitelnou plochu, a pokud je záměr umístěný mimo území chráněné podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny a nebude se vyžadovat závazné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Dámy a pánové, ještě malou poznámku. Chci říci, že tato novela byla konzultovaná primárně z dílny Ministerstva zemědělství a samozřejmě konzultovaná se zde přítomným panem ministrem zemědělství Tomanem s tím, že jsem byl samozřejmě požádán jako zástupce předkladatele a děkuji kolegům, kteří se připodepsali pod tento zákon. Žádám vás tedy, abychom tento zákon pustili do prvního (?) čtení.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout