Marek Novák

  • ANO 2011
  • Zlínský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.04.2020 17:38:16

Hoří nám informační systémy na MPSV v pandemické době? Není čas na "lakování".

Hoří nám informační systémy na MPSV v pandemické době? Není čas na "lakování".

Zajištění výplaty sociálních dávek a důchodů v roce 2021 prostřednictvím nových informačních systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí budí stále větší rozpaky.

Ty nebyly rozptýleny ani na posledních jednáních Výboru pro sociální politiku parlamentu, který se implementací nových softwarů na ministerstvu zabývá. Další jednání výboru k tomuto bodu se bude konat 30.dubna 2020.
Ministerstvo dosud na drtivou většinu otázek poslanců nepřipravilo jasné odpovědi, vše nasvědčuje tomu, že složitý proces není pod kontrolou, neprobíhá jednotně a nasazení nového systému je ohroženo. To by mohlo znamenat provizorní pokračování se současnými systémy a zvýšené náklady.


Z předložených informací k jednotlivým informačním systémům je patrné, že se neřídí jednotným způsobem, protože tyto informace mají různou formu a různou úroveň detailu. Z toho lze usuzovat, že problematika není řešena žádným způsobem jako celek, což je v takovém rozsahu zcela nepřijatelné. Materiál ministerstva zcela postrádá požadovaný harmonogram. Odpovědi jsou vyhýbavé a místo jasných informací přináší více otázek. To jsou alarmující skutečnosti.


A jak se plní požadavky výboru? Posuďte sami...
V první řadě jsme požadovali jasný, věcný a časový harmonogram dokončení celého souboru systémů "JISPSV (Jednotný informační systém práce a sociálních věcí). Zde jsme obdrželi pouze obecný pohled k prvnímu kvartálu 2020, ze kterého není zřejmé, zda jsou všechny uvedené komponenty dokončené či nikoli a jaký je jejich aktuální stav, případně které z komponent budou nahrazeny včetně údaje kdy a čím?  
K IS ZAM (zaměstnanost) jsme dostali informaci, že bylo otestováno 77% funkcionalit, bohužel však nevíme, kdy budou testy provedeny 100%. Dále jsme se dozvěděli, že migrace dat se nestihne do listopadu 2020, z důvodu vysoké komplexností dat, rozdílnou logickou strukturou zdrojových a cílových databází a s tím související problémy s mapováním, či úplností dat a též absence striktních pravidel. Problém však je, že pokud nebudou včas migrována data, nový systém nebude mít co zpracovat. Nestačím se divit, že tyto skutečnosti nebyly známy a zohledněny při tvorbě harmonogramu.


Další otazníky jsou také u Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV), protože neznáme termíny plnění jednotlivých částí tohoto řešení.
Dalšímu systému IPPD (Integrovaná podpůrná a provozní data), který je nutný ke vzájemnému propojení systémů a sběru dat v červnu končí ávající smlouva. Zde výbor vůbec nemá informaci, jak bude celá situace řešena.Proč situace došla tak daleko, že v červnu končí smlouva a v půlce dubna stále není vybrán dodavatel? Jakým způsobem bude probíhat předání díla novému dodavateli a jak je tato fáze zasmluvněna? Dle informací z NEN nebyla zakázka dosud vypsána.
V souvislosti s výše uvedeným vyvstává spousta otázek, na které bude muset ministerstvo výboru poskytnout odpovědi.


V dokumentu k IPPD je uvedeno, že je nutno spustit zejména klíčovou komponentu Exekuce, Jaké další komponenty je nutné ještě implementovat?
Jaké jsou termíny spuštění dalších komponent?
Z jakých smluv a v jakém režimu budou změnové požadavky zadávány? 
Z předmětného, MPSV poskytnutém materiálu nejsou zřejmé některé podstatné údaje, např. kolik bude stát provoz systému IS ZAM? Hovoří se o podpoře provozu při spuštění 1.7 mil. Kč vč. DPH a v posledním odstavci je uvedeno, že smlouva po dodatku obsahuje zajištění 6 měsíčního provozu 6 x 1,1 mil, Kč vč. DPH, která částka je správná?
Může MPSV garantovat, že nedojde k vypisování dalších JŘBU či jinak zadávaných zakázek přímo vybranému dodavateli, ale bude vždy realizováno transparentní výběrové řízení?
Proč ministerstvo viní z nedodržení termínů neúspěšné uchazeče, kteří odmítli přijmout zjevně nesprávné rozhodnutí zadavatele, a kterým dal za pravdu správní orgán?
Proč lze na jiných ministerstvech veřejné zakázky vypisovat a termíny dodržovat i přes napadání rozhodnutí neúspěšnými uchazeči u správního orgánu a na MPSV platí co zakázka, to velký problém?
Pokud jsou zakázky vypsané dobře a jednání uchazečů je obstrukční, jak tvrdí ministerstvo, proč těmto uchazečům dává správní orgán (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) za pravdu a tyto podněty neodmítá jako neodůvodněné?
Jakým způsobem MPSV plánuje uzavřít smlouvu se společností OKsystem v souladu s platnými právními předpisy?
Co konkrétně znamená, že „MPSV připravuje otevřené zadávací řízení na provozovatele aplikací na výplatu nepojistných sociálních dávek do doby nasazení nového IS DAV?
Jaký je finální termín nasazení IS DAV?
K zakázce IS DAV II se nabízí otázka, proč nezávislí odborníci nebyli v hodnotící komisi od počátku?
Jak bude dále nakládáno se zakázkou s ohledem na probíhající policejní vyšetřování?
Jak bude ministerstvo postupovat v případě, že k 31.12.2020 nebude uzavřena smlouva s dodavatelem vycházející z otevřeného výběrového řízení?
Jak jsou ve smlouvách nastaveny licenční a autorskoprávní podmínky?
U všech zakázek uveďte též poddodavatele a jejich podíl na plnění zakázky.
 
Závěrem můžu pouze dodat, že výboru poskytnutý dokument (stav IT MPSV) neodpovídá jednoznačně na požadavky Výboru. V celém dokumentu nejsou uvedeny závazné termíny vyplývající ze smluv a skutečnost, zda a jaké sankce byly uděleny za jejich případné nedodržení.


Účastníci veřejných zakázek se dle předaného dokumentu domáhali svých zákonných práv u dozorového orgánu, který byl zřízen mimo jiné právě pro tyto účely a účastníkům dal za pravdu. Skutečnost, že účastníci se domáhali, aby veřejné zakázky probíhaly plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek označuje MPSV za obstrukční jednání, což jen podtrhuje nepřijatelný postoj ministerstva. Zejména ve světle skutečností, že jejich stížnosti se ukázali jako oprávněné a též ve světle probíhajících vyšetřování a zejména výpovědi náměstka ministryně Jana Baláče.


Z informací k jednotlivým IS je patrné, že se neřídí jednotným způsobem, protože informace k jednotlivým IS mají různou formu a různou úroveň detailu. Z toho lze usuzovat, že není řešeno žádným způsobem jako celek, což je v takovém rozsahu zcela nepřijatelné. Materiál zcela postrádá požadovaný harmonogram.

Odpovědi ministerstva jsou opět vyhýbavé a místo jasných informací přináší více otázek, je to záměr?

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama