Mgr. Lenka Dražilová, MBA

  • ANO 2011
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.12.2019 18:00:00

Navrhované úpravy budou mít daleko větší dopad, než je uvedeno

Navrhované úpravy budou mít daleko větší dopad, než je uvedeno

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 3. prosince 2019 k zákonu o důchodovém pojištění

 Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dne 29. 3. 2019 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 439 - novela zákona o důchodovém pojištění. Jedná se o návrh skupiny poslanců Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda projednala novelu zákona 15. dubna letošního roku a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko. Protože zde už byly jednotlivé návrhy odůvodněny, nebudu zde znovu opakovat, byly zde panem předkladatelem podrobně představeny. Chtěla bych tedy říct, že předkladatelé odhadují dopad ve výši 35 mld. korun ročně, kdy spoléhají na kompenzaci ve formě sníženého nároku na výplatu sociálních dávek, nějak však nedoložili způsob výpočtu finančního dosahu, uvedená čísla řádně neodůvodnili a nenavrhli zdroje, ze kterých by se předpokládaný deficit mohl pokrýt. Je však zřejmé, že navrhované úpravy budou mít daleko větší dopad, než je uvedeno a vláda je odhaduje na 140 mld. korun.

Předložená novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení. Není tedy jasné, jakým způsobem by byly posuzovány aktuálně vyplácené důchody. Pokud by mělo dojít k okamžité aplikaci změn, znamenalo by to nové posouzení všech vyplácených důchodů, a tedy miliony nových rozhodnutí. Návrhu chybí širší prokázání nově zavedených institutů a nejsou vyřešeny ani rozpory mezi jednotlivými ustanoveními zákona a předložené novely. V rozporu se současnou snahou o prosazení zásad rovného zacházení mezi muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení, prosazuje předložená novela zcela opačné principy. Účinnost novely jako celku je navržena na první den sedmého kalendářního měsíce od jejího vyhlášení, což zdaleka nepostačuje k implementaci všech výše uvedených změn. Školení pracovníků a zajištění včasného přezkumu výše všech aktuálně vyplácených důchodů. (Několik poslanců se v hloučcích baví.) Bylo to tady už řečeno. A já to musím zopakovat, za účelem mezistranické diskuze nad systémovými zásahy jednotlivými dílčími změnami důchodového systému byla programovým prohlášením vlády vytvořena Komise pro spravedlivé důchody. Bylo by proto vhodné, aby veškeré navrhované změny vycházely právě z ní, a tím byla zajištěna jejich systémovost.

Navrhovaná opatření popírají základní principy důchodového pojištění a návrhy jednotlivých změn nejsou vzájemně provázané. (Hluk v sále. Někteří poslanci se hlasitě baví.) A návrh tak lze celkově -

Ještě zopakuji tedy jednou. Navrhovaná opatření popírají základní principy důchodového pojištění a návrhy jednotlivých změn nejsou vzájemně provázané. Návrh tak lze celkově označit za nekoncepční.

Za zásadní problém považuji i skutečnost, že návrh zákona na řadě míst zavádí nerovné zacházení, a proto je vysoce pravděpodobné, že příslušná ustanovení by byla s úspěchem napadena u Ústavního soudu. Na závěr upozorňuji, že předložený návrh vykazuje řadu nedostatků i po stránce legislativně technické.

Děkuji za pozornost.

---

Tak jak už jsem řekla ve své zpravodajské zprávě, návrh zákona výrazným způsobem zasahuje do úpravy důchodového pojištění, neboť zcela zásadně mění okruh pojištěných osob, podmínky nároku na starobní a pozůstalostní důchody a způsob jejich výpočtu oproti stávající právní úpravě zasahuje i do zvyšování důchodů. Domnívám se tedy, že změny takového koncepčního charakteru by měly být vždycky předem důkladně a podrobně projednávány za účelem dosažení širokého společenského konsenzu. A k tomu byla vytvořena - jak už jsem řekla, Komise pro spravedlivé důchody, která má sloužit právě jako platforma pro takovouto diskuzi o důchodovém systému jako celku i o jeho dílčích změnách, přičemž v této komisi jsou zastoupeny jak všechny poslanecké, tak i senátorské kluby.

Upozorňuji, že zvolený způsob předložení návrhu zákona, tedy jako poslaneckého návrhu, nedává příležitost k širší odborné diskuzi, a tedy k jejímu důkladnému posouzení a zvážení všech dopadů. Z výše uvedených důvodů navrhuji zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout