Mgr. Lenka Kadlecová

  • ČSSD
  • Liberecký kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.08.2015 20:00:00

Téma protidrogové politiky je zásadní, musíme na něj klást velký důraz

Téma protidrogové politiky je zásadní, musíme na něj klást velký důraz

Na protidrogovou politiku v minulém roce vydal Liberecký kraj cca 8,26 mil. Kč.

Na protidrogovou politiku v minulém roce vydal Liberecký kraj cca 8,26 mil. Kč. Z toho 3,2 mil. Kč směřovalo na podporu odborných služeb z oblasti protidrogové prevence (terénní programy, kontaktní centra, léčba a resocializace), 5 mil. Kč představovala dotace na ošetření osob v intoxikaci (záchytná stanice a nemocnice prostřednictvím příslušných obcí). Podpořena byla také kampaň proti kouření, a to částkou 30 tisíc Kč. Vyplynulo to z Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2014, kterou schválila na svém posledním jednání rada kraje.

„Téma protidrogové politiky je zásadní a musíme na něj klást velký důraz. Navíc počet uživatelů návykových látek se i přes aktivity v této oblasti stále zvyšuje. Alarmující je hlavně fakt, že mezi uživatele patří i mladiství pod patnáct let,“ zdůrazňuje Lenka Kadlecová, náměstkyně resortu sociálních věcí. Podle Kadlecové je třeba podpořit odborné služby, které se tematikou zabývají a drogově závislým mohou pomoci od jejich návyku nebo poradit, jak předcházet nemocem, které s narkomanií úzce souvisí. „Ovšem velký boj je to i v oblasti legálních drog a hazardu,“ uvedla náměstkyně.

Při hodnocení situace v užívání nelegálních návykových látek lze Liberecký kraj zařadit mezi extrémně zasažené regiony, jako je Praha, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj. Dostupné informace vypovídají o setrvalém nárůstu užívání návykových látek. Nejrozšířenější a nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou v obecné a školní populaci je tradičně marihuana, kterou v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina dospělých, v posledním roce užilo konopné látky 9 % populace.

Průřezové studie mezi školáky stabilně uvádějí především zkušeností s konopnými látkami na úrovni 26–33 % mezi 14–15letými žáky ZŠ a 42–47 % mezi šestnáctiletými studenty SŠ.

Pomyslnou první příčku užívaných nelegálních návykových látek má mezi problémovými uživateli drog pervitin. Odhadem žilo v Libereckém kraji v roce 2013, podle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ČR, 2,5 tisíce problémových uživatelů drog. V porovnání s rokem 2002 se jedná o 4,5 násobný nárůst. S ohledem na vykázané výkony protidrogových služeb působících v Libereckém kraji lze aktuálně usuzovat spíše na vyšší počet problémových uživatel drog.

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat informaci protidrogových služeb, kterou potvrzují kurátoři pro děti a mladistvé z obecních úřadů a stejně tak policie, o zvyšujícím se počtu klientů pod osmnáct let. Rovněž se pracovníci těchto služeb ve zvýšené míře setkávají se závislostí u osob mladších 15ti let.

Protidrogové služby v Libereckém kraji:

-          v r. 2014 využilo některé z 8 protidrogových služeb, které tvoří základní a zároveň minimální protidrogovou krajskou síť, celkem 2.717 uživatelů návykových látek (v r. 2013 to bylo 2.253 osob). Ovšem další osoby závislé na návykových látkách legálních a nelegálních) jsou léčeni ve zdravotnických zařízeních nebo jsou klienty komerčních subjektů – např. ve specializované AT (Alkohol – Toxi) poradně při Nemocnici s poliklinikou v Semilech bylo léčeno dalších 141 osob se závislostí.

-          Síť protidrogových služeb v LK je relativně stabilizovaná. Bez nadsázky lze hovořit o síti minimální, která má co do typu služeb a dostupnosti péče v rámci území značné rezervy. Faktorem limitujícím dostupnost služeb v území jsou omezené finanční prostředky (služby jsou financovány vícezdrojově - ze státního, krajského a obecních rozpočtů). V některých regionech není dostupná ambulantní léčba závislostí, kontaktní centra a terénní programy pro uživatele drog. V Libereckém kraji zůstává neošetřena cílová skupina dětí s problémem závislosti ve věku pod 15 let – pokud se týká ambulantní i rezidenční léčby.

-          Opatření ke zlepšení situace v oblasti závislostí budou předmětem aktuálně zpracovávaného Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018, který bude Radě LK předložen ke schválení do konce měsíce srpna 2015.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout