Mgr. Marta Semelová

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.02.2011 22:39:21

Rozpočtový výhled hlavního města je pouze formální,

Rozpočtový výhled hlavního města je pouze formální,

říká v rozhovoru pro Haló noviny Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v ZHMP. Není dostatečně zdůvodněn vývoj příjmů a výdajů, hlavních priorit a není zřejmé, jak se chce město vypořádat s diskutabilními zvýšením nákladů u některých investic.

Zastupitelstvo schválilo minulý týden rozpočet hlavního města Prahy, avšak bez podpory zastupitelů za KSČM. Můžete vysvětlit důvod, který členy klubu k tomuto postoji vedl?

Myslím, že nemá cenu zdůrazňovat, že rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů, ve kterém se odráží hospodářská a sociální politika hlavního města. Předložený návrh se může zdát na první pohled přijatelný. Zahrnuje náměty, s nimiž se jako klub KSČM bezesporu ztotožňujeme, a které mimochodem také dlouhodobě prosazujeme. Konkrétně se jedná např. o dopravu pro děti do 15 let a pro seniory nad 65 let zdarma, o zachování mzdových prostředků na mimořádné odměny učitelů středních škol ve výši 200 milionů korun, nově pak 100 milionů korun pro učitele škol spravovaných městskými částmi, navýšení počtu strážníků či peníze na navýšení kapacit v domech pro seniory. Na druhou stranu však má návrh rozpočtu řadu nedostatků.

O jaké nedostatky se jedná?

Základem rozpočtu by mělo být programové prohlášení a finanční vyjádření, jak má být tento program v daném roce plněn, zejména hlavní priority. Programové prohlášení nám však jako zastupitelstvu dosud předloženo nebylo. Neexistuje také střednědobý výhled na období 2012 – 2016, z něhož by měl rozpočet vycházet. Předložený rozpočtový výhled je tak zcela formální, bez jakéhokoliv zdůvodnění vývoje příjmů a výdajů. Problematicky se nám jeví i to, jak se město míní vypořádat s diskutabilním zvýšením investičních nákladů na tunelový komplex Blanka, s výstavbou pražského okruhu či ústřední čistírny odpadních vod, s pokračováním výstavby metra apod.

Na to ostatně upozorňujete dlouhodobě...

Postrádám také odpověď na otázku řešení hlavních problémů obyvatel hlavního města, které je nejvíc trápí, a které budou v dalších měsících dále narůstat - rostoucí náklady na bydlení, a to nejen vysoké nájmy, ale také o zvyšující se ceny za teplo, vodné a stočné, za energii. Dále zdravotní péče, přičemž krizový stav, známý již řadu měsíců, bude mít neblahé důsledky i pro Prahu. Není také jasné, jak bude zajištěna péče a bydlení pro seniory, ale také potřeby mladých rodin s dětmi, konkrétně znovuobnovení sítě jeslí a mateřských škol (centra při domech dětí a mládeže je nenahradí). Nejsme spokojeni ani s tím, že se v rozpočtu snížily o 70 milionů korun finance na úklid vozovek a chodníků, a že poklesly prostředky na péči o veřejnou zeleň.

Nemají to na starosti městské části?

Je pravda, že některé úkoly patří do kompetence městských částí, nicméně hlavní město by to nemělo nechat pouze na nich. Uvědomme si, že Rada hlavního města navrhuje snížit jim dotace o pět procent, nemluvě o tom, jak macešsky se zachovala vláda v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu. Aktivní účast města by se však měla projevit nejen v otázce financí, ale také v roli koordinační v rámci celopražského plánování rozvoje naší metropole.

Nemohou na to mít vliv relativně nedávné volby?

Můžeme vnímat to, že současná radniční koalice neměla na přípravu rozpočtu na rok 2011 příliš mnoho času a v mnohém vycházela z návrhu, který byl zpracován ještě minulou radou. Je také zřejmé, že finanční situace hlavního města je důsledkem politiky pravicové vlády ODS v minulém volebním období. To však nemůže být omluvou pro nepřesné a zastaralé informace o jednotlivých investicích a chybějícím popisu případných rizik.

Kde konkrétně?

Zvlášť výrazný nesoulad je v případě ústřední čističky odpadních vod nebo tunelu Blanka. Tady musím říct, že některá zdůvodnění navrhovaných rozpočtových částek jsou dávno překonána, je zde zcela nová situace a nové informace, takže navržené částky jsou zcela nedůvěryhodné. A upozorňuji, že nemusí jít jen o tyto mediálně známé kausy.

Co tedy navrhujete?

Požadujeme, aby zastupitelstvu byl předložen podrobnější popis, včetně věrohodného zdůvodnění, z něhož by bylo zřejmé např. v kolika letech má být daná akce realizována (v řadě případů se jedná o víceleté akce), jaký je předpokládaný celkový rozpočet, kolik peněz už bylo vydáno a jak vysoké částky zatíží rozpočty hlavního města v dalších letech.

Současně považujeme za důležité, aby byly přehodnoceny struktury výdajů tak, aby nebyly zadávány problematické projekty např. z oblasti informatiky či aby bylo omezeno na minimum nevýhodné využívání firem k výkonu pracovních činností (outsourcing), dále aby byla prověřena výhodnost dosud uzavřených kontraktů (OPENCARD, pronájem Škodova paláce, pronájem Výstaviště, Veolia apod.), a to včetně přijetí patřičných opatření. Navrhujeme také vázání některých příjmů k použití na konkrétní účely, např. příjmy z nájemného a z privatizace bytů výhradně na výstavbu, rekonstrukce a opravy bytového fondu, příjmy z prodeje pozemků na výkupy pozemků, daň z nemovitosti na komunální služby atd.

Bylo možné tomu předejít?

Musím podotknout, že mnohé se mohlo zakomponovat a řešit, kdyby zastupitelé, kteří nejsou členy rady, byli např. prostřednictvím semináře či včasným předložením k projednání návrhu rozpočtu a jeho priorit v klubech a ve výborech vtaženi do aktivního podílu na jeho přípravě. A nejde jen o zastupitele. To samé se týká odborníků a veřejnosti. I jim měla být dána možnost uplatnit své názory a návrhy v době, kdy se rozpočet tvořil. To však učiněno nebylo. Doporučuji proto, aby tento námět byl vzat v úvahu propříště. V tuto chvíli navrhujeme alespoň to, aby, pokud dojde k rozpouštění rezerv v průběhu roku, to znamená vzhledem k nárůstu finančních zdrojů, bylo uloženo výborům ZHMP definovat priority v jednotlivých kapitolách pro jejich případné dodatečné financování. S termínem předložení ZHMP v dubnu 2011.

22. 2. 2011Zbyšek KUPSKÝ

 
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout