Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.02.2019 23:13:00

Dvěma návrhy, vládním i pirátským, se otvírá Pandořina skříňka

Dvěma návrhy, vládním i pirátským, se otvírá Pandořina skříňka

Projev na 26. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2019 k zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu

 Milé kolegyně, milí kolegové.

Já bych navázal ve svém vystoupení na rozpravu, která zde probíhala před několika dny, kdy se začalo těchto několik návrhů zákona projednávat. Chtěl bych předeslat, že já jsem ve svém tehdejším vystoupení apeloval zejména na předkladatele ze strany pirátské na to, aby zdůvodnili, proč předkládají ty své návrhy. Zatím jsme se toho nedočkali. Uvidíme, zda na to ještě dojde a pak na to dále navážu.

Já bych možná, dámy a pánové, předtím, než bych říkal svoje zásadní argumenty proti tomuto návrhu zákona, ocitoval dva dokumenty a to je Ústava České republiky a samotný Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ústava České republiky v hlavě sedmé, která se týká územní samosprávy, říká: "Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu."

V dalším článku se říká, že: "Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. A konečně ještě jeden citát: "Územně samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu."

Neboli, ač nejsem právník, dovozuji z toho, že samotná Ústava České republiky předpokládá, že obce a samozřejmě i kraje prostě mají právo hospodařit s finančními prostředky, které na základě jiných zákonů jim do rozpočtu přitečou, nebo kterými disponují. Podotknu - a už jsem to zmiňoval jednou - že samotné obce i kraje jsou samozřejmě velice důrazně kontrolovány prostřednictvím celé řady dalších zákonů, už to tady bylo zmiňováno.

A abychom možná nevytvářeli kolem toho ustanovení o možné kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem nějakou mlhu, která tady někdy zaznívá tak, že je to vlastně jenom rozšíření nějakých kontrol a že tyto kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu se mají soustředit jenom na to, jak je z pohledu právního nakládáno s financemi obcí a měst, tak si dovolím ocitovat § 4 Zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zde se v odstavci 1 říká: "Při kontrole Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost a... " nyní prosím o vaši pozornost, "...posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní."

Neboli, dámy a pánové, já z toho celkem logicky dovozuji, že jakákoliv tvrzení o tom, že rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a kraje, v mém případě na obce, nesměřují jenom k tomu, aby se Nejvyšší kontrolní úřad zabýval jaksi právním rámcem toho, jak je s těmito finančními prostředky nakládáno. Ale že prostě mají směřovat k tomu, že Nejvyšší kontrolní úřad má posuzovat, zda to příslušné zastupitelstvo obce nakládá - jak se zde píše - hospodárně a efektivně.

Uvedu tedy jednoduchý příklad. Znovu říkám, já nejsem právník, ale působím v samosprávě již dlouhou dobu. Tak to si přeložím například tím způsobem, že naše město, město Plzeň, každoročně poskytuje příspěvek své příspěvkové organizaci Divadlu Josefa Kajetána Tyla, který je pro letošní rok 220 milionů korun. Nebo-li ptám se, přijde-li kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, pak tedy logicky může nastat situace, kdy se kontroloři budou ptát se zdviženým prstem. Zaslouží si občané města Plzně to, aby ze svého rozpočtu město dávalo 200 milionů na divadlo? Anebo analogicky tomu. Zaslouží si občané města Plzně, je efektivním způsobem to, zda město Plzeň podporuje financování sociálních služeb? Odpověď zůstává pro mě viset ve vzduchu, ale navážu na některé zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, které tady byly citovány. Ať už třeba pan poslanec Zahradník zmiňoval tu kontrolu, která se týkala životního prostředí, a kdy se Nejvyšší kontrolní úřad vyjadřoval k tomu, že těch deset miliard korun nebylo vynaloženo efektivně a nedošlo tedy k tomu, že by se snížilo znečištění ovzduší v České republice.

Neboli já tímto svým vystoupením směřuji k samé podstatě toho, v čem je podle mě zásadní problém tohoto rozšíření kompetencí. To přece nemá směrovat k tomu, aby se podle právních předpisů České republiky kontrolovalo nakládání s finančními prostředky. Ale já v tom prostě vidím - a zatím ten můj argument nikdo nevyvrátil - že si prostě prostřednictvím této novely navrhovatelé přejí posuzovat, kontrolovat a v posledku kritizovat obce za to, jak v souladu s Ústavou České republiky zcela samosprávně nakládají se svými finančními prostředky. A to je podle mě základní problém těchto návrhů.

Já jsem si, dámy a pánové, prostudoval důvodovou zprávu jak toho vládního návrhu novely Zákona o nejvyšším kontrolním úřadu, tak i ten návrh pirátský. A musím říct, že moje obavy v něm rozptýleny nejsou. Vláda ve své důvodové zprávě uvádí, že by pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu měly být rozšířeny proto, aby se nějakým způsobem zefektivnil systém kontrol, aby tedy ty kontroly tak, jak tady zmiňovala už paní poslankyně Valachová, vlastně pokrývaly celé spektrum, řekněme, veřejné správy.

Pro mě to argument dostatečný není, není. Je to prostě argument, který, podle mého názoru, není dostatečný k tomu, aby došlo k této zásadní změně.

A díval jsem se na návrh pirátský a v pirátském návrhu nebylo napsáno ani toto. Tam je napsán jenom jakýsi obecný odkaz na Limskou úmluvu o tom, jakým způsobem má být kontrolováno nakládání s veřejnými prostředky. Nic proti této právní úmluvě, ale navrhujeme-li tady a projednáváme-li tady novelu, která má zásadně změnit způsob, kterým je na obce nahlíženo z pohledu nakládání s jejich finančními prostředky, je to podle mě málo. Proto jsem vyzýval k tomu, aby tady zazněly jasně, otevřeně důvody, které předkladatele k těmto návrhům vedou.

Myslím si, že je velice důležité to, co tady zmiňovala paní poslankyně Kovářová, to je obecně obrovské zatížení samospráv, ať už krajů nebo obcí, kontrolami všeho druhu. Já sám jsem těch příkladů zažil celou řadu. Slýchávám v mém kraji, v Plzeňském kraji řadu stížností od starostů měst a obcí, kteří jsou zavalováni neustále desítkami různých kontrol. To je důvod, relevantní, vážný a sám o sobě podle mého názoru postačující k tomu, abychom nesouhlasili s těmi předloženými novelami zákona o NKÚ. Ale podle názoru je ještě důležitější ten druhý argument, totiž to, zda nechceme prostřednictvím této novely na obce a města, na kraje dát ten bič, že by se zastupitelstva, rady, prostě ti, kteří rozhodují o nakládání s finančními prostředky, s penězi, měli ohlížet ještě na to, zda kontroloři NKÚ budou posuzovat tu takzvanou efektivitu vynaložených finančních prostředků. A mám z toho vážnou obavu.

Chci také podotknout, že - já jsem primátorem města, které má dostatečnou kapacitu na to, aby všechny kontroly zvládlo. Já tady nechci argumentovat tím, že kontroly NKÚ zatěžují obce a města, že je zapotřebí vyčleňovat k tomu personál, prostory a tak dále. Je to vážný problém, ale není to podle mě, alespoň z mého pohledu ten problém principiální. Problém principiální je v tom, že těmito dvěma návrhy, vládním i pirátským, se otevírá Pandořina skříňka k tomu, aby kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu dle svého uvážení prostě určovali obcím, za co mají utrácet své peníze. A pokud, dámy a pánové, ti, kteří zastupují předkladatele, s tímto souhlasíte, tak tady s tímto takto vystupte a otevřeně to řekněte. Já s tím nebudu bytostně souhlasit, myslím si, že je to špatně. Ale nemlžme potom tím, že chceme z nějakých právně obecných důvodů takto zásadně posílit kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout