Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.01.2020 17:11:14

Příběhy bezpráví XXVI.: Soudní průtahy mohou škodit

 Příběhy bezpráví XXVI.: Soudní průtahy mohou škodit

Vyškovský deník v letech 2006 až 2008 publikoval zprávy ohledně průtahů v řízení soudce JUDr. Doležela z Okresního soudu ve Vyškově. Místní podnikatel právě kvůli obdobným průtahům v řízení nemohl plně využívat své podnikatelské prostory

Podle Vyškovského deníku ze dne 28. ledna 2006 sice Vrchní soud v Olomouci potrestal soudce JUDr. Petra Doležela snížením platu, jenže dokument advokáta JUDr. Pindeše zvaný „O nahrazení projevu vůle“ ze dne 22. 7. 2013 dokládá, že jeho klient S. HerXXX podal jakožto žalobce návrh na vyloučení soudce JUDr. Doležela z projednání věci o nahrazení vůle.

V dokumentu ,O nahrazení projevu vůle´ je k problematice například uvedeno:Ze spisové dokumentace je zcela zřejmé, že ze strany soudce JUDr. Petra Doležela došlo ve věci k neodůvodněným průtahům řízení. Délka dosud neskončeného řízení překročila požadavek „přiměřené lhůty.“

Průtahy v řízení mají negativní dopad na podnikání: „Průtahy v řízení způsobili, že žalobce nemůže dosud využívat prostory, které postavil ke své podnikatelské činnosti a je neustále obviňován Stavebním úřadem ve Vyškově z nezákonného užívání vlastní nemovitosti (tj. skladu).“


Obsah:

1) Trestem za průtahy bude pro soudce Doležela snížení platu

2) O nahrazení projevu vůle, sp. zn. 4 C 113/2010

3) Rozsudek – Obvodní soud pro Prahu 1, č. j. 60 C 150/2008-222

4) Závěrečné shrnutí1) Trestem za průtahy bude pro soudce Doležela snížení platu

Olomouc, Vyškov – Vrchní soud v Olomouci včera potrestal snížením platu za porušení povinnosti Petra Doležela z Okresního soudu ve Vyškově.

Původně navrhoval kárný žalobce pro vyškovského soudce Doležela snížení platu o pětadvacet procent na dobu tří měsíců. Důvodem mělo být to, že Doležel v sedmi kauzách, které měl jako soudce projednat, několik let nic neučinil. „Jednalo se o sedm případů, ve kterých po dobu dvou až tří let neučinil žádný úkon,“ vysvětlil mluvčí a soudce olomouckého vrchního soudu Petr Angyalossy.

Nakonec ale sám žalobce trest zmírnil. „Všechno to byla civilní řízení, ve kterých nešlo o žádné vysoké částky, a ani si na průtahy nikdo nestěžoval. Žalobce proto trest změnil na desetiprocentní snížení platu na tři měsíce,“ dodal mluvčí.

Doležel své pochybení uznal, hájil se ale množstvím práce a nenaplněným stavem u vyškovského okresního soudu. Kárný senát vrchního soudu nakonec žalobci vyhověl. „Přihlédl i k tomu, že se nejednalo o nijak významné případy, že to bylo jeho první provinění, a především pak k tomu, že soudce od té doby, kdy byl na tuto věc upozorněn, ji začal hned napravovat,“ vysvětlil Angyalossy.

Předseda Okresního soudu ve Vyškově Karel Menšík včera odmítl po telefonu celou záležitost komentovat. Osobní schůzku odmítl s tím, že je zaneprázdněn.

Zdroj: Deník Rovnost – ze dne 28. ledna 2006

Odkazy: Soud trestal soudce za nečinnost 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-trestal-soudce-za-necinnost/r~i:article:62555/

Vyškovsko: Okresnímu sodu chybějí pracovníci

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/vyskovsko-soudu-chybeji-pracovnici20080327.html


2) V právní věci: sp. zn. 4 C 113/2010 – o nahrazení projevu vůle

Žalobce: I. M. H., s. r. o. / S. HerXXX

Žalovaný: R. ObhXXX

Datum: 3. 9. 2013

Žalobce podal dne 22. 07. 2013 návrh na vyloučení soudce JUDr. Petra Doležela z projednávání věci o nahrazení vůle. Žalobce již o několikáté uplatňuje své právo na spravedlivý proces a již poněkolikáté žádá, aby soudci Okresního soudu ve Vyškově v řízeních, kterých je účastníkem nerozhodovali.

Ve smyslu ústavně zaručených práv a svobod se žalobce dovolává svého práva na spravedlivý proces, přičemž má za to, že soud, který má rozhodovat o jeho právech, uvedených v žalobním návrhu je pro něho nevěrohodný, zejména i proto, že v minulém období došlo ze strany soudce JUDr. Petra Doležela k několika významným pochybením v důsledku čehož žalobce ztratil důvěru v nestrannost rozhodování ze strany výše uvedeného soudce. Ztráta důvěry vůči soudci neskýtá záruky zajištění spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů žalobce, tak jak to předpokládá § 1 občanského soudního řádu.

Soudy jsou povinny se podle ustanovení § 132 občanského soudního řádu vypořádat se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo a co účastníci řízení tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci. Pokud soudy této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzeními nezabývají vůbec nebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, má to za následek vadu řízení promítající se jako zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a do práva na soudní ochranu podle čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. (Ústavní soud, IV. ÚS 563/03, [71/2004 USn.]).

Podle čl. 1 Ústavy je Česká republika svrchovaným jednotným a demokratickým právním státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Podle čl. 90 jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Z těchto zásad vyplývá, že výkon soudní moci musí směřovat k uplatnění ideálů spravedlnosti, při dodržování pravidel a rozumného výkladu-hmotného práva.

Ze spisové dokumentace je zcela zřejmé, že ze strany soudce JUDr. Petra Doležela došlo ve věci k neodůvodněným průtahům řízení. Délka dosud neskončeného řízení překročila požadavek „přiměřené lhůty.“ Postupem jmenovaného soudce tak došlo k porušení základního práva, aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů a v přiměřené době. Došlo tedy k porušení čl. 38 odst. 2, čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o LP, což je podle názoru žalobce důvodem pro vyloučení soudce z projednávané věci a změnu v obsazení soudu v rámci rozhodování o jeho právech a oprávněných zájmech i jedním z důvodů proč žalobce ztratil důvěru v soud obsazený panem JUDr. Doleželem.

Žalobce má za to, že soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Nesplnění této povinnosti, ať již vědomé či nevědomé, pak znamená porušení citovaného ustanovení Ústavy (čl. 90). Nečinnost soudce JUDr. Doležela způsobila průtahy v řízení, které zásadním způsobem ovlivňují další jeho činnost a má za to, že bylo dotčeno jeho ústavně zaručené právo na řádný zákonný proces. Nejedná se přitom o žádný složitý proces, ale pro žalobce je rozhodnutí soudu spojeno s jeho podnikatelskou činností. Průtahy v řízení způsobili, že žalobce nemůže dosud využívat prostory, které postavil ke své podnikatelské činnosti a je neustále obviňován Stavebním úřadem ve Vyškově z nezákonného užívání vlastní nemovitosti (tj. skladu). Nebýt průtahu soudce JUDr. Doležela, záležitost o provedení kolaudace (skladu) by byla již dávno vyřešena.

V souvislosti se shora uvedeným žalobce žádá, aby soudce JUDr. Doležel byl z rozhodování v předmětné věci odvolán, zejména pro průtahy v řízení a pro ztrátu důvěry občana, že jeho věc bude tímto soudce rozhodnuta ve smyslu obecných principů demokratického právního státu.

Vzhledem ke skutečnostem již shora uvedeným žádá žalobce, aby věc vedenou pod sp. zn. 4 C 113/2010 rozhodoval jiný soud.

Zdroj: O nahrazení projevu vůle, sp. zn. 4 C 113/2010. Doplnění námitky podjatosti a návrh na změnu obsazení soudu – advokát JUDr. Miroslav Pindeš, Ph. D – ze dne 3. 9. 2013


3) Rozsudek – Obvodní soud pro Prahu 1

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudkyní JUDr. PhDr. Alenou Novotnou v právní věci žalobce: I. M. H., s. r. o. (S. HerXXX), Vyškov, zast. Mgr. Markem Freundem, proti žalovanému: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, o zaplacení 1.000.000 Kč s příslušenstvím,

takto:

  1. Žaloba, aby žalovaný zaplatil žalobci 1.000.000 Kč s příslušenstvím, se zamítá.

  2. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Zdroj: Rozsudek – Obvodní soud pro Prahu 1, č. j. 60 C 150/2008-222


4) Závěrečné shrnutí:

1. Vyškovský deník v letech 2006 až 2008 publikoval několik zpráv ohledně průtahů v řízení ze strany Okresního soudu ve Vyškově a nedostatku pracovníků. Dále například vyškovský deník informoval o tom, že „soudce JUDr. Doležel v sedmi kauzách, které měl jako soudce projednat, několik let nic neučinil“

2. Podle dokumentu advokáta JUDr. Pindeše s názvem „O nahrazení projevu vůle“ tedy jeho klient podal jako žalobce dne 22. 7. 2013 návrh na vyloučení soudce JUDr. Doležela z projednání věci o nahrazení vůle.

3. Dle dokumentu ,O nahrazení projevu vůle´: „Ze spisové dokumentace je zcela zřejmé, že ze strany soudce JUDr. Petra Doležela došlo ve věci k neodůvodněným průtahům řízení. Délka dosud neskončeného řízení překročila požadavek „přiměřené lhůty.“

4. Z dokumentu tedy ještě vyplývá: „Průtahy v řízení způsobili, že žalobce nemůže dosud využívat prostory, které postavil ke své podnikatelské činnosti a je neustále obviňován Stavebním úřadem ve Vyškově z nezákonného užívání vlastní nemovitosti (tj. skladu).“

Konec – ukončení Příběhů bezpráví

Za závěr je zapotřebí ironicky poděkovat některým lokálním politikům, úředníkům a soudcům za skutečnost, jak záporným způsobem z peněz daňových poplatníků pomáhají ovlivňovat občanské či podnikatelské prostředí obyvatelstva.


Sovisející:

Příběhy bezpráví XII. - Je možné si objednat trestní stíhání na podnikatele?

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Pavel-Herman-20321/clanek/Pribehy-bezpravi-XII-Je-mozne-si-objednat-trestni-stihani-na-podnikatele-95666Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama