Mgr. Pavel Herman

"Žádná moc nesmí platit více než zákony." Cicero
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.08.2019 17:56:20

Příběhy bezpráví XXII. - Rozkopaný a zúžený vjezd starostou města a jiné delikty

Příběhy bezpráví XXII. - Rozkopaný a zúžený vjezd starostou města a jiné delikty

Starosta města rozkopal a zúžil vjezd svým sousedům, ačkoliv podle informací na stavebním úřadě měl vjezd zůstat nedotčen. Nechybí zde ani delikt kvůli skladování stavební suti nebo volání policie kvůli rádiu.

Zúžený a rozkopaný vjezd starostou

V průběhu listopadu a prosince roku 2005 firma StraXXX a starosta LysXXX osobně prováděli výkopové práce na vjezdu rodiny H-XXX. Podle informací na stavebním úřadě a u provádějící firmy vjezdy měly zůstat nedotčeny. Přesto přičiněním jmenovaného byl vjezd rozkopán.

Tento incident majitel vjezdu projednával osobně s místostarostou V. Balášem a vedoucím stavebního úřadu v Ivanovicích na Hané P. Novotným, kteří provedli obhlídku na místě samém. Nevím jaký důvod měl pan starosta tento vjezd zužovat a druhým naopak rozšiřovat, když se dělaly nové chodníky.

Drtička odpadu a skladování suti

Podle dokladů a vyjádření ved. odboru hosp. správního objednalo město Ivanovice na Hané drcení stavební suti. Stavební suť byla skladována na pozemku parc. č. 1900/88. Podle doložených dokladů a výkazů práce firmy, kterou si najalo město Ivanovice na Hané,

Podle podnětu měl delikt města spočívat v tom, že město Ivanovice na Hané užívalo zpevněnou panelovou plochu k jinému účelu než stanovilo rozhodnutí o změně užívání stavby ze dne 7. 8. 1987.

Pokud je deliktem skladování stavební suti na panelové ploše, tak se tento delikt skutečně stal – v uvedeném rozhodnutí je totiž povoleno na této ploše skladovat cukrovou řepu.

Volání policie kvůli rádiu

Dne 11. 6. 2008 v 19:00 hodin p. Lysák kontaktoval Policii ČR. Již před tímto mě opakovaně vyhrožoval on i jeho rodina paní M. H-XXX s tím, že na její osobu zavolají policii. Tato hlídka skutečně v daný den a danou hodinu přijela do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov a něco řešila s p. LysXXX. Po nějaké chvíli s ním hlídka Policie ČR ukončila hovor a chystala se z místa odjet.

V tomto paní M. H-XXX požádala hlídku Policie ČR s tím, že bych s nimi potřebovala něco rovněž vyřešit. Při jejich příjezdu do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov k p. LysXXX se zdržovala na balkoně svého domu a proto hlídku policie spatřila. Hlídka Policie ČR se tedy dostavila i za paní M. H-XXX. Této hlídky se před domem zeptala, proč přijeli. Policisté odvětili, že bylo oznámeno, že u mě doma hraje silně rádio (v denních hodinách a s decibely v normě).


Obsah:

1) Stížnost – rozkopaný a zúžený vjezd

2) Odpověď – Městský úřad Ivanovice na Hané

3) Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Ivanovice na Hané

4) Protokol ve věci drtičky stavební suti

5) Protokol o podání vysvětlení

6) Novinové články – Vyškovský deník

7) Závěrem1) Stížnost – rozkopaný a zúžený vjezd:

Adresováno: Městskému úřadu Ivanovice na Hané, dne 3. 3. 2006

Vážené paní a pánové,

v průběhu prací na úpravě chodníků na ulici Osvoboditelů v měsíci listopadu a prosinci 2005 provedla firma StraXXX a starosta LysXXX osobně výkopové práce na našem vjezdu. Podle informací na stavebním úřadě a u provádějící firmy vjezdy mají zůstat nedotčeny. Přesto přičiněním jmenovaného byl vjezd rozkopán. Tento incident jsem osobně projednal s V. Balášem a P. Novotným, kteří provedli obhlídku na místě samém.

Tohoto se zúčastnil také J. LysXXX, při tomto jednání slíbil uvedení do původního stavu s tím, že náklady uhradí. Vjezd je upraven do původního stavu, přesto nechápu toto infantilní jednání (souseda a zároveň i tehdejšího starosty města Ivanovice na Hané).

Žádám Vás tímto o informaci, zda došlo k zaplacení této dodatečné práce navíc.

Dále během těchto stavebních prací byli zřejmě odcizeny obrubníky rodinou SchwXXX. Ty jsou uloženy u jmenovaných na zahradě.

Tyto odcizené (resp. uskladněné) obrubníky osobně viděl místostarosta V. Baláš. Na můj dotaz zda je odprodej chválen radou, odpověděl: „nikoliv.“ Z tohoto důvodu Vás žádám o prověření této zlodějiny. Pokud jste se pokusili toto legalizovat a Vaše odpověď se mi bude zdát neuspokojivá, předám celou záležitost policii.

Zdroj: Stížnost (rozkopaný a zúžený vjezd) – ze dne 3. 3. 2006


2) Odpověď – Městský úřad Ivanovice na Hané

Adresováno: S. H., dne 28. 3. 2006

Vážený pane H-XXX,

Vaši „Stížnost“ ze dne 6. 3. 2006 projednala rada města na svém nejbližším zasedání dne 22. 3. 2006.

K vámi požadované informaci o úhradě nákladů na uvedení vjezdu k Vašemu domu sdělujeme: Váš soused p. MVDr. LysXXX vyhověl Vašim námitkám a na své náklady nechal upravit tvar vjezdu do původního stavu.

O odprodej nepotřebných obrubníků požádali 2 zájemci. Rada města na svém jednání dne 19. října 2005 schválila jejich odprodej p. SchwXXX a p. DvoXXX – uhrazeno dne 9. listopadu 2005.

Zdroj: Odpověď – Městský úřad Ivanovice na Hané, č. j. 221/2006 – ze dne 28. 3. 2006


3) Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Ivanovice na Hané:

Autor. M. H-XXX.

Adresováno: Městskému úřadu v Ivanovicích na Hané

Dne: 27. 6. 2008

Pan LysXXX se bránil útokem, aby mě umlčel a znemožnil, ponížil před občany. Byly mu kladeny otázky zneužití pravomoci veřejného činitele, což sám jako starosta činí tím, že mi znemožňuje komfort bydlení, smradem, hlukem, prachem a prosaky koňského hnoje, který byl více jak 20 let volně uložený, až letos, je to asi tak měsíc, si tam dal nějaký beton. Jako starosta by měl jít příkladem, řádně si kolaudovat budovy a neužívat načerno anebo dodatečně kolaudovat bez sousedů. V prosinci nám soud potvrdil, že tyto kroky jsou nezákonné.

Pan LysXXX mě urážel a zesměšňoval před veřejností, když jsem se mu snažila vysvětlit, že by měl postupovat podle zákonů jako starosta. Jak potom chce po občanech, aby plnili své povinnosti.

Byly kladeny otázky ohledně vjezdu, který mi sám pan starosta bezdůvodně rozbil, je to asi tak 2 roky, kdy se opravovaly chodníky. Tuto informaci mám i od pana místostarosty Baláše a paní Dostálové, kteří si přijeli na místo si toto prohlédnout, protože nevěřili, že mi toto starosta udělal. Sám pan místostarosta Baláš, když to uviděl, tak mi řekl, že toto už přehání starosta, že chodníky se dělají načerno a dodatečně se zkolaudovaly. Toto prohlášení řekl i přes svědkem, panem Hlásenským. Nevím jaký důvod měl pan starosta mi tento vjezd zužovat a druhým rozšiřovat, když se dělaly nové chodníky.

Dávala jsem otázky na veřejném zasedání zastupitelstva s průmyslovou zónou v ulici Osvoboditelů, jak to vypadá, drtička odpadů tam má být a jak to bylo s kolaudací, když jsme byli tenkrát sousedi s firmou F-XXX, s. r. o.

Dále požaduji informaci jak to bylo se skladem, který používal manžel s panem VacXXX na ulici Rostislavova, protože místostarosta Baláž s paní Dostálovou přijeli do Vyškova za mým manželem, já jsem byla u toho, ať manžel podepíše tuto výpověď, že to navrhl pan starosta, zřejmě kvůli našim sporům s koňma, když to rada odsouhlasila, tak jedině paní Dostálová a pan Baláš byli proti.

Žádám o zaslání odpovědi na tyto otázky.

Zdroj: Zápis ze včerejšího veřejného zasedání města Ivanovice na Hané, ze dne 27. 6. 2008


4) Protokol ve věci drtičky stavební suti

Adresováno: Stavební úřad MěÚ, Ivanovice na Hané

Účastníci: Novotný – vedoucí úřadu, Dostálová, vedoucí odboru HS, sousedka paní B. L.

Datum: 23. 3. 2009

Ústní jednání bylo zahájeno za účasti výše uvedených, ve stanovený den a hodinu. Dnešního dne byla provedena prohlídka místa, kde byla uložena stavební suť a nadrcená stavební suť na pozemcích parc. č. 1900/XX a 1900/XX.

Podle dokladů a vyjádření ved. odboru hosp. správního objednalo město Ivanovice na Hané drcení stavební suti. Stavební suť byla skladována na pozemku parc. č. 1900/88. Podle doložených dokladů a výkazů práce firmy, kterou si najalo město Ivanovice na Hané, probíhalo drcení stavební suti ve dne 4. - 8. 7. 2008.

Při drcení suti bylo použito zařízení, které bylo podle dokladů převezeno z Otrokovic. Instalace drtičky nevyžadovala žádné stavební úpravy. V rámci prací nebyly také prováděny terénní úpravy. Bylo vykáceno na parc. č. 1900/XX a 1900/XX blíže nespecifikované množství stromů a keřů.

Nadrcená stavební suť byla poté skladována na nezpevněné ploše parc. č. 1900/XX, která je v katastru nemovitostí užívána jako manipulační plocha.

Podle podnětu měl delikt města spočívat v tom, že město Ivanovice na Hané užívalo zpevněnou panelovou plochu k jinému účelu než stanovilo rozhodnutí o změně užívání stavby ze dne 7. 8. 1987.

Pokud je deliktem skladování stavební suti na panelové ploše, tak se tento delikt skutečně stal – v uvedeném rozhodnutí je totiž povoleno na této ploše skladovat cukrovou řepu.

Naproti tomu nadrcená stavební suť byla skladována na pozemku, který nebyl nijak vymezen v rozhodnutí a jeho užívání nebylo nijak omezováno rozhodnutím. Jedná se o zmíněný pozemek parc. č. 1900/XX (manipulační plocha).

Nadrcená stavební suť z parc. č. 1900/XX byla odvezena z pozemku koncem ledna až začátkem února 2009. Pozemek byl uklizen začátkem března 2009.

O současném stavu pozemku, kde byla uložena stavební suť byla provedena fotodokumentace.

Město Ivanovice na Hané provedlo toto drcení suti jednorázově a již nehodlá a nebude v budoucnu navážet a drtit suť na uvedených pozemcích.

Za správnost opisu: Novotný, vedoucí stavebního úřadu

Opis proveden dne: 23. 3. 2009.

Zdroj: Opis protokolu – ústní jednání spojené s místním šetřením ve věci stavebního dohledu na základě podnětu krajského úřadu ve věci drtičky stavební suti – ze dne 23. 3. 2009


5) Protokol o podání vysvětlení

Protokol sepsal: prap. Svoboda, policejní inspektor

Datum: 24. 6. 2008

Dne 11. 6. 2008 v 19:00 hodin p. Lysák kontaktoval Policii ČR. Již před tímto mě opakovaně vyhrožoval on i jeho rodina s tím, že na mou osobu zavolají policii. Tato skutečně v daný den a danou hodinu přijela do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov a něco řešila s p. LysXXX. Po nějaké chvíli s ním hlídka Policie ČR ukončila hovor a chystala se z místa odjet.

V tomto jsem já požádala hlídku Policie ČR s tím, že bych s nimi potřebovala něco rovněž vyřešit. Při jejich příjezdu do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov k p. LysXXX jsem se zdržovala na balkoně svého domu a proto jsem je viděla. Hlídka Policie ČR se tedy dostavila i za mnou. Této jsem se zeptala, proč přijeli. Tato mě odvětila, že bylo oznámeno, že u mě doma hraje silně rádio a k dalším věcem. Hlídka Policie ČR vůbec nějaké toto oznámení neřešila, neměla k tomu ani důvod, k nějakému protiprávnímu jednání z mé strany nedocházelo. Hlídka přijela kvůli mému neporušování zákona. Domnívám se, že již tímto p. LysXXX, který je starostou zneužívá svých pravomocí a volá bezdůvodně Policii ČR. Tyto incidenty trvají nadále, již za jeho funkce se zkolaudovala dodatečně konírna a seníky. Domnívám se, že zneužil svého postavení. Část jeho postupů již soud vyřešil, kdy se ještě další věci v současné době prověřují a tudíž se domnívám, že z jeho strany šlo o mstu mé osobě.

Již před 2 roky se v ulici mého místa bydliště opravovaly chodníky. Tyto chodníky se dělaly načerno, a navíc na ně nebylo dáno povolení. Až dodatečně bylo na tyto vystaveno. Chtěla jsem na to potvrzení místostarosty obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov. Tento byl svědkem incidentu, kdy mi p. LysXXX zúžoval vjezd. Na úřadě mi nevěřil, tak se šel osobně podívat i s p. Dostálovou na místo. Na místě tomu nemohl uvěřit a uvedl, že p . LysXXX toto již přehání. Zúžením vjezdu mi znemožnil užívání tohoto vjezdu. Nakonec p. LysXXX uvedl věc do původního stavu. Pokutu co vím, p. LysXXX za toto nedostal, toto mě sdělil p. Baláž a uvedl, že toto řeší stavební úřad.

Dne 11. 6. 2008 mi neustále na zvonek zvonil jeho zeť a chtěl se mnou řešit incident, že jsem měla napadnout jeho ženu a dítě. Toto se však nezakládá na pravdě, toto mě uráží a musela jsem vypnout zvonek. Asi za 3 dny dojel do Vyškova do firmy obtěžovat mého manžela. Chtěl, abych ztlumila rádio a nenadávala jeho ženě. Zopakoval své tvrzení ze dne 11. 6. 2008. Mě spíše obtěžuje chov koní, kdy v 2:00 hodin mě vzbudí, když je horké ovzduší, kdy koně kopyty tlučou do dřevěné ohrady. Potom p. LysXXX kolem 22 až 23 hodiny naklepává kosu, nebo brzy ráno ve 4:00 hodiny si píská. Ačkoliv si stěžují na občas přes den štěkajícího psa, tak mě by mohl rušit třeba brek dítěte, ale já mu to nevyčítám a případně ani nevolám policii jako on.

Můj manžel měl od města Ivanovice na Hané pronajatý sklad. P. LysXXX opět zneužil pravomoci veřejného činitele, kde ovlivnil, aby manžel tento sklad nemohl využívat, kdy jsme platili městu Ivanovice na Hané, okres Vyškov ročně částku ve výši 60.000 Kč. Teď nemají nic. Rada obce pod vedením p. LysXXX toto odhlasovala.

Když uhrabu své záhonky, nacházím na své zahradě, kde nemá nikdo přístup sklo, hřebíky a kameny.

Dále chci uvést, že když jsem se zeptala dozorčího zdejšího útvaru v době mého příchodu, kdo dne 11. 6. 2008 požadoval výjezd do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov, bylo mě sděleno, že anonym. Svědkem je p. Hlásenský. V minulosti před 10 dny, mě však hlídka Policie ČR Vyškov sdělila, i za přítomnosti p. Hlásenského, že výjezd do obce Ivanovice na Hané, okres Vyškov požadoval p. LysXXX. Toto sdělení zajímalo i p. Hlásenského z důvodu nevyjetí na OSZ Vyškov. Rovněž mě nebylo umožněno telefonovat se svým právníkem, kterého jsem se v čekárně chtěla zeptat na čem jsem, na rozdílnost tvrzení Policie ČR, na osobu volající či zda anonym či p. LysXXX.

Zdroj: Protokol o podání vysvětlení – ze dne 24. 6. 2008


6) Novinové články – Vyškovský deník:

a) Vedení Ivanovic porušuje zákon

Ivanovice na Hané – Vedení Městského úřadu v Ivanovicích na Hané ignoruje zákonnou povinnost poskytovat informace.

Čtrnáct dnů marně čekala redakce Vyškovského deníku Rovnosti na odpověď ivanovické radnice ohledně uklizení chodníků od nános sněhu. Stejně tak zůstaly opakované bez odezvy dotazy zasílané internetovou poštou starostovi, místostarostovi a tajemníkovi. Vedení města si podle všeho vůbec nedělá těžkou hlavu z toho, že odmítnutím informovat lidi z Vyškovska o práci svého úřadu porušuje zákon. /zkráceno/

Zdroj: Vedení Ivanovic porušuje zákon – ze dne 6. 3. 2009

b) Ivanovice: Prašná skládka zmizí

Ivanovická radnice ustoupila stížnostem obyvatel a zruší skládku suti. Stavebníkům to ale zkomplikuje život.

Celé měsíce se B. L. Z Ivanovic na Hané dívala, jak nákladní auta přivážejí stále nové hromady stavebního odpadu a sypou je nedaleko jejího domu na obecní plochu pod továrnou FXXX. Drtička pak odpad několik dnů redukovala. Když hluk a prašnost začaly být neúnosné, podala stížnost na ivanovickou radnici. „Měli jsme obavy, že tam vzniká recyklační dvůr,“ svěřila se paní B. L. /zkráceno/

Zdroj: Ivanovice: Prašná skládka zmizí – ze dne 2. 1. 2009

c) Místní vyděsil chrom ve vodě; Sousedé se bojí průmyslové zóny; Chemikálie ve vodě děsí lidi

Hladiny chromu v jedné ze studní mnohonásobně překračují normální hodnoty. Obyvatelé mají strach. /zkráceno/

Slovíčkaření, vzájemné osočování, uhýbání od tématu, nepochopení i historky ze života. Ale minimum konkrétních odpovědí. /zkráceno/

Lidé z Ivanovic mají obavy, že hmota, kterou firma používá k rekultivaci, znečistí spodní vodu. Město hodlá problém vyřešit. /zkráceno/


7) Závěrem

Podle pekelného anděla a autora knihy Svoboda (Kréda ze silnice) Sonnnyho Bargera by běžná nakládačka v takovém případě ušetřila zbytečné papírování. Ale to by nesměl někdo zneužívat svůj politický vliv (post starosty a možní mít zřejmě i potenciální zájem o náš zadní pozemek, který sousedí s velice drobnými pozemky určenými pro chov). Z výše uvedeného jednání bychom si akorát vykoledovali trestní stíhání a ztrátu tohoto majetku.

Pokud jde o zmíněný pozemek, tak ten moje rodina dokoupila k domu již před sametovou revolucí a tímto odkupem tak předběhli souseda, na kterém mohl mít zájem chovat hospodářská zvířata (tj. koně). Ty musí složitě vypouštět přes svůj úzký pozemek na pastvu do vzdálenějšího pronajatého pozemku. Ačkoliv to nemůžu přímo potvrdit, tak mám podezření, že kvůli tomu právě veškeré problémy začaly, protože předtím než moje rodina dokoupila pozemek za domem a soused se stal starostou, tak bylo vzájemné soužití alespoň navenek bezproblémové.

Pokud se jedná o problém rozkopaného a zúženého vjezdu, tak v průběhu listopadu a prosince 2005 provedla firma StraXXX a soused jakožto tehdejší starosta J. LysXXX osobně výkopové práce na našem vjezdu. Podle informací na stavebním úřadě a u provádějící firmy vjezdy měli zůstat nedotčeny. Přesto přičiněním jmenovaného byl vjezd rozkopán.

Vzhledem k tomu, že byl incident projednán s tehdejším místostarostou V. Balášem a vedoucím stavebního úřadu P. Novotným, kteří provedli obhlídku na místě samém, tak soused a tehdejší starosta MVDr. LysXXX vyhověl požadavkům a námitkám a na své náklady nechal upravit tvar vjezdu do původního stavu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Ivanovice na Hané ze dne 27. 6. 2008 ve skutečnosti dokládá, jaké bylo ve skutečnosti s panem starostou soužití. Na jedné straně starostovi stavební úřad dodatečně zkolaudoval budovy pro chov koní, ke kterým mu sousedka nedala povolení.

Na druhé straně pan starosta prováděl schválnosti: Jako příklad je možné uvést výše uvedenou problematiku rozkopaného a zúženého vjezdu nebo navrhl a rada tento návrh odsouhlasila, abychom se vystěhovali z pronajatého skladu, za který jsme ročně platili 60.000 korun.

Na straně druhé se jednalo o naši obranu proti městu ohledně budování průmyslové zóny: Obtěžování drtičkou odpadu, kde delikt spočíval v tom, že město Ivanovice na Hané užívalo zpevněnou panelovou plochu k jinému účelu než stanovilo rozhodnutí o změně užívání stavby ze dne 7. 8. 1987. Pokud bylo deliktem skladování stavební suti na panelové ploše, tak se tento delikt skutečně stal – v uvedeném rozhodnutí bylo totiž povoleno na této ploše skladovat cukrovou řepu.

Další problematikou byla podivná kolaudace továrny v Ivanovicích na Hané (minimálně 16 pochybení ze strany stavebního úřadu), která některým obyvatelům snížila hodnotu nemovitostí. A mnoho dalších problémů v pozdějších letech vůči nimž bylo zapotřebí se bránit stížnostmi a někdy dokonce i soudní cestou.


Odkazy:

Pět advokátů proti chovu koní. Soudci v rozsudku rozhodli.

Zde: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=706678

Zde:https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Pavel-Herman-20321/clanek/Pribehy-bezpravi-XIV-Pet-advokatu-proti-chovu-koni-Soudci-v-rozsudku-rozhodli-93624

Podivná kolaudace továrny v Ivanovicích na Hané

Zde: https://pavelherman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694136

Zde: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Herman-Pribehy-bezpravi-X-Podivna-kolaudace-tovarny-v-Ivanovicich-na-Hane-565104


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama