ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

18.08.2011 7:48:11 - Zdenda

Novelizace § 88 zákona o elektronických komunikacích reaguje na výtku ÚS

Přináší novela zákona o elektronických komunikacích i další změny než o výpisech hovorů?

Odpověď

25.08.2011 11:38:00 - Ministerstvo vnitra

Navrhovaná novela je rozdělena do dvou částí. První novelizuje ustanovení § 88 a § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů, kdy zpřísňuje
technicko-organizační opatření vedoucí k ochraně údajů a jejich kontrolu a dále stanovuje povinnost operátorům po určitou dobu uchovávat provozní a lokalizační údaje pro účely oprávněných orgánů a povinnost těmto orgánům uchovávané údaje poskytovat; druhá část novelizuje § 88a
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním, kterou jsou zpřísňovány podmínky pro získání povolení k zjištění provozních a lokalizačních údajů.

Novelizací § 88 zákona o elektronických komunikacích se reaguje na výtku Ústavního soudu týkající se zabezpečení provozních a lokalizačních údajů. V navržené úpravě  se doplňuje povinnost
operátorů zabezpečit uchovávané provozní a lokalizační údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením nebo jiným zpracováním. Podle zákona o elektronických komunikacích mají
operátoři již v současnosti povinnost přijmout vnitřní technicko-organizační předpis týkající se zabezpečení těchto údajů, jehož dodržování kontroluje Český telekomunikační úřad. Kromě této povinnosti
mají operátoři již podle stávajícího znění zákona o elektronických komunikacích povinnost technicky a organizačně zajistit důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů. Nesplnění výše
uvedených povinností je správním deliktem, za který je možno uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč.Navržené ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je dále reakcí na výtku Ústavního soudu, že
ze zákona zřetelně nevyplývá, o jaké oprávněné orgány, kterým mají být provozní a lokalizační údaje operátory předávány, a o jaké zvláštní předpisy se konkrétně jedná.

S ohledem na výtku Ústavního soudu, že nebyly jednoznačně stanovenypředpoklady a podmínky pro použití  provozních a lokalizačních údajů se zdůrazněním, že zásah do základního lidského práva musí být přiměřený
sledovanému cíli, je navrhována změna ustanovení § 88a trestního řádu,kterou by mělo dojít k omezení možnosti vyžadovat provozní a lokalizační údaje pouze pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky nebo k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Dále je zde
uveden taxativní výčet trestných činů, u kterých neplatí předchozí podmínky, ale které by policie bez možnosti provozní a lokalizační údaje získat nebyla prakticky schopna vyšetřit. U trestných činů obsažených v taxativním výčtu je obligatorním znakem objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu použití prostředků
elektronické komunikace, což znamená, že mezi spácháním těchto trestných činů a použitím prostředků elektronické komunikace existuje příčinná souvislost. Pokud by policie při objasňování této trestné činnosti
neměla možnost získávat provozní a lokalizační údaje, bylo by možné uvažovat o zrušení trestnosti takového jednání, neboť tato trestná činnost by byla fakticky neobjasnitelná.