Petra Venturová

  • HPP
  • Praha-Šeberov
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.08.2014 19:54:41

Bytová politika: bude i nadále v Praze řízena, pokud vůbec, centrálně?

Bytová politika: bude i nadále v Praze řízena, pokud vůbec, centrálně?

Nyní má hlavní město Praha ve své správě zhruba 14 000 bytů, které nesvěřila městským částem. Nedotažená privatizace bytového fondu je třeba napravit a hlavním úkolem nového vedení města bude vytvořit funkční koncepci bytové politiky.

Ve svých volebních tezích hnutí Pro Prahu naléhavě volá po přerozdělení pravomocí ve prospěch městských částí, kdy by hlavnímu městu měla mj. zůstat nezadatelná role koncepční, koordinační a metodická. Jednou z citlivých oblastí je i správa bytového fondu. Hlavní město nesmí rezignovat na svoji koordinační úlohu v oblasti privatizace majetku svěřeného do správy MČ, nájemního bydlení a správy bytového a domovního fondu vůbec.

V této oblasti, jak známo, neproběhla privatizace na základě zákonů jako tzv. malá a velká privatizace, ale každá obec a město z titulu majitele vydávaly své všemožné zásady pro prodej obecního nemovitého majetku apod., které se samozřejmě v čase měnily.

Nyní má hlavní město Praha ve své správě zhruba 14 000 bytů, které nesvěřila městským částem, ale pronajímá je sama. I proto provedeme revizi systému správy a svěřování majetku v Praze, a to v součinnosti s městskými částmi. Stojíme za představou, že hlavní město Praha i každá městská část si má určit, jakou část bytového fondu potřebuje pro sociální účely a interní potřeby. Zbylý domovní fond mají jak hlavní město, tak  městské části přednostně nabídnout nájemníkům, kteří v nich dlouhodobě žijí nebo jej řádně užívají.

Cílem je náprava nedotažené privatizace bytového fondu

Vycházíme ze základních předpokladů, že:

·         Dostupné bydlení je jednou ze základních životních jistot občanů a nástrojem pro zajištění kvality života ve městě. Obec také potřebuje určitý bytový fond k plnění sociálních funkcí a pro vlastní potřebu (např. služební byty) a v neposlední řadě má vykonávat správu domů a bytů s péčí řádného hospodáře, efektivně a transparentně.

·         V centrálních MČ je stále množství domů a bytů, které nebyly ani restituovány, ani privatizovány. V jiných MČ trvají naléhavé problémy privatizace domů postavených v předlistopadovém období (panelová sídliště). MČ vnímají bytové domy jako zdroj příjmů, přičemž MČ, kterým byla správa majetku svěřena, nejsou v řadě případů schopny se o desítky let zanedbávané domy a byty účinně starat.

·         Narůstá vnitřní zadluženost domů, navíc neosobní vztah obce k majetku s sebou přináší riziko absence řádné péče. Často velmi nákladná a neefektivní správa bytového fondu skrze správcovské firmy je zřejmým podhoubím pro korupci. Ukázalo se, že leckdy jediným řešením je příslušný domovní majetek prodat. Avšak jednotlivé MČ přistupují k řešení velmi odlišně, když paradoxně podmínky prodeje majetku i tvorbu politiky sociálního bydlení a stanovení výše nájemného v minulosti vedení Prahy delegovalo na ně.

Hlavní úkol pro nová vedení hlavního města a městských částí: koncepce bytové politiky

Budeme prosazovat vytvoření celopražské závazné a transparentní koncepce bytové politiky, kompetenčně náležitě provázané mezi Magistrátem a MČ, obsahující kromě jasných pravidel pro nakládání s domovním fondem i ustanovení regulující jeho správu. K tomu si jednotlivé MČ určí na základě odborné analýzy potřebu množství bytového fondu nutného pro sociální účely a interní potřeby v dlouhodobém horizontu. Podmínky prodeje by měly být relativně dostupné, výhodné pro obě strany, nediskriminační pro některou kategorii nájemníků. Cenové podmínky prodejů by měly vycházet ze znaleckých posudků, jako jsou ceny v čase a místě obvyklé, se zohledněním obsazenosti bytu, příp. dalších zdůvodněných protispekulačních a motivačních koeficientů.

Finanční prostředky získané prodejem by měly být užity k zajištění dlouhodobých potřeb bydlení, k opravě domů a bytů, které zůstanou v majetku obce, k jejich modernizaci a snížení energetické náročnosti, k řešení sociální bytové politiky, příp. částečně sdíleny v rámci HMP. Vše s maximální transparentností, s účastí opozice i veřejnosti na rozhodování o účelu.

Už žádné neprůhledné rozpouštění financí v ostatních rozpočtových výdajích, ukládání u podivných společností, už žádné megalomanské investiční projekty!

Správa domovního fondu

Současný stav naznačuje, že není dostatečný přehled o městském majetku, jeho technickém stavu a využívání. Zcela nepřehledný a neefektivní je systém svěřování majetku HMP do péče MČ. Pro občany nepochopitelný, pro správu ze strany MČ přináší spíše komplikace.

Systém správy a svěřování majetku musí projít generální revizí ze strany vedení Prahy v součinnosti s MČ. Členění správy musí respektovat princip subsidiarity (delegování na nejnižší úroveň, pokud se o něj má starat MČ ze svých zdrojů).

Pro efektivní správu v bytových domech je vhodné podpořit zřízení a fungování činnosti kontaktních osob (např. domovníků, mj. motivací zvýhodněním podmínek nájmu) a umožnit vyšší účast nájemníků na plánování a realizaci údržby a rekonstrukcí.

Nebytové domy a nebytové prostory v bytových domech, které po privatizaci zůstanou v majetku/správě obce, mohou sloužit k plnění dalších funkcí obce (vzdělávání, volnočasové aktivity, podpora živnostníků a řemeslníků, kultura, bezpečnost aj.) i k zajištění příjmů do rozpočtu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama