doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.09.2014 22:35:51

Neptejte se, co slibuji, ale co jsem dokázal

Neptejte se, co slibuji, ale co jsem dokázal

Heslo jednoho mého protikandidáta, kterého si nesmírně vážím, je zkráceně: Neptejte se, co slibuji, ale co jsem dokázal, tak si dovolím toto heslo použít alespoň v názvu

Taktéž bych chtěl tímto heslem poukázat, že toto heslo má v Senátu jiný rozměr, a to vzhledem k tomu, že výstupem senátora by mělo být množství duševní práce, která bude nakonec zhmotněna v pozměňovacím návrhu nebo v zákoně, který senát vrátí sněmovně.

Mým základním krédem, jak jsem to několikrát v minulosti prosazoval, je podpora osobní svobody. Všichni lidé se rodí svobodní, stát musí jejich svobodu bránit, a smí do ní zasahovat jenom výjimečně.  Svoboda je dnes ohrožována

Ø  snahami nahradit parlamentní demokracii diktátem nikým nevolených lobbistických skupin

Ø  nadměrnou regulací soukromých aktivit, státními zákazy a příkazy

Ø  inflací kolektivních práv, které velmi zasahují individuální svobody

Co s tím udělám:

Zákonem by mělo být jasně určeno, že právo na ochranu soukromí je nadřazeno právu na informace. Jsem proti všem formám diskriminace, hájím důslednou obranu svobody jednotlivce, a rovnost před zákonem. Budu se všemožně snažit postavit mimo zákon úniky informací z vyšetřovacích spisů a jejich zveřejňování. Zasadím se o trestání nelegálního sledování, omezení množství i doby policejních odposlechů, a skutečně účinnou soudní kontrolu jejich nasazování. Štvou mne zpackané zákony a vyhlášky. Maximálně podpořím jasné, jednoduché a srozumitelné zákonné ustanovení. Zákony platí pro všechny bez rozdílu, nikdo nestojí nad zákonem.

Co mi vadí:

Ø represivní složky výkonné moci se vymkly demokratické kontrole, což považuji za hrozbu pro občanská práva

Ø výběrové a nespravedlivé vymáhání práva, které vede k růstu extremismu a snahám vzít zákon do svých rukou

Ø nepředvídatelný výklad zákonů ze strany soudů

Co s tím udělám:

Budu podporovat veřejnou kontrolu represivních složek prostřednictvím volených zástupců lidu, coby důležitý pilíř polistopadového vývoje. Mým krédem je zmenšit prostor pro ekonomickou a finanční kriminalitu snížením přerozdělování, dotací, byrokracie a počtu výjimek v daňových zákonech. Zákony se stanou srozumitelnější, nadbytečné zákony budu iniciovat ke zrušení, nebo novelizaci. Budu vyžadovat důsledné uplatňování presumpce neviny a respekt k občanským právům. Budu prosazovat časové omezení výkonu funkce soudce.

Volný trh a svobodné podnikání jsou zdrojem bohatství země, vadí mi:

Ø  lehkovážné zadlužování státu na úkor budoucí prosperity

Ø  neefektivní a příliš drahý stát, který obtěžuje podnikatele a občany zbytečnými povinnostmi a      

        neposkytuje tomu odpovídající služby

Ø  vysoká daňová zátěž, časté změny zákonů a nestabilita právního prostředí

Ø  regulace, dotace, nepružný zákoník práce a další zásahy státu pokřivující trh

Co s tím udělám:

Maximálně podpořím zákony, které povedou ke snížení veřejných rozpočtů a ke snižování státního dluhu a budu prosazovat každoročně vyrovnané či přebytkové rozpočtové hospodaření. Budu se zasazovat o změnu rozpočtových pravidel tak, aby nebylo možné přijímat změny zákonů a nové zákony bez zajištěných zdrojů. Budu prosazovat rušení zbytečných agend a úřadů, nesmyslných regulací, dotací, kvót, příkazů a zákazů. Jsem pro zajištění dlouhodobé stability a předvídatelnost daňových zákonů.

Budu podporovat solidaritu a humanitu, zapojování zaměstnanců do řízení podniků. Svobodná a prosperující společnost dokáže nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji nezbytně potřebují, vadí mi:

Ø neúcta k tradičnímu modelu rodiny a ke stáří

Ø demotivující rozdávání sociálních dávek

Ø prohlubující se deficit důchodového účtu

Ø nefunkční systém zdravotního pojištění

Co s tím udělám:

Vrátím se k heslu „Rodina je základem státu“ a budu se snažit o posílení zákonného postavení úplné rodiny, včetně mezigenerační odpovědnosti, zvýšení sociální pomoci těm, kteří ji z důvodu věku či zdraví opravdu potřebují na úkor těch, kteří v ní vidí pouze bezpracný zdroj příjmů. Budu prosazovat, aby se postupně přenášela zodpovědnost u výdělečně činných osob za zabezpečení ve stáří, ze státu na jednotlivce a rodinu, role státního důchodu bude jenom doplňková. Občan – pacient by měl být postaven do centra rozhodování o nákladech zdravotní péče. Chtěl bych zamezit existenční likvidaci lidí uvržených do dluhové pasti. Vycházím z toho, že nemůžu populisticky slibovat, co nejsem schopen dodržet.

Ø  Senátor nemá napřímo možnost ovlivnit život lidí ve svém ve volebním obvodu, může ovlivňovat život lidí v rámci zákonodárné iniciativy a věcným připomínkám k zákonům.

Ø  Taktéž pokládám za důležité omezit korupci, byrokracii a zkvalitnit státní správu. Politici zde mají být pro lidi, nikoliv lidi pro politiky.

Ø  Budu prosazovat veřejnou kontrolu represívních složek

Ø  Mým cílem je, aby nebyly nepředvídatelné výklady zákonů ze strany soudu

Chci udělat pořádek ve zpackaných zákonech a vyhláškách, kdyby se mi za funkční období podařilo dát podnět k novelizaci ročně u jednoho zákona, bral bych to jako ohromný úspěch a splnění slibu voličům.

Jsem velký odpůrce nesrozumitelných paragrafů v zákonech. Mnoho složených dlouhých vět, několik záporů ve větě apod. Když chceme, aby zákony dodržovali všichni lidé, musí jim rozumět a potom se s nimi snáze ztotožní. Mým cílem je důsledně naslouchat voličům, chodit mezi ně, pomáhat jim v rámci ekonomického a právního poradenství, profesně, tak jako to dělám v občanském životě. Prosadím, aby zákony se staly srozumitelnější, a nadbytečné zákony budu iniciovat k zrušení.

Ale jelikož název článku zní: neptejte se, co slibuji, ale co jsem dokázal, tak ještě pár vět o mně:

Jsem člověk, který si velmi cení vzdělání a přirozené inteligence lidí. Z tohoto důvodu se neustále snažím o celoživotní vzdělávání, o čemž svědčí ukončené tři vysoké školy. Během svého života i v rámci doktorátu jsem se zabýval otázkou nesprávného úředního postupu a tím způsobené výše škody, jakožto i nároku na odškodnění. Jednalo se o průlomovou práci, jelikož se dosud nikdo nezabýval tím, že i úředník může jakožto stát způsobit škodu a za tuto škodu nese odpovědnost, včetně úhrady způsobené škody. Tímto způsobem bych dál pokračoval tak, aby bylo zcela normální, že tak, jako každý občan má svou zodpovědnost za to, co způsobí, tak aby tuto zodpovědnost měl i stát vůči občanům. Myslím si, že mám i dostatek praktických zkušeností, protože od 1990 soukromě podnikám a vytvářím prostor pro zaměstnávání druhých. Moje specializace je řešení krizových situací v podnicích.

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

kandidát do Senátu č. 2

Volební obvod 78 Zlín

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama