doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,59. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.03.2021 18:20:00

EU by měla prostředky řešení zdravotních krizí na evropské i globální úrovni

EU by měla prostředky řešení zdravotních krizí na evropské i globální úrovni

Projev na 7. schůzi Senátu dne 18. března 2021. Balíček k Evropské zdravotní unii.

Děkuji moc, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní senátorky, páni senátoři.

Dovolte mi představit vám balíček legislativních a nelegislativních návrhů, které uveřejnila komise dne 11. listopadu 2020 s cílem posílit unijní rámec pro zdravotní bezpečnost a posílení připravenosti EU na krize a reakci na ně.

Jedná se svému druhu o první iniciativu k vytvoření tzv. Evropské zdravotní unie. Pomyslný balíček tvoří sdělení komise s názvem Vytvoření Evropské zdravotní unie, posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám, a tři návrhy nařízení, jimiž se mění nařízení k Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí, tzv. ECDC, Evropské agentury pro léčivé přípravky – známá EMA, a přeshraničním zdravotním hrozbám. Díky silné zdravotní unii by EU měla prostředky pro prevenci zdravotních krizí, přípravu na jejich příchod, i na jejich řešení, na evropské i globální úrovni. V tomto ohledu zmiňované návrhy nařízení rovněž posilují mandát agentur, konkrétně právě ECDC, EMA, jejichž fungování se během současné krize, a to bych chtěl zdůraznit, ukázalo a ukazuje jako velmi přínosné. Co se týče návrhu nařízení posilujícího mandát Evropského střediska pro prevence a kontrolu onemocnění, čili ECDC, komise v něm navrhuje posílit epidemiologický dohled prostřednictvím integrovaných systémů, zajistit plánování připravenosti a reakce podávání zpráv a jejich audit, poskytování nezávazných doporučení a možnosti řízení rizik,posílení schopnosti mobilizovat a nasadit pracovní skupinu EU pro zdraví, tzv. EU Health Task Force, s cílem pomoci místním reakcím v členských státech či spolupráci na budování sítě referenčních laboratoří EU a sítě pro látky lidského původu.

Mimo jiné i v této oblasti ČR postupuje podniká kroky na národní úrovni. V kontextu posílení mandátu Evropské lékové agentury, tzv. EMA, navrhuje komise zaměřit se na sledování a zmírňování rizika nedostatku kritických léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, poskytování vědeckého poradenství o léčivých přípravcích, které mohou mít potenciál léčiv, předcházení chorobám způsobujícím tyto krize nebo jejich diagnózu, zajistit studie ke sledování účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek a posílit koordinaci klinických hodnocení v rámci EU. Jedním z poměrně často vyzdvihovaných bodů je právě snaha, aby se EU stala soběstačnou v této oblasti. V současné době, tak jak jsme koneckonců i svědky, tomu tak není. Návrh nařízení k přeshraničním zdravotním hrozbám navrhuje posílit připravenost vypracováním pandemického plánu EU a doporučení pro připravenost na zdravotní krize spolu s komplexními a transparentními rámci pro podávání zpráv včetně tzv. zátěžových testů. Navrhuje rovněž posílit dohled s využitím digitálních nástrojů, zlepšit podávání zpráv a jiných reportingů, změnit mechanismus vyhlašování stavu ohrožení veřejného zdraví i na unijní úrovni, a rovněž upravuje mechanismus společných nákupů.

Komise rovněž počítá se vznikem nové agentury v oblasti připravenosti a odpovědi EU na biologické hrozby, tzv. HERA. Ta by měla vzniknout na základě legislativního návrhu, jehož uveřejnění komise avizovala na konec roku 2021. Česká republika obecně zde aktivity posilující připravenost a odolnost EU v oblasti přeshraničních zdravotních hrozeb a tedy i vznik tzv. Evropské zdravotní unie, vítá. Za stěžejní pak považuje především potřebu podpořit mandát a personální kapacity Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC. Na druhou stranu si je ČR vědoma, že některé návrhy, které komise představila, značně zasahují do národních kompetencí členských států a centralizují pozici komise, aniž by zásadně zlepšily krizovou připravenost a schopnost efektivně reagovat na zdravotní rizika. Jedná se konkrétně o vytvoření např. společného pandemického plánu, pravidelného systému auditu plánu připravenosti, které se netýkají pouze zdravotní oblasti, ale rovněž např. jaderné bezpečnosti, chemické bezpečnosti, mechanismu vyhlášení nouzového stavu navrhovaného komisí či exkluzivita společných nákupů. Věříme však, že členské státy spolu s komisí naleznou, a cesta k tomu byla započata, shodu nad problematickými články, a že se podaří vybudovat fungující Evropskou zdravotní unii, čímž jednoznačně EU posílí svoji připravenost a odolnost a bude schopna efektivněji čelit případným budoucím hrozbám nebo krizím. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama