doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.02.2021 19:09:00

Jsem rád, že mezi vládou a opozicí došlo k dohodě

Jsem rád, že mezi vládou a opozicí došlo k dohodě

Projev na 6. schůzi Senátu 24. února 2021 k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, senátorky a senátoři. Dobrý den.

Dovolte mi, abych vám představil návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, který 18. února schválila Poslanecká sněmovna a dnes jej projednal výbor pro zdravotnictví a ústavně-právní výbor Senátu.

Již opakovaně jsem deklaroval, že jsem rád, že mezi vládou a opozicí došlo k dohodě nad tímto návrhem, který by nám měl umožnit lépe a efektivněji reagovat na pandemii onemocnění COVID-19, a to i bez vyhlášení nouzového stavu, resp. třeba před vyhlášením nouzového stavu, případně po jeho ukončení.

Chtěl bych podotknout, že se jedná o zákonnou normu, která je mezi nouzovým stavem, který by měl být vyhlašován jen po dobu opravdu nezbytně nutnou a v nejvyšších krizových situacích a mezi zákonem o ochraně veřejného zdraví, který zase má velmi omezené možnosti a nebyl koncipován pro tak závažné situace jako je řízení epidemie podobné té, která nyní v ČR probíhá.

Rád bych nyní zdůraznil, že smyslem tohoto návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání té epidemie, tak jak bylo řečeno, a i když vláda požádala o prodloužení nouzového stavu, tak lze těžko předjímat, jaký bude jeho vývoj. Je možné, že případně i v brzké době skončí. Proto bych považoval za bezpečnější a daleko lepší variantu, aby právě do té doby došlo k tomu, abychom měli schválený pandemický zákon, o což vás zde dnes prosím. I když nakonec třeba nouzový zákon bude rozhodnutím sněmovny i prodloužen, nebo i když někdy v budoucnu o něj bude znovu požádáno, a to já teď vůbec nechci předjímat, ani hodnotit, tak chci zdůraznit potřebu normy, o které zde dnes mluvíme.

Zopakuji to, co jsem řekl před chvílí. Jedná se o něco, co je mezi zákonem krizovým umožňujícím nouzový stav a zákonem o ochraně veřejného zdraví, a zdá se, že tuto zákonnou normu potřebujeme a zřejmě ještě nějakou dobu potřebovat budeme. Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví opravdu není dostatečná a umožňuje sice ministerstvu zdravotnictví určitá mimořádná opatření při epidemii nebo v nebezpečí jejího vzniku uvádět, ale jejich zákonné vymezení neumožňuje reagovat v potřebné míře a v potřebném rozsahu na specifika současné epidemie. Právě proto návrh pandemického zákona zakotvuje stav pandemické pohotovosti, jehož vznik se pojí s nabytím účinnosti tohoto zákona, avšak obsahuje oprávnění PS tento stav ukončit anebo případně znovu iniciovat.

Mimořádná opatření potom budou vyhlašována na úrovni kraje příslušnou krajskou hygienickou stanicí, v případě potřeby uplatnit je na území více krajů či celostátně potom bude příslušet jejich vydání ministerstvu zdravotnictví. Nicméně v případě tzv. ministerských opatření budou tato podléhat kontrole vlády a opatření budou v pravidelných intervalech, a to je potřeba říci, přezkoumávána a revidována podle aktuální epidemiologické situace, tzn. budou neustále pod kontrolou, a to vždy po dvou týdnech. Návrh schválený sněmovnou také rozšiřuje okruh zveřejňovaných informací o epidemii a jejím průběhu a modelacích jejího vývoje a též zkracuje lhůtu pro vyřízení žádosti poslanců a senátorů o informace týkající se epidemie ze 30 na 15 dnů.

Jedním z hlavních obsahových posunů je potom zakotvení postupů pro nahrazení škody vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními podle tohoto návrhu zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o velmi citlivou otázku, které jsme věnovali velkou pozornost, a doufám, že došla rozumného řešení, a to jak z hlediska státu, tak z hlediska dotčených osob. Jsem rád, že jsme po dlouhých diskusích dospěli k přijatelnému kompromisu se všemi a věřím, že i vy mě podpoříte. Kromě jiného bylo také přistoupeno k úpravě sankčních mechanismů, kdy došlo k větší stratifikaci přestupkových jednání a jím odpovídajícím sankcím tak, aby co nejlépe odpovídali materiálu obsahu přestupkového jednání a povaze subjektu, který se ho dopustí. Jinými slovy, byly upraveny jinak případné pokuty pro právnické a fyzické osoby, tak, aby byly vždy adekvátní.

Dále se v návrhu zakotvuje zrychlené jednání ve věci rušení mimořádných opatření Nejvyšším správním soudem, aby byla zajištěna rychlá a efektivní kontrola vlády i ze strany moci soudní. Byli jsme si také vědomi nešťastných dopadů v trestněprávní oblasti, kdy např. spáchání některých trestných činů v rámci nouzového stavu vedlo k tomu, zejména ve věci drobných krádeží, že docházelo k nepřiměřeným důsledkům stran ukládání trestu. Toto je také upraveno tak, aby se nejednalo o zásadní dopady při takto méně závažné činnosti.

Návrh dále obsahuje změnu některých souvisejících zákonů. Zmínit mi dovolte zejména změnu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, kdy upravujeme otázku realizace poskytování státních hmotných rezerv pro potřeby orgánů ochrany veřejného zdraví nebo organizačních složek státu, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb. Snadněji řečeno, i mimo nouzový stav tedy bude možno využívat služeb státních hmotných rezerv. Změny se dočká i zákon o ochraně veřejného zdraví, v němž doplňujeme potřebnou úpravu týkající se provozu mobilní aplikace, kdy mimo jiné zapojujeme eRoušku do celoevropského systému trasování, což považuji za důležitý krok a také za splnění požadavku kladeného na ČR právem EU. V rámci projednávání v PS bylo pak k návrhu připojeno i ustanovení, upravující spolupráci a kooperaci mezi vládou a kraji, hejtmany, což považuji určitě za důležité a potřebné, protože i na nich bude část té tíhy při řešení těchto opatření v rámci pandemického zákona.

Dnes dopoledne bylo na výboru pro zdravotnictví přijato usnesení, které doporučuje návrh zákona schválit s pozměňujícím návrhem, který jasně stanovuje, a to je také podstatné, že opatření podle pandemického zákona či podle zbytkové klauzule § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví mohou být nařízena toliko za trvání stavu pandemické pohotovosti a jejím skončením pak pozbudou platností. S tímto návrhem určitě mohu souhlasit.

Dále byly vzneseny na jednání výboru další návrhy. Ty ale nebyly těmito výbory podpořeny, ale může se zde jistě o nich rozeběhnout diskuse, v případě, že k nim diskuse bude probíhat, tak se rád pokusím v rámci rozpravy k nim vyjádřit.

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky a páni senátoři, dovolte mi ještě jedno, abych vás požádal o schválení tohoto zákona, který obsahuje nezbytně nutnou část komplexního řešení epidemie a efektivního boje s ní za současných podmínek.

Děkuji vám.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama