Ministerstvo dopravy: Časový harmonogram přípravy systému elektronického mýta po roce 2016

04.02.2016 19:45

Koncept Ministerstva dopravy před jednáním koaliční rady dne 25. ledna 2016

Ministerstvo dopravy: Časový harmonogram přípravy systému elektronického mýta po roce 2016
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo dopravy

Na základně usnesení vlády České republiky č. 282 ze dne 15. dubna 2015 ke Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 a dále na základě usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k Základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také „Usnesení 693/2015“) byl zahájen proces přípravy výběru nového dodavatele služeb souvisejících s provozem stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016. Součástí tohoto procesu bylo stanovení dílčích kroků vedoucích k přípravě a realizaci zadávacího řízení na dodavatele služeb souvisejících s provozem stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016.

Na základě Usnesení 693/2015 byl schválen koncept realizace přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016, který ve zkrácené formě obsahoval následující stěžejní kroky:

* provoz stávajícího Systému elektronického mýta po dobu 3 let (2017 – 2019), a to včetně zavedení Evropské služby elektronického mýta;
* nalezení (v rámci otevřeného zadávacího řízení) Projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019;
* zadávací řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících.

Ministerstvu dopravy byly Usnesením 693/2015 uloženy konkrétní následující úkoly:
* vykonat neprodleně všechny kroky tak, aby zadávací řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta mohlo být zahájeno co nejdříve;
* zahájit zadávací řízení na Projektového manažera pro období po roce 2019;
* zahájit neprodleně po schválení koncepce vypracované Projektovým manažerem přípravu technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;
* předkládat vládě každé dva měsíce informaci o postupu prací;
* předložit vládě ke schválení do 15. října 2015 detailní harmonogram plnění jednotlivých kroků;
* předkládat veškeré materiály vládě týkající se výše uvedených bodů po předchozím projednání v řídícím výboru;
* předložit vládě ke schválení materiál, kterým bude řídící výbor rozšířen o další členy s hlasovacím právem s tím, že tito členové budou reprezentanty politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, jež nemají v současné době v řídícím výboru svého řádného člena a s tím, že každou z uvedených politických stran a hnutí bude reprezentovat v řídícím výboru osoba touto politickou stranou nebo hnutím určená.

Tento koncept pak především spočíval v provozu stávajícího Systému elektronického mýta (dále tako „SEM“) po roce 2016 po dobu 3 let (2017 – 2019).

Ministerstvo dopravy tak postupovalo dle Usnesení 693/2015 a připravovalo zadávací řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016.

Z důvodu přípravy a samotné realizace předmětného zadávacího řízení bylo nutné zajistit následující:

* dohodu o součinnosti stávajícího dodavatele služeb (Konsorcia společností Kapsch) související s:
* poskytnutím a zpřístupněním dokumentace Systému elektronického mýta pro předmětné zadávací řízení;
* součinností stávajícího dodavatele služeb v průběhu předmětného zadávacího řízení;
* ukončením poskytování služeb stávajícím dodavatelem a
* předáváním Systému elektronického mýta nově vybranému dodavateli služeb;
* dohodu o podmíněném prodloužení Smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice (dále také „SoS“) uzavřené dne 29. března 2006 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Konsorciem společností Kapsch, a to na dobu nezbytně nutnou pro řádné dokončení užšího zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta a na dobu nezbytně nutnou pro předání provozu Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb nově vybranému dodavateli služeb, tzn. na 1 – 24 měsíců.

Koncept Ministerstva dopravy po jednání koaliční rady dne 25. ledna 2016

Základní cíle

Na základě jednání Koaliční rady, které se uskutečnilo dne 25. ledna 2016, byl významným způsobem pozměněn koncept a přístup k zajištění výběru mýta po roce 2016, tedy od 1. ledna 2017.

Představiteli koaličních stran přijatá dohoda z převážné části odpovídá záměru Ministerstva dopravy o dalším postupu v situaci, kdy nebude dosaženo dohody o součinnosti se stávajícím dodavatelem služeb (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), avšak plně vypouští vývojovou větev zahrnující nalezení nového dodavatele služeb v rámci otevřeného (užšího) zadávacího řízení.

Další činnosti Ministerstva dopravy budou zaměřeny na nalezení věcné shody nad předmětem a obsahem smlouvy prodlužující provoz Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb, a to v těchto oblastech:

1. prodloužení SoS na dobu nejméně 2, nejvýše 3 let;
2. maximální tlak na optimalizaci nákladů spojených s provozem SEM;
3. neprodlená implementace Evropské služby elektronického mýta do SEM;
4. součinnost stávajícího dodavatele služeb nezbytná pro předání a převzetí SEM nově vybraným dodavatelem služeb;
5. nalezení shody nad některými problematickými zněními některých dřívějších dodatků Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění (dále také „SoD“) tak, aby pro další období provozu SEM neexistovala právní zátěž stran některých práv stávajícího dodavatele služeb na výstavbu mýtné infrastruktury na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Ad a) Prodloužení smlouvy
* Komplexní zhodnocení situace smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem služeb bylo předmětem dřívějších materiálů pro schůzi vlády, zejm. materiálu č. j.: 333/15. Ministerstvo dopravy intenzivně od dubna 2015 se stávajícím dodavatelem služeb jedná o poskytnutí součinnosti, bohužel však bylo beze zbytku naplněno jedno z již dříve uváděných rizik: Vůle subjektu odlišného od Ministerstva dopravy, konkrétně se ministerstvu nepodařilo dosáhnout v čase ještě relevantním pro realizaci užšího zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta kýžené dohody o součinnosti, čímž nebyly vytvořeny základní předpoklady pro realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického mýta. Lze nyní konstatovat, že zejména z technických důvodů je provoz stávajícího systému nepředatelný jakémukoliv jinému subjektu, než kterým je stávající dodavatel služeb. Ministerstvo dopravy již má zpracovánu zadávací dokumentaci pro užší zadávací řízení na provoz stávajícího SEM, avšak bez uzavřené dohody o součinnosti je nevyužitelná.

* Výše uvedená skutečnost je Ministerstvem dopravy hodnocena takto: Pro zamezení značných hospodářských škod je stěžejní zabezpečit provoz SEM. Byly podniknuty všechny myslitelné snahy pro vytvoření podmínek pro realizaci transparentního zadávacího řízení, avšak dosud se tak nepodařilo; případně zahájené užší zadávací řízení a následné převzetí provozu nově vybraným dodavatelem služeb je obé obtížně dokončitelné či proveditelné, pokud vůbec, a vždy je doprovázeno riziky spojenými s diskontinuitou výběru mýta.

* Otázka doby prodloužení nejméně o 2, nejdéle však o 3 roky vychází především z potřeby připravit a uskutečnit zadávací řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, tj. vychází z objektivních lhůt stanovených jednak právními předpisy, jednak vyplývajících z dosavadních zkušeností zadavatele. Délka prodloužení smlouvy a zákonnost takového postupu bude Ministerstvem dopravy předem projednána s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Ad b) Optimalizace nákladů
Výrazných úspor na provozních nákladech SEM lze z pohledu Ministerstva dosáhnout jednak optimalizací počtu kontaktních a distribučních míst, jednak odlišným sjednáním obnovy SEM po celou dobu provozování systému a zejména k okamžiku jeho předání státu, samozřejmě vždy při zajištění (ve smyslu udržení dosavadní) garance dodavatele služeb za jeho účinnost. Nebude nijak bráněno případným návrhům stávajícího dodavatele služeb na optimalizaci nákladů.

Ad c) Evropská služba elektronického mýta
Neprodlená implementace Evropské služby elektronického mýta představuje splnění unijních závazků České republiky a minimalizuje možnost postihu ze strany zejména Evropské komise.

Ad d) Součinnost
Dosavadní jednání se stávajícím dodavatelem služeb byla vedena pro nalezení součinnosti v několika ohledech, tedy součinnost spočívající v:

* v podpoře zadavateli v rámci zadávacího řízení;
* činnostech při předávání a přebírání Systému elektronického mýta (tzv. exitstrategie);
* otázkách vymezení rozsahu relevantní dokumentace pro realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího systému (tedy vymezení, která část dokumentace je či není podle nejlepších odhadů původce systému nezbytná pro vytvoření představy uchazeče o tom, co je předmětem zadávacího řízení a umožní mu sestavit relevantní nabídku);
* poskytnutí souhlasu se zpřístupněním (technické) dokumentace v situaci, kdy je tomu podle smlouvy potřeba.

Součinnost v odrážce prvé a čtvrté již stát nepotřebuje a nebude ji sjednávat, nadále však potřebuje součinnost uvedenou v odrážce druhé a zčásti třetí, zde ovšem toliko pro účely umožnění využití stávajícího SEM či jeho komponent pro zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2019. Tuto součinnost se Ministerstvo dopravy pokusí dojednat a zasmluvnit.

Ad e) Dodatek
Zmíněný dodatek ke SoD ze dne 27. 12. 2007 zakotvil některá oprávnění stávajícího dodavatele služeb budovat mýtnou infrastrukturu na zpoplatněných pozemních komunikacích i po skončení účinnosti SoS. Úkolem Ministerstva dopravy je dosáhnout dohody nad tím, ke kterému datu jsou účinky tohoto dodatku beze zbytku zkonzumovány.

Jaké změny bude možné uskutečnit

Čas získaný prodloužením SoS v rámci jednacího řízení bez uveřejnění neumožňuje jakékoliv koncepční změny doprovázené změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (časová náročnost minimálně 12 až 18 měsíců, pro ilustraci poslední novela tohoto zákona byla v legislativním procesu cca 32 měsíců). SoS tak bude prodloužena na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, který bude navržen, dodán a provozován v souladu se stávající právní úpravou (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), neboť tato vývojová větev neposkytuje možnost delšího prodloužení SoS, v rámci kterého by Projektový manažer připravil koncepci výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice. Níže jsou tak uvedeny 2 časové harmonogramy popisující jednotlivé kroky pro realizaci této vývojové větve:

1. Časový harmonogram provozu stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016;
2. Časový harmonogram provozu nového Systému elektronického mýta po roce 2019.

Provoz stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016 (dle dohody koaličních stran ze dne 25. ledna 2016)
* 25. ledna 2016 - jednání Koaliční rady, rozhodnutí o dalším vývoji v přípravě SEM po roce 2016;
* únor – srpen 2016 - zajištění provozu SEM stávajícím dodavatelem služeb na dobu nejméně 2, nejvýše však 3 let, resp. na dobu nutnou pro (i) přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodávku nového Systému elektronického mýta a poskytování služeb s jeho provozem souvisejících a pro (ii) dodávku nového Systému elektronického mýta a jeho zprovoznění:
* příprava:
* podkladů k provozu SEM;
* jednání se stávajícím dodavatelem služeb;
* zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění;
* informační povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 246 ze dne 10. dubna 2013;
* další povinnosti vyplývající ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (významná veřejná zakázka);
* realizace zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění;
* září – říjen 2016 - podpis dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice a ke Smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění se stávajícím dodavatelem služeb;
* leden 2017 – prosinec 2019 - provoz stávajícího SEM stávajícím dodavatelem služeb:
* leden – září 2017 - implementace Evropské služby elektronického mýta (dále také „EETS“) do Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem služeb:
* plán a časový harmonogram implementace EETS;
* dohled:
* při projektové přípravě pro zavedení EETS do SEM;
* při realizaci rozhraní EETS;
* na úseku přípravy a zavedení obchodních procesů EETS;
* při zkouškách rozhraní EETS;
* podpora při výkonu operativní kontroly řízení prací při přípravě a realizaci EETS;
* dozor při zavedení EETS do produktivního systému EETS;
* červenec – září 2017 - revize dokumentů (Smlouva o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného a jejích příloh – Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice, Síť zpoplatněných pozemních komunikací, Sazebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Parametry vzájemné komunikace, Smluvní pokuty);
* říjen – prosinec 2017 - certifikační test palubních zařízení (OBE) Poskytovatele Evropské služby elektronického mýta (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice):
* analýza specifikace OBE a testovacích reportů;
* příprava testovacího prostředí;
* provedení laboratorních testů;
* provedení testů na zkušebním místě;
* analýza dat a zpracování reportu.
* říjen – prosinec 2017 - certifikační test způsobilosti Poskytovatele Evropské služby elektronického mýta (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice):
* analýza dokumentace;
* příprava s Poskytovatelem EETS;
* nastavení testovacího prostředí a rozhraní k Poskytovateli EETS;
* integrační zkušební provoz;
* přizpůsobení a modifikace;
* pilotní provoz;
* analýza dat a zpracování reportu;
* předání do provozu;
* leden 2018 - pilotní provoz EETS v SEM a jeho vyhodnocení (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice);
* únor 2018 - zpráva o ukončení činnosti Technicko-organizačního poradce (v případě existence Poskytovatele EETS, který by chtěl EETS poskytovat v České republice, jinak již v říjnu 2017);
* prosinec 2019 - ukončení poskytování služeb provozu SEM stávajícím dodavatelem služeb.

Provoz nového Systému elektronického mýta po roce 2019 (dle dohody koaličních stran ze dne 25. ledna 2016)

* únor – prosinec 2016 - příprava a realizace otevřeného zadávacího řízení na Projektového manažera:
* příprava základních parametrů veřejné zakázky;
* zpracování zadávací dokumentace;
* jmenování komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek;
* hodnocení nabídek;
* podpis smlouvy;
* zahájení činnosti Projektového manažera;
* leden – březen 2017 - příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025;
* duben 2017 - schválení tarifní politiky pro léta 2020 – 2025;
* leden – září 2017 - příprava zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;
* příprava základních parametrů veřejné zakázky;
* zpracování zadávací dokumentace;
* říjen – prosinec 2017 - zahájení zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících:
* odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh členů hodnotící komise:
* předložené materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru;
* mezirezortní připomínkové řízení;
* předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání;
* leden 2018 - oznámení předběžných informací (uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek);
* únor – prosinec 2018 - realizace zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících:
* otevřené zadávací řízení (lhůta pro podání nabídek - 60 dní);
* hodnocení podaných nabídek vládou jmenovanou hodnotící komisí;
* leden 2019 – podpis smlouvy s dodavatele nového SEM po roce 2019 a poskytovatelem služeb s jeho provozem souvisejících;
* leden – listopad 2019 - realizace dodávky nového SEM (včetně organizačního, smluvního a technického dohledu):
* prosinec 2019 - pilotní provoz nového SEM (včetně organizačního, smluvního a technického dohledu);
* leden 2020 – vyhodnocení pilotního provozu a zpracování zprávy o ukončení činnosti Projektového manažera.
* Rizika

V harmonogramu uvedeném výše není uvažován vstup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“) do zadávacích řízení neboť délku případného řízení u ÚOHS lze obtížně předjímat, stejně tak jeho závěry.

ÚOHS může konstatovat nezákonné prodloužení smlouvy tím, že nespatřuje technické důvody odůvodňující využití jednacího řízení bez uveřejnění s možností uložení zákazu plnění ze smlouvy.

Dále je nutno upozornit, že zejména termíny pro zahájení zadávacích řízení jsou odvislé i od skutečností nezávislých na vůli Ministerstva dopravy; jsou spojeny zejména s přístupem a schopností stávajícího dodavatele služeb poskytnout potřebnou součinnost v rámci zadávacího řízení na prodloužení SoS (včetně součinnosti následné po ukončení provozování stávajícího SEM, tj. SEM i nadále nebude předatelný) atd.

Rizikem je i skutečnost, že by se z důvodu komplikací v průběhu zadávacích řízení (na Projektového manažera či dodavatele nového SEM) mohlo oddálit uzavření smlouvy. Důsledek: Nemusí se jednat o poslední prodloužení SoS se stávajícím dodavatelem služeb.

S ohledem na výše uvedené body není vyloučeno, že postup oproti uvedenému harmonogramu dozná zpoždění, avšak Ministerstvo dopravy bude usilovat o zkrácení výše uvedených termínů.

Doplnění

Ministerstvo dopravy nadále plní informační povinnosti vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 k základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 (každé dva měsíce informovat vládu České republiky o plnění výše uvedeného usnesení) a z usnesení Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 84 z 12. schůze konané dne 15. ledna 2015 (informovat Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění).

Jednání se současným dodavatelem služeb

Dne 12. ledna 2016 byl po několika intenzivních jednáních, která se uskutečnila ve 4. čtvrtletí roku 2015 se zástupci Konsorcia společností Kapsch, dohodnut další postup pro jednání stran nutného zajištění součinnosti stávajícího dodavatele služeb, tedy Konsorcia společností Kapsch. Výsledkem těchto jednání bylo nalezení konsenzu nad dvěma dokumenty, které byly požadovány Konsorciem společností Kapsch a které se bezprostředně týkají dokumentace Systému elektronického mýta a možnosti zpřístupnění dalším subjektům, jako je technicko-organizační poradce atd. Jedná se o následující dokumenty:

* Souhlas se zpřístupněním dokumentace, který vydá Konsorcium společností Kapsch a
* Prohlášení v souvislosti se zpřístupněním dokumentace, které společně vydá Česká republika – Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dne 18. ledna 2016 pak začala jednání o konkrétní podobě součinnosti stávajícího dodavatele služeb. V nejbližší době předpokládáme zahájení jednání s Konsorciem společností Kapsch stran prodloužení Smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice a Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění.

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 13. ledna 2016 dopis generálního ředitele společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o., pana Ing. Karla Feixe, a to ve věci podmínek případného prodloužení SoS se stávajícím dodavatelem služeb, tedy s Konsorciem společností Kapsch. Obsahem dopisu je sdělení, že pro potřebu prodloužení SoS je nutné z jejich strany zahájit příslušná jednání s jejich subdodavateli, bez kterých nelze poskytovat služby provozu SEM. S ohledem na zvolený postup je v dopise uveden požadavek, aby do konce měsíce ledna 2016, nejdéle však do poloviny měsíce února 2016 přijala vláda Česká republiky příslušné usnesení související s projednáním možností prodloužení SoS a se zajištěním součinnosti, která je nezbytná pro případnou předatelnost systému po roce 2019. Dále je uveden termín květen až červen 2016 pro nalezení věcné a finanční shody ohledně prodloužení SoS a zajištění součinnosti s tím, že v termínu červenec až říjen 2016 by měla být uzavřená příslušná smlouva, kdy měsíc říjen 2016 je v tomto případě limitní.

Závěr

1. Ministerstvo dopravy po schválení výše uvedeného konceptu vládou České republiky zahájí jednání se zástupci Konsorcia společností Kapsch stran prodloužení SoS na dobu nejméně 2, nejvýše však 3 let, a stran úpravy SoD v souladu s výše uvedeným.

2. Ministerstvo dopravy v co nejkratší době zahájí zadávací řízení na Projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Metnar: České poště chybí smysluplná vize fungování

18:02 Ministr Metnar: České poště chybí smysluplná vize fungování

Prohlášení ministra vnitra k situaci v České poště