Ing. Zdeněk Štefek

Zastupitel SČkraje,kandidát do EP,Objednatel/zhotovitel:KSČM
  • KSČM
  • Středočeský kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.06.2017 8:20:37

Ze 7. zastupitelstva Středočeského kraje

Ze 7. zastupitelstva Středočeského kraje

V úterý 27. června proběhlo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 56 zastupitelů.Bez problémů byly schváleny procesní body, volba komisí a skrutátorek, slib složil nový zastupitel Petr Halada, který nahradil Danu Drábovou..

 V úterý 27. června proběhlo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 56 zastupitelů.Bez problémů byly schváleny procesní body, volba komisí a skrutátorek, slib složil nový zastupitel Petr Halada, který nahradil Danu Drábovou.

Do plánu bylo navrženo vyhlášení mimořádného dotačního řízení v oblasti sociálních služeb (na základě přidělených prostředků z ministerstva) a také plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport. TOP09 navrhla zařadit bod o situaci v obchodní akademii v Rakovníku, bod schválen nebyl (12 pro), ale bude info v různém.  ČSSD se zeptala, jak se vyvíjí dar Českému svazu bojovníků za svobodu, chtěla to zařadit do programu (neprošlo to). Dále chtěla zařadit bod o dotacích do sportu (neprošlo to) a informaci o zámku Buštěhrad v Různém. Vyřazeny byly 2 majetkové body. Program byl schválen 52 hlasy.

Z finančních bodů se jako první probíralo čerpání rezervy. Celkem 252 milionů, na navýšení mezd, krytí odpisů, opravy a rozvojovky, 2 akce ze zdravotnictví, ale i další 4 miliony na audity v soc. oblasti a další 3 miliony na strategické dokumenty vč. Mladá a zejména nesystémových a nekonkrétních 25 mil. pro zvýšení konkurenceschopnosti (bude rozhodovat konkrétně Rada!). To jsme také kritizovali. Materiál byl schválen 49 hlasy.

V souvislosti se změnou organizační struktury se upravily i rozpočtové kapitoly. Byl schválen závěrečný účet kraje za rok 2016 i účetní uzávěrka. Upravený rozpočet v příjmové části činil 21 844 353,84 tis. Kč, ve výdajové 22 993 697,80 tis. Kč. Rozdíl je kryt financováním ve výši 1 149 343,96 tis. Kč. Za období leden až prosinec roku 2016 činily příjmy po konsolidaci 22 296 375,09 tis. Kč a byly naplněny na 102,1 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu příjmů o 7,9 %, včetně kapitálových příjmů (např. z prodeje zbytného majetku nárůst o 357,8 %). Výdaje po konsolidaci 20 614 905,01 tis. Kč a byly naplněny na 89,7 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu výdajů o 0,7 %.

Podpořili jsme i finanční dar pozůstalým zesnulého hasiče Jana Odermatta ve výši 150 tis. Kč a prominuli penále u projektů OPVK (Linet a Prázdninová škola Lipnice).

Zdrželi jsme se u 19 příspěvků obcím v rámci Fondu hejtmana. Náš zastupitel Václav Melša totiž vytáhl dopis jedné firmy Business benefit, která za procento z dotace zprostředkuje dotaci z Fondu hejtmana.  Kraj to bude řešit oficiální cestou, pošleme email všem členům zastupitelstva.

Z dopravy se probírala smlouva o spolupráci na přípravě rozvoji společného integrovaného dopravního systému s Prahou. Je to určité vyvrcholení našich pětiletých snah. Kritizovali jsme ústy Ivana Cinky jen, že Radu nezajímaly seznamy a rozdělení linek, jež vyhotoví ROPID a IDSK (jde zhruba o 700 linek a 50 tratí).  A upozornili, že je třeba také zvládnout úskalí, kterými jsou s integrací úzce související výběrová řízení na dopravce. Zejména dlouho trvající neujasněnost, jak přistupovat k železnici, může v budoucnu způsobit řadu problémů. Koketování s opuštěním přímého zadání Českým drahám a organizováním soutěže je dobrodružstvím, které nevyžaduje dokonce ani Evropská komise, a jež v konečném důsledku může ohrozit i tolik potřebnou obnovu vozového parku z prostředků Operačního programu doprava 2.

Ve zdravotnictví se probíral strategický výhled financování zdravotnických zařízení v letech 2017-2021(kraj nechce v budoucnu dotovat ztrátové činnosti), poskytnutí dotace na poskytnutí ztrátových provozů nemocnic, ON Příbram – úhrada nákladů provozu centrálního příjmu – 20.770.000,-Kč, ON Kladno – provoz centrálních operačních sálů, provoz urgentního příjmu, nových obslužných oddělení, dětského oddělení, kožního a očního odd. – 42.175.000,-Kč, ON Ml. Boleslav – úhrada nákladů ztrátových provozů – iktové centrum, dětské oddělení atd. - 30.000.000,-Kč.

Schválili jsme též investiční dotace pro nemocnice, od lékáren, rehabilitačních center, rekonstrukce pavilonů po snižování energetické náročnosti, přístroje za 40 milionů Kč i pavilon č. 5 v Boleslavi.

Navýšili jsme základní kapitál Mladé Boleslavi o 40 milionů a Kladna o 165 milionů, poskytli 13,45 milionů na zajištění provozu dětského centra pro nemocnici v Mladé Boleslavi. Poskytli jsme nevratnou pomoc na předfinancování projektu Kladna na zvýšení návazné péče ve výši 70,6 mil. Kč, zrušila se dotace 500 tis. pro Nemocnici Rakovník, která nebude poskytovat službu první pomoci. Stanoveny byly též standardy pohotovostních služeb, pro dospělé, děti a dorost, zubní, minimální ordinační doba je 4 hodiny denně, jsou stanoveny i paušály a povinnosti lékaře se na základě žádosti kraje na výkonu LPS podílet. Předpokládané náklady v roce 2018 jsou až 39 milionů Kč.

V diskusi ČSSD kritizovala, že se do zdravotnictví dává paradoxně více než v minulosti, než je potřeba (zejména u mladoboleslavské nemocnice) a že změny jsou spíše kosmetického rázu. Naše zastupitelka Jiřina Fialová se podivila nad tím, proč se počítá ve výhledu s 20 miliony na úhradu ztráty pro Příbram, kde nikdy nevykazovali ztráty. Prý je to ale jen pracovní materiál, poznamenal Kupka.

Z bloku regionálního rozvoje se nejdříve řešily výsledky fondů. Rozděleno bylo 410 původních milionů doplněných o nevyčerpané fondové prostředky minulých let (cca 31 milionů).  Kritizovali jsme některé parametry a i sledujeme, jaká města získávají které dotace.

600.000 Kč bylo poskytnuto Úřadu regionální rady Střední Čechy na dokončovací práce. 500.000 jsme schválili na příspěvek na kofinancování 2 parkovacích domů pro kola v Lysé a v Poděbradech, ptali jsme se, zda se plánují i další cyklodomy, zejm. z ITI. I další města to plánují, kraj sám cyklodomy neplánuje.

Schválen byl i technický bod – úprava skladby dotace pro Středočeské inovační centrum.

A kriticky byly podpořeny i individuální účelové dotace z rozpočtu regionálního rozvoje – Královské stříbření, Kmochův Kolín, Mělnické vinobraní a 2 cykloakce. My kritizovali nekoncepčnost a požadovali dlouhodobou podporu, na této cestě je prý kraj také.

Podpořeny byly MASky přes krajskou zastřešující organizaci 1,5 mil. Kč a Krajská hospodářská komora částkou 0,5 mil. Kč, do rozpočtu kapitoly regionálního rozvoje se vrátilo i nájemné a finanční vypořádání.

Schváleno bylo vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v hodnotě 500 mil. Kč, lhůta pro podávání je od 4. 10. do 29. 6.

Pak se diskutovala mimořádná účelová neinvestiční dotace Kutné Hoře – 200.000 na marketingové aktivity.  Vzhledem k tomu, že každý destinační management v kraji dostal 200.000, ale do Rady musí jen ten, který je obcí, podpořili jsme to.

Schválili jsme stanovy spolku Středočeské vodní cesty, z.s., který by se měl starat o oblast vodní turistiky a oživení vodních cest.

2 materiály byly věnovány patologickým jevům – gamblerství – poskytnutí dotace pro síť programů pro patologické hráče a Akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky 20017-2018.

I oblasti investic byly vráceny nevyčerpané prostředky akce realizované VOŠ Benešov, diskuse byla o plánu investic, kde jsou sice zahrnuty nové akce za 218 milionů, hodně ale opravy a rekonstrukce (podobné prostředky jsou alokovány ale i v jednotlivých kapitolách), v některých kapitolách naopak nic nového není.

Z majetku bylo projednáno 7 bezúplatných nabytí, 27 bezúplatných převodů, 14 úplatných nabytí, 4 úplatné převody, 6 vzájemných darování a směn a 8 dalších majetkových materiálů, navrženo bylo stažení bodu ohledně revokace – prodej pozemku v Nehvizdech společnosti ČEPRO, to neprošlo, materiál nakonec podpořen nebyl nijak (neprošlo žádné usnesení).

Z oblasti školství byly poskytnuty prostředky na sportovní soutěže – cyklojízdu v Hořovicích, fotografickou a výtvarnou soutěž, vráceny nevyužité prostředky od SOŠ a SOU Nymburk. Kvůli úbytku žáků byly sloučeny ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zruč n/S, formálně byly změněny zřizovací listiny některých škol. Rozděleno bylo celkem již 16,652 mil. Kč na činnost sportovních center mládeže.

Z oblasti sociálních věcí jsme schválili jeden dodatek smluv o dotaci kvůli sloučení služeb, usnesením nesouhlasili s prominutím odvodu kvůli porušení rozpočtové kázně v DPS Buštěhrad a u dalšího poskytovatele sociálních služeb, schválili provozní změny zřizovacích listin. Podpořena byla strategie integrace romské menšiny v kraji na období 2017-2021 a také Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády a krajem. Aktualizovány byly přílohy Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb i síť sociálních služeb včetně potřebných úprav. Schválili jsme také na základě přidělených prostředků z MPSV 125 milionů Kč mimořádné dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Jsou to prostředky určené na vládou schválené navýšení mezd.  Celkový odhad potřebných prostředků na mzdy pro všechny poskytovatele je ale více než 250 milionů. Příslušná radní avizovala na základě dotazu našeho zastupitele Václava Melšy, že budou nově výběrová řízení na ředitele všech krajských sociálních zařízení.

Z oblasti kultury byly rozděleny dle námi schválené koncepce 4 miliony divadlům. Podpořili jsme prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně pro Šírer bike club v Berouně. 4 miliony korun byl podpořen Soundtrack festival v Poděbradech a 900 tisíci Královský průvod na Karlštejn.

Diskutovali jsme o spolupráci s Institutio Didactica Carolina v oblasti odkazu Karla IV. V současnosti platné spolupráci v duchu schváleného memoranda se koalici podařilo zredukovat jen na výměnu informací i přes náš pozměňovací návrh na zachování současné spolupráce. 

Z životního prostředí jsme usnesením nepodpořili žádost obce Stránka o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, poskytli individuální dotaci Posázaví o.p.s. ve výši 542 tisíc Kč na studium odtokových poměrů povodí Sázavy (včetně návrhů protipovodňových opatření). Bylo podpořeno i usnesení nepodpořit změnu účelu dotace na vodohospodářskou infrastrukturu obce Dolní Chvatliny. 153 tisíc Kč bylo posláno do Sedlčan na úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu v osadě Planá, kde byla nelegální výrobna pervitinu.  Podpořeny byly i dotace na environmentální výchovu za 7 milionů Kč (38 projektů, 47 zůstalo pod čarou). Podpořili jsme zookoutek v Dolních Břežanech. Tradiční byla volba přísedících Krajského soudu.

Schválili jsme též harmonogram zasedání Zastupitelstva na II. pololetí a plán činnosti výboru pro sport a tělovýchovu.

Na závěr se do Rady opřela naše zastupitelka Jiřina Fialová. Upozornila na nesrovnalosti v zápisech z Rady kraje a zeptala se na dotační program Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže v roce 2017, jak jsou rozdělovány dotace, kdo hodnotil žádosti.  Zeptala se i na operativní leasing vozidel, jde o 70 automobilů na 4 roky – je to pouze pro úřad.

V bodě Různé se diskutovalo o situaci v Masarykově obchodní akademii v Rakovníku a o zámku Buštěhrad, komise pro majetek doporučila vyhovět žádosti o převod zámku zpět na město Buštěhrad, bude to řešit zářijové zastupitelstvo.

Situaci v akademii v Rakovníku se věnovalo zastupitelů více, včetně našeho Zbyňka Coufala. Studenti chtějí odvolat tamní ředitelku, nesouhlasí s personálními kroky paní ředitelky. Radní Skopeček prý požádal ředitelku, aby se snažila situaci řešit se studenty, pedagogy, nevidí žádné důvody k odvolání. Paní ředitelka pak začala se subjekty jednat a prý vede situace ke zklidnění. Pokles žáků dle Skopečka musel ale vést ke snížení počtu pracovníků. Uvidí se dle vývoje situace. Náš zastupitel Zdeněk Milata apeloval na dodržování jednacího řádu a zeptal se, zda klub STAN neřešil jízdu pod vlivem alkoholem starosty Mělníka Mikeše. Klub o tom nejednal.

Možná se sejdeme v létě na mimořádném zastupitelstvu ohledně dotace na navýšení mezd sestrám o 2 tisíce Kč.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama