Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14. 4. 2021 14:56:00

Ano poctivému splácení dluhů, ne dlužnímu otroctví

Ano poctivému splácení dluhů, ne dlužnímu otroctví

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. 4. 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád


Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, nejprve technická věc. Dovolím si v souladu s jednacím řádem stáhnout svůj pozměňovací návrh č. 7429.

Je to z důvodu, aby sociální pojištění a zdravotní pojištění měla i nadále v našem hlasování - a věřím, i ve výsledku - stejný osud. A je to také na základě mé konzultace s pomáhajícími organizacemi, které pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí. Tolik stručně technicky.

A nyní dovolte, abych přednesla stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie. Exekuce, férovější exekuce, nová pravidla - tohle je věc, která se v naší zemi diskutuje dlouhé roky, pamatuje to několik Sněmoven. Zatím se nepodařilo dospět ke shodě v těchto nových pravidlech a témata se se železnou pravidelností opakují. Proto, když sociální demokracie vstupovala do vlády, tak v rámci programu práva a spravedlnosti prosazovala několik principů, které se nakonec objevily právě v principu, nových principech exekucí, které jsou vtěleny do programu vlády jako je princip jeden dlužník - jeden exekutor, úvaha směrem k zavedení místní příslušnosti exekutorů, také oddlužování zranitelných skupin dlužníků jako jsou děti nebo senioři a samozřejmě také podpora zastavování tzv. marných nebo, chcete-li, bezvýsledných exekucí, to znamená, z těch, které dlouhé roky znamenají, že věřitel nevidí ani korunu, exekuce probíhá jako exekuce pro exekuci a velmi často dlužníci, kteří se zadlužili ještě v dobách poslední hospodářské krize, upadají do dluhové pasti a výsledek je, že nefunguje nic.

Tyto principy logicky sociální demokracie také hájí tady na půdě Poslanecké sněmovny i ve výborech. Tomu odpovídalo také to, že jsme jako poslanci podpořili poslanecký návrh, který se týkal právě těch dvou nebo tří principů, chcete-li, jednak tedy princip jeden dlužník - jeden exekutor, místní příslušnosti exekutorů a zastavování marných exekucí. Později jsme formulovali pro účely této Sněmovny a, řekněme, předvídatelnosti našich postojů a našeho poslaneckého klubu program druhá šance pro nová pravidla exekucí, který bych shrnula do jednoduché věty - ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví.

V tomto duchu jsme také následně podporovali vládní návrh zákona, který předložila paní ministryně spravedlnosti a který ony principy, princip jeden dlužník - jeden exekutor, pro, řekněme, férovější, ale také účinnější exekuce, tam byl obsažen. A stejně tak princip zastavování marných exekucí.

Naše stanoviska se tedy nemění a snažíme se je po celou dobu prosadit s cílem zajistit, aby věřitelé, zejména drobní a malí věřitelé a dlužníci, povinní, jejich (rodiny?) byly v rovném postavení vůči soudu nebo soudnímu exekutorovi. Těmto našim stanoviskům odpovídají odborná stanoviska jak pomáhajících organizací - řada z nich tady byla zmíněna - tak také stanoviska dlouhodobá Soudcovské unie. Koneckonců jsou to i naši zaměstnavatelé, kteří podporují aktivně nová pravidla exekucí, protože je pokládají ve stávající podobě za neúčinná a neefektivní.

Nyní mi dovolte, abych se tedy k naplnění oněch principů ze strany našeho poslaneckého klubu sociální demokracie vyjádřila z hlediska toho finálního hlasování nových pravidel exekucí, se kterými se dnes nebo případně v pátek vypořádáme.

První okruh, princip jeden dlužník - jeden exekutor nebo, chcete-li, místní příslušnost exekutorů. Poslanecký klub bude podporovat takzvanou teritorialitu exekutorů, to znamená místní příslušnost exekutorů, někdy je o ní hovořeno jako o takzvané čisté teritorialitě. Princip je jednoduchý, zkrátka chceme, aby dlužník i věřitel byli vůči soudu a soudnímu exekutorovi v rovném postavení, tak je to spravedlivé, a aby existoval princip, který transparentním, jasným, předvídatelným, účinnějším způsobem rozděluje jednotlivé věci směrem k exekutorovi, a zároveň je tedy dodržen princip jeden dlužník - jeden exekutor z hlediska snížení administrativy, transparentnosti, práva, zlepšení situace v rámci činnosti zaměstnavatelů, ale také systémového vyvedení řady lidí z dluhových pastí.

Stejně tak podpoříme, pokud by tento princip nové místní příslušnosti exekutorů neprošel, takzvanou spotřebitelskou teritorialitu. Nebudu již detailněji popisovat, předřečník kolega Výborný ji popsal poměrně detailně, jenom se snad vymezím v tom smyslu, že pokládáme za lepší tu variantu první, kterou budeme hlasovat, nikoli tu rozšířenou. Zajímavé je, že pokud jsem hovořila se zástupci družstev, společenství vlastníků jednotek a nájemníků, tak naopak vůči mně tedy podporovali to, aby byl zaveden princip jednoho exekutora, pokládali to za vhodnější. Takže spotřebitelskou teritorialitu podpoříme v té oné první verzi, nikoli v té rozšířené. Nebudeme podporovat nepravou teritorialitu, nebudu to blíže rozvádět, zkrátka podle našeho soudu už ty principy, které jsem popsala, které dlouhodobě zastáváme, v ní už nejsou naplněny.

Druhá záležitost se týká zastavování marných nebo chcete-li bagatelních exekucí. Jak zdůrazňuji, jsou to ty exekuce, které se vedou jako exekuce pro exekuci, věřitel nevidí ani korunu a to se asi, kolegové a kolegyně, shodneme, smysl vedení exekuce. Tady podotýkám, že jsme podporovali ten vládní návrh paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, nicméně vidíme, kam došlo to finální hlasování, takže avizujeme, že podpoříme všechny návrhy, které zavádí zastavení exekucí včetně bagatelních exekucí. U takzvaných bagatelních exekucí avizujeme, že budeme podporovat ty pozměňovací návrhy, které upravují ten původní návrh. Pokládáme je za důležité, jinak bychom proto nehlasovali. A budeme tedy podporovat i snížení náhrad pro případ zastavení bagatelních exekucí.

Druhým balíkem, ke kterému se chceme vyjádřit, je otázka, řekněme, snazší administrace, účinnosti - nevím, jestli se to v případě exekuce dá říct, kolegové a kolegyně - ale řekněme příjemnější komunikace mezi věřiteli, dlužníky, exekutory, zaměstnavateli. Podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které přináší do exekucí elektronizaci, informace o stavu exekucí, zveřejňování dat exekucí. Pokládáme to za přirozené a za něco, na co dlouho účastníci na všech stranách exekučního řízení čekají.

No a poslední věc, ke které se chci vyjádřit stručně za poslanecký klub sociální demokracie, podpoříme také úpravy mobiliárních exekucí a zlepšení, řekněme, transparentnosti, ale také kontroly komunikace mezi exekutory, jejich zaměstnanci a povinnými, a to z toho důvodu, že tohle je velmi často bod exekuce, který vede k tomu, že dozor nad exekutory má co dělat - nejenom tedy Ministerstvo spravedlnosti, ale i další dozorující pracovníci - a máme zkušenosti při komunikaci s povinnými, ale i tedy některými malými či středními věřiteli, že tohle je přesně ten bod, který potřebujeme, chcete-li, humanizovat. Tady ten pojem se v poslední době opakovaně používá. Máme za to, že právě mobiliární exekuce a dražby a komunikace mezi exekutorem, zaměstnanci a povinnými je něco, co si zaslouží férovější pravidla a co prospěje férovějším exekucím do budoucna.

K účinnosti v tuto chvíli nezaujmeme stanovisko jako poslanecký klub sociální demokracie. Otevřeně říkám, že budeme tuto záležitost ještě konzultovat s paní ministryní spravedlnosti a rozhodneme se podle jejího stanoviska, protože v rámci projednávání opakovaně toto bylo diskutováno, takže budeme se řídit stanoviskem ministryně spravedlnosti, která samozřejmě na základě toho, co Poslanecká sněmovna schválí, bude mít odpovědnost toto zavést do praxe, to znamená, budeme respektovat její stanovisko z hlediska startu těch nových pravidel. Takto nám to přijde poctivé.

Na závěr shrnuji, že nová exekuční pravidla jsou něco, co z hlediska rovnosti mezi věřiteli, dlužníky a rovnosti vůči soudu či soudnímu exekutorovi opravdu dlouhodobě potřebujeme. Je to věc, na které kdybychom se shodli, kolegové a kolegyně, tak bychom velmi prospěli spravedlnosti v České republice, a myslím si, že právě v době covidové je to něco, co potřebujeme jako sůl. Také bychom předešli případným negativním dopadům, ke kterým vedla neúprava těchto řekněme situací při poslední hospodářské krizi, a já jsem ráda, že doposavad se tato Sněmovna shodla na lepších pravidlech pro oddlužení, řízeném splácení dluhů snazším pro seniory a mladé lidi, kde byl původ dluhu v zákazu dětských dluhů, že jsme se dokázali shodnout na chráněném účtu, že jsme dokázali to, co Sněmovny před námi a vlády před námi nedovedly. Věřím tedy, že i tato nová exekuční pravidla spatří světlo světa a my jako poslanecký klub sociální demokracie budeme podporovat ty změny a hlasovat pro ty změny, které prosazujeme dlouhodobě.

Uzavírám, naše druhá šance pro exekuce, férovější exekuce zní jasně: ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví. Věřím, že pro toto, pro tuto změnu získáme většinu. Děkuji, kolegové a kolegyně, za pozornost a ještě jednou chci tak jako předřečníci poděkovat paní ministryni spravedlnosti, jejím spolupracovníkům za neuvěřitelnou dávku trpělivosti a práce, kterou museli spolu s námi těm pravidlům věnovat, a věřím, že ten výsledek bude něco, za co se také Ministerstvo spravedlnosti bude moci postavit a následně provést v praxi a bude to ve prospěch férovějších exekucí. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama