PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

  • KSČM
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20. 6. 2019 15:05:00

ČT trvale znevýhodňuje KSČM, další parlamentní a všechny neparlamentní strany

ČT trvale znevýhodňuje KSČM, další parlamentní a všechny neparlamentní strany

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 20. června 2019 k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2016

 Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je dobře, že tady kolegyně Langšádlová ještě zůstala, protože mé vystoupení bude z velké části orientováno i k její replice, která naše poslední jednání přerušila. Dovolte mně, dámy a pánové, abych reagoval na svou zmíněnou kolegyni Langšádlovou, která zde vystoupila s tvrzením, že mnou zmiňovaná Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016, zpracovaná výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy CEMES pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za několik set tisíc korun, byla mimořádně nekvalitní a nekompletní, a že to takto potvrzuje dokument, ke kterému se přihlásilo i několik univerzit a sociologů. Ano, TOP 09 a některým dalším se v analýze skutečně šláplo na kuří oko. Jestli ale kolegyně Langšádlová explicitně tvrdila, že tato analýza je nesmysl - a opakovaně šířený nesmysl - musím ji v této souvislosti upozornit na několik aspektů.

Na vypracování této analýzy byl nasazen široký tým. Hlavním řešitelem byl doktor Jan Křeček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Statistické zpracování dat zabezpečoval pan Ondřej Dvouletý z Vysoké školy ekonomické. Dále se podíleli: Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti Fakulty sociálních věd. Analýzu předal CEMES radě po zapracování řady připomínek v červnu roku 2017.

V závěrech zpracovatelé konstatovali: "V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě.

Mně osobně ten hluk nevadí, ale když neslyším sám sebe, tak už je to trošku moc.

Děkuji. "Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování Komunistické strany Čech a Moravy, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran." V případě Českého rozhlasu byly závěry obdobné. Ten však spíše výsledky analýzy přijal a zamyslel se nad nimi.

Analytici pak shrnuli svůj názor na možné porušení zákona takto: "Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů docházelo k porušování paragrafu 31, odstavce 3 zákona č. 231/2001 Sb. Lze tedy dospět i k oprávněnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání realizovat sankční opatření ve smyslu ustanovení paragrafu 58 - 61 citovaného zákona."

A právě v okamžiku zveřejnění tohoto objektivně změřeného výsledku byl nastartován odpor TOP 09 a některých dalších, konkrétně těch, kterým současný neakceptovatelný stav netransparence, neobjektivity a především nerovného přístupu k politickým subjektům v oblasti zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize vyhovuje.

Ale vraťme se k tvrzení paní kolegyně, že existuje dokument, který výsledky analýzy vyvrací: Ano, jde o dvacetipětistránkový materiál České televize, signovaný některými akademiky, kde se - mimo jiné - praví: "Celkově lze předmětnou analýzu zhodnotit jako velmi nekvalitní ve svém metodickém i analytickém zpracování. V rámci prezentace závěrů analýzy pak autoři publikovali celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení. Autoři analýzy by z výše uvedených důvodů měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace předmětné analýzy. Pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není namístě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Slyšíte dobře. "Analýzu v současné podobě by pak bylo vhodnější vzít zpět a veřejně přiznat její nedostatky, kterých je až podivuhodně mnoho." Konec citátu.

Osobně ale se domnívám, že v tomto případě jde o doposud nezaznamenaný, bezprecedentní útok na vědeckou svobodu akademického pracoviště v České republice, a to ze strany veřejnoprávního média. Současně se domnívám, že spíše vše, co se v dokumentu ze strany České televize uvádí, tato instituce činí především sama, to znamená, vytrhává z kontextu, publikuje tendenční a někdy až velice zavádějící tvrzení a měla by sama posoudit, zda tak není namístě omluva občanům České republiky.

V konfrontaci postoje České televize a výzkumného pracoviště CEMES můžeme dovodit, že možná došlo k rozporu v meritu posuzování. Nicméně výsledky výzkumu zůstávají relevantní. Zatímco veřejnoprávní televize pro svou praxi vnímá především zákon o České televizi, CEMES analyzoval naplňování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Tedy konkrétně: "Odstavec 3, paragraf 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zní: Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

Doplňuji, že právě takovou analýzu si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na jeho naplňování. Dodržování zákona o České televizi kontroluje Rada České televize.

"Odstavec 2, písmeno a) paragrafu 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, zase zní: Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů."

Jistě cítíte, že rozdíl dikce obou zákonů je zřetelný. Stejně jako rozdíl přístupu odborných analytiků a producentů televizního vysílání.

Česká televize však nejen podle mého názoru musí respektovat zákony oba. K dispozici má dokonce i Kodex České televize, který v mnohém usnadňuje zvládnout vysílací praxi. Na jeho naplňování, podobně jako na naplňování zákona o České televizi, jak jsem již řekl, dohlíží Rada České televize. Ta si ovšem žádnou analýzu na dané téma neobjednala, pouze si vyslechla informace, které jí předložila Česká televize sama.

Tehdejší děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík na kritický postoj České televize k analýze reagoval dopisem managementu České televize, který nebyl nikde zveřejněn. Ptejme se proč. Asi nebyl o něj veřejnoprávní zájem, na rozdíl od kritického materiálu zpracovaného samotnou Českou televizí a oponentními odborníky, nyní obhajovaného TOP 09 a některými dalšími subjekty.

Děkan v dopise výsledky analýzy zpět nevzal. Za tým zpracovatelů se postavil - cituji: "V procesu zadání zakázky, v jejím průběhu a v otázce posouzení kvality díla zadavatelem, tedy Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, neshledávám žádných pochybností." Reagoval také na všechny připomínky. Část z nich poslala televize špatnému adresátovi. Pokračuji v citátu: "Tři z deseti vašich hlavních připomínek, které uvádíte ve svém dopise a následně rozvádíte v přiloženém materiálu, by bylo vhodnější adresovat objednavateli analýzy, tedy Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Děkan Končelík se ohradil i vůči údajným chybám ve statistice: "Zde se jedná o neporozumění, chybu na vaší straně. Zatímco vy označujete a dále počítáte v rubrice ostatní všechny strany mimo šest dříve uvedených hlavních stran, tzn. ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS a KDU-ČSL, autoři v komentáři k vámi napadanému grafu jasně uvádějí, že zde kategorie v uvozovkách ostatní označuje pouze zelené, Piráty, SPD-SPO a Úsvit, tedy strany, kterým byl přidělen alespoň nějaký prostor pro promluvy." - Toť jen na ilustraci toho, čím odpůrci analýzy tento dle mého názoru - ne zcela laika, ale vystudovaného kulturního a sociálního antropologa - kvalitní materiál shazují.

A na závěr mého vystoupení ještě velice krátká replika na odcházejícího kolegu z Pirátů, který zde svoji protekcionistickou řeč směrem k České televizi zakončil okřídlenou větou - buďme rádi za to, jak Česká televize vypadá. - Takže pane kolego Sklenáku, významná část společnosti skutečně ráda není a fakt, že některé mnohamilionové smlouvy, které Česká televize uzavírá, jsou činěné s lidmi spjatými i se sociální demokracií, skutečně k takovému vašemu relativizujícímu výroku, nikterak neopravňuje. A jestli mně nevěříte, doporučuji navštívit internetový server Hlídač státu, který všechny smlouvy České televize mapuje. Stejně tak vaše tvrzení, že Česká televize by neměla být pod parlamentní kontrolou, jak jste uvedl na Twitteru, je holý nesmysl. Naopak pod parlamentní kontrolou být musí. Nepatří totiž ani zaměstnancům ani rozličným nátlakovým skupinám, často naroubovaným na televizní penězovody. Kombinaci parlamentní kontroly a občanského principu, která zde je, můžeme považovat za optimální, jen toto musíme dělat jako poslanci kvalitně, a nikoliv to zde jen každým rokem odmávat.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama