Český statistický úřad: Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla

30.01.2020 12:31

„Změny na mezinárodním trhu s vepřovým masem odráží i výsledky našich loňských statistik. Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat od dubna výrazně rostly. Zatímco v prvním čtvrtletí byla cena prasat necelých 35 korun za kilogram jatečné hmotnosti, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo již téměř 46,50. Výrazně vzrostl i vývoz živých selat na 173 tisíc kusů, tedy meziročně o více než čtvrtinu. Naopak jejich dovoz klesl o téměř 35 %,“ sdělila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Český statistický úřad: Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila výroba hovězího (19 226 tun; -3,1 %) a vepřového masa (53 914 tun; -2,1 %), výroba drůbežího se nepatrně zvýšila (42 566 tun; +0,5 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly na 46,46 Kč/kg v mase (+31,4 %).

V roce 2019 se vyrobilo v České republice 450 774 tun masa (+0,8 %), z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 209 604 tun (-0,6 %) vepřového a 168 044 tun (+2,3 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců se u jatečného skotu mírně snížily (-2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jatečných prasat (+16,6 %) a jen nepatrně se zvýšily u jatečných kuřat (+0,7 %). Od tuzemských producentů bylo nakoupeno 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %) za průměrnou cenu 8,85 Kč/l (+2,7 %).

Porážky a výroba masa

Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 63,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,0 % méně, z toho bylo 27,1 tis. býků (+0,1 %), 26,7 tis. krav (-7,0 %) a 7,2 tis. jalovic (-3,9 %). Vyrobeno bylo 19 226 tun (-3,1 %) hovězího masa. Na meziročně nižší produkci se projevily nižší stavy býků ve výkrmu v předcházejícím pololetí, z části kompenzované nižším vývozem jatečných zvířat.

Porážky prasat (596,0 tis. ks) ve 4. čtvrtletí meziročně opět mírně klesly (-1,6 %) a výroba vepřového masa dosáhla 53 914 tun (-2,1 %). Pokles výroby vepřového masa navazoval na mírně nižší stavy prasat ve výkrmu ve 3. čtvrtletí. Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách poraženo 65 501 tun drůbeže, což představuje výrobu 42 566 tun drůbežího masa (+0,5 %).

Výroba masa a nákup mléka

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 4. čtvrtletí meziročně mírně klesly (-1,6 %). Jen malý pokles cen byl zaznamenán u jatečných býků (-0,7 %), jalovic (-0,8 %) a krav (-1,2 %), kdežto ceny jatečných telat se meziročně propadly o 24,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,90 Kč/kg v živém nebo 83,54 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Ceny jatečných prasat ve 4. čtvrtletí byly o 31,4 % nad úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulého roku a dosáhly průměrné hodnoty 35,74 Kč za kg živé hmotnosti nebo 46,46 Kč za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 1,97 Kč za kg.

Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Ceny jatečných kuřat se meziročně téměř nezměnily (+0,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,27 Kč za kg v živém.

Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření MZe bylo ve 4. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 736 053 tis. litrů mléka (+3,7 %), z toho nákup mlékáren činil 606 707 tis. litrů (-0,2 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka zůstaly na stejné úrovni jako ve 4. čtvrtletí loni (+0,1 %). Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,76 Kč za litr, tj. o 14 hal/l vyšší než ve 3. čtvrtletí.

Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců

Rok 2019

Skot a hovězí maso

V roce 2019 bylo na jatkách poraženo 238,8 tis. ks skotu (+1,0 %) a bylo vyrobeno 72 892 tun hovězího masa (+1,8 %). Tohoto mírného meziročního navýšení výroby hovězího masa bylo dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného dovozu zvířat určených k porážce.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v roce 2019 mírně snížily (-2,7 %), z toho nejméně se změnily ceny krav (-1,9 %) a nejvíce ceny telat (-11,9 %). Ceny býků meziročně klesly o 2,5 %, ceny jalovic o 2,7 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,15 Kč za kg v živém nebo 84,00 Kč za kg jatečné hmotnosti. V průběhu roku byly ceny jatečných býků stabilní, rozdíl mezi nejnižší (v září) a nejvyšší cenou (v únoru) byl 1,75 Kč/kg v mase.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice ) v období od prosince 2018 do listopadu 2019 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený v početních jednotkách meziročně mírně zvýšil (+2,0 %), ve finanční hodnotě se téměř nezměnil (+0,3 %), a to v souvislosti s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živého skotu (5,3 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot; vzrostl vývoz plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal meziročně téměř na stejné úrovni; v množství 69,9 tis. ks (-0,3 %) se vyvážela převážně do Španělska, Nizozemska a Belgie. Mladého skotu se vyvezlo 68,0 tis. ks (+8,0 %), nejvíce do Turecka, Slovinska a Chorvatska. Vývoz jatečných zvířat klesl na 73,1 tis. ks (-7,1 %) a tradičně směřoval do Rakouska a Německa.

Schodek pohybu zboží přes hranice s hovězím masem se meziročně mírně prohloubil. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (+6,8 %), jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (+10,3 %). Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Výroba masa a nákup mléka

Prasata a vepřové maso

V roce 2019 bylo v ČR poraženo 2 300,6 tis. prasat (-0,4 %) a vyrobeno 209 604 tun vepřového masa (-0,6 %). Meziročně téměř stabilní výsledek za sebou skrývá snížené stavy prasat ve výkrmu kompenzované nižším počtem jatečných prasat vyvezených do zahraničí.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat zaznamenaly v roce 2019 prudký vzestup (+16,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí byly ještě pod úrovní předcházejícího roku, od dubna se začaly zvyšovat a tento trend pokračoval až do konce roku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém nebo 41,36 Kč v mase. Rozdíl mezi nejnižší (v březnu) a nejvyšší cenou (v prosinci) byl 13,27 Kč za kg jatečné hmotnosti.

Ve statistice pohybu zboží přes hranice[1]) s živými prasaty pokračoval trend zvyšování jeho aktivního salda. Meziročně se propadl dovoz živých prasat v důsledku výrazného poklesu dovozu selat (na 103,6 tis. ks; -34,9 %). Dovážela se tradičně z Dánska a Německa. Naopak vývoz selat se zvýšil na 173,0 tis. ks (+26,4 %) a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Německa, Rakouska a Rumunska. Prasata určená k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti (-12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.

U vepřového masa se záporná bilance nepatrně zlepšila především meziročně nižším dovozem. Bylo dovezeno 270 204 tun vepřového masa (-3,0 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska a Belgie, kdežto vyvezeno bylo pouze 28 147 tun (+0,6 %), převážná většina na Slovensko.

Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Drůbež a drůbeží maso

V roce 2019 bylo podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 258 686 tun drůbeže, což představuje výrobu 168 044 tun drůbežího masa s mírným meziročním navýšením o 2,3 %.

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2019 nepatrně vyšší než v předcházejícím roce (+0,7 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,18 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž minimální byla v srpnu (22,28 Kč/kg) a maximální hned v září (24,12 Kč/kg).

Statistika pohybu zboží přes hranice1) s živou drůbeží vykázala kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat se meziročně nezměnil (7,8 mil. ks;-0,1 %), jejich vývoz se však snížil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles byl zaznamenán u vývozu kachňat. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko, do Rumunska a Polska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz kuřat a slepic určených k porážce vykázal nepatrné meziroční snížení o 0,8 % na 23 339 tun, které však v sobě zahrnuje snížení vývozu vykrmených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených slepic určených k porážce. Toto zboží směřovalo na Slovensko a do Polska.

Meziročně nepatrně nižší schodek pohybu zboží přes hranice s drůbežím masem byl způsoben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz se také snížil. Ve sledovaném období se dovezlo 108 995 tun (-5,6 %), nejvíce z Polska, ale také z Maďarska, a vyvezlo 18 445 tun (-18,4 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Jatečná zvířata – průměrné ceny zemědělských výrobců

Mléko a mléčné výrobky

V roce 2019 bylo podle statistického šetření MZe nakoupeno přímo od tuzemských producentů 2 992,7 mil. litrů mléka (+1,3 %), z toho nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací činil 2 497,1 mil. litrů (-1,1 %). Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly v roce 2019 průměrné hodnoty 8,85 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q (+2,7 %). Pohybovaly se od 9,15 Kč/litr (v lednu) do 8,56 Kč/litr (v září), koncem roku se opět přiblížily hodnotě 9 Kč za litr mléka.

Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně nepatrně snížil na 814 160 tun. Dovoz se navýšil na 263 024 tun (+1,9 %), kdežto vývoz poklesl na 1 077 183 tun (-2,5 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu měly sýry, tvaroh a syrovátka. Na straně vývozu došlo k poklesu všech mléčných komodit kromě syrovátky. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
[1]) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČVUT: Rektor Petráček diskutoval se saským ministrem o spolupráci ve výzkumu

13:20 ČVUT: Rektor Petráček diskutoval se saským ministrem o spolupráci ve výzkumu

Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček se dnes setkal se Sebastianem Gemkowem, který zastává v sa…