Ožanová (ANO): Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku

22.01.2020 10:24

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 22. ledna 2020 k zákonu o pozemních komunikacích

Ožanová (ANO): Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku
Foto: anobudelip.cz
Popisek: ANO
reklama

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Návrh zákona byl vyvolán společenskou potřebou řešit nedostatečnou právní úpravu, znemožňující účinně řešit problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích. Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku v souladu se zákonem.

Dále v současnosti neexistuje výslovný zákaz stání vozidel na pozemních komunikacích bez platné technické kontroly. Zbavování se vozidel formou jejich odstavení na komunikace se stalo koloritem našich obcí. S problémem se potýkají samosprávy v celé republice.

Při navrhování právní úpravy byl dán hlavní důraz na realizovatelnost v praxi. Při navrhování lhůt bylo nutné zvážit zájem na řádném obecném užívání komunikací a zásahem (?) do práv majitelů vozidel.

Stručně zrekapituluji základní body navrhovaného zákona.

(Velký hluk v sále, předsedající zvoní.)

Takže ještě jednou. Zrekapituluji základní body navrhovaného zákona. Výslovný zákaz odstavovat vozidla bez technické kontroly. Odstranění vozidla z komunikace, nejvíce úkonů bude na vlastníkovi komunikace, minimální úkony na silničním správním úřadu. Přestupek provozovatele vozidla bude moci být potrestán až do výše 300 tis. korun. Vlastník komunikace bude oprávněn žádat o údaje z registru vozidel. Vozidlo bez identifikátoru bude možno na žádost vlastníka silničním správním orgánem otevřít. Navržený postup v případě odstranění vozidla z komunikace. Vlastník komunikace je oprávněn vyzvat k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, k odstranění vozidla a odstavení mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí dvou měsíců od doručení výzvy je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na jiném vhodném místě. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel. To neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit. Není-li vozidlo vyzvednuto do tří měsíců, pak rozhodne silniční správní úřad na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

Ráda bych se ještě vyjádřila také k pozměňovacím návrhům. Není jich mnoho, pokusím se být stručná.

Pozměňovací návrh A hospodářského výboru plně podporuji. Týká se odstranění zaniklých silničních vozidel, tedy vozidel, u nichž v registru vozidel není evidován provozovatel. Je to proto, abychom mohli postihnout majitele, pokud vlastník komunikace nedohledá majitele, může ustanovit opatrovníka a úkony k odstranění vozidla mohou být činěny.

Pozměňovací návrh poslankyně Barbory Kořanové nedoporučuji podpořit. Nepřiměřené zkrácení lhůty může postihnout občany, kteří se z různých důvodů nemohou postarat o zajištění technické kontroly, například náhlá nemoc, zahraniční cesta či nedostatek finančních prostředků na odstranění závad na vozidle.

Pozměňovací návrh dále zakotvuje zákaz odstavovat vozidla na chodníku, a to jakákoliv vozidla, nejen tak, která mají propadlou technickou. Pravidla pro užívání chodníků jsou však stanovena v zákoně 361/2000 v § 53 odst. 2, v němž je stanoveno, že chodník nesmějí užívat jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci.

Pozměňovací návrh zcela zásadním způsobem mění navržený postup odstraňování vozidel a dává možnost rozhodnout o odstranění vozidla do rukou policisty nebo strážníka obecní policie, v návrhu však zcela absentují jakákoliv kritéria, která by byla rozhodná pro to, zda policista či strážník má či nemá této možnosti využít. Současně návrh počítá s tím, že rovnou dojde k odstranění vozidla, aniž by byla jeho provozovateli dána jakákoli možnost nesprávný stav zhojit.

Pozměňovací návrhy C pana poslance Polanského. K nim musím dodat, že pan Ondřej Polanský je podal společně se mnou. Je to C1 a C2. U C1 doporučuji nepodpořit, u C2 podpořit.

C1 ruší veškerá omezení v nařízeních obce, týkající se regulace dopravy. To znamená, že by si obce mohly stanovovat jakákoliv pravidla pro regulaci dopravy, to znamená takzvané zóny, bez jakékoliv regulace, kdežto bod C2 toto úplně nevypouští, ale umožňuje obcím například umožnit parkování vozidlům obce, i když obec nemá radnici a sídlo v dané lokalitě, nebo vozidlům, jejichž uživatelé nejsou vlastníky, ale užívají je například při zajišťování havarijních služeb. Takže poprosím o podporu pozměňovacího návrhu C2.

Pozměňovací návrh D1 pana poslance Čižinského rovněž podporuji. Má sloužit k odstranění administrativní zátěže jak pro občany tak pro úřady.

Naopak pozměňovací návrh D2 pana poslance Čižinského nepodporuji, poněvadž navržená úprava se týká výhradně zákona 361/2000 Sb., my však děláme úpravy zákona 13/1997 Sb. V samotném názvu pozměňovacího návrhu je uvedeno "pozměňovací návrh poslanců Jana Čižinského, Patrika Nachera, Petra Dolínka, Ondřeje Polanského k návrhu zákona, kterým se mění zákon 361/2000 Sb. /sněmovní tisk 374/." Tady došlo pravděpodobně k chybě, že byl tento pozměňovací návrh načten k tisku 330 místo 374.

Poslední pozměňovací návrh poslance Mariana Jurečky bude prodlužovat dobu odstranění vozidla, jelikož při marném doručení výzvy bude muset vlastní komunikace zjišťovat nejbližší příbuzné a s nimi komunikovat. Ovšem vlastník komunikace nemá v současnosti přístup do evidence obyvatel. Proto je navrhované ustanovení neaplikovatelné a zmaří celý proces. S žádným vozidlem se nebude moci nakládat, jelikož nebude splněna tato navrhovaná podmínka. I kdyby byl přijat pozměňovací návrh D1 poslance Čižinského a obce by měly možnost vstupovat do základních registrů, tak by tyto údaje nebyly k dispozici. Základní registr, registr obyvatel, neobsahuje údaje o příbuzných. Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech. Údaje o příbuzných jsou v evidenci obyvatel dle zákona 133/2000.

Z těchto právních důvodů prosím, aby nebyl podpořen pozměňovací návrh E.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jarošová (SPD): Navrhujeme přejít od plošného vyplácení sociálních dávek k adresnějšímu

15:53 Jarošová (SPD): Navrhujeme přejít od plošného vyplácení sociálních dávek k adresnějšímu

Projev na 43. schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2020 k návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanec…