Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22. 12. 2019 16:01:00

Získání profesorského titulu je významným oceněním

Získání profesorského titulu je významným oceněním

V Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo jmenovací dekrety 69 nových profesorek a profesorů. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenuje je prezident.

 „Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím ke špičkové pedagogické práci a výjimečné práci vědecké, výzkumné nebo umělecké. Jsem si jistý, že za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce,“ uvedl ministr Plaga ve svém projevu k novým profesorkám a profesorům.

SEZNAM NOVĚ JMENOVANÝCH PROFESOREK A PROFESORŮ:

1. doc. RNDr. Ctirad ANDRÝS, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie

2. doc. MUDr. Aleš BARTOŠ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Národní ústav duševního zdraví, Oddělení kognitivních poruch

3. doc. RNDr. Tomáš BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Informatika – softwarové systémy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra distribuovaných systémů

4. doc. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra ekonomie

5. doc. Ing. Roman ČERMÁK, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

6. doc. RNDr. Zdeněk DOLEŽAL, Dr.
pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

7. doc. Alexander DULEBA, CSc.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Prešovská univerzita v Prešově, Filozofická fakulta, Inštitút politólogie, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

8. doc. Ing. Václav DVOŘÁK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení

9. doc. Mgr. Marek ELIÁŠ, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie

10. doc. Ing. Josef ELSTER, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum polární ekologie, Botanický ústav AV ČR

11. doc. Ing. Jan FAIGL, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačů

12. doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně působí: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

13. doc. Ing. Vladimír GRYC, Ph.D.
pro obor: Materiálové inženýrství dřeva na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně působí: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

14. doc. MUDr. Michael HALAŠKA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika

15. doc. RNDr. Marián HALÁS, PhD.
pro obor: Politická a kulturní geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

16. doc. MUDr. Petr HEJNA, Ph.D.
pro obor: Soudní lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav soudního lékařství LF UK

17. doc. MUDr. Jan HELLER, CSc.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Biomedicínská laboratoř

18. doc. RNDr. Ivan HIRSCH, CSc.
pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

19. doc. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Historický ústav AV ČR, Centrum pro dějiny vzdělanosti

20. doc. MUDr. Tomáš HONZÍK, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav dědičných metabolických poruch

21. doc. MUDr. Radim JANČÁLEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Neurochirurgická klinika

22. doc. Ing. Kamila JANOVSKÁ, Ph.D.
pro obor: Řízení průmyslových systémů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálně-technologická, Katedra ekonomiky a managementu

23. doc. Ing. Karel JAROŠ
pro obor: Hudební umění – Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

24. doc. JUDr. Kristina KOLDINSKÁ, Ph.D.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

25. doc. Mgr. Zdena KOLEČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústní na Labem '
působí: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra dějin a teorie umění, Katedra fotografie

26. doc. PhDr. Zdenko KOLESÁR, PhD.
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra terie a dejín výtvarného umenia, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií

27. doc. Ing. Dan KOMOSNÝ, Ph.D.
pro obor: Teleinformatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

28. doc. Mgr. Jakub KUDLÁČ, Ph.D.
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Zvuková tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta, Katedra zvukové tvorby, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií

29. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

30. doc. MUDr. Jan LACZÓ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika, Laboratoř prostorové kognice a experimentální neuropsychologie

31. doc. Ing. Ondřej LEBEDA, Ph.D.
pro obor: Nukleární medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav nukleární medicíny, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Ústav jaderné fyziky AV ČR

32. doc. dr. inž. Tomasz LIPIŃSKI
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
působí: Universytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

33. doc. Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D.
pro obor: Teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí

34. doc. Ing. Mgr. Martin LUKEŠ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikání

35. doc. Mgr. Martin LYSÁK, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Národní centrum pro výzkum biomolekul, CEITEC

36. doc. MUDr. Michal MÁRA, CSc.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika

37. doc. Ing. Hana MOHELSKÁ, Ph.D.
pro obor: Management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra managementu

38. doc. MUDr. Dana MÜLLEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň, 1. interní klinika, Ústav hygieny a preventivní medicíny

39. doc. Ing. Tomáš NAVRÁTIL, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

40. doc. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra filozofie

41. doc. RNDr. Jiří NEUSTUPA, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky

42. doc. MgA. Zdeněk NOVÁČEK
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Konzervatoř v Brně

43. doc. PharmDr. Lucie NOVÁKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra analytické chemie

44. doc. Mgr. Karel NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Filosofický ústav AV ČR

45. doc. JUDr. Jan ONDŘEJ, CSc.
pro obor: Mezinárodní právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního práva, Ambis vysoká škola

46. doc. MUDr. Mgr. Jiří PAŘENICA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Brno, Interní kardiologická klinika

47. doc. Dr. Ing. Vladimír PATA
pro obor: Nástroje a procesy
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství

48. doc. PhDr. Jana PERUTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Muzikologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

49. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
pro obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění, Katedra církevních dějin a patrologie, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra náboženských a kulturních studií

50. doc. MUDr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika

51. doc. MUDr. Martin REPKO, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Brno, Ortopedická klinika

52. doc. MUDr. Helena ROBOVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Gynekologicko-porodnická klinika

53. doc. RNDr. Ivo SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká sbírka mikroorganismů

54. doc. Ing. Vladimír SETNIČKA, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie

55. doc. MUDr. Lukáš SMOLEJ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra interních oborů, Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. Interní hematologická klinika

56. doc. Ing Zdeněk SOFER, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie

57. doc. Ing. Miroslav ŠOÓŠ, PhD.
pro obor: Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav chemického inženýrství

58. doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury

59. doc. PhDr. Petr TEPLÝ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

60. doc. akademický malíř Mgr. Martin VELÍŠEK, Ph.D.
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarného umění v Praze
působí: Univerzity Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

61. doc. MUDr. Zdeňka VERNEROVÁ, CSc.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzity Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav patologie, Centrum pro experimentální medicínu IKEM Praha

62. doc. Ing. arch. Petr VORLÍK, Ph.D.
pro obor: Dějiny architektury a ochrana památek
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav teorie a dějin architektury

63. doc. Ing. Eva VOSLÁŘOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ochrana zvířat a welfare
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
působí: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

64. doc. MUDr. Roman ZACHOVAL, Ph.D.
pro obor: Urologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Všeobecná nemocnice v Praze, Urologická klinika, Thomayerova nemocnice, Urologické oddělení

65. doc. RNDr. Zbyněk ZDRÁHAL, Dr.
pro obor: Genomika a proteomika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Národní centrum pro výzkum biomolekul, CEITEC

66. doc. Ing. Karel ZEMAN, CSc.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářské a sociální politiky

67. doc. Ing. Petr ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky

68. doc. Ing. Josef ZICHA, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Katedra přesné mechaniky a optiky

69. doc. RNDr. Viktor ŽÁRSKÝ, CSc.
pro obor: Experimentální biologie rostlin
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama