Během léta obdrží někteří studenti-sirotci dopis z ČSSZ. Ta jím ověřuje trvání nároku na sirotčí důchod

15.08.2018 13:02

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) kontroluje trvání nároku na sirotčí důchod převážně během letních měsíců. A to zpravidla tak, že zasílá vybraným příjemcům sirotčího důchodu „dotazník“, prostřednictvím kterého mají úřadu prokázat skutečnosti pro další výplatu dávky. Někteří mohou od ČSSZ v předstihu obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí. Týká se to zejména těch, u kterých má ČSSZ záznam o předpokládaném ukončení studia.

Během léta obdrží někteří studenti-sirotci dopis z ČSSZ. Ta jím ověřuje trvání nároku na sirotčí důchod
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, je třeba, aby sám ČSSZ předložil nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Je-li potvrzení doloženo dodatečně či s určitou prodlevou (např. po několika měsících), ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.

Dotazník nevyhazujte, ale vraťte vyplněný zpět úřadu

Dotazník (formulář) je třeba nechat potvrdit školou, která uvede o jaký druh a formu studia se jedná, o kolikaleté studium jde a v jakém je student ročníku, a zaslat ho zpět ČSSZ. Tak si úřad ověří, že podmínky pro nárok na důchod a jeho výplatu jsou splněny a může být nadále vyplácen. Současně se zasláním dotazníku ČSSZ upozorňuje příjemce důchodu, že nebudou-li prokázány skutečnosti dokládající další trvání nároku na dávku, sirotčí důchod bude odejmut.

Dřívější ukončení studia musí sirotek úřadu oznámit

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, než bylo uvedeno v dotazníku nebo v potvrzení o studiu, je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do 8 dnů ČSSZ a má též povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Potvrzení o studiu

Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jakou formu studia se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium za standardního průběhu ukončeno. Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo ČSSZ nebo předat prostřednictvím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště. Na potvrzení o studiu musí být uvedeno číslo jednací, pod kterým je sirotčí důchod evidován.

Co přesně znamená soustavná příprava na budoucí povolání

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice. Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Tato skutečnost se prokazuje předložením rozhodnutí MŠMT. 

Také dítě, které se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, se do 26 let věku považuje za nezaopatřené a výplata sirotčího důchodu mu náleží, pokud tuto skutečnost prokáže potvrzením ošetřujícího lékaře. Za nezaopatřené dítě se považuje též dítě, které po skončení povinné školní docházky do dovršení 18. roku věku je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Mohou si studenti při pobírání sirotčího důchodu přivydělat či uzavřít sňatek?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že příjemce důchodu vykonává takovou výdělečnou činnost, která nepodléhá odvodům na sociální zabezpečení, přesněji řečeno nezakládá účast na důchodovém pojištění.

Výplatě sirotčího důchodu nebrání, ani pokud student uzavře manželství, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Další informace pro studenty a absolventy

Sociální pojištění v kostce zaměřené speciálně na absolventy a studenty je obsahem letáku Sociální zabezpečení - informace pro studenty.

Podrobné informace v konkrétní záležitosti lze získat také při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky 800 050 248.


 

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Dezinformace

Myslíte si, že jsme k dezinformacím náchylní více než jinde? A jestli se tu podle vás šíří, není to vaše vina, myslím vás politiků, že jste neschopní lidem věci vysvětlit? Třeba jako to, co to vůbec dezinformace je? Podle mě je to takový moderní termín, za který politici schovávají kde co a hlavně s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Správa železnic: K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo doslova přes noc

22:08 Správa železnic: K zápisu haly hlavního nádraží do katalogu kulturních památek NPÚ došlo doslova přes noc

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky d…