Česká pošta: Nová známka Europa - Poštovní cesty nahlíží do historie

22.04.2020 14:50

Tématem nové příležitostné písmenové poštovní známky, kterou Česká pošta uvádí do prodeje ve středu 22. dubna 2020, jsou poštovní cesty. Jako společné téma známek Europa je pro letošní rok vyhlásila Asociace veřejných evropských poštovních operátorů – PostEurop.

Česká pošta: Nová známka Europa - Poštovní cesty nahlíží do historie
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Předlohou pro tuto emisi je dobový výjev, který zobrazuje převoz pošty v koňském povozu. Oproti originálu je na známce výjev dokolorován s využitím současných poštovních barev. Symbolicky tak propojuje současnost a minulost poštovnictví v českých zemích.

Pocˇa´tky pravidelne´ vy´meˇny zpra´v spadaji´ uzˇ do staroveˇku a v minulosti by´vala vyhrazena prˇedevsˇi´m panovni´kovi a jeho agendě. Veřejnosti sloužila jen prˇi´lezˇitostneˇ a v cˇesky´ch zemi´ch zacˇal rozvoj posˇtovnictvi´ azˇ s na´stupem Habsburku°. Posˇta, tedy organizovana´ doprava zpra´v, je na dnesˇni´m u´zemi´ Cˇeske´ republiky spojena s volbou Ferdinanda I. za cˇeske´ho kra´le a vznikla dokonce drˇi´ve, nezˇ usedl na cˇesky´ tru°n, v roce 1526. Ferdinand I. vyuzˇil sluzˇeb i zkusˇenosti´ sˇlechticke´ rodiny Taxisu°, kterˇi´ uzˇ od konce 13. stoleti´ takrˇka monopolneˇ organizovali posˇtovni´ prˇepravu v severni´ Ita´lii a ve velke´ cˇa´sti Evropy. Nejstarsˇi´ posˇtovni´ trasa mezi Prahou a Vi´dni´ vedla prˇes Ta´bor a da´le do vsi Kosˇice, kde se dělila na dveˇ veˇtve: jizˇni´ mi´rˇila na Linec a vy´chodni´ veˇtev vedla prˇes Jindrˇichu°v Hradec a Slavonice da´le smeˇrem na Vi´denˇ.

Autorem výtvarného zpracování známky a FDC je Jan Maget, známka byla vytištěna metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 108 000 ks a 3 100 ks  FDC metodou digitálního tisku.

Nominále známky je zastoupeno pi´smenem „E“, ktere´ odpovi´da´ ceneˇ za obycˇejnou za´silku do evropských zemí do 50 g, tj. 39 Kcˇ.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč už nekandidujete?

Bylo to vaše rozhodnutí? Já mám spíš dojem, že proto, že říkáte věci narovinu a ne vždy se vyjadřujete kladně na účet této vlády vás jednoduše odstavili, protože tato vláda jiné názory nepřipouští.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

19:15 Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série ins…