Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn pro občany pro rok 2016

21.12.2015 11:35

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016:

Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn pro občany pro rok 2016
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí
reklama

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Pro rok 2016 je navrhováno další zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na první dítě a maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč).

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (viz níže) až do 9 900 Kč ročně za každé dítě.

Změna podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení

Dochází k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních, kterými jsou:

 1.  mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Zvýšení částky osvobozených důchodů

Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

Osvobození dlouhodobých penzí z III. pilíře

Zavádí se osvobození od daně z příjmů penzí z III. důchodového pilíře a důchodů z vybraného pojištění osob, pokud doba jejich pobírání činí nejméně 10 let.

Navýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb

Na základě rozhodnutí vlády ČR byl novelou vyhlášky č.114/2002 Sb., navýšen základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb o půl procentního bodu (tedy na 1,5 %) v roce 2016. Následně bude příděl navýšen o dalšího půl procentního bodu (tedy na 2 %) v roce 2017 a letech následujících.

Vyšší zdanění hazardu

Od 1. ledna 2016 dojde ke zvýšení sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her. Jedná se o první krok k větší regulaci a zdanění hazardu, na který naváže od ledna 2017 nová právní úprava zdanění hazardních her, jejímž cílem je boj proti patologickému hráčství, zdanění hazardních her na internetu jakož i zdanění nelegálních provozovatelů hazardních her. Dodatečný výnos ve výši cca 2 mld. Kč bude z převážné části plynout do státního rozpočtu a bude sloužit především k financování sportu se zaměřením na sportování mládeže.

Kontrolní hlášení

Plátcům nově vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, a to pouze elektronicky. Jedná se o přehled základních informací o přijatých a vydaných daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně vždy dle periody podávání daňového přiznání.

Doporučujeme všem plátcům podrobněji se s tímto novým podáním seznámit na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

Povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty elektronicky se nově vztahuje pro všechny plátce, tedy i na všechny fyzické osoby.

Dotační program na výstavbu nových kapacit základních škol

MF zajišťuje realizaci dotačního programu určeného na výstavbu nových kapacit ZŠ v obcích z celé ČR, které se potýkají s problémem prudkého nárůstu počtu obyvatel. O tom, že se podprogram osvědčil, svědčí kladné reakce ze strany obcí. Z tohoto důvodu byla vypsána již třetí výzva pro předkládání projektů a zvažuje se prodloužit dobu trvání programu o dva roky, tj. až do roku 2018. V současné době je financováno 44 projektů ze dvou výzev, přičemž v letech 2014-2016 budou postupně uvolňovány prostředky ze státního rozpočtu na jejich realizaci ve výši 1,1 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo ze státního rozpočtu uvolněno cca 550 mil. Kč. Realizací financovaných projektů by se měla navýšit kapacita ZŠ zhruba o 5 500 míst, což přispěje ke zkvalitnění života zejména mladých rodin v obcích.

Změny u poplatků za komunální odpad

Dojde k dlouho očekávané nápravě kontroverzního zpoplatnění místním poplatkem za komunální odpad u nezletilých osob umístěných v dětských domovech, diagnostických ústavech a podobných zařízeních. Tyto nezletilé osoby budou od placení poplatku osvobozeny. Totéž se týká i osob zdravotně postižených a seniorů umístěných v domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem bydlení.
Odpovědnost za hrazení komunálních plateb za své děti ponesou rodiče. Nebude se už moci stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.

Další novinku, kterou ve věci placení tohoto poplatku zmíněná novela přináší, je možnost prominutí uvedeného poplatku, a to na individuální žádost poplatníka. Obecní úřad bude mít možnost poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí.

Ukončení důchodového spoření

V roce 2016 bude probíhat proces ukončování důchodového spoření. Prostředky naspořené v tzv. II. pilíři budou jeho účastníkům ke konci roku postupně vyplaceny podle jejich volby. Proces ukončení se bude týkat cca 85 000 účastníků důchodového spoření. V průběhu prosince 2015 by měl Senát projednat následující harmonogram:

 • Leden 2016 – účinnost zákona, ukončení odvodu pojistného na důchodové spoření, nicméně platby za rok 2015 mohou probíhat až do konce června 2016 (u OSVČ).
 • Březen 2016 – do konce března účastníci obdrží dopis od penzijních společností s informacemi o ukončení důchodového spoření, možnostech vypořádání naspořených prostředků a výzvou k vyjádření, aby sdělili zvolený způsob vyplacení a údaje pro platbu.
 • Červenec 2016 – zrušení důchodových fondů ze zákona, likvidace důchodových fondů.
 • Září 2016 – konec září je termín pro vyjádření účastníků o vybraném způsobu vypořádání a údajů potřebných pro platbu.
 • Říjen 2016 – od 15. října lze zahájit výplatu prostředků účastníkům.
 • Prosinec 2016 – konec prosince je poslední termín pro vypořádání prostředků; případný zbytek prostředků (tj. případy, kdy se účastník neozval včas s informacemi potřebnými pro výplatu) bude převeden k finanční správě a na osobní daňový účet účastníka.
 • Červen 2017 – do konce června 2017 je možnost požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vyčíslení doplatku pojistného na důchodové pojištění.
 • Prosinec 2017 – nejpozději do konce tohoto měsíce je možné zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění.

Možnosti vypořádání naspořených prostředků:

 • Účastník si může ponechat všechny vyplacené prostředky, tj. převedení na osobní účet nebo dodání poštovní poukázkou.
 • Účastník si může převést naspořené prostředky do tzv. III. pilíře (penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření).
 • Účastník si za dobu účasti ve II. pilíři může doplatit pojistné na důchodové pojištění, aby mu nebyl za dobu účasti krácen důchod z I. pilíře.
 • Pokud nesdělí, jak hodlá naložit s prostředky při likvidaci důchodových fondů, budou převedeny na účet u finanční správy a účastník se bude moci o ně přihlásit (nebude-li mít nedoplatky na jiných daních).

Změny ve III. penzijním pilíři

Doprovodný zákon, který by měl v prosinci 2015 projednat Senát, obsahuje dílčí změny v doplňkovém penzijním spoření, které přináší mimo jiné řadu motivačních prvků jak pro zaměstnavatele, tak účastníka:

 • Stanovení fixního věku pro nárok na penzi a jednorázové vyrovnání na 60 let věku.
 • Umožnění částečného výběru prostředků při dlouhodobém spoření při dosažení věku 18 let bez zániku smlouvy. Poměrná část státního příspěvku se bude vracet.
 • Úprava podmínek pro distribuci-prodloužení doby registrace a možnost vyšších provizí.
 • Zvýšení maximální hranice pro úplatu penzijní společnosti v transformovaném fondu.
 • Oprávnění zákonného zástupce uzavírat smlouvu za nezletilého bez souhlasu soudu.
 • Osvobození od daně z příjmů penze vyplácené nejméně po dobu 10 let.
 • Zrušení minimálního věku pro účast.
 • Zvýšení limitu pro investování do fondů kolektivního investování.
 • Úpravy týkající se kapitálového požadavku.
 • Změna stanovení povinnosti ČNB odejmout povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požadavků na možnost uvážení dohledového orgánu při posouzení individuální situace účastnického fondu.
 • Upravení ustanovení ohledně práva penzijní společnosti na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů při provádění exekucí.

Zkrácení lhůty pro výplatu náhrad klientům zkrachovalé banky či družstevní záložny

Od 1. června 2016 bude lhůta pro výplatu náhrad zkrácena z nynějších 20 pracovních dnů na 7 pracovních dnů od tzv. rozhodného dne. Datum, kdy tento den nastal, uveřejní ČNB, nicméně velice zjednodušeně se jedná o den, kdy ČNB rozhodne, že banka či družstevní záložna není schopna vyplácet vklady. Klienti zkrachovalé banky či družstevní záložny tak získají náhradu za svůj vklad dříve než doposud. Nadále bude platit, že informace o tom, kde a kdy začne výplata náhrad za vklady, bude vhodným způsobem uveřejněna (zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků). Nárok na náhradu vkladu zkrachovalé banky či družstevní záložny bude stejně jako dnes vznikat automaticky ze zákona a bez nutnosti podávat žádost. Ovšem je třeba mít na paměti, že výplata náhrad za vklady probíhá pouze 3 roky ode dne zahájení výplat – pokud si vkladatel náhradu v této lhůtě nevyzvedne, pak je jeho právo promlčeno a náhradu již nedostane.

Prokazování původu majetku

V rámci boje proti daňovým únikům budou zavedeny mechanismy, které zlepší možnost správců daně odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy a následně je zdanit. Zákon umožní správci daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (alespoň 7 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy vykázanými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu základ daně, respektive daň stanovena pomocí tzv. pomůcek. Správce daně zároveň vyměří penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně. Správce daně může také v určených případech vyzvat k podání prohlášení o majetku, pokud podle předběžného závěru hodnota majetku poplatníka přesahuje 10 mil. Kč (s výjimkou majetku, který je veden v rejstřících či evidencích).

Návrh zákona nebyl ještě schválen Parlamentem, ale jeho účinnost by měla nastat v průběhu roku 2016. Praktické uplatnění tohoto postupu se předpokládá u omezeného okruhu případů s vykazovanou značnou disproporcí mezi přiznanou výší příjmů a jměním či spotřebou. Klíčové je však o tomto novém mechanismu vědět a v případě obdržení výzvy se správcem daně aktivně komunikovat.

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s účinností od 1. ledna 2016 změnu definice pojmu „stavební pozemek“. Účelem této změny zákona o DPH nebyly fiskální důvody, ale upřesnění a rozšíření tohoto pojmu, aby byly zdaněny všechny pozemky určené k zastavění a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou. Při prodeji stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba daně 21 %. Jelikož však předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány nebyly. Generální finanční ředitelství vydá dodatek k „Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí“.

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků

Zavádí se postupné zvyšování spotřební daně z cigaret a dalších tabákových výrobků, a to na základě schváleného tříletého plánu. Sazby se zvýší poprvé k 1. lednu 2016 příštího roku a poté od stejného data i v následujících dvou letech. V důsledku nutného naplnění požadavku směrnice Rady EU ohledně minimálního zdanění cigaret bude v roce 2016 činit zvýšení spotřební daně u cigaret přibližně 3 Kč na krabičku, pro roky 2017 a 2018 pak 0,90 až 1 Kč, respektive o 1,20 Kč na krabičku.

Regulace předzásobení cigaret při změně sazby spotřební daně

Od 1. ledna 2016 budou postupně na trh zaváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Cigarety s předchozí sazbou daně (tj. označené tabákovou nálepkou s písmenem „P“) bude možné doprodávat pouze do konce března 2016. Ostatních tabákových výrobků se tato regulace netýká. Novou sazbu spotřební daně účinnou od 1. ledna 2016 reprezentuje písmeno „S“ na tabákové nálepce.

Snížení daňového zvýhodnění na biopaliva

Budou snížena daňová zvýhodnění na vysokoprocentní a čistá biopaliva. Zároveň již v souladu s požadavky Evropské komise nebude existovat možnost započíst tato daňově zvýhodněná vysokoprocentní a čistá biopaliva do plnění povinných minimálních podílů biopaliv, které mají být za kalendářní rok uvedeny na trh pohonných hmot.

Rozšíření daňového zvýhodnění na naftu spotřebovanou v živočišné výrobě

S předpokládanou účinností bude od 1. července 2016 rozšířena možnost stávajícího daňového zvýhodnění motorové nafty spotřebované v rostlinné prvovýrobě i na motorovou naftu spotřebovanou v živočišné výrobě (v současné době ve fázi návrhu). Důvodem tohoto opatření je zejména odstranění nejistoty přiřazování dopravy v některých případech zemědělské činnosti.

Výměna informací o finančních účtech

V roce 2015 poprvé proběhla automatická výměna informací o finančních účtech podle tzv. Dohody FATCA uzavřené mezi ČR a USA. Výměna informací o zahraničních účtech českých občanů (daňových rezidentů) bude v roce 2016 rozšířena na dalších několik desítek států. Česká daňová správa bude mít každoročně k dispozici podrobné informace o zůstatcích na účtech českých daňových poplatníků v zahraničí, bez nutnosti podstupovat proces získání informací na základě individuální žádosti. Tímto krokem by mělo dojít ke zrychlení a zefektivnění některých daňových řízení.

Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí

S navrhovanou účinností od 1. dubna 2016 bude nově poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. To přispěje k jednoznačnosti výkladu, ke zjednodušení úpravy a sníží se také administrativní náročnost.

Stávající úprava, která dává v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost, působí v praxi značné problémy. Díky nejednoznačným ujednáním ve smlouvách smluvní strany nemají jistotu, kdo je poplatníkem daně, a zbytečně se prodlužuje daňové řízení proto, aby daň byla stanovena správnému subjektu. Navíc několik alarmujících kauz, ve kterých došlo ke zpronevěření prostředků na úhradu daně uložených občany do úschovy, což vedlo k povinnosti uhradit z pozice ručitele tuto daň podruhé, jednoznačně svědčí pro nutnost sjednocení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele (kupujícího). Kupující tak bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny, a nebude tak vystaven riziku podvodného jednání ze strany zprostředkovatelů.

Změna koncepce zdanění inženýrských sítí

Při nabytí inženýrských sítí bude nově podléhat zdanění pouze nabytí budov nebo jejich částí, které jsou částí inženýrské sítě. To odstraní problémy, které v praxi přinášely převody inženýrských sítí díky obtížnému definování nemovité věci v těchto případech. Navrhovaná účinnost této změny je od 1. dubna 2016.

Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny

S účinností od 1. dubna 2016 se navrhuje nově zjednodušit určení sjednané ceny u směny nemovitých věcí tak, že se nebude přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci.

Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek od daně z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se budou vztahovat pouze na první úplatná nabytí nově dokončených nebo užívaných staveb a jednotek (staveb a jednotek dokončených podle stavebních předpisů nebo předčasně užívaných), a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Osvobození nebude možno aplikovat v případech rozestavěných staveb a jednotek. Tím se předejde mnohým nejasnostem v praxi ohledně toho, zda jde o první nebo již další převod, resp. nabytí. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2016.

Zjednodušení stanovení koeficientů u zdanitelných jednotek, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek

Upřesnění použití koeficientu 1,20 nebo 1,22 pro výpočet základu daně u zdanitelných jednotek, tj. zejména bytů. V důsledku výhradně této změny není nutno podávat daňové přiznání.

Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků

Zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích u zdanitelných jednotek v budovách bytových domů je ponecháno v režimu zdanění jednotek s využitím koeficientu 1,22, nikoliv daně z pozemků. V důsledku výhradně této změny není nutno podávat daňové přiznání.

Aktualizovaný katalog otevřených dat Ministerstva financí

Katalog otevřených dat Ministerstva financí byl aktualizován o nová data z přezkumu hospodaření obcí. MF dále průběžně zveřejňuje data o hospodaření ministerstva v přehledné podobě v aplikaci Supervizor, která byla oceněna Fondem Otakara Motejla.

Účetní výkazy za Českou republiku

V roce 2016 budou poprvé za rok 2015 sestavené účetní výkazy za Českou republiku. První sestavení se bude týkat omezeného rozsahu účetních jednotek (cca 7 tis.). Konkrétně se bude jednat například o obce, kraje nebo organizační složky státu. V roce 2017 proběhne za rok 2016 sestavení účetních výkazů za Českou republiku již s plným rozsahem účetních jednotek (cca 19 tis.), tj. včetně státních podniků, zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí nebo významných obchodních korporací, ve kterých stát nebo územní samosprávný celek uplatňují vliv na řízení a ovládání. Výstupy z účetní konsolidace státu budou rozsáhlým zdrojem informací o nakládání s veřejnými prostředky a o stavu majetku a závazků České republiky pro široký okruh uživatelů mj. s cílem zvyšovat transparentnost výkaznictví veřejného sektoru.

Data o finanční situaci jednotlivých účetních jednotek veřejného sektoru

V rámci tvorby legislativních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a metodického usměrňování dotčených účetních jednotek Ministerstvo financí zprostředkovává občanům srovnatelná data o finanční situaci jednotlivých účetních jednotek veřejného sektoru, tedy zajišťuje, aby občan měl srovnatelné informace o hospodaření a finanční situaci například jednotlivých obcí, krajů atd.

Kategorizace účetních jednotek

Novela zákona o účetnictví zavádí, mimo jiné, kategorizaci účetních jednotek. Podle stanovených kritérií se budou rozlišovat mikro, malé, střední a velké účetní jednotky, pro některé velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu se zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám. Zákon dále přináší i zjednodušení či osvobození, která se týkají zejména uvádění údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek pro mikro a malé účetní jednotky.

Změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem

Kategorizace účetních jednotek vyvolala i změnu obsahového vymezení pojmu „aktiva celkem“. Dosavadní znění zákona o účetnictví definovalo aktiva celkem jako brutto aktiva. Nové znění zákona o účetnictví definuje aktiva celkem jako aktiva netto. Na základě re-klasifikace vykazování položek aktivace a změny stavu zásob vlastní činnosti zároveň nebude položka ročního úhrnu čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období obsahově odpovídat položce ročního úhrnu čistého obratu za rok 2016.

Díky těmto změnám dochází mimo jiné i k faktickému posunu hranic pro povinný audit. Účetní jednotky by proto měly rozhodující parametry posoudit podle nového vymezení příslušných pojmů, aby se ujistily, zda nadále podléhají či nepodléhají povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Výše uvedené může mít vliv i na termín podání daňového přiznání.

Bližší informace jsou uvedeny ve Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb.

Změny v načasování ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem

Od 1. ledna 2016 je auditor povinen vypracovat pouze jednu auditorskou zprávu obsahující všechna vyjádření vztahující se k povinnému auditu, a tudíž i k výroční zprávě. Tato zpráva auditora je součástí výroční zprávy. To se týká všech povinných auditů účetních závěrek obchodních společností sestavených již za kalendářní rok 2015. Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé vyhotovovat výroční zprávy s časovým odstupem po sestavení účetní závěrky, to znamená, že při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2015 musí nově připravit k ověření všechny podklady najednou, tedy jak účetní závěrku, tak i výroční zprávu.

Jednoduché účetnictví

Novela zákona o účetnictví znovu zavádí možnost vedení jednoduchého účetnictví, která byla doposud upravena prostřednictvím přechodného odkazu na deset let zrušenou úpravu.

Jednoduché účetnictví mohou nově vést účetní jednotky, které:

 • nejsou plátci daně z přidané hodnoty,
 • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
 • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč,
 • mají v zákoně stanovenou právní formu (spolky, odborové organizace, církve apod.).

Na tuto úpravu navazuje vyhláška č. 325/2015 Sb., která stanoví podrobnější metodiku pro vedení jednoduchého účetnictví.

Výplata náhrad nad základní limit klientům zkrachovalé banky či družstevní záložny

K základní náhradě za vklady, která zůstává nezměněna, tedy ve výši celého vkladu vč. úroků, maximálně však do výše 100 000 EUR, bude v některých specifických situacích umožněno klientům zkrachovalé banky či družstevní záložny požádat navíc o dodatečnou náhradu vkladu, pokud měl klient uloženo více peněz, než odpovídá základnímu limitu 100 000 EUR. Tato dodatečná náhrada bude moci dosáhnout až 100 000 EUR a bude se týkat pouze peněz, které byly na účet banky či družstevní záložny připsány v posledních 3 měsících před krachem a současně se jednalo o peníze plynoucí z prodeje nemovitosti či některých sociálních událostí (např. vypořádání majetku v rámci rozvodu nebo dědictví, některá pojistná plnění nebo soudem přiznaná náhrada škody). V těchto specifických situacích mohou být u jedné banky či družstevní záložny celkově pojištěny peníze až do výše 200 000 EUR (100 000 EUR základní limit a 100 000 EUR limit pro dodatečnou náhradu).

Lepší informovanost vkladatelů

Vkladatelé budou lépe informováni ze strany bank a družstevních záložen o existenci a fungování systému pojištění vkladů v České republice.

Nabídky stáží a práce pro studenty a absolventy vysokých škol

Odbory sekce Mezinárodní vztahy přibližují svoji činnost veřejnosti zejména prostřednictvím nabídky stáží pro studenty a nabídky práce pro absolventy VŠ. Ti mohou aktivně participovat na činnosti oddělení a získat cenné zkušenosti z oblasti fungování veřejné správy pro svůj další profesní rozvoj.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

dTest: Jak na ukončení smlouvy s operátorem a přenesení telefonního čísla

9:15 dTest: Jak na ukončení smlouvy s operátorem a přenesení telefonního čísla

Nejste spokojení se svým stávajícím operátorem, ať už kvůli výši ceny, nebo kvalitě poskytovaných sl…