Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

01.07.2016 17:56

K 30.6.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 655,4 mld. Kč, celkové výdaje 614,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 40,6 mld. Kč (v červnu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč).

Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto
reklama

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 9,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci dubna a května, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 14,6 mld. Kč, tj. o 2,3 %, ovlivnily daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst o 35,9 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Srovnání negativně ovlivňují zejména prostředky přijaté z EU, které meziročně klesly o 18,6 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 110,8 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 4,6 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 8,9 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Na celkovém meziročním nárůstu inkasa DPH se podílely zejména tyto faktory: vyšší efektivita výběru daně (v důsledku zavedení kontrolního hlášení a rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti) a rostoucí spotřeba domácností a vlády. Vyšší efektivita výběru daně přispěla k nárůstu inkasa zhruba jednou polovinou a druhá polovina růstu inkasa byla generována růstem spotřeby.

Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 71,9 mld. Kč, což je o 5,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 26,7 mld. Kč, což je meziročně o 3,4 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 36,9 mld. Kč při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč, tj. o 9,1 %, zatím dosáhlo 45,7 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a velmi nízká míra nezaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně platné od 1. ledna 2016 předpokládá snížení podílu státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což snižuje růst celkového inkasa.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání již na rozdíl od června minulého roku dosáhlo kladné hodnoty. Na úrovni státního rozpočtu dosáhlo inkaso této daně meziročního růstu o 3,7 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období  2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou srovnatelného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo inkaso státního rozpočtu za prvních šest měsíců tohoto roku 5,2 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za prvních šest měsíců roku 60,8 mld. Kč, tj. 60,0 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 5,8 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny. V červnu se již tradičně projevila nejen úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.), ale také úhrada daně za rok 2015 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 1.7.). Inkaso této daně v samotném červnu 2016 činilo 34,7 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč více než v červnu 2015 (část inkasa daně se stejně jako v roce 2015 zřejmě projeví i v inkasu prvních červencových dnů). Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 6,1 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 21,1 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,7 % dosáhly 210,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 138,5 mld. Kč (meziroční pokles o 21,2 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 115,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 nižší o 18,6 mld. Kč, tj. o 13,9 %. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 614,8 mld. Kč čerpané ke konci června 2016 byly o 3,4 mld. Kč, tj. o 0,5 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 47,0 mld. Kč (na konci června 2015 to bylo 46,4 mld. Kč), které z velké části souvisí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 14,9 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 30.6.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 256,1 mld. Kč, což je o 10,1 mld. Kč více než na konci června 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 9,0 mld. Kč, tj. o 4,8 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 78,5 mld. Kč, což je o 2,8 mld. Kč více než v červnu 2015. Na jejich výši a vysokém plnění se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 59,2 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,2 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 31,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,6 mld. Kč. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 39,1 mld. Kč a byly tak o 14,9 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 25,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a stav na konci pololetí to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června 2016 přebytkem ve výši 40,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 18,0 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 35,9 mld. Kč, tj. o 7,5 %.

Hospodaření rozpočtu v samotném červnu skončilo přebytkem 18,3 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 44,8 mld. Kč), když příjmy činily 122,6 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 158,0 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 104,3 mld. Kč (v červnu 2015 to bylo 113,2 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném červnu o 35,4 mld. Kč se negativně projevily zejména nižší EU příjmy o 40,2 mld. Kč. Naopak červnové daňové příjmy včetně pojistného vzrostly o 4,6 mld. Kč. Nižší červnové výdaje o 8,9 mld. Kč ovlivnily zejména nižší kapitálové výdaje o 9,2 mld. Kč.

Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

*) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

**) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo dopravy: V přístavu Hluboká nad Vltavou lodě bezpečně natankují pohonné hmoty

22:33 Ministerstvo dopravy: V přístavu Hluboká nad Vltavou lodě bezpečně natankují pohonné hmoty

Kapitáni rekreačních lodí v největším jihočeském veřejném přístavu pro rekreační lodě v Hluboké na V…