SMO ČR: Postupujme jednotně a solidárně

25.11.2013 11:20

Starostové obcí a měst účastnící se XVI. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR se letos zaměřili zejména na přípravu čerpání zdrojů Evropské unie po roce 2014 a také na otázku sociální politiky.

SMO ČR: Postupujme jednotně a solidárně
Foto: red
Popisek: Svaz měst a obcí ČR
reklama

Narůstající sociální nepokoje ve městech a obcích jsou totiž opravdu alarmující. Nespokojené skupiny obyvatel o sobě daly slyšet i ve městech, kde by to jen málokdo čekal.

S přípravou na období čerpání evropských dotací po roce 2014 Svaz měst a obcí ČR stále upozorňuje příslušná ministerstva na nutnost zohlednit také potřeby měst a obcí. Podmínkou úspěšného dosažení jednání s řídícími orgány o uplatnění tzv. územní dimenze v operačních programech je především sladění zájmů a potřeb všech velikostních kategorií obcí. „Po Ministerstvu pro místní rozvoj požadujeme, aby pozici Svazu zapracovalo do národní pozice, tedy do Dohody o partnerství. Chceme, aby ministerstvo dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI pro metropolitní oblasti a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) pro regionální centra a mikroregiony,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, primátor Kladna. Svaz usiluje o takový způsob implementace, který by odpovídal potřebám všech velikostních skupin obcí.

Pozitivní zprávu z Bruselu přinesl účastníkům konference Oldřich Vlasák, místopředseda Svazu a zároveň místopředseda Evropského parlamentu. Evropský parlament totiž tento týden schválil víceletý finanční rámec Evropské unie a příslušnou legislativu, podle které se budou řídit pravidla čerpání evropských fondů po roce 2014. „Přestože vyjednávání mezi Radou a Komisí bylo opravdu náročné, výsledkem je určitý kompromis. Podařilo se omezit byrokracii, snížit počet kontrol a sjednotit podmínky čerpání různých fondů. Zejména malé obce jistě uvítají, že i DPH v Programu rozvoje venkova bude uznatelným nákladem. Radost pak můžeme mít také z toho, že ČR si pro toto období vyjednala zhruba 550 mld. Kč, ještě před pár dny se jednalo o částku o 50 mld. nižší,“ informuje Oldřich Vlasák. Dodal však, že je třeba mít na paměti, že finance z EU by měly být doplňkové, nikoli ty hlavní.

Druhou velmi diskutovanou oblastí byla oblast sociální, především tedy otázka stále vzrůstající kriminality ve městech a obcích a problémy vzájemného soužití svých obyvatel. „Z iniciativy starostů sdružených ve Svazu měst a obcí ČR vznikla Výzva starostů 2013, která postihuje všechny oblasti, v nichž je třeba učinit kroky ke zlepšení situace. Navrhuje řešení problematických otázek jak v oblasti bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, tak i v řešení institutu trvalého pobytu, výplaty sociálních dávek nebo problematiky sociálního bydlení, která patří k nejpalčivějším,“ informuje místopředseda Svazu Jan Mareš, primátor Chomutova, a upřesňuje: „Navrhujeme např. kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu tak, aby v něm nemohly fiktivně bydlet desítky osob, dále optimalizaci počtu ubytoven, aby bylo možné zasáhnout tam, kde jsou k ubytování využívány budovy, které k tomuto účelu nebyly nikdy určeny, vazbu výplaty dávek na plnění školní docházky nebo třeba zavedení motivační odměny za výkon veřejné služby.“ 

Celostátní finanční konference se ale zabývala i dalšími tématy – otázkou energetiky, kde Svaz prosazuje směřování podpory z programu Nová zelená úsporám na opatření snižující energetickou náročnost veřejných budov, problematikou veřejných zakázek, kde požaduje zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení, nebo problematikou nového občanského zákoníku.

Závěry z XVI. Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR „Nové výzvy pro města a obce“

1. Příprava čerpání zdrojů z EU po roce 2014

Účastníci konference oceňují:

dlouhodobou úzkou spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě na příští programové období pro čerpání evropských prostředků.

Účastníci konference žádají:

Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zapracovalo pozici Svazu do připravované národní pozice k územní dimenzi a integrovaným přístupům, která se stane součástí Dohody o partnerství;

Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dodrželo záruky dané v oblasti integrovaných přístupů, tj. ITI určených pro vybrané metropolitní oblasti, IPRÚ pro ostatní aglomerace a sídelní aglomerace a IPRÚ pro funkční mikroregiony (správní obvody ORP), obsažené v platné Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 a v dalších předložených návrzích;

Ministerstvo pro místní rozvoj, aby jako národní koordinátor přípravy na budoucí programové období prosadilo vyčlenění alokací na územní a urbánní dimenzi na úrovni prioritních os operačních programů;

Ministerstvo pro místní rozvoj, aby vytvořilo jednoduchý implementační systém umožňující zásadní vliv měst a obcí na vlastní rozvoj;

Ministerstvo pro místní rozvoj a vládu ČR, aby sjednotila postupy jednotlivých řídicích a kontrolních orgánů a zajistila maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům;

Ministerstvo zemědělství, aby radikálně změnilo strukturu Programu rozvoje venkova tak, aby více vyhovovala potřebám venkovských obcí, a zpřístupnilo jim zdroje z tohoto programu;

Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní řídící orgány operačních programů, aby podpořily řešení integrovaného rozvoje území menších obcí na úrovni správního obvodu ORP pro omezený počet témat ve sféře veřejných služeb v samostatné působnosti obcí.

2. Oblast sociální politiky

Účastníci konference odmítají:

v oblasti sociálního bydlení taková řešení, která by vedla k přenesení odpovědnosti pouze na obce, aniž by byly předem a jednoznačně kvantifikovány náklady na realizaci tohoto institutu, a především vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na rozvoj sociálního bydlení.

Účastníci konference požadují a navrhují:

sjednocení praxe v poskytování doplatku na bydlení tak, aby nedocházelo ke zneužívání této dávky. Navrhujeme kontrolu vyplácení doplatku na bydlení do jednoho bytu nebo do jedné obytné místnosti, aby v jedné místnosti fiktivně nebydlely desítky osob. Pro systémové zlepšení vyplácení dávek a po ověření v praxi Úřadu práce navrhujeme sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení do dávky jedné, což přinese zlepšení v evidenci i kontrole;

optimalizaci celkového počtu ubytoven tak, aby stát a obce mohly rychle a účinně zasáhnout v případech, kdy jsou k účelu ubytování využívány budovy, jež k tomuto účelu nebyly zkolaudovány, je překračována jejich kapacita a nemovitosti nesplňují potřebné hygienické předpisy;

systémové řešení vytvoření vazby výplaty dávek na plnění školní docházky a školních povinností;

nalezení vhodných nástrojů, jak docílit vytvoření a uchování pracovních návyků u všech skupin obyvatelstva. Jako jednu z možných forem této pomoci obnovit co nejdříve motivační finanční odměnu za výkon veřejné služby;

přijetí takové právní úpravy veřejného opatrovnictví, kde budou jednoznačně vymezeny povinnosti (veřejného) opatrovníka. Dále požadujeme, aby náklady na výkon veřejného opatrovnictví nesl v plné výši stát, tedy obdobně, jako je tomu u výkonu sociálně-právní ochrany dětí;

znovuzavedení institutu přechodného pobytu, který byl v minulosti zrušen pouze z důvodu probíhajících společenských změn;

trvalý pobyt změnit tak, aby se vymezil jeho evidenční charakter a aby se na něj nenavazovala některá práva a povinnosti, která v současné praxi působí problémy (např. ohlašovny);

změnit vyplácení dávek na bydlení tak, aby byla hranice výše finanční podpory stejná jako cena nájemného v obecních bytech;

aby Ministerstvo práce a sociálních věcí výhledově zavedlo investiční dotační titul pro obce na budování denních pobytových center pro seniory;

aby Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšířilo plánovaný samostatný dotační titul určený na výkon sociální práce na všechny obce, nejen na ORP.

3. Energetika

Účastníci konference žádají:

Ministerstvo životního prostředí, aby v rámci programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních titulů prosazovalo směřování podpory na opatření snižující energetickou náročnost budov v majetku měst a obcí;

aby výkupy nebo nájmy plynárenských zařízení, ve vlastnictví obcí, distribučním společnostem byly prováděny pouze na základě dohody mezi smluvními stranami.

4. Veřejné zakázky

Účastníci konference žádají:

Ministerstvo pro místní rozvoj, aby pří přípravě nové právní úpravy veřejného zadávání v souvislosti s transpozicí tzv. zadávacích směrnic kladlo důraz na snížení administrativní zátěže a zjednodušení celého zadávacího procesu, a to zejména v oblasti podlimitního řízení a důsledně analyzovalo efektivitu tzv. protikorupčních opatření;

aby, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal opatření ke zrychlení řízení týkajících se veřejných zakázek.

5. Ostatní

Účastníci konference žádají:

jednotlivá ministerstva a poslance i senátory, aby při přípravě legislativy byly zohledňovány administrativní dopady na obce a města a také finanční dopady do rozpočtů obcí a měst jako příjemců i jako plátců;

Ministerstvo vnitra, aby se v rámci úvah o financování přenesené působnosti přikonilo k tzv. výkonovému modelu financování;

vládu a poslance všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům; podporují proto výzvu obcí s pověřeným obecním úřadem na zastavení dokončení II. fáze reformy veřejné správy a vyzývají k tomu, aby nejprve byla dokončena reforma ústřední státní správy;

vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby při projednávání státního rozpočtu na rok 2014 přihlédla k inflaci a provedla valorizaci příspěvku na výkon státní správy, který nebyl již několik let navyšován;

vládu a Parlament ČR, aby finančně a legislativně podpořily meziobecní spolupráci.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.                                                                                   

www.smocr.cz

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Smocr.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MHMP: Praha obnoví činnost Podnikatelského a inovačního centra

19:33 MHMP: Praha obnoví činnost Podnikatelského a inovačního centra

Novým provozovatelem Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy (PIC) se od dnešního dne stane…