Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole MPO

02.11.2019 16:27

Na základě pověření ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, proběhla ve státním podniku DIAMO v období od 30. května 2019 do 23. října 2019 mimořádná veřejnosprávní kontrola Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměřená na hospodaření s majetkem státu (hlavní nákladové položky) a prověření veřejných zakázek a uzavřených smluv s dodavateli za období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019. V mimořádné kontrole státní podnik DIAMO obstál bez pochybení.

Státní podnik DIAMO obstál v mimořádné veřejnosprávní kontrole MPO
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Kontrolní skupina byla sestavena na základě pověření ministra průmyslu a obchodu č. 11/2019 ze dne 27. května 2019, resp. jeho dodatku č. 1 ze dne 5. června 2019.

Vedoucím kontrolní skupiny byl ustanoven náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jan Dejl. Dalšími členy kontrolní skupiny byli:
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
Ing. Aleš Petera
Ing. Jaroslav Kubovic
Ing. Lenka Kupcová
Ing. Vlasta Rakovičová
JUDr. Martin Kakrda
Ing. Václav Štraser
Ing. Jozef Baláž
Mgr. Vanda Janoušková

Kontrola byla vykonána dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, svyužitím zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Členové kontrolní skupiny se nejprve seznámili s vnitřními řídicími akty státního podniku DIAMO, které jsou, kromě zákonů a jiných obecně závazných právních norem, v podniku zavedeny, a se strukturou a výší dotací, které byly v kontrolovaném období od 1. ledna 2016 do 31. května 2019 státnímu podniku DIAMO poskytnuty z veřejných rozpočtů, se zaměřením na finanční prostředky poskytnuté z kapitoly MPO.

Jednotlivé dotační tituly byly následně podrobeny detailnímu rozboru přijatých a vyčerpaných finančních prostředků. Konkrétně se jednalo o neinvestiční dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ), investice na ZNHČ, mandatorní výdaje (dle zákona č. 154/2002 Sb., dle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb.), dotaci na krytí spoluúčasti s. p. DIAMO při kofinancování akcí z Operačního programu Životní prostředí, ekologickou dotaci, dotaci na správu skládek, dotaci na odstraňování následků těžby uranu Strana 2, celkem 2 v oblasti Stráže pod Ralskem a finanční prostředky na akce zabezpečující rozvoj podniku. Celkově bylo prověřeno čerpání dotací vúhrnné částce 6,6 mld. Kč.

Další oblastí kontroly byl přezkum veřejných zakázek nad 2 mil. Kč. Celkem bylo kontrolní skupině předloženo 203 veřejných zakázek, ze kterých byl kontrolory náhodně vybrán vzorek 20 veřejných zakázek. U těchto zakázek se kontrolní skupina zaměřila na dodržení stanovených podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) se zvláštním zřetelem na podmínky zadávacího řízení a jejich uplatnění ve smluvním vztahu s vybraným dodavatelem. Ve vyhodnocení této oblasti kontrolní skupina konstatovala, že u vybraného vzorku veřejných zakázek realizovaných v kontrolovaném období nebylo zjištěno porušení ZZVZ, ani nedošlo k porušení vnitřního aktu hospodářského řízení „Řízení nákupu“ (ŘP-sp-06-01) o veřejných zakázkách.

Následně kontrola prověřila všech 23 finančně významných smluv nad 5 mil. Kč a jejich 19 dodatků, sjednaných svybranými dodavateli na základě veřejných zakázek, a zkontrolovala 14 smluv a 12 dodatků ke smlouvám mezi s. p. DIAMO a Správou úložišť radioaktivních odpadů. I tato oblast byla vyhodnocena bez nálezu s konstatováním, že u vybraného vzorku zkontrolovaných sepsaných smluv v kontrolovaném období nebylo zjištěno porušení právních předpisů, v platném znění, a ani nedošlo kporušení vnitřního aktu hospodářského řízení „Řízení smluvních vztahů“ (ŘP-sp-03-01). Naprostá většina dodatků u víceletých smluv se týkala standardních inflačních doložek nebo objektivně zdůvodněného posunu termínů prací.

V závěru kontrolní skupina zrevidovala výdaje vynaložené na marketing a propagaci s tím, že ani v této oblasti nezjistila žádné nedostatky.

Celkový průběh mimořádné veřejnosprávní kontroly byl shrnut vzávěru Protokolu o kontrole č.8/2019, čj. MPO 56748/2019 ze dne 23. října 2019. V tomto protokolu je mimo jiné uvedeno: „Kontrolní skupina nezjistila žádné závažné pochybení s podezřením na porušení rozpočtové kázně. V rámci provedené kontroly se zaměřením na účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPO, dodržování závazných rozpočtových ukazatelů, hospodaření s majetkem státu s ohledem na hlavní nákladové položky, dodržování ZZVZ a dalších obecně závazných právních předpisů souvisejících s hospodařením státního podniku a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému, nebylo u podniku DIAMO za kontrolované období zjištěno žádné nehospodárné a neúčelné nakládání s prostředky státního rozpočtu.“

Závěr kontroly zhodnotil ředitel státního podniku Ing. Bc. Jiří Jež: „S výsledkem kontroly jsem velmi spokojen. Jsem rád, že se potvrdilo, že státní podnik DIAMO je v dobré kondici a je organizací, která dlouhodobě splňuje náročné požadavky na bezproblémové čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a je schopna být spolehlivým partnerem státu voblasti ZNHČ, využívání strategických nerostných surovin a při zajištění jiných celospolečenských zájmů. Zároveň touto cestou děkuji každému, kdo se na kontrole napříč podnikem podílel, za součinnost při kontrole a všem zaměstnancům za bezvadně odváděnou práci.“

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., k 31. 12. 2018 zaměstnával 2216 lidí.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

14:21 Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 10.1. do 16.1.2022 žádné neobvykl…