Strana Moravané zveřejnila kandidátku pro říjnové volby do krajského zastupitelstva

16.07.2016 21:11

Volební zmocněnec strany Moravané v pátek 15. července na krajském úřadě v Brně podal kandidátku strany Moravané pro říjnové volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Strana Moravané zveřejnila kandidátku pro říjnové volby do krajského zastupitelstva
Foto: Moravané
Popisek: Moravané

Kandidátka je zveřejněna na volebním webu strany zde: http://volby.moravane.cz/?kraj=JMK


VOLEBNÍ PROGRAM: 

Úvod 

Moravané považují současný stav regionální samosprávy nejen na jižní Moravě za tristní: kraje nedisponují dostatečnými vlastními finančními prostředky, kompetencemi ani vhodným územním vymezením k výkonu skutečné samosprávy či zajištění bezpečnosti svých obyvatel, současná krajská politická reprezentace navíc postupuje zcela netransparentně a nedůrazně. Jsme stranou, která má sídlo na jižní Moravě, na rozdíl od dosud vládnoucích stran, jež jsou pouze nesvéprávnými filiálkami svých pražských centrál. 

Z krátkodobého pohledu příštího funkčního období budeme prosazovat zcela transparentní výkon krajské samosprávy, analýzu současného stavu samosprávy a její funkčnosti, podpoříme rozvoj kultury i udržitelný rozvoj našeho regionu v oblasti dopravy, zaměstnanosti a bezpečnosti. Budeme se soustředit na oblast regionálního školství. Prohloubíme spolupráci s jihomoravskými obcemi, pomůžeme jim s čerpáním evropských dotací. Rozvineme spolupráci se sousedními regiony Moravy, Čech, Dolního Rakouska či Slovenska. 

Z dlouhodobého pohledu budeme usilovat o zahájení komunikace s ostatními moravskými kraji, jejichž sloučení je přirozené z pohledu geografického, výhodné z pohledu ekonomického a spravedlivé z hlediska historického. Definitivní zlepšení či vytvoření skutečného systému samosprávy pak přinese přetvoření ČR na spolkový stát (po vzoru Rakouska, Německa či Švýcarska) složený ze zemí Čechy, Morava a Slezsko + Praha se svými vlastními zemskými sněmy a při respektování jejich historických hranic v maximální možné míře (sporné otázky vyřeší místní referenda). Vhodné bude rovněž zcela oddělit státní správu (okresy, stát) od samosprávy (obce, země), jelikož současný systém je záměrně zcela nepřehledný a nezajišťuje skutečnou samosprávu a ochranu občanů před státní byrokracií a zvůlí. 

Vzdělávání 

Střední školství je sice formálně v kompetenci kraje, ve skutečnosti však kraj pouze přelévá peníze z pražského centra do jihomoravských škol, což je velmi drahé – jedná se pouze o hru na samosprávu a přináší to zbytečnou a obrovskou byrokratickou zátěž. Z tohoto důvodu zahájíme diskuzi s představiteli ostatních krajů i centrálních úřadů o nápravě tohoto stavu. Podporujeme reformu regionálního školství ve smyslu financování škol prioritně na učitele, nikoliv na žáka, což vedlo pouze k tlaku na kvantitu – tento systém ohrožuje existenci škol v menších obcích, jejichž zánik nedovolíme. Jsme přesvědčeni, že dobře placení učitelé budou těmi nejlepšími průvodci našich dětí a nabídnou jim to nejlepší vzdělávání – v rámci legislativní iniciativy proto budeme navrhovat vyrovnání platů pedagogů s obdobnými vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci, kraje pak mohou zajistit zvýšení odměn vynikajícím pedagogům. 

Navrhujeme zavedení výuky moravských reálií do rámcových vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích programů: je nesmysl, aby se děti na našich školách biflovaly detaily z dějin Prahy, netušily však nic o vývoji Moravského markrabství, neznaly slavné moravské osobnosti, neovládaly naše písně, tance, nářečí, neznaly naše tradice. Proto podpoříme ty projekty, které povedou naši mládež k lásce a respektu k moravské kultuře a minulosti – podporujeme umělecké školy a spolky, které se věnují moravským tradicím a kultuře; oceníme ty osobnosti, které se o obnovu moravské vzdělanosti a kultury nejvíce zaslouží. Nesouhlasíme s budováním umělé krajské identity občanů a vyhazováním veřejných peněz na tyto účely, ctíme především celozemskou identitu obyvatel Moravy.

Budeme podporovat partnerství našich škol s obdobnými institucemi v našich partnerských regionech; budeme iniciovat rozvoj spolupráce našich středních škol s moravskými univerzitami. Dále budeme prosazovat ty projekty, které zlepší materiální stav školních budov v krajské správě, zajistí jejich bezbariérovost a vzdělávání učiní dostupné pro všechny bez ohledu na jejich handicapy nejrůznějšího typu v duchu inkluze a integrace – podpoříme zavádění asistentů pedagoga a školních psychologů do našich škol, podpoříme zaměstnanost lidí s handicapem. Nepodporujeme montovny, podporujeme obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy oblasti IKT a hi-tech, které nás dovedou k úspěchu ve světě „průmyslu 4.0“. 

Krajská samospráva, finance 

Usilujeme o větší transparentnost krajské samosprávy – považujeme za šokující, že výpisy usnesení Rady JMK nejsou již několik let k dispozici veřejnosti na internetu. Pomocí legislativní iniciativy budou Moravané usilovat o posílení kompetencí a financí regionální samosprávy, zahájíme diskuzi o reformě krajské samosprávy ve smyslu slučování krajů – dle principů subsidiarity by kompetence i finance měly být co nejblíže občanovi a tam, kde je to funkční, což současný systém ignoruje. Prosazujeme ten model, kdy jsou veřejné peníze rozděleny na třetiny mezi stát, regiony a obce – podíl obcí na sdílených daních vzrostl podle zákona o rozpočtovém určení daní na 21,4 %; u krajů je to pouhých 7,9 %. V centru tedy zůstává celých 70,7 % daňových příjmů, což je nehorázné. 

Urychlíme územní rozvoj kraje, a to v úzké spolupráci s obcemi a pod občanskou kontrolou. Podporujeme ankety, debaty i krajská referenda o významných projektech ovlivňujících směřování regionu na mnoho desetiletí dopředu, a to na základě důkladně zpracovaných odborných materiálů a komplexně vedené veřejné diskuze. Kraj si určí priority a jasná pravidla, podle nichž budou moci spolky a další subjekty získávat dotace na svoje projekty. Finanční prostředky budeme vydávat převážně tehdy, bude-li zajištěna jejich multiplikace v souvislosti s novým rozpočtovým obdobím EU. Krajský rozpočet musí být v době ekonomického růstu vyrovnaný. Podpoříme projekty vedoucí k zastavení vylidňování obcí, budeme hledat investice pro regiony postižené nezaměstnaností (Hodonínsko, Znojemsko). V rámci zákonodárné iniciativy kraje navrhneme vyrovnání platů v moravských krajích platům pražským – není možné, aby za stejnou práci ve veřejném sektoru dostávali lidé na Moravě zaplaceno podstatně hůř než ve státním centru, jak se ukazuje například u zaměstnanců České pošty. Rovněž budeme iniciovat odstranění nespravedlnosti v nerovném odměňování žen a mužů za stejnou práci. 

Doprava 

IDS JMK považujeme v mnoha aspektech za užitečný, je však možné jej rozvíjet a zlevnit. Doprava se musí rozvíjet na základě přirozené spádovosti, která kopíruje moravské zemské hranice, nikoliv v hranicích uměle vytvořených krajů – je nesmysl ukončovat vlaky tam, kde končí umělé krajské hranice – IDS JMK přesahuje významem krajské (i státní) hranice. Je nutné ve spolupráci se státem rekonstruovat a obnovovat železniční síť jako páteř veřejné dopravy v regionu. V tomto funkčním období je nutné zahájit přestavbu brněnského hlavního nádraží s návazností na MHD, zkapacitnit trať Brno-Přerov, zajistit kvalitní železniční spojeni Brna s Olomoucí, Znojmem či Jihlavou, iniciovat zahájení přípravy výstavby stavby sítě vysokorychlostních vlaků (VRT). Iniciujme zvýšení bezpečnosti u „silnic smrti“ I/38 ze Znojma na Jihlavu, I/50 z Vyškova do Brna, I/53 ze Znojma do Brna, I/54 mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem na Hodonínsku a I/43 vedoucí z Brna na Svitavy. Je nutné zajistit kvalitní severojižní spojení dálničního typu Svitavy – Brno – Pohořelice – Vídeň, rychlostní spojení Brno – Pohořelice – Znojmo, zajistit obchvaty obcí. Podporujeme rozšíření dálnice D1 na trojpruh mezi Holubicemi a Kývalkou. Tranzit na silnice nižší třídy nepatří. Podpoříme zavádění systému park and ride v Brně. Podpoříme rozvoj sítě bezpečných cyklostezek. Podporujeme nákup autobusů na zemní plyn. Podporujeme výstavbu tzv. severojižního kolejového diametru v brněnské aglomeraci. Prosadíme rozvoj letecké dopravy a mezinárodního letiště Brno-Tuřany. 

Kultura 

Prastará a přebohatá moravská kultura dokázala přežít zrušení Moravskoslezské země totalitním režimem v roce 1948 a neohrožuje ji ani existence krajů nerespektujících zemské hranice. Jelikož se jedná o největší bohatství naší země, zaslouží si velkorysou podporu i od Jihomoravského kraje, byť ten samou svojí existencí moravskou kulturu a identitu vlastně ničí. Kultura je pevně spjata s náboženskými tradicemi na našem území, nejedná se o mrtvé muzejní vitríny, nýbrž žité tradice hodů, krojovaných průvodů, cimbálových muzik, slavností vína, mluvených nářečí, historických oslav apod. Podporujeme každoroční dny za Moravu v Brně i dalších obcích našeho regionu, při nichž si připomínáme kulturu a tradice naší země. Prosadíme vyvěšování moravské zemské vlajky (žluto-červená bikolora s moravskou orlicí) na krajských budovách při významných příležitostech. Podporujeme obnovu a udržovaní moravských tradic typu hodů, pomůžeme s obnovou autentických místních krojů. Moravská kultura má však i svoji moderní podobu, která je omezena pouze fantazií žijících umělců, jejichž tvůrčí svoboda nesmí být nikým zpochybňována. 

K naší kultuře patří péče o kulturní památky – budeme iniciovat, aby např. hrad Veveří (byť není v majetku kraje), který svým významem odpovídá českému Karlštejnu, byl v takovém stavu, jako jeho šťastnější český protějšek. Krajské kulturní příspěvkové organizace volají po zásadní reformě. I Moravské zemské muzeum má značné rezervy ve své činnosti, jistě i tam můžeme iniciovat cestu k nápravě, byť není zřizováno krajem. Jsme odsouzeni spolupracovat s Ministerstvem kultury a NPÚ, přesto se pokusme udělat pro moravské památky a jejich záchranu maximum. Zavedeme také skutečnou, nejen předstíranou, péči o archeologické památky, které jsou podle novely Památkového zákona majetkem kraje. Nedopustíme další záměrné beztrestné ničení archeologických lokalit staviteli a developery, aniž by byly archeologické památky důkladně zdokumentovány a vyzvednuty. Vzhledem k neúčinnému památkovému zákonu aplikujeme v těchto případech § 228 trestního zákoníku – poškození cizí věci. 

Podporujeme návrat Slovanské epopeje do Moravského Krumlova, který se díky své dlouhodobé péči zasloužil o záchranu této památky a má na ni morální právo; A. Mucha sice epopej odkázal Praze (která má na rozdíl od Krumlova tisíce jiných atraktivních turistických cílů), ale jen s tou podmínkou, že Praha vybuduje zvláštní prostory na její vystavování, což ani za sto let nedokázala. 

(Eko)turistika, lázeňství 

V našem koutu Moravy je neuvěřitelně vysoká koncentrace kulturních památek i krásné přírody na poměrně malé rozloze. I když stát podporuje hlavně pražský turismus, dokážeme přivést turisty i na jih Moravy – podporujeme zachování a rozvoj leteckého spojení s bavorskou metropolí Mnichovem, které má přínos i pro oblast rozvoje ekonomiky. Zkvalitnění turistických lázeňských služeb přiměje turisty trávit zde více než jedno dopoledne na cestě mezi Prahou a Budapeští, nebo Vídní a Krakovem, proto podporujeme investice mj. do lázeňského komplexu v Pasohlávkách. Vzdělání v oblasti historie Moravy pak umožní našim občanům využít potenciál míst spjatých s významnými osobnostmi i momenty moravských dějin a znovuobjevit krásy naší kultury, tradic či architektury. Zcela zanedbaná je například oblast moravské gastroturistiky. Lidé si však musí uvědomit, že nenabízíme jakousi druhořadou variantu české kultury, že se jedná o svébytnou a prastarou moravskou kulturu, na niž musí být patřičně hrdí. 

Sport 

Podporujeme transparentnost v systému podpory sportovních organizací se zaměřením se na sport mládežnický a amatérský. Usilujeme o vytvoření zemských lig zahrnujících sportovní oddíly na území Moravské země. Podporujeme výstavbu sportovního centra Za Lužánkami, které bude zahrnovat Moravský zemský hokejový a fotbalový stadion s dostatečnou kapacitou. Podporujeme zachování MotoGP v Brně pod názvem Velká cena Moravy (Grand Prix Moravia), a to za podmínky zcela transparentního financování, kdy na komerční podnik neúměrně nedoplácí daňový poplatník. 

Ekologie 

Obrovským problémem jižní Moravy se stalo sucho i záplavy. Podpoříme šetrné zacházení se zemědělskou půdou, uvedení krajiny do stavu, kdy bude přirozeně zadržovat vodu, budeme budovat protipovodňová opatření, ne však za cenu likvidace dalších obcí a ekologicky cenných lokalit. Budeme pokračovat v rozvoji sítě čistíren odpadních vod i v malých obcích. Budeme iniciovat, aby chráněná území na Moravě nebyla označena českým lvem (znakem Čech), ale moravskou orlicí (znakem Moravy). Podpoříme rozvoj ekologické dopravy hromadné (rozvoj IDS-JMK) i individuální (rozvoj sítě pro elektromobily), zaměříme se na budování obchvatů obcí. Podporujeme recyklování komunálních odpadů v maximální možné míře. Podporujeme projekty vedoucí k úspoře energií. Podporujeme projekty ze všech oblastí života vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji. Odmítáme, aby stát rozhodl o umístění jaderného úložiště na území našeho regionu bez souhlasu jeho občanů. 

Venkov, vinařství 

Venkov a jeho obyvatelé stojí tradičně mimo sféru zájmu krajských politiků. Představitelé znevýhodněných obcí musí mít své slovo při rozdělování krajských dotací a při tomto procesu jim musí být poskytnut maximální servis. Podporujeme tradiční prodej sudového, tedy stáčeného vína, nesouhlasíme s jeho zdražením, nesouhlasíme se zaváděním neekologických jednorázových nádob. Zamezíme šikaně provozovatelů sklepů ze strany úřadů, které požadují splnění moderních norem u více než sto let starých objektů. 

Bezpečnost 

Bezpečnost chápeme nejen v úzkém slova smyslu jako udržování veřejného pořádku, zabezpečení hranic apod., ale i jako širokou škálu problémů týkajících se např. energetické bezpečnosti, ochrany vodních zdrojů, dlouhodobě udržitelného rozvoje apod. V současné době napětí v Evropě z důvodu hrozby teroristických útoků je nutné posílit bezpečnost našich občanů. Proto požadujeme větší informovanost a kompetence pro starosty obcí, propracovanou strategii a koordinaci bezpečnostních složek na území Moravy (krizové plány), spolupráci s našimi partnery z okolních zemí a další účinná opatření vedoucí k zlepšení bezpečnostní situace na Moravě. Zintenzivníme boj s gangy pašeráků lidí, kteří se nelegálně obohacují na utrpení jiných. Podporujeme zvýšenou ostrahu Schengenské hranice. 

Zdravotní a sociální péče 

Myslíme si, že o potřebné se má postarat především rodina, která k tomu musí mít vyhovující podmínky; ne vždy je to však možné. Zajistíme proto kvalitní a důstojnou zdravotní péči pro pacienty bez rozdílu věku či velikosti a dostupnosti místa bydliště. Budeme hledat cestu k modernizaci LDN, aby jejich stav odpovídal 21., nikoliv 19. století – jelikož bylo rozhodnuto o vybudování nové porodnice v Brně-Bohunicích, může být přestavěn historický areál porodnice na Obilním trhu právě pro účely moderní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Podporujeme hospicovou péči a především domácí péči o tento typ pacientů, je-li to možné. Budeme spolupracovat s ostatními zřizovateli nemocnic. Zvýšíme dostupnost zařízení pro seniory. Preferujeme takové sociální programy, které navracejí lidi zpět do produktivního života, nikoliv ty, které z nich činí osoby závislé na libovůli státu – i zde platí, že prevence je levnější a účinnější než řešení závažných sociálních patologií. Podpoříme rodiny, aby tyto nelehké životní situace dokázaly zvládat co nejlépe samy s minimálními zásahy státu. Kvalitní instituce poskytující zdravotní a sociální služby musí mít jistotu udržitelného financování na delší časové období než je např. jeden rok. 

Made in Moravia 

Moravané podporují produkci kvalitních regionálních potravin i jiných výrobků; navrhujeme propagaci značky kvality typu „Made in Moravia“. Podporujeme rozvoj moravského vinařství, ekologického zemědělství, farmářských trhů, bedýnkového prodeje apod.  

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

22:03 DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační …