Černé na bílém: Stížnost na chování Jakuba Železného. Primitivní antikomunistický aktivismus. Výmluvy

07.09.2020 16:18

Výrok moderátora Událostí, komentářů Jakuba Železného o Ludvíku Svobodovi na ČT má dohru. Na jeho chování podal stížnost analytik Štěpán Kotrba. Ale nechce jen, aby Rada ČT uznala, že Železný porušil kodex, chce také, aby byl kodex zpřísněn a zpřesněn. Varuje, že kodex jako jediný nástroj udržuje legitimitu ČT. A pokud bude ignorován, může to mít „fatální důsledky pro ochotu diváků nekvalitní službu nadále hradit“. Od předsedy Rady České televize René Kühna nyní dostal odpověď.

Černé na bílém: Stížnost na chování Jakuba Železného. Primitivní antikomunistický aktivismus. Výmluvy
Foto: Facebook.com
Popisek: Mediální a politický analytik Štěpán Kotrba
reklama

Moderátor Jakub Železný se v jednom vysílání pořadu Události, komentáře otřel o válečného hrdinu a bývalého prezidenta Československa Ludvíka Svobodu. Došlo k tomu, když se ptal ministra dopravy a průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO. Konkrétně řekl: „Nejsou právě tohle ty chvíle, kdy si člověk neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi...“

Analytik Štěpán Kotrba následně podal stížnost na Radu ČT, v níž se odvolává na článek o diskusních pořadech a pluralitě v Kodexu České televize, v němž se nachází tato často zmiňovaná věta: „Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj.“

Nyní se Kotrba dočkal odpovědi. „Vážený pane Kotrbo, potvrzuji přijetí Vašeho dopisu, který Rada České televize obdržela dne 21. července 2020 a který eviduje pod č. j. RCT E5/20. Sdělujeme Vám, že Rada České televize se stížnostmi bude zabývat a o výsledku Vás bude informovat. Jménem Rady České televize, s pěkným pozdravem, René Kühn, předseda Rady České televize,“ napsal mu Kühn v odpovědi, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

A co vše ve své stížnosti vlastně Kotrba zmiňoval? „Dovolím si konstatovat, že Českou televizi platí solidárně koncesionáři s různými, často protichůdnými názory na řadu témat veřejného a politického života. Platí ji komunisté i antikomunisté a Česká televize je povinna, slovy Rady Evropy v preambuli kodexu, vytvářet svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporovat soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství; zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní, sexuální, náboženské či rasové diskriminace a společenské segregace,“ uvádí vysvětlení své stížnosti analytik.

„I proto konstatuje kodex, že Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize musí dbát, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření a aby moderátoři diskusních pořadů České televize byli povinni zachovávat nestrannost,“ dodává a připomíná Železného incident z 15. července.

Kotrba ve stížnosti dále píše, že osobu Ludvíka Svobody nehodlá ani obhajovat, ani vysvětlovat, ale přesto jmenoval funkce a ocenění, jež legionář, generál, ministr národní obrany a prezident zastával a získal, jako např. Hvězdu I. třídy Řádu bílého lva za vítězství z roku 1946, čtyři Československé válečné kříže nebo medaili Za chrabrost před nepřítelem.

„Pro práci moderátora je líčení činů a případných zásluh či zločinů armádního generála Svobody nepodstatné. V kompetenci moderátora není hodnotit, ale provázet hosty diskusí nad zadaným tématem. Podstatné je, že moderátor Jakub Železný nezachoval nestrannost a zneužil situace k primitivnímu antikomunistickému aktivistickému výstupu, zcela v rozporu se zásadami mediální veřejné služby, v rozporu s ustanoveními části 5 (aktuálně publicistické pořady České televize… musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků…) a bodu 6.5 Kodexu České televize,“ hodnotí výkon moderátora analytik.

Od Rady ČT Kotrba požaduje, aby se usnesla, že Jakub Železný pochybil, a aby doporučila generálnímu řediteli, aby v souladu s povinností mu uložené v závěrečném ustanovení Kodexu ČT o praktickém uplatňování kodexu (tj. pravidelné vyhodnocování zkušeností s působením Kodexu v praxi) přijal vhodné opatření k jednoznačnému výkladu a závaznosti současného kodexu pro celou oblast politického zpravodajství a aktuální politické publicistiky, tak aby nemohlo docházet k výmluvám zaměstnanců či generálního ředitele, že „na ně se Kodex nevztahuje“.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...
Demonstrace na podporu České televize jako veřejno...

Další požadavek Štěpána Kotrby se týká rady samotné, chce, aby odpověď na stížnosti stěžovateli omezila na lhůtu maximálně 30 dnů od doručení stížnosti. A analytik by také rád viděl zahájení veřejného připomínkového řízení k současnému znění kodexu, který by se podle jeho mínění měl zpřesnit, zmodernizovat a formulace v něm by měly být striktnější.

„Zejména v oblasti objektivity, emocionální i politické bezpříznakovosti a teritoriální pestrosti zpravodajství, názorové vyváženosti aktuální, zejména politické publicistiky a komentářů; neutrality moderátorů diskusních pořadů a názorové vyváženosti hostů a přizvaných odborníků, používání průzkumů veřejného mínění a infografiky, ilustračních záběrů, účinkování zaměstnanců a spolupracovníků na komerčně-propagačních a politických akcích třetích stran, chování zaměstnanců a spolupracovníků na veřejnosti včetně jejich osobních profilů na sociálních sítích – s dostatečně dlouhým časovým horizontem pro veřejnou diskusi i následné vypořádání připomínek koncesionářů a zainteresovaných stran,“ vyjmenovává Kotrba, v čem všem by měl kodex být konkrétnější a striktnější.

A na závěr Radu ČT Kotrba upozorňuje, že Kodex ČT je koregulační nástroj, který vyjadřuje ochotu zaměstnanců dodržovat společenskou smlouvu s koncesionáři. A je to podle analytika jediný nástroj, který udržuje legitimitu činnosti České televize jako činnosti mediální veřejné služby. „Ignorování kodexu může mít fatální důsledky pro ochotu diváků nekvalitní službu nadále hradit,“ varuje Štěpán Kotrba radu a potažmo celou Českou televizi, k čemu by mohlo dojít, pokud podobné excesy zůstanou bez povšimnutí.

Celý text stížnosti:

 

–––––––––––––––––––––– ŠTĚPÁN KOTRBA––––––––––––––––––

Rada České televize

Česká televize

Kavčí hory

Praha 4

 

V Praze 21. července 2020

 

 

Stížnost na nevhodné chování moderátora diskuze v pořadu Události, komentáře České televize Jakuba Železného

 

Vážená Rado ČT,

 

Kodex České televize, jímž jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci, kteří se objevují ve vysílání, v článku o diskusních pořadech a pluralitě říká, že

 

6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími,

 

Kodex ČT, Čl. 6 Diskusní pořady a pluralita
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-6-diskusni-porady-a-pluralita/

Dovolím si konstatovat, že Českou televizi platí solidárně koncesionáři s různými, často protichůdnými názory na řadu témat veřejného a politického života. Platí ji komunisté i antikomunisté a Česká televize je povinna, slovy Rady Evropy v preambuli Kodexu, vytvářet svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporovat soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství; zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní, sexuální, náboženské či rasové diskriminace a společenské segregace. I proto konstatuje Kodex, že Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize musí dbát, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření a aby moderátoři diskusních pořadů České televize byli povinni zachovávat nestrannost.

V pořadu Události, komentáře ve středu 15. července 2020, který je publicistickým diskuzním pořadem, o tématu bezpečnost na železnici s ministrem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem řekl moderátor Jakub Železný překvapivou větu, nesouvisející nijak s probíraným tématem:

„Nejsou právě tohle ty chvíle, kdy si člověk neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi...“

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/
220411000370715/video/779074

 

Nehodlám zde ani vysvětlovat, ani obhajovat osobu bývalého legionáře, velitele 1. československého armádního sboru v II. světové válce, ministra národní obrany, prezidenta ČSSR, armádního generála a nositele vysokých vojenských a válečných vyznamenání včetně Hvězdy I. třídy Řádu Bílého lva za vítězství z roku 1946, čtyř Československých válečných křížů, medaile Za chrabrost před nepřítelem, a dlouhé řady dalších, Ludvíka Svobody.

Pro práci moderátora je líčení činů a případných zásluh či zločinů armádního generála Svobody nepodstatné. V kompetenci moderátora není hodnotit, ale provázet hosty diskuzí nad zadaným tématem. Podstatné je, že moderátor Jakub Železný nezachoval nestrannost a zneužil situace k primitivnímu antikomunistickému aktivistickému výstupu, zcela v rozporu se zásadami mediální veřejné služby, v rozporu s ustanoveními části 5 (aktuálně publicistické pořady České televize …musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků…) a bodu 6.5 Kodexu České televize.

 

Žádám proto Radu České televize, aby s ohledem na

  1. ustanovení bodu 6.5 Kodexu ČT

  2. závěrečná ustanovení Kodexu ČT o praktickém uplatňování Kodexu

  3. návaznosti Kodexu na zákoník práce dle zákona 483/1991 Sb. o České televizi

 

  • konstatovala usnesením Rady, že v pořadu Události, komentáře ve středu 15. července 2020 porušil moderátor Jakub Železný ustanovení 6.5 Kodexu České televize

  • doporučila generálnímu řediteli, aby v souladu s povinností mu uložené v závěrečném ustanovení Kodexu ČT o praktickém uplatňování Kodexu (pravidelné vyhodnocování zkušeností s  působením Kodexu v praxi) přijal vhodné opatření k jednoznačnému výkladu a závaznosti stávajícího Kodexu pro celou oblast politického zpravodajství a aktuální politické publicistiky tak, aby nemohlo docházet k výmluvám zaměstnanců či generálního ředitele, že "na ně se Kodex nevztahuje".

Dále žádám Radu České televize, aby

  • přijala vhodné opatření,   kterým by  odpověď na stížnosti stěžovateli omezila na lhůtu maximálně 30 dnů od doručení stížnosti,

  • zahájila veřejné připomínkové řízení k stávajícímu znění Kodexu s cílem jeho budoucího zpřesnění, modernizace a striktnějším formulacím zejména v oblasti objektivity, emocionální i politické bezpříznakovosti a teritoriální pestrosti zpravodajství, názorové vyváženosti aktuální, zejména politické publicistiky a komentářů; neutrality moderátorů diskusních pořadů a názorové vyváženosti hostů a přizvaných odborníků, používání průzkumů veřejného mínění a infografiky, ilustračních záběrů, účinkování zaměstnanců a spolupracovníků na komerčně-propagačních a politických akcích třetích stran, chování zaměstnanců a spolupracovníků na veřejnosti, včetně jejich osobních profilů na sociálních sítích – s dostatečně dlouhým časovým horizontem pro veřejnou diskuzi i následné vypořádání připomínek koncesionářů a zainteresovaných stran.

 

Upozorňuji Radu ČT, že Kodex České televize je koregulačním nástrojem, vyjadřujícím vůli zaměstnanců dodržovat společenskou smlouvu s koncesionáři a jediným nástrojem, který udržuje legitimitu činnosti České televize jako činnosti mediální veřejné služby. Ignorování Kodexu může mít fatální důsledky pro ochotu diváků nekvalitní službu nadále hradit.

O výsledku projednání stížnosti a vašem rozhodnutí mne prosím informujte ve lhůtě, obvyklé dle přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb..

Štěpán Kotrba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: vef
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Poradci za půl milionu měsíčně a pak tohle... Petr Žantovský je ohromen nepovedeným útokem Hřiba na Hrad. I ČT kvůli tomu „zalezla“

7:35 Poradci za půl milionu měsíčně a pak tohle... Petr Žantovský je ohromen nepovedeným útokem Hřiba na Hrad. I ČT kvůli tomu „zalezla“

TÝDEN V MÉDIÍCH Čím dál silněji se francouzští politici a intelektuálové vymezují vůči idejím, přich…