Langšádlová (TOP 09): Pět tipů, jak hovořit s lidmi, kteří věří dezinformacím

30.03.2021 16:21

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, představila postup, jak co nejlépe komunikovat s lidmi, kteří věří dezinformacím či konspiračním teoriím. Sepsala pět tipů, jak s těmito lidmi mluvit, a vytvořila soupis argumentů, které reagují na nejrozšířenější dezinformace o koronaviru.

Langšádlová (TOP 09): Pět tipů, jak hovořit s lidmi, kteří věří dezinformacím
Foto: Hans Štembera
Popisek: Helena Langšádlová

Poslankyně Langšádlová se tímto krokem snaží přispět nejen k většímu porozumění ve společnosti, ale i k lepšímu zvládání současné pandemie, které právě šíření dezinformací aktivně komplikuje. „Zatímco v minulosti měly dezinformace vliv na politické chování, dnes ovlivňují počet obětí,“ upozorňuje Langšádlová.

„Pokud se bavíte s člověkem, který je přesvědčen o pravdivosti nějaké dezinformace či konspirační teorie, není vůbec vhodné se k němu chovat povýšeně. Hodně lidí má tendenci se povyšovat nad člověka, který šíří nesmysly, a vysvětlují mu, že věří nepravdivým informacím. Taková snaha je téměř vždy marná. Při podobných diskuzích bychom měli být empatičtí, naslouchat, ptát se a mluvit s respektem k druhému,“ vysvětluje poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Helena Langšádlová se dlouhodobě věnuje tématice dezinformací a hybridních hrozeb, na půdě Poslanecké sněmovny iniciovala vznik stálé komise pro hybridní hrozby. Spolupracuje také s řadou neziskových organizací, které bojují proti dezinformacím.

„Konspirační teorie jsou velmi oblíbené mimo jiné proto, že nabízejí jednoduché vysvětlení složitého světa. Většina konspiračních teorií navíc není úplně smyšlená, ale alespoň jejich část využívá pravdivé informace, díky čemuž jsou důvěryhodnější. Proto příliš nefunguje, když někomu pouze předložíme výčet pravdivých faktů. Jen na základě nich málokdo přehodnotí svůj názor, daleko důležitější je podrobně vysvětlit, jak daná dezinformace vznikla,“ popisuje některé zásady vhodné komunikace poslankyně Langšádlová.

„Rozhodla jsem se sepsat těchto několik tipů, jak komunikovat s lidmi, kteří věří dezinformacím proto, že naše společnost se stále více rozděluje. Okolo současné pandemie koluje velké množství lží, které škodí nám všem, a navíc přispívají k tomu, aby z této krize vyšla naše společnost s hluboko vykopanými příkopy mezi názorovými oponenty, a to si nepřeji,“ uzavírá Langšádlová.

Mgr. Helena Langšádlová

  • TOP 09
  • ministryně pro vědu a výzkum a inovace

5 tipů, jak vést rozhovor s člověkem, který věří lžím o koronaviru

1) Mluvte v klidu a s respektem
Přistupovat k lidem, kteří uvěřili nějaké lži či konspirační teorii, s respektem a empatií, je rada možná nejzásadnější. Pokud se k takovému člověku budete chovat povýšeně či se ptát, jak může být tak hloupý, že těm výmyslům věří, pak se vaše šance na úspěch rapidně snižuje.

2) Nespoléhejte se na samotná fakta
Pouhé vyvracení lží a poskytování pravdivých a ověřených informací bohužel není příliš efektivní. Pokud někomu pou-ze řeknete, že neplatí A, protože platí B, můžete napáchat více škody než užitku. Tato taktika může fungovat pouze za dodržení dvou podmínek: 1) nesmíte přímo zpochybňovat něčí pohled na svět a 2) musíte vysvětlit, jak konkrétní lež vznikla či poskytnout dostatečné vysvětlení skutečnosti. Mějte na paměti, že konspirační teorie jsou tak oblíbené mimo jiné proto, že nabízejí jednoduché vysvětlení složitého světa.

Anketa

Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku?

77%
11%
hlasovalo: 14355 lidí

3) Ptejte se
Protože pouhé chrlení faktů nepomáhá, je dobré zvolit jiné taktiky. Veďte s druhými dialog, pokládejte jim otázky a chtějte (s citem) slyšet argumenty. Pokud lidé během toho sami zjistí, že jejich verze má trhliny, je větší pravděpodob-nost, že budou naklonění k tomu své postoje přehodnotit. Ti, kdo věří konspiračním teoriím i jiným lžím, často infor-mace pouze slepě nepřejímají, ale naopak aktivně zpochybňují mainstreamové zdroje informací a aktivně hledají alternativní vysvětlení. Poukazováním na chyby v něm může padnout na úrodnou půdu.

4) Najděte společnou řeč
Konspirační teorie obvykle nebývají zcela smyšlené, ale pro dosažení větší důvěryhodnosti využívají část pravdy. Toho je dobré se při hovoru držet, neboť je díky tomu možné najít alespoň nějakou společnou řeč a budovat důvěru. Zkuste si například vyměnit zdroje, ze kterých oba čerpáte. Vy tak získáte materiál k dalším otázkám, druhá osoba pak bude vystavena kvalitním informacím, které zase vy můžete obhajovat. Pokud potvrdíte tu část tvrzení druhé osoby, která je pravdivá, nebude mít takový pocit, že na ni útočíte.

5) Nečekejte zázraky
Nakonec je dobré si uvědomit, že ne vždy musí být vaše snaha úspěšná. Ne každého člověka je možné přesvědčit, že se mýlí, a už vůbec ne u každého se vám to podaří během pár minut. Pokud se jedná o vašeho blízkého, může být občas lepší odhadnout limity a neničit si vzájemné vztahy.

Základní argumenty, reagující na nejrozšířenější dezinformace o koronaviru

1) Jak pandemie vznikla?
Stoprocentní odpověď na tuto otázku bohužel stále nemáme, původem viru se momentálně zabývají exper-ti Světové zdravotnické organizace, kteří by v blízké bu-doucnosti měli zveřejnit své závěry. Podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a je nepravděpodobné, že unikl z laboratoře. Na člověka se virus zřejmě přenesl přes mezihostitele. Neexistuje žádný důkaz pro to, že by virus byl uměle vy-tvořenou biologickou zbraní. Pod čarou můžete nalézt několik studií a článků publikovaných v prestižních vě-deckých časopisech, které podobné spekulace vyvracejí.2

2) Jsou statistiky nakažených a úmrtí spojených s virem Covid-19 důvěryhodné?
Ano. Podrobné vysvětlení oficiálních statistik lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví.3 Způsob určování, kdo bude vykázán jako oběť COVID-19 je pak stanoven národními metodickými pokyny i mezinárodními prav-idly WHO. Jako úmrtí v důsledku COVID-19 může být v České republice vykázáno pouze „úmrtí v důsledku klin-icky odpovídajícího onemocnění u osoby s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem COVID-19, pokud není přítomna jiná příčina úmrtí, která s COVID-19 nesouvisí (například úraz)“.4 Není tak možné, aby byla například oběť autonehody vykázána jako oběť COV-ID-19. Zároveň takto nemůže být vykázána osoba, která se mezi onemocněním COVID-19 a úmrtím zcela uzdravi-la z této nemoci. Příčiny smrti jsou vždy uvedeny lékařem v Listu o prohlídce zemřelého. Kromě toho vykazují statis-tiky Českého statistického úřadu velmi vysokou nadúm-rtnost, jejímž jediným vysvětlením je stávající pande-mie. Počet úmrtí nad meziroční průměr je ještě vyšší než udávaná čísla zemřelých na COVID.

3) Je COVID-19 hlavní příčinou úmrtí u zemřelých?
Ano. Podle studie Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byl u zkoumaných případů v za 1. polo-letí minulého roku COVID-19 primární příčinou smrti u 27 % případů, jednou z příčin smrti u 64 % případů a pouze v 9 % šlo o úmrtí bez souvislosti s COVID-19. Ve 2. pololetí pak byl COVID-19 primární příčinou u 36 % případů, jed-nou z příčin u 57 % případů a jen 7 % úmrtí bylo bez sou-vislosti s COVID-10. Více než 90 % osob tak zemřelo přímo na COVID-19 nebo tato nemoc k jejich smrti výrazně přispěla.5Jestli vás COVID-19 zabije jako úplně zdravého, nebo jestli vás dorazí při jiných zdravotních obtížích, má nakonec jeden a ten samý výsledek – jste mrtví, ač jste být nemuseli.

4) Jsou schválené západní vakcíny bezpečné?
Ano. Vakcíny, kterými se v České republice očkuje, prošly všemi potřebnými testy a klinickými studiemi a jejich používání bylo schváleno Evropskou lékovou agenturou. Relativně rychlý vývoj vakcíny byl umožněn nadstandard-ními kapacitami, které byly pro vývoj vyčleněny. Možné vedlejší účinky (zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v místě vpichu) nejsou o nic horší než vedlejší účinky u jiných vakcín či běžně užívaných léků a jsou zanedbatel-né s možnými následky nemoci COVID-19. Více o vývoji, testování a schvalování vakcín dostupných v Evropské unii se můžete dočíst například na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.6

5) Jsou západní vakcíny účinné?
Ano. Účinnost západních vakcín je stejně jako jejich bezpečnost zaručena proběhlými klinickými studiemi a schválením Evropskou lékovou agenturou. Důka-zy o účinnosti těchto vakcín je možné vidět na datech ze států, které již masivně očkují – například největší izraelská zdravotní pojišťovna oznámila, že mezi 600 000 osobami, očkovanými oběma dávkami vakcíny od firmy Pfizer, se ukázala o 94 % nižší šance symptomatického onemocnění COVID-19 než u srovnatelné neočkované skupiny.7

6) Je očkování bezpečné i pro seniory?
Ano. Senioři byli součástí klinických studií, které před-cházely schválení očkování, konkrétně bezpečnost podávání vakcíny od firmy Pfizer seniorům byla nedávno opětovně potvrzena Evropskou lékovou agenturou.8 Pro lidi s extrémně slabým zdravím sice mohou být i mírné vedlejší účinky očkování nebezpečné, to se však netýká běžné populace. Vhodnost očkování vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu člověka navíc vždy po-suzuje lékař.

7) Zabraňuje vakcína přenosu viru?
Hlavním cílem výrobců vakcín byl, aby očkování zabráni-lo těžkému průběhu nemoci, nikoliv samotnému přenosu. Z tohoto důvodu firmy při klinických studií nezjišťovaly, nakolik jsou vakcíny při zabraňování přenosu efektivní. První údaje ale naznačují, že například vakcína od firmy Pfizer může bránit i přenosu.9 Pro vytvoření kolektivní imunity je navíc potřeba, aby byla proočkována většina obyvatelstva.

8) Mohou být léky jako isoprinosin, hydroxychlorochin, ivermektin nebo oxid chloričitý náhradami za vakcínu?
Tyto léky nebyly schváleny pro použití při léčbě COVID-19 a jejich bezpečné a účinné používání pro tento účel ne-bylo ověřeno seriózními klinickými studiemi. V žádném případě však nemohou být náhradou za vakcínu, neboť jen očkováním můžeme dosáhnout kolektivní imunity a vrátit se do normálu. Jednotlivé léky mohou i v nejlepší případě pouze ulehčit léčbu.

9) Pokud se nenechám očkovat, budou pro mě platit jiné zákony než pro ostatní?
Základní lidská práva jsou nedotknutelná a nelze je ome-zovat s ohledem na očkování. Perzekuce neočkovaných ze strany státu je proto vyloučena. Nelze ale vyloučit, že soukromé společnosti budou z ohledu na bezpečnost svých zákazníků potvrzení o očkování vyžadovat pro konzumenty svých služeb, stejně jako se např. pro ces-tování letadlem dnes vyžaduje negativní test.

10) Je ruská vakcína Sputnik V bezpečná?
Podle tvrzení ruských vědců je vakcína Sputnik V bez-pečná a účinná, nebyla však dosud schválena Evrop-skou lékovou agenturou, která vyžaduje velice silné zá-ruky bezpečnosti a účinnosti. Ministerstvo zdravotnictví podmiňuje případné očkování vakcínou Sputnik V právě získáním tohoto schválení.

11) Může očkování způsobit mutaci viru?
Viry mutují neustále, je to normální a přirozený jev. Neexistuje žádná spojitost mezi začátkem očkování a výskytem nových mutací.

12) Bude očkování účinné i proti novým mutacím viru?
Zatímco některé vakcíny (například proti spalničkám či příušnicím) poskytují před onemocněním dlouhodo-bou ochranu, jiné (například proti chřipce) je potřeba pro dosažení maximální účinnosti pravidelně upravovat. Vědci mutace viru a jejich vliv na účinnost očkování sledu-jí a jsou připraveni vakcíny v případě potřeby adekvátně upravit.

Více se můžete dočíst:
1) ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE
2) ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE
3) ZDE
4) ZDE
5) ZDE
6) ZDE
7) ZDE
8) ZDE
9) ZDE

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: PVTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Stát by měl namísto zvyšování daní raději nasadit radikální dietu

18:11 Senátor Hraba: Stát by měl namísto zvyšování daní raději nasadit radikální dietu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k velikosti státního aparátu.