Novák (ANO): Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné

26. 1. 2021 19:09

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 26. ledna 2021 k návrhu změny zákona o návykových látkách a o léčivech.

Novák (ANO): Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Marek Novák
reklama

Děkuji za slovo. Já si myslím, že jsme všichni slyšeli ten návrh, podle kterého je možné, resp. by bylo možné mít doma sušinu o váze 1 250 gramů. Tohle je prosím klasická cigareta nejmenované značky (ukazuje), která váží 0,7 gramu. Prosím, představte si, kolik. Je to zhruba 17 kartonů! Ale samozřejmě já tady určitě budu mít odpověď, jako že ať řeknu, kolik toho je v mastičkách. To nevím. Bezva. Takže to bylo, kolik můžete mít doma. Zhruba 17 kartonů uděláte. Kolik můžete nést ven? Je to 30 gramů tuším, tj. 42 cigaret. To je o dvě cigarety víc, než je v těchto dvou krabičkách. (Opět ukazuje.) Takže to vlastně jenom na znázornění toho, co by bylo možné podle toho návrhu. Já nevím, jestli je to málo, nebo jestli je to moc. Určitě kolegové řeknou, my bychom to samozřejmě upravili, kdybychom se nějakým způsobem domluvili. Ne, já se nechci domlouvat.

Anketa

Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat?

93%
7%
hlasovalo: 7144 lidí

Ta možnost samopěstování konopí pro vlastní potřebu je sice údajně zaměřena na skupinu osob, která jej potřebuje z hlediska léčebného či z hlediska terapeutického, ale je potřeba také uvést, že přijetím tohoto návrhu v této podobě, která je předložena, by došlo k masivnímu zneužití konopí i pro jiné než léčebné účely, tedy toxikomanské účely.

Už jste to tady několikrát slyšeli. Bylo by tím vlastně legalizováno zejména rekreační užívání marihuany. A ačkoliv v tom návrhu jsou jakási omezení, tak tam nejsou nástroje, jakými bychom vlastně dokázali ta omezení pohlídat. Podle slov policie, která by musela dohlížet na to, aby v případě pirátského návrhu byl dodržován následně zákon, bylo sděleno: my bychom vlastně nebyli schopni to uhlídat, my bychom nebyli schopni uhlídat, že se marihuana nedostane k dětem, prostě nebyli. Nemají na to kapacity. Ano, je pravda, že už i z černého trhu se dostává marihuana k dětem. Proč ten trh ještě dále rozšiřovat?

Já musím zdůraznit, že institut konopí pro léčebné účely byl do českého právního řádu implementován před několika lety. Lze jej využít za zákonem stanovených podmínek. Z hlediska finanční dostupnosti léčebného konopí určitě lze namítat jeho vysokou cenu. Tato skutečnost by však neměla mít vliv na posouzení tohoto konkrétního návrhu zákona. Legalizace konopí by přinesla řadu zásadních změn v českém právním řádu ať již po stránce trestněprávní, tak také po stránce správní. Veškeré tyto změny by mohly přivodit další velmi závažné důsledky v oblasti návykových látek takzvaným legálním návykovým látkám jako alkohol a tabák, které již nyní ve společnosti působí značné problémy a jen obtížně se je daří regulovat. Tímto krokem bychom přidali jen další velmi problematickou skupinu látek. Z mezinárodních statistik vyplývá, že Česká republika je dlouhodobě v užívání konopí a konopných látek na předních místech. Vidíme to každý rok ve zprávě o drogách. A je to především u nezletilých - opět jsme u dětí. Proč? Legalizace konopí by tento problém jen prohloubila. A právě riziková skupina dětí by byla ještě více ohrožena.

Návrh zákona rozhodně neodráží rozdílnost konopí jako rostliny. Nelze jí být každá rostlina rodu Cannabis bez omezení. V současné době se právě díky genetickému šlechtění a technologicky prospěšným podmínkám z těchto rostlin stávají vysoko potentní zdroje psychoaktivní látky THC s procentuální koncentrací nad 20 % účinné látky, a to tu rostlinu posunuje do úplně jiné úrovně škodlivosti. Je velmi pravděpodobné, že by došlo k legalizaci psychoaktivního konopí pro takzvané rekreační účely, neboť by docházelo k pěstování odrůd právě s vysokým obsahem THC. Z textu jako takového rovněž nevyplývá, zda předkladatel rozlišuje látku CBD, nebo účinnou látku delta-9-THC, či izomery, léčebné užívání, nebo užívání toxikomanské. Tyto pojmy jsou zaměňovány a nejsou zde vůbec zřejmé. Absentuje zde i informace, že rostlina konopí je samo o sobě látkou omamnou a účinná látka THC včetně jejích izomerů je látkou psychotropní. Naopak akcentuje nepsychoaktivní látku pod názvem CBD, jejíž přesné účinky na lidský organismus nejsou zcela prozkoumány, nicméně již nyní víme, že dle předběžných průzkumů je tato látka velmi zdraví prospěšná.

Nelze souhlasit s dalšími ustanoveními návrhu, jakým je například institut bezúplatného předání konopí mezi fyzickými osobami. Takové jednání je posuzováno dle trestního práva jako trestný čin. Legalizací a uvolněním trhu s konopím by došlo k porušení mezinárodních úmluv. Ano, mnohdy naše občany nezajímá, jaké jsou mezinárodní úmluvy a zajímá je, jak se žije v naší republice. Chápu to. Víme, jaké jsou problémy v Kanadě. Já osobně mezinárodní úmluvu z roku 1961 nepovažuji za tak zásadní. Každopádně je-li úmluva, má se dodržovat. Návrh novelizace zákona je v rozporu s jednotnou úmluvou o omamných látkách, ale právě ve znění ne z roku 1961, ale z roku 1972. Sami bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom měli z pohledu státu být právě aktivní na tomto poli mezinárodního práva a nějakým způsobem se taky zasadit o aktualizaci těchto dohod, ale ne ve prospěch pěstování, samopěstování, nebo samoléčení a nebo distribuce napříč společností, ale rozumným konsenzuálním návrhem, který pomůže právě těm nemocným, o které se tady všichni opírají. I když já začínám mít pocit, že je to pouze naše berlička, která nás nezajímá. Kdo tady vlastně naposledy řekl, kolik je těch lidí, kteří potřebují léčivé konopí. Dneska z těch lidí, kteří potřebují léčivé konopí a kteří si docházejí k lékaři, se 90 % vejde do plně hrazeného množství 90 gramů. Bavíme se tedy o 10 % pacientů a omlouvám se, nemám teď konkrétní číslo. Samozřejmě na každém jednom životě záleží. Ale, prosím, musíme si taky uvědomit, že touto normou, kterou bychom opřeli o 10 % pacientů, ohrozíme naše děti.

V schengenském prostoru se Česká republika musí chovat obezřetně vůči všem členským zemím, nesmí je svými rozhodnutími ohrožovat. Rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to právě oběma směry. Nedomnívám se, že by podmínka bezúplatného předání pouze občanů České republiky tento jev eliminovala. Rozhodně si to nemyslím. V České republice lze po schválení novely předpokládat zvýšení počtu přestupků, trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky, též by mohlo docházet k výraznému nelegálnímu vývozu konopí do zemí, kde je jeho držení, či neoprávněné pěstování nelegální. A v současné chvíli jsou to vlastně všechny sousední země. Při absenci kontrolních opatření se předpokládá rozvinutí černého trhu s konopím a s tím související kriminalita ať již primárního, či sekundárního charakteru. Podle evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost žádný stát v Evropské unii nepodporuje legalizaci prodeje konopí pro rekreační účely. Všechny tyto země mají trest odnětí svobody za jeho nelegální nabídku. I ve státech Evropské unie vznikly iniciativy, které vedou ke změně situace okolo konopí na regionální úrovni, nebo úrovni velkých měst. Ty však nevyústily v žádný výsledek. Jedná se například o Španělsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. Všechny změny v legislativě, které byly ve státech EU provedeny v oblasti konopí, se tedy týkaly pouze úpravy velikosti trestu. Žádná země nezrušila všechny sankce, ani neumožnila legální distribuci konopí. Ten konkrétní návrh zcela pomíjí zdravotní rizika. Podle Světové zdravotní organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí. Má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci celé řady rakovinotvorných látek při spalování konopí. O spalování konopí se musíme bavit taky, protože kouření je nejčastější formou nelegální aplikace. (Reakce ze sálu.) Můžete kdyžtak požádat pana předsedajícího, ať ztlumí mikrofon, jestli vám to vadí, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.

V bodech tedy mohu jednoznačně shrnout jednotlivá úskalí pirátského návrhu. Ten návrh nijak neupravuje kontrolu pěstování rostlin konopí. Není vysvětlený pojem veřejně přístupný pozemek. Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné. Nemusí být s trvalým pobytem na území České republiky? Jak se bude provádět kontrola osob, které budou rostliny konopí pěstovat a zpracovávat? Kdo to bude provádět? Není vysvětlený podrobný průzkum současného užívání konopí v České republice. Jaká byla vlastně provedena metodika? V důvodové zprávě jsem ji nenašel. Průzkum současného užívání konopí v České republice, který je v důvodové zprávě zmíněn. Jsme součástí schengenského prostoru a Evropské unie. Jak konkrétně bude řešen či kontrolován vývoz?

S přijetím návrhu se neočekává nárůst počtu uživatelů konopí. V rámci Schengenského prostoru se o tom dá opravdu s úspěchem pochybovat. Dle výzkumů 22 % občanů souhlasí s tím, aby se užívání konopí společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno. Znamená to tedy, že 78 % je proti? Zase v důvodové zprávě není zmíněno. Nevím tedy, co to číslo v té důvodové zprávě představuje.

Argumentace, že pravidelným uživatelům vysokoobsahového konopí by mohlo pomoci dostupnější nízkoobsahového konopí, je z mého pohledu naprosto lichá. Čím je dáno, že lidé nebudou pěstovat konopí vysokoobsahové? Jak konkrétně?

Argumentace, že legalizací samopěstování se ušetří na výdajích na kontrolu a represi. Z mého pohledu naprosto zavádějící. Kontrola, kdo pěstuje, a zda skutečně pěstuje pouze pět rostlin, by vyžadovala spíše výdaje na kontrolní činnost.

V kalkulaci samotné není započítána skutečnost, že užívání konopí může mít negativní dopady ve zdravotní a sociální oblasti. Zejména dopady týkající se snížené studijní a pracovní aktivity mohou mít vliv na výdaje státu s tím spojené. Návrh uvádí, že úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. V čem konkrétně ta navrhovaná změna v této oblasti pomůže? Opět není zmíněno.

Studie ESPAD z roku 2019 hovoří o skutečnosti, že alespoň jednu zkušenost s užitím nelegálních drog v životě mělo celkem 29,3 % dotázaných šestnáctiletých studentů. Nejčastěji šlo o konopné látky, to jest marihuanu nebo hašiš. Alespoň jednou v životě je zkusilo 28,4 % studentů. Z nich 10,6 % uvedlo jednorázový experiment s konopnými látkami a 17,8 % jejich opakované užití. 6,6 % studentů se nachází - a pozor - v riziku v souvislosti s užíváním konopí - 6,6 % procenta studentů. Asi je to nízké číslo. 1,7 % ve vysokém riziku. Kolik je to vlastně osob? Jedná se o 11 až 14 tisíc studentů, kteří jsou v riziku v souvislosti s užíváním konopí - 11 až 14 tisíc studentů v riziku. Super.

Užívání marihuany má svá rizika. Hm. A já se ptám, proč o nich Piráti ani ve své novele, ani v jejím představení, ale ani v důvodové zprávě nezmiňují ani písmeno, natož slovo. A kéž by větu. Tak to udělám já. Co vlastně může užívání marihuany způsobit? A co způsobuje těm 11, minimálně 11 tisícům studentů?

Akutní intoxikace. Jedná se o změnu chování a vnímání. Dostavuje se euforie, pocit uvolnění nebo útlumu. Ale také se může dostavit úzkost a neklid, paranoia. Intoxikace může vyvolat i sluchové, zrakové a hmatové halucinace a narušení kontaktu s realitou. Někdy mám pocit, že i tady se ztrácíme. Krátkodobá rizika se váží na stav akutní intoxikace a jsou většinou spojena s psychickými komplikacemi. A tady patří stavu úzkosti, panické ataky, psychotické reakce, depresivní reakce.

No a co budeme dělat s dlouhodobými riziky, které jsou tady taky? Pasivita, snížení motivace, náladovost. Konopné drogy u mužů ovlivňují tvorbu mužských hormonů a mohou se podepsat, přátelé, právě i na kvalitě spermatu. Upozorňuji mladší ročníky, že můžou mít problém. U žen konopné drogy ovlivňují ovulační proces. Proč to těm mladým studentům neřekneme? Ať to ví, chuďata.

Poškození mozku. Právě kanadský výzkum přišel s poznatkem, že teenageři s horší paměti a sebeovládáním z větší pravděpodobností užívají alkohol a marihuanu. Další zjištění jsou ovšem pozoruhodnější. Zvýšení spotřeby konopí totiž bylo spojeno s horšími výsledky testů jak v daném roce, tak v roce následujícím. A to by mohlo samozřejmě znamenat - netvrdí výzkum, že to znamená, tvrdí, že to by mohlo znamenat - že marihuana může mít na fungování mozku dlouhodobější dopady, než jsme si mysleli.

Žáci z 31 škol každoročně podstupovali počítačové testu zaměřené na pracovní paměť. To je tedy krátkodobá paměť. Ta dovoluje zapamatovávat si informace potřebné k řešení úkolů, vnímání umožňující využívat informace získané prostřednictvím smyslů k porozumění k okolnímu světu. Dlouhodobou paměť, díky které jsme schopni informace si vybavit i po delší době a sebekontrolu, kupříkladu schopnost odolat škodlivým impulzům.

Všechny ty úlohy zahrnovaly například zapamatování si vzoru a jeho zopakování o 30 minut později - dokončení řady skládaček, či hledání telefonu ve skupině obrázků. Studenti zároveň vyplnili anonymní dotazník týkající se spotřeby marihuany a alkoholu. Bylo to od nula, což znamenalo nikdy, do pěti, což znamenalo denně. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že alkohol alespoň občas pije 75 % - ano alkohol je horší. A marihuanu kouří 28 % dotazovaných.

Překvapením pro samotné vědce bylo, když výzkumníci posléze porovnali výsledky testů a spotřebu omamných látek. A to i v souvislosti s údaji z předchozích let. To pomohlo ukázat, zde zmíněné užívání marihuany či alkoholu předznamenávaly změny ve výsledcích testů. Při vyhodnocování byl zohledněn dokonce i rodinný příjem, pohlaví, etnicita a to, zda dospívající žil s oběma biologickému rodiči.

Ukázalo se, že žáci užívající marihuanu během monitorovaných čtyř let měli častěji horší výsledky týkající se pracovní paměti - vnímání, sebeovládání - právě v porovnání s těmi, kdo konopí neužívali. Zvýšení spotřeby pak navíc souviselo se zhoršením sebeovládání v roce následujícím. U mladších žáků se přitom souvislost mezi užíváním návykových látek a výsledků testů projevovala ještě výrazněji.

Oproti tomu častější spotřeba alkoholu během čtyřletého období sice souvisela s horší pracovní pamětí, vnímáním a sebekontrolou, změny v konzumovaném množství se však na výsledcích testů nijak nepodepsaly. Možná i proto, že ten alkohol je horší už od začátku. Vědci konstatovali, že byli překvapeni, že dopady marihuany byly výraznější, než u alkoholu, a taktéž byli překvapení přetrvávajícími dopady, tedy nevratnými. I když mladý člověk snížil spotřebu, stále bylo možno pozorovat vliv i o rok později.

Já osobně bych vám tady těch výzkumů mohl číst mnohem víc, nicméně určitě bude ještě velký prostor pro diskuzi. Ale já to ukončím spíš otázkou a na tu bych pana předkladatele požádal o odpověď. Proč si Piráti berou jako rukojmí lidí, kteří potřebují konopí pro zlepšení svého zdravotního stavu či zmírnění bolesti? Proč nezmiňují rizika? Proč nezmiňují další ohroženou skupinu a mnohem početnější?

No, já bych řekl asi proto, že se to hodí. Požádám vás, začněte prosím, milí Piráti, hovořit konečně stejně a intenzivně nejen o léčivých účincích konopí, ale také o škodlivosti užívání konopí. Mě osobně napadá, že vám se to asi nehodí, ale já tady nebudu předjímat, věřím, že pan předkladatel mi na to určitě odpoví.

Já vzhledem k tomu, že už tady padl návrh na zamítnutí v prvním čtení od kolegyně Maříkové, tak jenom sdělím, že ho rozhodně podpořím a budu hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zahradil (ODS): Covidovou krizí se Evropská unie střelila do obou nohou

11:35 Zahradil (ODS): Covidovou krizí se Evropská unie střelila do obou nohou

Komentář na facebookovém profilu k očkování ve Velké Británii a Evropské unii.