Sehnalová (ČSSD): Jak dopadl test srovnání českých a německých potravin?

01.07.2015 20:28

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová uspořádala ve spolupráci s obchodním řetězcem Albert testování potravin stejné značky, které se lišily místem zakoupení – vzorky byly koupeny v České republice a v Německu.

Sehnalová (ČSSD): Jak dopadl test srovnání českých a německých potravin?
Foto: sehnalova.cz
Popisek: Europoslankyně Olga Sehnalová

Výsledky výzkumu srovnání potravin a nápojů, zakoupených v České republice a v Německu, představili dnes na půdě Poslanecké sněmovny PČR zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podnětem k výzkumu byla dlouhodobá diskuze o kvalitě potravin na českém trhu. Projekt, jehož hlavními partnery jsou Olga Sehnalová (ČSSD), poslankyně Evropského parlamentu, a obchodní řetězec Albert, se zaměřil na srovnávací testování 24 párů potravin a nápojů stejné značky, které se lišily místem zakoupení.

Výběr vzorků byl proveden na základě jejich fyzické dostupnosti v daných zemích. Aby byla dodržena jejich totožnost, bylo nutné realizovat nákup ve více obchodních řetězcích. Hodnotitele zajímalo chemické složení, ale také preferenční chuťový test.

Celá třetina vzorků byla vyhodnocena jako rozdílná. Spotřebitelé mohou v obchodech narazit na používání odlišných sladidel v nápojích, rozdílný obsah tuků či různé druhy použitého masa v masových konzervách. I u některých dalších potravin a nápojů hodnotitelé zaznamenali odlišný vzhled, texturu či intenzitu chuti. Celkový nákup však vyjde českého i německého spotřebitele na přibližně stejnou cenu.

Součástí prezentace byla i stanoviska výrobců testovaných značek. Ti rozdílné složení u některých druhů potravin přiznávají, nejčastěji jej odůvodňují různými preferencemi lokálních spotřebitelů.

"Chuťové a cenové preference, kterými argumentují výrobci, obecně neplatí. Český spotřebitel nakupuje za německé ceny mnohdy odlišné zboží. Pro mne i nadále platí, že stejný marketing má garantovat i stejné vlastnosti zboží, jinak se jedná o klamání spotřebitele. Proto znovu téma vrátím i do Evropského parlamentu," uvedla k prezentaci poslankyně Olga Sehnalová.

"Kvalita zboží, které v našich prodejnách nabízíme, je pro nás klíčová. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli na projektu s VŠCHT a paní europoslankyní Sehnalovou spolupracovat. Výsledky testů jsou překvapující i pro nás a věříme, že se nám od všech dodavatelů podaří získat jejich vyjádření," doplnil Pavel Mikoška, ředitel kvality obchodního řetězce Albert.


Závěrečná zpráva srovnání kvality výrobků v ČR a SRN:

Garant: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři projektu: MEP Olga Sehnalová a Ahold Czech Republic, a.s. (provozovatel obchodního řetězce Albert

Zadání:

Cílem této práce bylo porovnat kvalitativní znaky předložených výrobků původem z ČR a SRN za účelem zhodnocení jejich shodnosti resp. rozdílnosti. K tomuto porovnání byly využity především metody fyzikálně – chemického zkoušení a senzorického zkoušení. Předložené vzorky společně s výstupy zkoušení byly předloženy hodnotitelské komisi za účelem vyslovení závěrečného hodnocení rozdílnosti výrobků, případně vyslovit hypotézu specifikující důvody rozdíl mezi hodnocenými výrobky.

Shrnutí:

K hodnocení bylo celkem navrženo 24 párů výrobků zakoupených v tržní síti ČR a SRN. Nákup vzorků provedla nezávislá komise. Vzorky byly analyzovány v akreditovaných laboratořích VŠCHT Praha a EUROFINS. Dále proběhlo senzorické hodnocení trojúhelníkovou zkouškou, které bylo v případě zjištěných rozdílů následováno preferenčním testem. Výsledky společně s výrobky byly předloženy hodnotitelské komisi, která vyslovila závěrečné hodnocení shody výrobků. Z předložených 24 párů výrobků byl jeden z hodnocení vyřazen z důvodu důvodné pochybnosti o stejné marketingové značce produktu. Ze zbývajících 23 vzorků bylo osm vzorků hodnoceno jako rozdílné. Ostatní byly hodnoceny jako shodné.

Upozornění:

Závěrečné posudky zpracované hodnotitelskou komisí vyjadřují názor členů komise. Hodnocení komisí není založeno na vědeckých nebo normovaných postupech. Členové komise však zároveň prohlašují, že nebyli nijak ovlivňováni a nejsou nijak provázáni s producenty hodnocených výrobků.

V Praze dne 24. 4. 2015

Schválil: prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

Výběr vzorků:

Cílem bylo vybrat vzorky, které by vhodným způsobem reprezentovaly tržní prostředí v ČR a SRN. Výběr výrobků proběhl ve spolupráci VŠCHT Praha, Ahold Czech Republic, a.s. a následně byl schválen poslankyní Olgou Sehnalovou. Dvojice vzorků byly voleny vždy tak, aby se spotřebitel mohl oprávněně domnívat, že výrobky jsou shodné, tedy zejména s ohledem na grafické provedení obalu, obchodní značku a využití dalších marketingových textů.

Nákup a skladování vzorků:

V Německu nákup proběhl dne 25. 2. v Drážďanech v obchodech Kaufland EDEKA a REWE. Nákup v ČR byl proveden dne 27. 2. 2015 v Praze v obchodech TESCO, Kaufland a Albert. Nákup byl realizován odběrovou komisí ve složení: Mgr. Michal Vaňáček (zástupce MEP Olgy Sehnalové), Ing. Adéla Grégrová (zástupce VŠCHT Praha), Ing. Lenka Smolná a Ing. Ladislav Bartoš (zástupci Ahold Czech Republic, a.s.). Při nákupu vzorků zároveň proběhla kontrola dodržení skladovacích podmínek a byla zaznamenána cena jednotlivých výrobků. Protokoly o nákupu vzorků jsou součástí této zprávy. Po celou dobu transportu byly dodrženy skladovací podmínky předepsané výrobcem tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti výrobků. Vzorky byly převezeny do skladovacích prostorů společnosti Ahold v Nových Butovicích, odkud byly v následujících dnech převezeny na VŠCHT Praha, kde byly uchovávány až do odeslání do laboratoří a provedení senzorického zkoušení. Zároveň byla provedena i fotodokumentace vzorků, která je v případě zájmu k nahlédnutí u autorů.

Fyzikálně chemické zkoušení:

Parametry pro fyzikálně chemické zkoušení byly navrženy VŠCHT Praha a přezkoumány partnery. Cílem při výběru parametrů bylo zvolit takové ukazatele, které by nejlépe vyjadřovaly rozdíly v kvalitativních znacích výrobků, které má výrobce možnost ovlivnit formulováním receptury nebo použitou technologií výroby. Cílem testování nebylo posuzovat mikrobiologickou bezpečnost výrobků, obsahy kontaminantů a další ukazatele, které nemusí vždy vypovídat o záměru výrobce.

K testování byly dále voleny zejména zkoušky, které je možné provést akreditovaným způsobem v laboratořích akreditovaných podle ISO 17025. V případech, kdy nebylo možné zkoušku vykonat akreditovaným způsobem v laboratořích VŠCHT Praha, byla zvolena alternativní laboratoř EUROFINS.

Protokoly z fyzikálně chemického zkoušení jsou přílohou této zprávy.

Senzorické zkoušení:

Vzorky byly senzoricky zkoušené v  senzorické laboratoři VŠCHT Praha. K testování byla použita trojúhelníková zkouška, jejímž cílem bylo posoudit, zda jsou vzorky po senzorické stránce shodné či nikoliv. Pro vyhodnocení byla zvolena hladina významnosti α = 0,05. V případě zjištění rozdílu pokračovali hodnotitelé párovou zkouškou s cílem specifikovat, který vzorek je preferovaný. Toto zkoušení bylo doplněno o možnost v popisu vyjádřit hlavní rozdíly mezi testovanými vzorky. Jako hodnotitelé byli využiti zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha. Počet hodnotitelů účastnících se jednotlivých posuzování byl 30. Podíl mužů a žen v jednotlivých panelech kolísal v rozmezí 40-60 %. Rovněž podíl zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha byl v jednotlivých panelech v rozmezí 40-60 %. Všichni členové panelu byli proškoleni o pravidlech senzorického testování, jejich smysly byly přezkoušeny a hodnocení v obdobných panelech se účastní pravidelně. V oblasti hodnocení preferencí je však třeba zdůraznit, že se preference mohou lišit v závislosti na socioekonomické situaci, geografické lokalizaci a rovněž předchozích zkušenostech a návycích hodnotitelů. Není tedy vyloučeno, že preference by při jiné skladbě hodnotitelské komise byly odlišné. Protokoly ze senzorického hodnocení jsou přílohou této zprávy.

Hodnotitelská komise

Výsledky senzorického zkoušení a rovněž protokoly z fyzikálně chemického zkoušení byly společně s testovanými výrobky předloženy hodnotitelské komisi k vyslovení hodnocení. Cílem komise bylo vyhodnotit shodu/neshodu v kvalitativních znacích mezi identifikovanými vzorky, popřípadě vyslovit hypotézu příčiny rozdílných zjištění. Předmětem hodnocení nebylo posouzení shody s legislativou platnou v EU a zemích zakoupení výrobků ani shody výsledků analytického zkoušení s deklarací na obale. Porovnání vzorků zpracovala komise složená ze zaměstnanců VŠCHT Praha. Složení komise posuzovatelů: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. a Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Členové komise nebyli při posuzování vázáni právními předpisy ani jinými normativními dokumenty a při hodnocení vyjadřovali ve společné  diskusi svůj názor na hodnocené výrobky. Závěry formulované v protokoly vyjadřují konsenzus členů komise. Protokoly o hodnocení jsou přílohou této zprávy.

Výsledky

V následující tabulce je uvedeno shrnutí všech výsledků z jednotlivých zkoušení (S – shoda; N – neshoda). Z výsledků je patrné, že u některých výrobků nedošlo ke shodě mezi jednotlivými postupy hodnocení. To je dáno zejména skutečností, že jednotlivé postupy zvolené pro hodnocení mají omezené možnosti záchytu rozdílných kvalitativních znaků výrobků. Zejména senzorické a fyzikálně chemické zkoušení mají omezené možnosti záchytu klíčových kvalitativních znaků. Na druhou stranu však v mnoha případech dochází k situaci, kdy jsou výrobky senzoricky odlišné, avšak tato skutečnost není dána zcela záměrem výrobce, ale spíše přirozenou fluktuací kvality vstupujících surovin, případně výrobního procesu. Úkolem posuzující komise bylo zvážit všechny uvedené možnosti a vyjádřit závěrečný výrok jakkoliv není ve shodě se všemi jednotlivými hodnoceními. Podrobnosti důvodů jsou zpracované v jednotlivých protokolech o posouzení.

Obchodní značka

Výrobek

senzorika

preference

chemie

deklarace

závěr

j. cena SRN

j.cena CZ

Movempick

Bourbon Vanilla

S

-

S

S

S

0,42 €/100 ml

0,52 €/100 ml

Pfanner

100% orange juice

N

CZ

S

S

S

1,40 €/1 l

1,33 €/1 l

Pepsi cola

Pepsi cola

S

-

N

N

N

0,63 €/1 l

0,31 €/1 l

Sprite

Sprite

N

bez

N

N

N

0,65 €/1 l

0,73 €/1 l

Nestea

Ice Tea lemon

N

SRN

N

N

N

0,86 €/1 l

0,87 €/1 l

Jacobs

Kronung

N

bez

N

S

N

3,95 €/100 g

1,91 €/100 g

Segafredo

Espresso Cosy

S

-

N

S

S

1,50 €/100 g

1,23 €/100 g

Müler

Box Borůvka

N

SRN

S

S

S

0,45 €/100 g

0,39 €/100 g

Danone

Activia jahodová

N

CZ

N

N

N

0,40 €/100 g

0,33 €/100 g

Leerdamer original

Leerdamer original

N

bez

S

S

S

1,42 €/100 g

1,38 €/100 g

Unilever

Rama

N

SRN

N

N

N

0,32 €/100 g

0,32 €/100 g

Iglo

Rybí prsty

N

SRN

S

N

N

0,39 €/100 g

0,87 €/100 g

Rio mare

Tuňák konzerva

N

CZ

S

N

N

1,68 €/100 g

3,09 €/100 g

TULIP

Luch meat

N

bez

S

N

N

0,44 €/100g

0,86 €/100 g

PICK

Uherská salám

N

bez

S

S

S

2,12 €/100 g

2,46 €/100 g

Meica

Párky

N

SRN

S

S

S

0,99 €/100 g

1,27 €/100 g

Carbonell

Extra virgin

S

-

S

S

S

0,96 €/100 ml

0,98 €/100 ml

Heinz

kečup

S

-

S

S

S

0,46 €/100 ml

0,32 €/100 ml

Schawartau

Jahoda

N

CZ

S

S

S

0,61 €/100 g

0,69 €/100 g

Kinder

Kinder vajíčko

S

-

S

S

S

0,69 €/1 ks

0,69 €/1 ks

Stork

Toffifee

S

-

S

S

S

0,95 €/100 g

1,16 €/100 g

Bounty

Tyčinky

S

-

S

S

S

0,72 €/100 g

0,76 €/100 g

Barilla

Arrabbiata

S

-

S

S

S

0,37 €/100 g

0,75 €/100g

Bonduelle

Gold sladká kukuřice

N

bez

S

S

S

0,35 €/100 g

0,43 €/100 g

Vysvětlivky k tabulce: S=výrobky hodnocené jako shodné; N=výrobky hodnocení jako rozdílné

j.cena=jednotková cena (v tabulce nejsou uvedené souvislosti nákupu zboží – např. nákup zboží „v akci“ apod.)

Senzorika – výsledek trojúhelníkové zkoušky; preference – uvedený výsledek preferenční zkoušky

Chemie –hodnocení založené na hodnocení komisí, která měla k dispozici výsledky fyzikálně – chemického zkoušení

Deklarace – výsledek založený na rozhodnutí komise, které byly předloženy k posouzení obaly jednotlivých výrobků

Závěr – výsledek založený na rozhodnutí komise po zvážení všech předložených informací a jejich souvislostí

Závěr:

Z celkového počtu 24 předložených vzorků doporučila komise vyřadit jeden výrobek (tuňáková konzerva) z důvodu pochybnosti o stejném marketingovém záměru a obchodní značce (v tabulce označen červeně).  Z ostatních 23 výrobků bylo 8 výrobků hodnoceno jako odlišné, což tvoří 35 % ze všech hodnocených výrobků. Nejsilnějším argumentem pro vyslovení rozdílného závěru bylo posouzení údajů v označení výrobků. Předmětem hodnocení nebylo jednoznačné určení, který z výrobků je „kvalitnější“. Domníváme se, že takové zadání by ani nebylo správné s ohledem na skutečnost, že předem nejsou definované kvalitativní znaky, které by měly být předmětem hodnocení. Zároveň se domníváme, že jakékoliv definování těchto znaků a váhy použitých kritérií by mohlo být vždy předmětem kritiky objektivity zkoumání. Kvalita v širším slova smyslu chápaná jako splnění požadavků a očekávání uživatelů tedy nemůže být zkoumána metodami, které by nezahrnovaly i veřejné průzkumy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Decroix (ODS): Místo 650 lepšolidí chci 12 handicapovaných sousedů

9:02 Decroix (ODS): Místo 650 lepšolidí chci 12 handicapovaných sousedů

Komentář na facebookovém profilu k petici, která žádá, aby v sousedství petentů nevyznikl dům pro ha…