ČSOB: Čistý zisk ve výši 13,7 mld. Kč. Silný růst obchodních objemů, zlepšená efektivita nákladů

13.02.2014 11:40

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí. Všechny obchodní aktivity KBC v České republice byly zahrnuty do Divize Česká republika. Mimo skupiny ČSOB zahrnuje Divize také ČSOB Pojišťovnu, ČSOB Asset Management a Patrii.

ČSOB: Čistý zisk ve výši 13,7 mld. Kč. Silný růst obchodních objemů, zlepšená efektivita nákladů
Foto: Archiv
Popisek: ČSOB - logo
reklama

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 20131:

• Úvěrové portfolio vzrostlo na 508,5 mld. Kč (meziročně +7 %)

• Objem vkladů se zvýšil na 660,3 mld. Kč (meziročně +5 %)

• Provozní výnosy klesly na 33,0 mld. Kč (meziročně -6 %), bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 provozní výnosy klesly meziročně o 2 %

• Provozní náklady se snížily na 15,5 mld. Kč (meziročně -3 %)

• Ukazatel nákladů na úvěrové riziko dosáhl 0,25 % (meziročně -0,06 pb)

• Čistý zisk dosáhl 13,7 mld. Kč (meziročně -11 %), bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 čistý zisk poklesl meziročně o 3 %

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) klesla na 18,2 % (meziročně -4,6 pb)

• Ukazatel Tier 1 činil 15,8 % díky zadrženému zisku a posílení kapitálové struktury

• Časopis The Banker zvolil ČSOB Nejlepší bankou v České republice za rok 2013

Marek Ditz, vrchní ředitel pro oblast Vztahy s klienty, k obchodním výsledkům uvedl:

"Po obchodní stránce byl pro nás rok 2013 velice úspěšný, posílili jsme náš vztah s klienty, zatímco jsme naplňovali jejich potřeby. Díky naší nabídce produktů jsme dosáhli silný růst obchodních objemů ve vkladech, a to jak u spořicích, tak i běžných účtů, ve správě aktiv a v úvěrech. Úvěry poskytnuté našim klientům přesáhly hranici 0,5 bilionu korun. Nové hypotéky dosáhly rekordní úrovně a tím byl překonán náš prozatím nejlepší rok 2007. Poptávka korporátních a SME klientů po financování jejich investic i provozního kapitálu zůstává i nadále silná.“

Bartel Puelinckx, vrchní ředitel pro oblast Řízení financí, k finančním výsledkům uvedl:

„Dobré obchodní výsledky se projevily také ve finančních výsledcích. Díky nárůstu úvěrů i vkladů, zvýšené poptávce po podílových fondech a produktech finančního trhu se nám podařilo částečně zmírnit dopad prostředí nízkých úrokových sazeb. Snížili jsme provozní náklady a díky vysoké kvalitě našeho úvěrového portfolia zůstaly náklady na riziko nízké. Posílili jsme naši kapitálovou pozici a udrželi likviditu na vysoké úrovni. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012 čistý zisk poklesl meziročně o 3 %.“

Úvěrové portfolio dále rostlo a dosáhlo 508,5 mld. Kč na konci roku 2013. 7% meziroční nárůst byl tažen hlavně hypotékami (meziročně +9 %) a korporátními/SME úvěry (meziročně +10 %). Objem vkladů vzrostl na 660,3 mld. Kč (meziročně +5 %), díky nárůstu vkladů v retailu i korporátním/SME segmentu.

Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně klesl na 25 bazických bodů z 31 bazických bodů, což se dá plně přičíst zlepšení u historického případu ve 3. čtvrtletí 2013.

Silné obchodní objemy, vyšší poptávka v oblasti správy aktiv a finančních trhů, nižší ztráty ze znehodnocení a nižší provozní náklady nekompenzovaly plně negativní vliv pokračující nízké úrovně úrokových sazeb a vliv prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně ve 4. čtvrtletí 2012. Výsledkem je pokles čistého zisku skupiny ČSOB meziročně o 11 % na 13,7 mld. Kč. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně čistý zisk poklesl meziročně o 3 %.

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB k 31. prosinci 2013 činila 16,0 % a ukazatel kapitálu (Core) Tier 1 pak ke stejnému datu 15,8 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 31. prosinci 2013 dosáhl 77,0 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 135,7 %.

Výkaz zisku a ztráty

Provozní výnosy se snížily meziročně o 6 % na 33,0 mld. Kč, ovlivněné prodejem podílu v ČSOB P ojišťovně v e 4 . čtvrtletí 2 012 a p rostředím nízkých ú rokových sazeb, které byly jen částečně kompenzovány růstem úvěrů a deposit, zvýšenou poptávkou po podílových fondech a produktech finančních trhů. Bez zahrnutí vlivu prodeje podílu v ČSOB Pojišťovně byl meziroční pokles 2 %. Pokles čistého úrokového výnosu meziročně o 4 % byl způsoben prostředím nízkých úrokových sazeb. Celkové příjmy z poplatků a provizí vzrostly meziročně o 9 %. Za nárůstem stojí zejména vyšší poptávka po podílových fondech a vyšší prodeje v oblasti finančních trhů, které byly částečně kompenzovány vyššími provizemi placenými za distribuci. Výsledek byl také ovlivněn nízkou srovnávací základnou v roce 2012, kdy ČSOB odepsala odložené náklady na akvizice v penzijním fondu.

Provozní náklady klesly na 15,5 mld. Kč. Pokles byl dosažen díky úsporám ve všeobecných správních nákladech a nižším personálním nákladům. Personální náklady poklesly meziročně o 3 % díky nižšímu průměrnému počtu zaměstnanců a rezervě na odstupné vytvořené ve 4. čtvrtletí 2012. Počet zaměstnanců poklesl meziročně o téměř 250. Meziroční pokles všeobecných správních nákladů o 4 % je výsledkem úspor v marketingu, poštovném a ostatních oblastech nákladů.

Náklady na úvěrové riziko dosáhly 1360 mil. Kč (meziročně -14 %). Ukazatel nákladů na úvěrové riziko meziročně poklesl na 25 bazických bodů (Ytd.), což je stále pod dlouhodobým průměrem.

Analýza rozvahy

Úvěrové portfolio dále rostlo a na konci roku 2013 dosáhlo 508,5 mld. Kč, hlavně díky hypotékám a korporátním/SME úvěrům.

Hypotéky vzrostly meziročně o 9 % na 199,3 mld. Kč díky stabilním cenám nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazbě a částečně rovněž díky refinancování úvěrů ze stavebního spoření. ČSOB poskytla 42 mld. Kč (meziročně +15 %) nových úvěrů, což představuje historicky nejvyšší úroveň. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření pokleslo meziročně o 4 % na 67,2 mld. Kč s tím, jak lidé obecně v prostředí nízkých úrokových sazeb dávali přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů meziročně klesal, ČMSS posílila svůj tržní podíl. Objem spotřebitelských úvěrů zůstal stabilní na 19,1 mld. Kč, ČSOB se tak na stagnujícím trhu podařilo udržet si svůj tržní podíl ve spotřebitelském financování.

Objem úvěrů malým a středním podnikům (zahrnují také municipality a bytová družstva) vzrostl meziročně o 4 % na 73,7 mld. Kč, díky úvěrům středně velkým a malým podnikům, aniž by se zhoršil rizikový profil. Kromě toho ČSOB udržela stabilní objemy úvěrů bytovým družstvům, čímž potvrdila svoji vedoucí pozici na trhu v této oblasti. Objemy zůstatků v leasingu dosáhly 23,5 mld. Kč (meziročně +8 %) a ČSOB Leasing zlepšil svůj tržní podíl a posílil vedoucí pozici na trhu.

Nové prodeje vzrostly o 11 %, růst byl tažen financováním strojů a vybavení. Kromě toho byly prodeje podpořeny i aktivitami v oblasti křížového prodeje.

Objemy korporátních úvěrů meziročně vzrostly o 14 % na 121,5 mld. Kč, díky nárůstu klasických úvěrů i specializovaného financování zejména v oblastech akvizičního, exportního financování a trade finance.

Objem vkladů vzrostl na 660,3 mld. Kč, díky retailu i korporátnímu/SME segmentu. Z klientských vkladů vykázaly spořicí účty i běžné účty 5% meziroční růst na 295,4 mld. Kč, respektive na 216,3 mld. Kč. Naopak termínované vklady klesly meziročně o 22 %, ale z mnohem menší základny v porovnání s výše uvedenými dvěma kategoriemi. Objemy stavebního spoření zůstaly meziročně zhruba na stejné úrovni 83,3 mld. Kč. 12% meziroční růst penzijního fondu na 32,5 mld. Kč byl způsoben především růstem aktiv v transformovaném fondu. Růst plynul ze stabilního portfolia klientů a z toho, že dvě třetiny klientů navýšily své měsíční příspěvky.

Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 12 % na 119,7 mld. Kč, bez vlivu převzetí slovenského AM byl nárůst 5 %. Aktiva rostla díky vyšším objemům nových prodejů, které převýšily odlivy splatných fondů, a částečně díky lepší výkonnosti. Nové prodeje podílových fondů se ve 4. čtvrtletí 2013 zvýšily meziročně o 42 %, zatímco nové prodeje v roce 2013 byly nejvyšší od roku 2007. Nejsilnější poptávka byla po smíšených fondech, především po fondech s konzervativním profilem, a dále po fondech s 95% ochranou kapitálu (Portfolio Pro fondy), které nabízí lepší výnosový potenciál.

Řízení rizik

Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 31. prosinci 2013 hodnoty 15,8 % oproti 13,0 % k 31. prosinci 2012 díky zadrženému zisku a posílení kapitálové struktury prostřednictvím navýšení kapitálu ze strany KBC ve výši 8 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2013.

Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 77,0 % k 31. prosinci 2013 oproti 75,2 % k 31. prosinci 2012.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. prosinci 2013 klesl na 3,1 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) dosáhl za rok 2013 výše 0,25 % oproti 0,31 % za rok 2012.

Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v aktuální prezentaci výsledků, která je k dispozici na adrese:
http://www.csob.cz/cz/csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

1 Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Správa železnic: V Mladé Boleslavi vyroste nová výpravní budova

19:27 Správa železnic: V Mladé Boleslavi vyroste nová výpravní budova

Správa železnic připravuje novostavbu výpravní budovy v Mladé Boleslavi. V této souvislosti aktuálně…