ČSSZ: Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016

24.12.2015 12:47 | Zprávy

Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2016 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, tzn. stejné jako v roce 2015. Nejvýznamnější změny v placení pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ tradičně nastanou po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

ČSSZ: Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného naposledy za měsíc prosinec 2015 (splatnost zálohy od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016 ). Za měsíc leden 2016 a následující platí pouze sazba ve výši 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (splatnost le dnové zálohy je od 1. 2. 2016 do 20. 2. 2016) .

Hlavní samostatná výdělečná činnost

- OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) již v roce 2015, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 (dále jen Přehled ) platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně 1 943 Kč měsíčně
- v měsíci podání Přehledu za rok 2015 a měsíce následující platí OSVČ zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 1 972 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní SVČ i nadále povinná
- minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2015 čin í 79 836 Kč
- pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2016 bude minimální roční vyměřovací základ činit 81 024 Kč .

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

- OSVČ, vykonávající vedlejší SVČ již v roce 2015 s povinností platit zálohy na pojistné, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2014, minimálně 778 Kč
- v měsíci podání Přehledu a měsíce následující platí OSVČ zálohy podle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 789 Kč. Zálohy na pojistné v roce 2016 bude OSVČ vykonávající vedlejší SVČ povinna platit, přihlásí-li se k účasti na pojištění pro rok 2016 nebo pokud dosáhl její daňový základ v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.
- minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2015 čin í 31 944 Kč
- minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2016 činí 32 412 Kč
- rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodové m pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší SVČ v roce 2015, je 6 3 865 Kč ; pro rok 2016 je tato částka 64 813 Kč.

Jak lze platit zálohy

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Platba může být použita na ú hradu záloh do budoucna, pouze pokud OSVČ nemá žádný závazek vůči ČSSZ.

Příklady úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění v roce 2016

OSVČ při výkonu hlavní SVČ platí v roce 2016 až do měsíce předcházejícímu měsíci podání Přehledu za rok 2015 zálohy na pojistné v minimální výši, tj. ve výši 1 943 Kč. Ve splatnosti měsíce ledna 2016 dne 16. 2. 2016 uhradí částku 1 94 3 Kč, dne 17. 2. 2016 uhradí částku 3 886 Kč. O tom, že by chtěla platit zálohy na delší než měsíční období, však příslušnou správu sociálního zabezpečení nevyrozumí. Tyto platby v celkové výši 5 829 Kč budou v plné výši uloženy na měsíc leden 2016, neboť výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné lze v tomto období dodatečně zvýšit. Uvedené znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, lze další platbou dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné, která již byla uhrazena do minimální stanovené výše. Nebudou-li následně uhrazeny zálohy za únor a březen 2016, budou dlužnými zálohami a ode dne následujícího po dni splatnosti bude z těchto záloh počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady nebo do dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2016.

Jestliže OSVČ uhradí na měsíc leden 2016 (platí pro kterýkoliv měsíc roku 2016) ve splatnosti tohoto měsíce částku vyšší, než odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovac ímu základu, např. ve výši 35 000 Kč, a tato OSVČ nebude mít jiné splatné závazky vůči ČSSZ, bude tato platba uložena na měsíc leden 2016. OSVČ však bude kontaktována pracovníkem příslušné správy sociálního zabezpečení, že se jedná o vyšší platbu, než která odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu a zda chce rozdíl mezi maximální platbou 31 544 Kč a skutečnou platbou 35 000 Kč, tj. částku 3 456 Kč vrátit, nebo zda chce přeplatek použít na zálohu na následující měsíc.

Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší výši, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu. Např. dne 23. 2. 2016 bude na účet správy sociálního zabezpečení připsána platba ve výši 6 000 Kč, přičemž předpis na měsíc leden činí 1 943 Kč. Platba bude použita na úhradu ledna ve výši 1 943 Kč a zbývající částka ve výši 4 057 Kč bude použita na úhradu zálohy za únor 2016. Na měsíc leden se jedná o pozdní platbu po splatnosti, nemůže být tedy uhrazeno více, než činí předpis zálohy. OSVČ si může určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na pojistné, jen pokud je záloha zaplacena (připsána na účet) včas, tj. ve splatnosti dané zálohy.

Placení nemocenské ho pojištění V platnosti zůstává stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění, účinného od 1. 1. 2014. Každá OSVČ si i v roce 2016 určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Měsíční základ nemůže být nižší než minimální (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než maximální základ stanovený dle počtu měsíců výkonu činnosti a výše určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, jestliže není starší tří let.

Např. určený vyměřovací základ z posledního Přehledu činí 120 000 Kč a výkon činnosti je 10 měsíců, maximální měsíční základ nemůže být vyšší ne ž 12 000 Kč (120 000/10).

Výši osobního maximálního měsíčního základu a výši platby na nemocenské pojištění v sazbě 2,3 %, je možné si spočítat pomocí kalkulačky uvedené na webu ČSSZ ZDE. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění, způsob úhrady, podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2016 beze změn.

Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů, k 30. 11. 2015

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

frakce

Tomu nerozumím.Frakce kterou založili Babiš Orbán a spol.nebudou mít žádny vliv Evr.Parlamentu ale můžou ohrozit a jsou nebezpečím pro Evropu

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Státní veterinární správa: ČR je již dvacet let oficiálně zemí bez výskytu vztekliny

19:07 Státní veterinární správa: ČR je již dvacet let oficiálně zemí bez výskytu vztekliny

Státní veterinární správa (SVS) si před několika dny připomněla dvacet let ode dne, kdy Česká republ…