Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny v posledním čtvrtletí vzrostly

11.01.2017 8:38

GRAFY Ve 4. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2016 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2016 o 1,4 %, což je o 0,9 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí 2016.

Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny v posledním čtvrtletí vzrostly
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2016 ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech odívání a obuv, doprava, potraviny a nealkoholické nápoje, stravování a ubytování. V oddíle odívání a obuv rostly ceny oděvů o 4,0 % a obuvi o 6,9 % v důsledku vyšších cen nových sezónních modelů nabízených na trhu zejména v říjnu. Růst cen v oddíle doprava ovlivnilo zvýšení cen pohonných hmot o 2,0 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny mléka o 6,6 %, vajec o 17,4 %, sýrů o 8,0 %, másla o 11,5 %. Rostly též ceny sezónního ovoce a zeleniny. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 1,9 %. Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 10,4 % v důsledku skončení hlavní rekreační sezóny. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2016 byla 0,3 %, ve 3. čtvrtletí 2016 to bylo 0,0 %.                                        

                        Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2015

2016

ODDÍL

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

ÚHRN

99,5

100,4

100,5

100,2

100,4

Potraviny a nealkoholické nápoje

99,1

100,8

99,8

99,5

101,2

Alkoholické nápoje a tabák

99,3

102,5

102,3

100,4

99,9

Odívání a obuv

105,3

96,0

103,4

97,4

104,7

Bydlení, voda, energie, paliva

100,2

100,3

99,9

100,0

100,3

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

99,7

100,4

100,0

99,9

99,5

Zdraví

99,5

100,7

101,8

100,6

99,7

Doprava

97,7

97,6

101,7

100,7

101,1

Pošty a telekomunikace

99,9

99,9

100,0

100,4

99,2

Rekreace a kultura

97,8

102,2

98,8

102,0

97,7

Vzdělávání

100,7

99,9

99,9

100,7

101,3

Stravování a ubytování

99,9

100,3

100,5

100,5

101,4

Ostatní zboží a služby

100,0

100,5

100,7

100,1

100,2

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2016 proti 4. čtvrtletí 2015 o 1,4 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v 3. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnil jednak přechod z cenového poklesu v růst v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, jednak zrychlení růstu cen v oddíle stravování a ubytování. Opačně, tj. na snižování cenové hladiny, působilo především zpomalení růstu cen v oddíle odívání a obuv a dále přechod z růstu v pokles v oddíle pošty a telekomunikace. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti ceny klesly o 0,2 % (ve 3. čtvrtletí se ceny nezměnily).

Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2016 se promítly ve zrychlení meziročního růstu tržních cen na 1,7 % z 0,7 % ve 3. čtvrtletí. Regulované ceny klesly ve 4. čtvrtletí stejně jako ve 3. čtvrtletí o 0,1 % .

V oddíle doprava došlo poprvé od 3. čtvrtletí 2014 k růstu cen. To bylo způsobeno vývojem cen pohonných hmot, které od prosince 2014 soustavně meziročně klesaly s tím, že jejich pokles dosáhl v listopadu 2015 maxima (−17,6 %). Po většinu roku 2016 trval meziroční pokles cen pohonných hmot, který se od srpna postupně zmírňoval, až přešel v prosinci v růst o 4,3 %.

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny poprvé od 4. čtvrtletí 2014 vzrostly. Ceny masa vzrostly o 1,6 %, z toho vepřového masa o 6,4 %. Ceny ryb stouply o 6,0 %. Růst cen ve skupině mléko, sýry, vejce činil ve 4. čtvrtletí 2,8 %, z toho ceny vajec vzrostly o 6,5 %, sýrů o 10,4 %, ostatních mléčných výrobků o 0,4 %. Ceny olejů a tuků vzrostly o 3,9 %, z toho másla o 10,8 %. Ceny cukru vzrostly o 23,0 %. Ceny chleba vzrostly o 1,3 %, zatímco ceny mouky klesly o 9,4 %. Ceny jogurtů klesly o 6,5 % a ceny mléka o 1,8 %. Ceny ovoce klesly o 4,0 % (ve 3. čtvrtletí o 4,8 %). Ceny zeleniny klesly o 4,5 %, z toho ceny brambor o 16,3 % (ve 3. čtvrtletí nárůst o 0,6 % resp. o 7,5 %).

Růst spotřebitelských cen v oddíle stravování a ubytování byl ovlivněn růstem cen stravovacích služeb o 3,0 % (ve 3. čtvrtletí o 1,3 %) a cen ubytovacích služeb o 0,9 % (ve 3. čtvrtletí o 0,6 %).

V oddíle bydlení mírně zrychlil cenový růst vlivem zvýšení cen tuhých paliv o 2,5 % (ve 3. čtvrtletí o 1,0 %) a cen služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 2,5 % (ve 3. čtvrtletí o 1,9 %). Ceny elektřiny byly v obou čtvrtletích shodně vyšší o 1,2 %. Shodný meziroční růst v obou čtvrtletích zaznamenaly i ceny vodného a stočného, které vzrostly o 1,6 %, resp. 5,3 %. Ceny zemního plynu klesly v obou čtvrtletích shodně o 6,9 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,7 % a tepla o 1,1 %.

V oddíle odívání a obuv došlo ve 4. čtvrtletí 2016 ke zpomalení meziročního růstu cen, přičemž ceny oděvů vzrostly o 0,2 % (ve 3. čtvrtletí o 0,9 %) a ceny obuvi o 4,1 % (ve 3. čtvrtletí o 4,6 %).

V oddíle rekreace a kultura způsobilo zpomalení cenového růstu zejména mírné zrychlení poklesu cen zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku na −8,7 % (z −6,7 % ve 3. čtvrtletí). U hraček došlo k poklesu cen o 0,8 % (ve 3. čtvrtletí růst o 0,6 %).

Zrychlení meziročního cenového růstu v oddíle ostatní zboží a služby bylo způsobeno zvýšením cen kosmetického zboží o 2,9 % (ve 3. čtvrtletí o 2,0 %).

V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny piva o 4,9 % (ve 3. čtvrtletí o 2,9 %) a ceny tabákových výrobků o 6,4 % (ve 3. čtvrtletí o 5,7 %)

Vlivem slevových akcí poskytovatelů telefonických služeb přešly ceny v oddíle pošty a telekomunikace v pokles o 0,5 % (ve 3. čtvrtletí růst o 0,1 %). Ceny poštovních služeb vzrostly o 15,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly ve 4. čtvrtletí 2016 o 1,2 % (ve 3. čtvrtletí změna o 0,0 %), růst cen služeb mírně zrychlil na 1,7 % (z 1,4 % ve 3. čtvrtletí).

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU28

Meziroční přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byl podle údajů Eurostatu v říjnu 0,5 % a v listopadu 0,6 %. V ČR byly meziroční hodnoty HICP v těchto měsících 0,8 %, resp. 1,6 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziročně o 2,1 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vývoj inflace byl v ČR i EU až do 3. čtvrtletí 2016 obdobný. Ke konci roku 2016 hodnoty HICP v ČR oproti EU výrazněji rostly. Od poloviny roku 2014 byly hodnoty HICP v ČR (s výjimkou konce roku 2015 a června 2016) vyšší než hodnoty HICP v EU28. V jednotlivých měsících roku 2015 i 2016 zaznamenala řada zemí EU meziroční pokles HICP. V listopadu se tento vývoj týkal šesti zemí s poklesem v rozmezí od −0,2 % (v Irsku, Řecku, Rumunsku a Slovensku) do −0,8 % (v Bulharsku a na Kypru).

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Nejnižší meziroční růst zaznamenaly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2016 (o 0,2 %), v 1. a 3. čtvrtletí byl růst cen mírně rychlejší (shodně o 0,5 %). Ve 4. čtvrtletí cenový růst výrazněji zrychlil na 1,4 %. Vývoj inflace v roce 2016 ovlivnil zejména růst cen tabákových výrobků a lihovin v oddíle alkoholické nápoje a tabák a růst cen nájemného a ostatních služeb souvisejících s bydlením v oddíle bydlení. Na zvyšování inflace působil též růst cen v oddílech odívání a obuv, rekreace a kultura, stravování a ubytování, ostatní zboží a služby.

Protichůdně, tj. na pokles cenové hladiny, působil pokles cen pohonných hmot v oddíle doprava a také snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.

Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše se projevil zvýšením cen služeb o 1,5 %, ceny zboží se zvýšily o 0,2 %.

Podíl jednotlivých oddílů spotřebního koše na celkové úrovni cenové hladiny v roce 2016 ilustruje rozklad úhrnného přírůstku indexu spotřebitelských cen.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2016

v procentních bodech

 

ODDÍL

 

ÚHRN

0,7

 

 

Potraviny a nealkoholické nápoje

-0,1

Alkoholické nápoje a tabák

0,4

Odívání a obuv

0,1

Bydlení, voda, energie, paliva

0,2

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

0,0

Zdraví

0,0

Doprava

-0,2

Pošty a telekomunikace

0,0

Rekreace a kultura

0,1

Vzdělávání

0,0

Stravování a ubytování

0,1

Ostatní zboží a služby

0,1

Největší vliv na růst cenové hladiny v roce 2016 měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2016) o 5,1 %. Ceny lihovin se zvýšily o 4,6 %, piva o 3,8 % a vína o 1,5 %.

Na zvyšování meziročního cenového růstu působily i ceny v oddíle bydlení. U jednotlivých položek zde obsažených nedošlo sice k výraznému cenovému výkyvu, ale jejich celkový vliv byl díky jejich váze ve spotřebním koši významný. Ceny elektřiny se zvýšily o 1,2 %, čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,3 %, stočného o 4,8 %, tepla a teplé vody o 1,0 %. Ceny zemního plynu klesly o 4,7 %.

V oddíle odívání a obuv byl cenový růst o 1,8 % způsoben zvýšením cen obuvi o 5,2 % a cen oděvů o 0,7 %.

V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,5 %.

Zvýšily se i ceny v oddíle stravování a ubytování vlivem vyšších cen stravovacích služeb o 1,7 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 0,6 %.

Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a služeb osobní péče o 2,0 %, pojištění o 1,8 % a finančních služeb o 1,9 %.

Snížení cen v oddíle doprava ovlivnily pohonné hmoty, jejichž ceny zaznamenaly ve všech měsících roku 2016 kromě prosince meziroční pokles, který v průměru za rok 2016 činil 8,7 %.

V roce 2016 klesly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %. Pokles cen nastal téměř u všech hlavních klasifikačních tříd potravinářských výrobků. Největší vliv měl pokles cen ve skupině zahrnující mléko, sýry, vejce, který dosáhl −6,2 %. Vyšší než loni byly zejména ceny zeleniny o 4,3 % (z toho brambor o 15,4 %).

Vývoj indexu spotřebitelských cen v členění dle oddílů COICOP

Indexy spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2016

Zpracovali: pracovníci Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Budete jen automat na podpisy?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že podepisujete zákony, se kterými máte zároveň problém, a který hodnotíte jako protiústavní? Myslel jsem, že by člověk měl schvalovat věci - i v osobním životě, s kterými souhlasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta: Cenina ke 150. výročí objevitele tajemství krve

22:30 Česká pošta: Cenina ke 150. výročí objevitele tajemství krve

Ve středu 15. března Česká pošta uvedla do prodeje novou příležitostnou poštovní známku z edice Osob…