MF ČR: Plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2016

01.03.2016 14:46

K 29.2.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 216,9 mld. Kč, celkové výdaje 189,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 27,7 mld. Kč (v únoru 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč). Vyšší jsou daňové příjmy (o 5,3 %) a rostly i výdaje na investice určené na financování programů EU.

MF ČR: Plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2016
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 11,5 mld. Kč, tj. o 5,6 %, především ovlivnily daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které vykázaly meziroční růst 7,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Na vyšší příjmy působily i prostředky přijaté z EU (růst o 5,0 mld. Kč).

Inkaso DPH ve výši 36,9 mld. Kč je na stejné úrovni jako v roce 2015. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Meziroční tempo růstu DPH bylo ke konci února negativně ovlivněno snížením objemu zadržovaných odpočtů. V únoru 2015 dosahovala jejich výše 7,4 mld. Kč, v letošním únoru už jen 4,5 mld. Kč. Finanční správa tak meziročně vyplatila cca 2,8 mld. Kč, neboť v průběhu roku 2015 přijala metodické pokyny sjednocující správní praxi v oblasti postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly. Tím došlo v kontextu dalších opatření Finanční správy ke značnému zefektivnění těchto postupů v aplikační praxi. Ve prospěch plátců daně tak došlo ke zrychlení kontrolních mechanismů a tím i ke zmíněnému snížení objemu zadržených nadměrných odpočtů s negativním dopadem na inkaso.

Inkaso pro státní rozpočet je ovlivněno také změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad negativního dopadu na SR je 3,7 mld. Kč). Pozitivně by měl na inkaso působit růst výdajů na spotřebu domácností a vládních institucí. Dále lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení a posléze i elektronická evidence tržeb.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 24,4 mld. Kč, což je o 3,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 12,2 mld. Kč při meziročního růstu o 0,6 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 9,1 mld. Kč, což je meziročně o 2,5 mld. Kč více. Rozpočet této daně na rok 2016 počítá zejména se zvýšením sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2016, a proto je jeho výše o 1,6 % nad úrovní inkasa roku 2015.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 4,2 %, zatím dosáhlo 16,7 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Očekávaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá především o makroekonomické odhady vývoje průměrných mezd, do kterých se pozitivně promítlo i navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále i nižší míry nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným. Také další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (pro rok 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Relativně nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (0,3 mld. Kč) souvisí, stejně tak jako i v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci kalendářního čtvrtletí. Na inkaso této daně bude mít i v tomto roce pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, a to ve výši cca -0,2 mld. Kč, dále i znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 1,8 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč. Inkaso daní z příjmů právnických osob (1,5 mld. Kč tj. o 15,9 % více oproti minulému roku), souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině třetího měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2016 je rozpočet této daně vyšší o 1,8 % oproti inkasu roku 2015. Na růst inkasa by měl mít vliv zejména pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2015. Pro rok 2016 se také počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 1,8 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se na začátku letošního roku projevily další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě soudních rozhodnutí již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 4,9 % dosáhly 68,0 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 63,5 mld. Kč (meziroční růst o 3,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 57,2 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 5,0 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 189,2 mld. Kč čerpané ke konci února 2016 byly o 6,4 mld. Kč, tj. o 3,5 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziroční růst měly vliv zejména vyšší sociální dávky o 5,0 mld. Kč a také vyšší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 4,4 mld. Kč související zejména se snahou dočerpat prostředky určené na spolufinancování společných programů EU a ČR programového období 2007-2013 s dopadem hlavně do investičních výdajů.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %). K 29.2.2016 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 82,1 mld. Kč, což je o 5,0 mld. Kč více než na konci února 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 18,5 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč méně než v únoru 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 15,4 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 14,2 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 15,5 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 10,4 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,2 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 13,1 mld. Kč a byly vyšší o 4,3 mld. Kč než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 11,9 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR. Schválený rozpočet je sice nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že skutečné čerpání v roce 2016 bude nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z programového období 2007-2013 a také fakt, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná. Dosavadní meziroční růst byl ovlivněn zejména vysokým únorovým čerpáním prostředků ve výši 8,6 mld. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let určených na spolufinancování Regionálních operačních programů programového období 2007-2013.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2016 přebytkem ve výši 27,7 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 5,1 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně zejména fakta na příjmové straně rozpočtu – růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 7,7 mld. Kč a růst EU příjmů o 5,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném únoru skončilo schodkem 18,2 mld. Kč (v únoru 2015 schodkem 6,0 mld. Kč), když příjmy činily 91,0 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 94,4 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 109,2 mld. Kč (v únoru 2015 to bylo 100,3 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném únoru se negativně projevily zejména nižší EU příjmy o 7,8 mld. Kč. Na meziročně vyšší výdaje v samotném únoru působily zejména vyšší kapitálové výdaje o 7,2 mld. Kč a také vyšší sociální dávky o 5,0 mld. Kč.

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až únor 2016 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Tabulková příloha

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Národní památkový ústav: Nová architektura mezi centry a periferiemi

22:22 Národní památkový ústav: Nová architektura mezi centry a periferiemi

Aktuální výstava připravená ostravským pracovištěm Národního památkového ústavu nese název Nová arch…