Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2015

01.04.2015 16:47

K 31.3.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 314,5 mld. Kč, celkové výdaje 294,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 19,9 mld. Kč (o 23,7 mld. Kč nižší než v březnu 2014), což je druhý nejlepší výsledek hospodaření v historii ČR.

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2015
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí
reklama

Důvody meziročně nižšího přebytku jsou jak na straně nižších příjmů státního rozpočtu (o 9,8 mld. Kč), tak především na straně vyšších výdajů (o 13,9 mld. Kč). Na straně příjmů se jedná zejména o vliv nižšího inkasa spotřební daně z tabákových výrobků o 13,1 mld. Kč (zejména vliv předzásobení tabákovými nálepkami s dopadem do vysokého inkasa začátku roku 2014), nižšího inkasa DPH (zejména vliv zadržených nadměrných odpočtů ve výši 11,8 mld. Kč, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014), či vliv mimořádného příjmu z aukce kmitočtů v únoru 2014 ve výši 8,5 mld. Kč. Na růstu výdajů se podílely výrazně kapitálové výdaje (růst o 4,6 mld. Kč), které z velké části představovaly investice na spolufinancování společných programů EU a ČR.

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční pokles celkových příjmů o 9,8 mld. Kč nejvíce ovlivnilo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 13,1 mld. Kč) a inkaso DPH (o 8,6 mld. Kč). U nedaňových příjmů se navíc negativně projevila vysoká skutečnost roku 2014 daná únorovými mimořádnými příjmy z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 51,7 mld. Kč meziročně kleslo o 8,6 mld. Kč. Meziroční pokles je dán zejména vysokou srovnávací základnou inkasa za první měsíce roku 2014, kdy v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce daně nebylo Finanční správou ČR na úrovni veřejných rozpočtů vráceno do konce března 11,8 mld. Kč nadměrných odpočtů. Od druhého čtvrtletí roku 2015 lze očekávat snižování vlivu tohoto zkreslení z důvodu postupného vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v dalším průběhu roku 2014. Na meziroční pokles inkasa působí i pokles cen pohonných hmot. Pozitivní trend naznačuje inkaso DPH v samotném březnu, které na úrovni veřejných rozpočtů dosáhlo 21,2 mld. Kč, což je o 2,0 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 0,4 %, což je dáno především zavedením druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %, která je od 1.1.2015 aplikována na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou stravu (odhad dopadu na úrovni státního rozpočtu je -2,4 mld. Kč).

U inkasa DPH, které je současně i hlavním zdrojem daňových příjmů náležejících dle platného rozpočtového určení daní obcím a krajům, lze na konci roku očekávat minimálně dosažení výše dané rozpočtem (platí např. i pro inkaso DPPO), což bude znamenat dosažení očekávaných příjmů i pro obce a kraje.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 31,5 mld. Kč, což je o 13,0 mld. Kč méně než v prvním čtvrtletí roku 2014. Na pokles mělo rozhodující vliv inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 10,4 mld. Kč, což je meziročně o 13,1 mld. Kč méně. Výrazně se zde projevila vysoká skutečnost roku 2014 související s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb z tabákových výrobků. Lze očekávat, že tento vliv bude v průběhu roku klesat – v samotném březnu bylo inkaso této daně meziročně již o 3,5 mld. Kč vyšší. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 17,0 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč více než v roce 2014. V roce 2015 se plně promítne znovuzavedení vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2014 o 1,1 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 21,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,7 %. V roce 2015 se do inkasa této daně negativně promítne zvýšení slevy na druhé a třetí dítě a také možnost uplatnění základní slevy u pracujících důchodců.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo 2,7 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 0,5 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,7 mld. Kč (o 0,1 mld. Kč méně než v březnu 2014) a souvisí s termínem podání daňového přiznání a odvodem daně za rok 2014. Dosavadní relativně vysoké plnění rozpočtu (na 80,8 %) bude korigováno tradičně v dubnu, kdy dochází k vratkám daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března. Úprava zastropování výdajových paušálů (60 % a 80 %) povede k vyššímu inkasu daně, naopak negativně může působit obnovená možnost uplatnění základní slevy pracujícím důchodcům. To je i hlavní důvod meziročního poklesu inkasa této daně.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 2,7 mld. Kč a meziročním růstem o 1,1 % se ve srovnání s minulým rokem neočekávají žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 1. čtvrtletí roku 21,4 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 1,5 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Tento dosavadní vývoj tak odráží oživení ekonomické činnosti. V samotném březnu inkasoval na této dani státní rozpočet 20,0 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč více než v březnu 2013), což souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců. V rozpočtu na rok 2015 je obsažena úprava zdanění investičních fondů (odhad dopadu ve výši +0,1 mld. Kč). Zohledněn je také dopad zákona o dětských skupinách na úrovni -0,1 mld. Kč. Rozpočet na rok 2015 neobsahuje předpoklad, že by došlo k účinnosti legislativy, která povolí některým subjektům nižší zálohy na daň z příjmů právnických osob.

U inkasa majetkových daní, které zatím při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč dosáhlo 2,5 mld. Kč, se v roce 2015 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 4,5 % dosáhly 97,1 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 4,6 % proti skutečnosti 2014. Rozpočet vycházel z aktualizace schváleného výhledu na rok 2015 s využitím predikce makroekonomických ukazatelů z července 2014, zejména předpokládaného zvýšení dynamiky růstu objemu mezd a platů pro roky 2014 (2,8 %) a 2015 (3,8 %). Aktualizace se dále týkala snížení dopadu důchodového spoření na státní rozpočet podle výsledků jeho fungování a počtu účastníků v roce 2013 a 2014.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 80,6 mld. Kč (meziroční růst o 5,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 67,3 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2014 vyšší o 15,9 mld. Kč. Negativně se naopak v meziročním srovnání projevuje již zmíněná vysoká skutečnost roku 2014 daná mimořádnou únorovou aukcí kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE s výnosem ve výši 8,5 mld. Kč. Meziroční pokles (o 0,7 mld. Kč) zatím vykazují i příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny ve výši 3,9 mld. Kč realizované v kapitole Státní dluh. Koncem března proběhla splátka 250 mil. Kč ze strany VZP ve prospěch příjmů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Jednalo se o první splátku z 1 mld. Kč půjčené VZP na základě usnesení vlády č. 882/2013 (do konce září 2015 je splatná druhá splátka ve výši 250 mil. Kč; zbývajících 0,5 mld. Kč je splatných až v roce 2016).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 294,6 mld. Kč čerpané ke konci března 2015 byly o 13,9 mld. Kč, tj. o 5,0 %, nad úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 2,1 % proti skutečnosti 2014. Na meziroční růst výdajů, k němuž došlo zejména v průběhu března, měly největší vliv vyšší neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (o 4,9 mld. Kč – zejména vliv transferů na základě zákona o sociálních službách a výdajů na platy učitelů), vyšší kapitálové výdaje (o 4,6 mld. Kč), vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 4,5 mld. Kč) či vyšší sociální dávky (o 3,1 mld. Kč).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 512,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2014 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2014 je plánován růst o 1,2 %. K 31.3.2015 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 119,1 mld. Kč při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 2,7 %.

Na tomto růstu se nejvíce podílel růst výdajů na důchody o 2,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 38,6 mld. Kč. Na jejich výši i relativně vysokém plnění se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 29,7 mld. Kč. Šlo o 2 zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 28,7 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 26,2 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 1,0 mld. Kč).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 15,3 mld. Kč znamenalo meziroční pokles o 3,9 mld. Kč. Ten je dán vysokou loňskou skutečností ovlivněnou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč, která byla zúčtována až v listopadu a prosinci roku 2014. V nárůstu rozpočtu 2015 proti skutečnosti 2014 o 3,9 % se plně projevuje navýšení těchto plateb na 845 Kč/měsíc platné od 1. července 2014.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 19,5 mld. Kč, což je o 4,6 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na tomto růstu se podílely zejména výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR ve výši 16,3 mld. Kč, což je o 4,3 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Na jejich výši se podílely zejména výdaje v rámci Regionálních operačních programů (4,5 mld. Kč), OP Podnikání a inovace (4,5 mld. Kč), OP Výzkum a vývoj pro inovace (2,8 mld. Kč), OP Doprava (2,0 mld. Kč) či OP Životní prostředí (0,9 mld. Kč).

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci března 2015 přebytkem ve výši 19,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2014 výsledek horší o 23,7 mld. Kč. Na tomto výsledku se negativně projevily skutečnosti jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které byly popsány výše. Přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek hospodaření od vzniku České republiky.

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo schodkem 2,7 mld. Kč (v březnu 2014 to bylo 6,5 mld. Kč), když příjmy činily 109,1 mld. Kč (v březnu 2014 to bylo 92,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 111,8 mld. Kč (v březnu 2014 to bylo 99,1 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném březnu o 16,4 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší příjmy z EU (o 8,2 mld. Kč), vyšší inkaso daně z tabákových výrobků (o 3,5 mld. Kč), vyšší inkaso DPPO (o 1,4 mld. Kč), vyšší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (o 1,2 mld. Kč) či vyšší inkaso DPH (o 1,2 mld. Kč). Na meziročně vyšších výdajích v samotném březnu o 12,7 mld. Kč se v souladu s vládní strategií projevily zejména vyšší kapitálové výdaje (o 5,9 mld. Kč), týkající se zejména spolufinancování společných programů EU a ČR, dále vyšší neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (o 2,7 mld. Kč) či vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (o 1,9 mld. Kč).

Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

*) v celost.daních v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

**) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Ministerstvo financí
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Olomoucký kraj: Průmyslová škola v Jeseníku otevírá kurz pro piloty dronů

19:33 Olomoucký kraj: Průmyslová škola v Jeseníku otevírá kurz pro piloty dronů

Střední průmyslová škola Jeseník, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, připravila pro své studenty…