Státní pozemkový úřad: Informace ke směnám nemovitostí

08.05.2017 17:16

Státní pozemkový úřad (SPÚ) může dle Zákona o půdě směnit a směnou nabýt nemovitosti. Podmínky směn nemovitých věcí jsou vymezeny metodickým pokynem SPÚ pro zpracování směn nemovitostí a zákony.

Státní pozemkový úřad: Informace ke směnám nemovitostí
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

Směnu nemovitostí je možné realizovat nejen v rámci jednoho katastrálního území, ale lze také směnit pozemky, které leží v jiném katastru, okrese či dokonce kraji než pozemky směnou požadované. SPÚ může dle zákona požadovat, aby náhradou nabízené pozemky byly ve stejném katastru jako ty směnou požadované - což se většinou děje tam, kde ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy. (Více info zde: http://www.spucr.cz/privatizace-a-prevod-majetku/prevod-zemedelske-pudy-podle-zakona-c-229-1991-sb/smeny-pozemku).

Podmínky směny nemovitostí v bodech:

1)  Proces schvalování směn nemovitostí je dvoufázový. A to i s ohledem na skutečnost, aby navrhovatel směny nevynakládal zbytečně finanční prostředky, jelikož náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel směny. V první fázi se předběžně schvaluje návrh směny konkrétních parcelních čísel požadovaných pozemků ve vlastnictví státu za  konkrétní parcelní čísla náhradou nabízených pozemků (bez stanovení cen). V případě, že tento návrh směny nemovitostí je předběžně schválen, objedná příslušný Krajský pozemkový úřad znalecké posudky a další potřebné podklady a připraví návrh pro druhou fázi. V druhé fázi se předběžně schválený návrh směny nemovitostí předloží ke konečnému rozhodnutí ústřední ředitelce SPÚ. 

2)  O směnu může požádat vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny. Uvedené skutečnosti doloží navrhovatel originálem nebo úředně ověřenou kopií listiny, na základě které nabyl vlastnické právo, anebo v případě, že v době podání žádosti o směnu není vlastníkem nabízených nemovitostí, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o smlouvě budoucí. 

3)  Náhradou nabízené pozemky:

  • musí být zemědělsky využitelné teď i ve výhledu, vždy se musí jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná,
  • nesmí se jednat o druh pozemku lesní porost, ostatní plocha či vodní plocha (nejedná-li se o pozemky pod vodními díly v příslušnosti hospodařit SPÚ),
  • zemědělské využití nesmí být omezeno, to znamená, že náhradou nabízený pozemek musí být bez zvláštních omezení a nesmí se nacházet na území přírodních památek, přírodních rezervací, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a I. a II. zón národních parků,
  • nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určené k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury,
  • nesmí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,
  • výpovědní lhůta případné pachtovní či nájemní smlouvy u náhradou nabízených pozemků by neměla překročit 1 rok (v určitých případech lze akceptovat 5 let  

4) Výchozí cenové podmínky jsou stanoveny následovně:

  • pozemek v příslušnosti hospodařit SPÚ je oceněn cenou obvyklou (tržní hodnotou) ke dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy současně i cenou zjištěnou, s tím, že pro převod se použije vždy cena vyšší. (dle § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • pozemek navrhovatele tj. náhradou nabízený  je oceněn cenou dohodnutou dle § 28a Zákona o půdě, tj. v cenách platných ke dni 24. června 1991. (Podle vyhlášky č. 316/1990 Sb.).   

Zdánlivá nesrovnalost v hodnotách vychází z dodržení platné legislativy ČR, neboť SPÚ v souladu se zákonem o SPÚ, nabízí převoditelné pozemky, tedy i nabyté v rámci směn nemovitých věcí, nejdříve v rámci nabídek dle zákona o půdě. Jedná se konkrétně o nabídky pozemků pro oprávněné osoby dle zákona o půdě, které jsou oceňovány právě dle výše zmiňovaného § 28a zákona o půdě. Tento postup je tedy plně v souladu s výše citovanými právními přepisy a SPÚ ho nemůže bez změny předmětné legislativy ČR svévolně pozměňovatK cenovému doplatku ze strany SPÚ se nepřihlíží. 

5) Dle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům náhradou nabízených (viz. níže uvedená tabulka). Např. pro „jiný účel“ je stanoven poměr 1:1,5 tj. náhradou nabízené pozemky musí mít o 50 % větší výměru než pozemky požadované. 

 

Poměr výměry požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným

modelové situace

(za účelem)

součástí požadovaných pozemků je orná půda                 (bez ohledu na výměru)

ostatní případy

náhradou nabízená orná půda činí 70 a více % z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí od 50 do 70% z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí méně než 50 % z celkově požadované výměry orné půdy

zemědělská výroba

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba – žadatel obec či kraj s účelem užití prior. pro širokou veřejnost

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba - pro komerční účely

celková výměra 1 : 2

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

investiční výstavba - pro vlastní potřebu

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

těžba nerostů

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

neoprávněně zastavěné pozemky

celková výměra 1 : 10

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

jiný účel – vše co není taxativně vyjmenováno

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

z iniciativy navrhovatele pro potřeby SPÚ (nabídka web)

celková výměra 1 : 1

z iniciativy SPÚ

celková výměra 1 : 1

6) V případě zájmu o směnu nemovitých věcí je nutné podat žádost na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh, k dispozici zde: http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni/formulare-a-zadosti-dks). 

7)  Žádost se podává na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází požadované pozemky ve vlastnictví státu (v hospodaření SPÚ). Kontakty na jednotlivá krajská pracoviště SPÚ naleznete zde: http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Arnika: Nominujte svou Alej roku 2019. Uzávěrka je koncem října

22:11 Arnika: Nominujte svou Alej roku 2019. Uzávěrka je koncem října

O titul Aleje roku spolku Arnika ve Zlínském kraji nebojuje zatím žádná alej, letos zatím přišlo 55 …