Zastupitelé Moravskoslezského kraje schválili závěrečný účet a účetní závěrku za loňský rok

29. 6. 2016 15:48

Zastupitelé Moravskoslezského kraje na svém dnešním (23. 6.) jednání schválili závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2015. Kraj si udržel mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stejně jako loni mu ho udělila ratingová agentura Moody‘s Investors Service EMEA Limited.

Zastupitelé Moravskoslezského kraje schválili závěrečný účet a účetní závěrku za loňský rok
Foto: kr-moravskoslezsky.cz
Popisek: Moravskoslezský kraj
reklama

Na konci roku 2015 měl Moravskoslezský kraj na svých účtech finanční prostředky v celkové výši 1,771 miliardy korun.

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2015 bylo podle zákona o krajích přezkoumáno také ministerstvem financí. Ministerští úředníci zjistili, že majetek kraje byl v roce 2015 využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy kraje a úkoly vyplývajícími ze zákona o krajích. Nezjistili chyby, nedostatky, neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

„Mám radost, že tento pozitivní závěr muselo ministerstvo financí vyslovit už podvanácté a potvrdit tak fakt, že hospodaření Moravskoslezského kraje je stabilní, odpovědné a nerizikové,“ uvedl hejtman Miroslav Novák.

Úředníci ministerstva financí prověřovali plnění příjmů a výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje, finanční operace, náklady a výnosy územního celku, hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a ze zahraničí, poskytnutými na základě mezinárodních smluv. (Pozn.: Zahraniční prostředky z EU kontrolují na základě vládního usnesení č. 760 z roku 2007 jiné subjekty.) Ministerstvo financí také kontrolovalo, jak kraj nakládá s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, jak hospodaří s majetkem, prověřovalo zadávání a realizaci veřejných zakázek. Kontroloři se zaměřili také na stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zástavy movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen a účetnictví. „Závěrečná zpráva mimo jiné ukázala, že kraj nemá žádný zastavený majetek, podíl pohledávek na krajském rozpočtu je 0,45 procenta a podíl závazků dosahuje 9,76 procenta,“ upřesnil moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Z pohledu hospodaření kraje byl rok 2015 mimořádný, ať již ve srovnání s předchozími roky, tak i oproti letošnímu roku 2016. Podařilo se maximálně využít a dočerpat evropské zdroje v rámci končícího programového období Evropské unie (zejména z ROP Moravskoslezsko), a díky tomu navýšit objem rozpočtu kraje o 4,6 miliardy korun zejména na realizaci investičních akcí. Z rozpočtu Evropské unie bylo, nebo ještě v průběhu letošního roku bude z této částky uhrazeno zhruba 3,6 miliardy korun. Celkové vyhodnocení programového období 2007-2013 bude předloženo orgánům kraje v 2. pololetí roku 2016 až po ukončení dofinancování. „Již nyní už lze ale konstatovat, že hlavní cíl, se kterým byl rozpočet kraje na rok 2015 schvalován, byl splněn. Loňský rok byl mimořádný, nikdy jsme neinvestovali více,“ konstatoval hejtman Miroslav Novák.

Ke konci roku 2015 dosáhla zadluženost Moravskoslezského kraje částky 3,864 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více než v roce 2014. „Pokud z toho odečteme 1,455 miliardy korun, které má kraj půjčeny pouze krátkodobě na předfinancování evropských akcí, celkový dluh byl nižší. Díky této půjčce se ale podařilo postupně realizovat řadu finančně náročných akcí spolufinancovaných z evropských peněz,“ upozornil hejtman Miroslav Novák. Dodal, že kraj při zhodnocení svého majetku v roce 2015 proinvestoval 4,326 miliardy korun. „Z toho bylo 278 milionů z vlastních zdrojů a 4,048 miliardy bylo hrazeno z evropských nebo státních dotací,“ upřesnil hejtman.

Současně se schvalováním závěrečného účtu převzal od ratingové agentury Moody’s Investors Service EMEA Limited potvrzení, že si Moravskoslezský kraj udržel mezinárodní hodnocení A2 se stabilním výhledem. Toto výborné hodnocení si udržuje dlouhodobě od roku 2006. „Jde o nezávislé hodnocení schopnosti kraje plnit si své budoucí závazky, což je velmi důležité pro hodnocení bonity při získávání dotačních i úvěrových zdrojů,“ řekl hejtman Miroslav Novák.  

Agentura ve svém hodnocení u Moravskoslezského kraje vyzdvihuje zejména konzervativní rozpočtovou politiku. Ta se projevuje v jeho dobrých provozních výsledcích, které jsou na dostatečné úrovni okolo 5 procent očekávány i v letech 2016 a 2017 díky růstu ekonomiky a změn v rozpočtovém určení daní účinným od ledna 2016. Těmito změnami byla krajům navrácena procenta, kterými se podílejí na celostátním hrubém výnosu u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a to na úroveň platnou do konce roku 2011. Neméně významné jsou rovněž dostačující hotovostní rezervy, které v roce 2015 představovaly 11 procent provozních výdajů.

Ratingové hodnocení zohledňuje také krátkodobý nárůst zadluženosti kraje v roce 2015, a to na hodnotu 3,9 miliardy korun, který byl vyvolán potřebou předfinancování zejména investičních projektů hrazených z evropských finančních zdrojů v závěru roku 2015. „Kraj takto vyřešil časový nesoulad mezi okamžikem úhrady faktur u konkrétních projektů a okamžikem přijetí evropských dotací, které jsou u investičních projektů propláceny ex-post,“ vysvětlil hejtman Miroslav Novák.

S plánovaným umořením dluhu v roce 2016 ve výši 1,8 miliardy korun klesne zadluženost kraje ke konci letošního roku na zhruba 2,2 miliardy. Již nyní se prudce snížila na 2,35 miliardy korun (na cca 13 % provozních příjmů), a to zejména v návaznosti na inkasované evropské dotace ze skončeného programového období 2007-2013, které směřovaly na splácení jistin úvěrů.

Zvýšené investiční výdaje, které v roce 2015 dosáhly 21 procent celkových výdajů kraje, odrážejí potřebu dokončit projekty realizované v rámci programového období 2007-2013 a maximálně tak dočerpat evropské dotace. Dominovaly projekty v oblasti dopravy, školství a krizového řízení. „Díky těmto investicím se v Moravskoslezském kraji například zlepšil stav dopravní infrastruktury, kvalita zdravotní a sociální péče, výstavba integrovaných výjezdových center a další vybavení záchranných složek moderní technikou přispěly ke zvýšení bezpečnosti občanů, významně se snížila energetická náročnost budov v majetku kraje. Kapitálové výdaje byly tak nejvyšší nejen v celé patnáctileté historii kraje, ale byly nejvyšší v porovnání s ostatními kraji,“ upozornil hejtman.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2015 dokazují rovněž účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2015 částky 755 milionů korun. „Účetní“ výsledek hospodaření vypovídá o výkonnosti účetní jednotky oproti rozpočtovému výsledku, který zachycuje informaci o rozdílu mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji v kalendářním roce.

Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2015:

·  Příjmy ze sdílených daní dosáhly v roce 2014 částky 5,021 mld. Kč. Příjem kraje tak byl o 140 mil. Kč vyšší oproti roku 2014 (meziroční nárůst o téměř 3 procenta).

·  Na investice, rekonstrukce a opravy majetku kraje bylo v roce 2015 vynaloženo 4,326 mld. Kč (nárůst oproti roku 2014 o 100 %). Z toho 4,048 mld. Kč bylo hrazeno z evropských nebo státních dotací, zbytek (278 mil. Kč) z daňových příjmů kraje.

·  V roce 2015 realizoval kraj 153 investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2007-2013 v celkové hodnotě 4,411 mld. Kč, přičemž obdržel dotace ve výši 2,156 mld. Kč. (V roce 2014 to bylo 188 projektů za 2,4 mld. Kč). Kraj investoval zejména v následujících oblastech:

  • Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy – 970 mil. Kč,
  • výstavba integrovaných výjezdových center – 772 mil. Kč,
  • vybavení hasičských záchranných složek moderní technikou – 531 mil. Kč,
  • výstavba a rekonstrukce zdravotnických objektů – 478 mil. Kč,
  • zateplení budov škol a školských zařízení – 447 mil. Kč,
  • transformace a humanizace sociálních zařízení – 225 mil. Kč.

·  Z daňových příjmů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména  investice v odvětví dopravy (80 mil. Kč), školství (63 mil. Kč) a zdravotnictví (63 mil. Kč). Byla například dokončena humanizace pavilonu A v organizaci Nový Domov v Karviné (12,9 mil. Kč), vybudována okružní křižovatka ulic Michálkovická a Hladnovská v Ostravě (10,6 mil. Kč), byly zrekonstruovány výtahy v orlovské nemocnici (7,7 mil. Kč) a další.

·  Na dotační programy bylo vyčleněno 1,322 mld. Kč, z toho bylo 1,224 mld. Kč vyplaceno. Meziroční nárůst vyplacených dotací o 1,048 mld. Kč byl zapříčiněn především realizací dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb“ ve výši 1,002 mld. Kč financovaného ze státního rozpočtu. Vyhlášeno bylo 30 dotačních programů a podpořeno celkem 1 560 projektů.

·  Individuální dotace byly v roce 2015 poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, ve výši 133 mil. Kč (schváleny byly v objemu 182 mil. Kč).

·  K 31. prosinci 2015 Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace (dle údajů ročních účetních závěrek) hospodařily s majetkem v celkové výši 48,7 mld. Kč. Objem majetku meziročně vzrostl o 2,8 mld. Kč.  

·  V roce 2015 pokračovala restrukturalizace a optimalizace hospodaření příspěvkových organizací kraje. V rámci organizačních změn došlo ke snížení počtu organizací z 227 na 224. V odvětví školství došlo ke zrušení dvou příspěvkových organizací (formou sloučení) a převedení jedné příspěvkové organizace pod jiného zřizovatele. Organizace vykázaly za rok 2015 kladný výsledek hospodaření s výjimkou 5 příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví a 1 příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí.

·  Kraj má dále majetkovou účast v 8 obchodních společnostech a založil 1 obecně prospěšnou společnost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2013 byla zákonem o krajích dána nově zastupitelstvu kraje povinnost schválit i účetní závěrku. Proto moravskoslezští zastupitelé na dnešním jednání schválili i tento dokument.

Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu se jedná o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

22:11 Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

Ombudsman Stanislav Křeček se stále častěji setkává s problémem, který je obvykle spojen s činností …