Veřejný opatrovník je pro řadu lidí jedinou záchranou, říká místostarosta

29.03.2013 13:15

ROZHOVOR JUDr. Petr Lachnit, místostarosta městské části Praha 5, má v gesci sociální problematiku, které se věnuje s plným nasazením. Dnes nám vysvětlil, co, respektive kdo, je veřejný opatrovník a jaká je jeho úloha v systému, i vše, co s jeho prací souvisí…

Veřejný opatrovník je pro řadu lidí jedinou záchranou, říká místostarosta
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Můžete nám vysvětlit co je opatrovnictví a v čem spočívá práce veřejného opatrovníka na úřadu městské části Praha 5?

Opatrovnictví je instituce na ochranu práv a zajištění základních potřeb osob, které z důvodu svého psychického onemocnění či mentálního postižení nebo závažného zdravotního stavu nejsou schopni pochopit dopad svého konání a jednání. Opatrovník je vždy ustanoven pravomocným usnesením příslušného soudu, jeho oprávnění k  zastupování při právních úkonech a správě majetku je vždy přesně vymezeno rozsudkem o úpravě právní způsobilosti.

Jak začíná proces úpravy právní způsobilosti?

Úprava právní způsobilosti osob zpravidla započne písemným podáním podnětu či návrhu na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům u příslušného soudu dle trvalého bydliště posuzovaného, případně dle dlouhodobého pobytu posuzovaného např. v psychiatrické léčebně či zdravotním zařízení. Zahájení řízení může iniciovat každý zletilý svéprávný občan nebo i instituce, nejčastěji příbuzní, ošetřující lékaři, přátelé a známí v případě právnické osoby většinou zdravotní zařízení, sociální zařízení, např. domovy pro seniory, občanská sdružení apod.  Na základě takového podnětu je soudem zahájeno řízení, je ustanoven soudní znalec z oboru psychiatrie, psychologie či odborník z jiných vědních oborů k vypracování znaleckého posudku, jehož závěry vyhodnotí rozsah právního omezení a doporučí soudu vymezit právní způsobilost. Po nabytí právní moci rozsudku je ustanoven na základě šetření v okruhu osob nesvéprávného vhodný opatrovník.

Kdo může být opatrovníkem?

Opatrovník bývá přednostně ustanoven z řad příbuzných a osob blízkých, pokud je nesvéprávný osamělý či existuje kolize zájmů, je soudem ustanoven opatrovník veřejný.  Opatrovník je oprávněn jmenovaného zastupovat při právních úkonech a spravovat jeho majetek dle rozsahu soudního omezení. U osob, které nejsou schopny si zajistit základní potřeby, opatrovník prostřednictvím např. Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (pečovatelské služby) zajistí péči nesvéprávného. Veřejný opatrovník dvakrát ročně podává zprávu soudu o zdravotním stavu klienta a o hospodaření s finančními prostředky nesvéprávného. Každý závažnější úkon prováděný opatrovníkem za opatrovance podléhá schválení a kontrole opatrovnickým soudem. Omezení způsobilosti k právním úkonům je vždy úkonem zcela v zájmu a na ochranu nesvéprávného, rozsudek není rázu neměnného, dle vývoje zdravotního stavu lze písemně podat návrh na zahájení řízení o změně omezení či navrácení právní způsobilosti, při zhoršení zbavení zcela.

Můžete uvést příklad dobré praxe?

Je řada nesvéprávných, kterým úprava způsobilosti pomohla zajistit kvalitní způsob života. Dobrým partnerem pro zajištění potřeb nesvéprávných je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Několika klientům se podařilo zajistit přidělení bytu „zvláštního určení“ v nájemních bytech naší městské části se zvýhodněným nájemným a pravidelnou kontrolou těchto klientů je zajištěno řádné užívání i úhrada takových bytů. Rovněž i umístění nesvéprávných klientů v zařízeních pobytového typu vede k zajištění odpovídající péče, včetně zapojení klienta do zájmové a stimulační pomoci.  

Jakou agendu ještě řeší veřejný opatrovník?

Veřejný opatrovník řeší ještě agendu zvláštního příjemce důchodu, zajišťuje přebírání a případně i pomoc s hospodařením peněz klientů, jejichž zdravotní stav jim již neumožňuje si svůj důchod přebírat ze zdravotních důvodů. Buď je to neschopnost se podepsat či klienti nejsou schopni si důchod přebírat a zajistit potřebné platby z důvodu nemoci. V těchto případech jsou ustanovení příjemci na základě rozhodnutí městské části většinou rodinní příslušníci, kteří svým rodičům či prarodičům toto zajišťují. Nezřídka to bývají i sourozenci či okruh širší rodiny, či osoby blízké.  Takto poukazované peníze oprávněného na účet žadatele a hospodaření s nimi podléhají kontrole městské části.

U některých klientů je velkou úlevou, že se nemusí obávat příchodu poštovní doručovatelky, obtížnou chůzí ke dveřím, kterou i občas nezvládnou a dalším úskalím a stresem bývá u některých onemocnění (Parkinsonova choroba) i podpis.

Dále řeší agendu vypravení sociálního pohřbu, která probíhá na základě řízení mezi institucí a naší městskou částí. Sociální pohřeb je vypravován ze zákona u osob, pokud se nezjistil nikdo, kdo by pohřeb vypravil. O vypravení sociálního pohřbu vždy žádá instituce, kde je uloženo tělo, většinou nemocnice.  Nedostatek financí v rodině není důvodem pro vypravení sociálního pohřbu, v současné době lze náklady na pohřeb řešit i splátkami u pohřebního ústavu.  Náklady na vypravení sociálního pohřbu jsou městskou částí nárokovány v dědickém řízení. V případě, že se nepodaří oznámit příbuzným úmrtí a je vypraven sociální pohřeb, rodina se tuto skutečnost dozví již po nějaké době, lze do jednoho roku od kremace za úhradu nákladů vyžádat vydání urny zemřelého a uložit dle přání rodiny.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: ava

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Euro je cestou k vyšší prosperitě a stabilitě naší ekonomiky

To tvrdíte vy. Pokud ale vím, třeba v Řecku měli Euro a dostali se do velkých finančních problémů, které pak řešili ostatní státy, takže kdyby byla vaše teze správná, jak to že se Řecko dostalo do takových dluhů a hrozil krach jejich ekonomiky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Dopadnete jako Fico. Premiér odhalil výhrůžku z EU

11:32 Dopadnete jako Fico. Premiér odhalil výhrůžku z EU

Gruzínský premiér Irakli Kobachidze na sociální síti uvedl, že měl v rámci nátlaku od Evropské unie …