Otakar Jelínek: Tomáš Halík? Co do akademických podvodů, je to výkon jistě hodný obdivu

18. 12. 2017 11:39

V následujícím textu podávám shrnutí mých poznatků, týkajících se vzdělání a titulů Mons.prof. PhDr Tomáše Halíka, ke kterým jsem dospěl po několika letech pečlivého studia dostupných dokumentů, s nimiž jsem měl možnost postupně se seznamovat a udělat si z nich výpisky.

Otakar Jelínek: Tomáš Halík? Co do akademických podvodů, je to výkon jistě hodný obdivu
Foto: David Hora
Popisek: Tomáš Halík na přednášce v Písku
reklama

Přitom mi velmi pomohla má částečná znalost italštiny i latiny, neboť relevantní dokumenty jsou psány v těchto jazycích.

Po sametové revoluci strávil Mons.Halík nějakou dobu v Římě, kde v úterý 11.února 1992 obhájil v češtině před komisí složenou z profesorů K.Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela  licenciátskou práci z oboru teologie. Práce  nese název:  „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie“. S týmž datem byl Tomáši Halíkovi udělen Lateránskou universitou v Římě diplom  licenciáta teologie Th.Lic. (summa cum laude 90/90).  Připomínám, že tento starobylý titul licenciáta odpovídá z hlediska dnešního trojstupňového, tj. bakalářského, magisterského a doktorského vysokoškolského studia hodnosti bakalářské. Bezprostředně po  své obhajobě licenciátského titulu se student Halík zapsal dne 13.2.1992 na Teologické fakultě Papežské Lateránské University (PLU) k dvouletému studiu na dosažení doktorátu.

Po návratu do Prahy provedl Halíkovi  na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Dr.Šplíchal  nostrifikaci jeho římského licenciátského titulu. Navíc Halíkovi na MŠMT vydal dne 24.dubna 1992 ředitel odboru vysokých škol na MŠMT doc.RNDr Jozef Nagy, C.Sc. pod č.j. 16 413/92-30  nostrifikační doložku v níž se praví:  „Držiteli byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ ve zkratce „Dr“. Tímto způsobem byl Halíkovi na  MŠMT jeho původní bakalářský titul licenciáta teologie ze Říma  protizákonně povýšen na titul doktorský, jenž dle vysokoškolského zákona náleží výlučně absolventům doktorského studia. Proti nezákonnosti vydání této nostrifikační doložky se ohradil dopisem z 18.5.1992 č.j.506/92 tehdejší děkan katolické Teologické fakulty UK.

Ve stejné době muselo na Fakultě sociálních věd Karlovy university probíhat habilitační řízení, neboť Mons.Halík byl již dne 21.května 1992 promován za rektora prof. Radima Palouše v Karolinu na docenta sociologie. Halíkova habilitační práce nese název:  „Katolická kultura a společnost po 2.vatikánském koncilu.“  Společně s Halíkem jsme toho dne byli promováni také já, tehdejší ministr financí Václav Klaus i pozdější děkan lékařské fakulty prof.Š.Svačina. Byla to jedna z prvních promocí, kde byli promováni starší akademičtí pracovníci, jimž byl za minulého režimu z politických důvodů zastaven  postup.

V roce 1992 byl Tomáš Halík akademicky mimořádně činný, neboť ještě na podzim 13. října téhož roku  proběhla na Papežské teologické fakultě v polské Wroclawi rozprava o práci, kterou  tam Halík předložil k „habilitacji“,  což dle polských zákonů je vyšší akademický stupeń  získávaný po doktorátu. Tématem jeho wroclavské „habilitacje“ bylo: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“.

Ještě na konci téhož roku  17.12.1992 sděluje děkan  Teologické fakulty Papežské Lateránské university Mons.Ignazio Sanna  (nynější arcibiskup a metropolita oristánský na Sardinii)  profesoru Ignacy Decovi, děkanu Papežské Teologické fakulty ve Wroclavi  (nynějšímu sídelnímu biskupovi v polské Swídnici), že rev.Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě, -„che rev.Halik ha conseguito presso codesta Facolta Theologica il dottorato in theologia con la stessa tesi che é stata presentata e difesa per il conseguimento della licenza in Theologia nella Facoltá di Theologia della P.U.L.“    

Tento fakt byl rovněž  příčinou toho,  že student Halík byl tehdy  v Římě z dvouletého studia k dosažení doktorátu na papežské Lateránské universitě vyloučen. O tom podrobně informoval v dopise ze dne 8.února 1993 Mons.prof.Karel Skalický ze Říma děkana pražské katolické Teologické fakulty: „náš student  Tomáš Halík dosáhl doktorátu teologie a zároveň i jeho habilitace v prosinci 1992 na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi prací, která byla doporučena dvěma oponentskými posudky, a to prof.Zdeňka Neubauera z katedry Filosofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty Uk a Mons.dr.Karla Vrány z Vaší theologické fakulty. Student tudíž nemůže být zapsán k dosažení jednoho a téhož doktorátu na dvou různých fakultách.

K vlastní Halíkově práci Mons.prof.Skalický sděluje:…kromě toho vyplývá z oponentských posudků, že jde o tutéž práci, kterou tenkrát student Halík pod mým vedením jako prvního relátora a pod vedením prof.K.Vrány,  prof. S.Grygiela jako druhého a třetího relátora, a kterou obhájil jako licenciátní práci z oboru teologie v úterý 11.II.1992 před komisí složenou z profesorů K.Skalického, Karla Vrány a Stanislava Grygiela. Práce nese název: „Víra a kultura v soudobé české společnosti. Pokoncilní vývoj v reflexi časopisu Studie.“

Jak je patrné, mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské universitě, byl zároveň relátorem této práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi.

Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací  z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na sociologické fakultě v Praze.“

V přesvědčení, že je mou povinností informovat Vás o těchto záležitostech týkajících se dvou příslušníků profesorského sboru Vaší theologické fakulty, se Vám poroučím.

Mons.Ignazio Sanna i Mons.Prof.Skalický ve svých dopisech neuvádějí přesně, co znamená v Polsku titul Dr.hab., že to je totiž stupeň, jenž odpovídá našemu docentovi, a tato hodnost je udělována uchazeči až po dosažení vědeckého doktorátu na základě rozpravy. Také se v Polsku uvádí před jménem a nikoliv za jménem, podobně jako u nás titul „doc“.

To potvrzuje též sdělení děkana Dece ze dne 13.února 1993 děkanovi Teologické fakulty v Praze, že: „13.Oct.1992 si e svolta la discussione della sua tesi (Halíkově) di „habilitacja“ (cioé, il grado academico ottenuto dopo il dottorato), di cui il tesi era: „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“. 

Uvedená fakta dle mého soudu vysvětlují, proč byl Halíkovi ve Wroclawi vystaven  diplom Dr.hab. teologie teprve  29.9.1994, t.j. až po dvou letech od jeho habilitační rozpravy. Přitom je ovšem v tomto diplomu uveden pouze Halíkův „malý“ doktorát filosofie, získaný v roce 1972 za jeho rigorózní, tedy nikoliv disertační  práci, která tehdy  byla oceněna Ústavem pro atheismus (!).

V roce 1996 na dotaz děkana katolické Teologické fakulty Karlovy university stran Halíkova doktorátu ve Wroclawi  podává  v latině děkan Dec  následující důležité písemné svědectví:  Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica postgradualia  tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum Doctoris in S.Theologia hic promotum esse. 

Datum in Wroclaw die 8.Oct.1996                      

Ks.prof. Dr hab. Ignacy Dec
Rektor PFT we Wroclawiu

Což přeloženo ze vznešené latiny do prosté češtiny znamená, že Mons.Halík ve Wroclawi neabsolvoval  žádné doktorské studium, ani zde nebyl promován do hodnosti doktora teologie!

Titul „doktor“ (Ph.D.) byl pro absolventy doktorských studijních programů v ČR zaveden roku 1998 zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) po vzoru anglosaského světa. V předchozím období, v letech 19901998, byl jeho obdobou stejný doktorský titul, tedy „doktor“ (ve zkratce Dr.), v tomto období se jednalo dle zákona o standardně tříleté „postgraduální studium“, nikoliv o „doktorský studijní program“. Nový zákon umožńoval, aby absolventi   přechozího  tříletého postgraduálního studia s titulem Dr. za jménem požádali o změnu tohoto titulu Dr. na nově zavedený Ph.D. Této změny v legislativě dle mého soudu obratně  využil v roce 2006 i  Mons.Halík, když rektora Prof.Hampla  požádal o vydání osvědčení k užívání titulu Th.Dr. za jménem. Přitom očividně musel profesorovi Hamplovi předložit svou pochybnou nostrifikační doložku, kterou získal na MŠMT v roce 1992, čímž byl  tehdejší rektor prof.Hampl oklamán.

V důsledku všech uvedených machinací s akademickými tituly se Mons.Halíkovi podařilo podvodně získat čtyři akademické hodnosti a to 1) licenciáta teologie v Římě, 2) docenta sociologie v Praze , 3) docenta praktické  teologie ve Wroclawi a nakonec i Hamplovou nostrifikací 4) doktora  teologie Th.D. -  a to na základě  pouhé  jediné práce, obhájené v Římě v roce 1992, která je navíc již dle svého názvu charakteru spíše žurnalistického. Co do akademických podvodů je to výkon jistě hodný obdivu. Zůstává smutným faktem, že Karlova universita na má předchozí upozornění prorektorovi pro kvalifikace i Etické komisi nebrala zřetel a tím Halíkovy podvody z nepochopitelných  důvodů kryla. Teprve zcela nedávno vyvstala naděje, že universita v této záležitosti v brzké době bude jednat.

V Praze dne 17.prosince 2017

Doc.RNDr Otakar Jelínek, C.Sc., člen akademické obce Karlovy university.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petice: Opatření vlády evidentně nevedou k zlepšení situace

21:37 Petice: Opatření vlády evidentně nevedou k zlepšení situace

Dopis poslancům k hlasování o prodloužení nouzového stavu