ANO 2011: Programová východiska aneb ANO České republice

07.09.2013 16:03 | Zprávy

Žijeme a pracujeme v České republice. Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme pro ně lepší budoucnost. Chceme lepší podmínky pro české firmy a živnostníky, kteří zde platí daně. Chceme lepší životní standard pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou, ať už žijí ve městech či na vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.

ANO 2011: Programová východiska aneb ANO České republice
Foto: red
Popisek: ANO 2011

1. ANO dobré značce

Naše země byla po mnoho desetiletí dobrou značkou pro celý svět. Byla na špičce světového strojírenství, obuvnického, sklářského, textilního, potravinářského průmyslu. Jména podnikatelů Baťa, Škoda, Kolben či Klement požívala všeobecné úcty. Za jejich úspěchem stály tisíce lidí, kteří měli příležitost uplatnit své schopnosti. Lidí, kteří věděli, že s každou svobodou a právem jde ruku v ruce také odpovědnost, že demokracie je práce v týmu a vyžaduje velkou míru solidarity.

Naše země nebývala zadlužená, naopak, jiní dlužili nám. Nebyla systematicky rozkrádána bezejmennými kmotrovskými uskupeními a těmi, jejichž jména nikdo ani nezná a kteří se kryjí tvářemi neschopných politiků.

V dobách, kdy naše vlast byla dobrou značkou, ji vedli lidé, kteří něco dokázali. Dnes nás v politice zastupují vesměs bezejmenné figury, osoby nastrčené stranickými sekretariáty, politici, kteří o každodenním praktickém životě většiny národa nevědí vůbec nic.

Za první republiky stát svoji značku systematicky budoval, stanovil jasná, všem srozumitelná, jednoduchá a stabilní pravidla, dohlížel na jejich dodržování, otevíral dveře obchodu, hájil a podporoval ty, kteří chtěli a uměli přiložit ruku k dílu.

Chceme, aby Česká republika byla dobrou značkou, aby si nás svět zase vážil, abychom sami cítili lidskou důstojnost a věřili ve spravedlnost, rovné podmínky a příležitosti pro každého. Chceme, aby se náš svět nedělil na bohaté a chudé, na ty, kteří mohou cokoliv, a ty druhé, kteří mohou být jedině odíráni, klamáni, vysmíváni a ožebračováni. Každý by měl mít stejné právo na úspěch, každý má mít šanci.

2. ANO politice pro občany

Z politiky a politiků se stala v očích veřejnosti nedůvěryhodná převodní páka pro prosazování různých účelových zájmů, nikoli zájmů občanů. Vytvořila se atmosféra všeobecného přesvědčení, že dnešní politický svět dává příležitost jen bohatým a vyvoleným.

Mnohým politikům jsou občané zcela ukradení. Uzavřeli se do svého vlastního světa intrik, hašteření, hádek, kauz, trestních oznámení. Význam slova politika byl zúžen na technologii moci uvnitř parlamentu, uvnitř politických stran, bez vazby na vnější svět. Politici nerozhodují tak, aby se všichni lidé měli lépe, rozhodují se podle vlastních mocenských choutek, rozhodují podle zájmů vlivových skupin, které je dotlačily do funkcí a na přední místa kandidátních listin.

Část politiků je pak těmito skupinami vydíraná či vydíratelná. Byli to právě politici, kdo rozdělil tuto zemi na vyvolené, kteří mohou cokoliv, a na ty ostatní, kteří musejí držet krok a jednou za čtyři roky u volebních uren vybírat „to menší zlo“.

Hnutí ANO požaduje zcela jinou kvalitu politiků. Nabízí proto lidi, kteří něco dokázali, vybudovali, je za nimi vidět jejich práce, lidi, kteří vědí, jak těžké je probíjet se životem, jak složitá je cesta za úspěchem, a lidi, kteří usilují o to, aby úspěšní mohli být i ostatní.

3. ANO prosperitě

Prosperita se rodí z aktivity, iniciativy, pracovitosti a důvěry lidí, že to, co dělají, je správná věc. Ti, co výrobu a práci organizují, musí věřit, že se mohou spolehnout na kvalifikaci, profesionalitu a pracovní nasazení svých lidí. Zaměstnanci zase musí věřit v zachování důstojných podmínek pro svůj život, věřit, že jejich zaměstnavatelé je neokrádají, že si na jejich úkor nezaslouženě nemastí kapsu. Jedni se bez druhých neobejdou. Jedni i druzí musí mít ve své práci jistotu. Systém tedy musí být v rovnováze, předvídatelný a dlouhodobě stabilní.

Nezaměstnaných je nejvíc v historii naší země. Tisíce lidí žijí v obavě o práci, o zajištění sebe a své rodiny. To vše přispívá k obrovskému napětí ve společnosti. Zaměstnanci se nesmějí bát o svoji práci, podnikatelé se nesmějí bát o své investice. Investovat přitom musí i stát, protože základem prosperity je především úroveň vzdělanosti a vědy i rozvoj regionů.

Proto říkáme ANO snížení nezaměstnanosti. ANO pomoci živnostníkům, firmám, českému průmyslu, nastartování ekonomiky. Říkáme ANO efektivnímu výběru daní a efektivním investicím. ANO dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. ANO systému, který nebrání rozvoji podnikání, netrestá úspěch. ANO systému, který zajistí solidaritu bohatých s chudými a mezi generacemi navzájem, říkáme ANO nezvyšování daní občanům, živnostníkům, firmám.

Říkáme ANO firmám, které podnikají v České republice a odvádějí daně zde, nikoli v daňových rájích. ANO zpřehlednění současného komplikovaného systému daňových výjimek. ANO výraznému snížení administrativní zátěže a byrokratických překážek. ANO podpoře systematického rozvoje regionů a obcí, posílení jejich vlastních finančních zdrojů a minimálním zásahům státu do obecní samosprávy. ANO podpoře efektivního propojení výrobní infrastruktury, vzdělávacích kapacit a sociálních služeb v obcích. Říkáme ANO státu investujícímu do základní dopravní sítě silničních, železničních a vodních cest, do ochrany krajiny, do školství a vědy. ANO těm, kteří pracují a nekradou.

4. ANO právu a spravedlnosti

Po roce 1989 u nás ekonomika předběhla právo. Náš právní systém se stal nepřehledným, složitým, právo je nevymáhané, nevymahatelné, v některých případech dokonce i zneužitelné. Spravedlnost je pro většinu občanů nedostupná. Stát dosud nezajistil ani svoji základní povinnost, aby se každý občan mohl dostat k platným zněním zákonů a dalších předpisů, které má dodržovat a jejichž dodržování by měl stát vyžadovat.

Základní právní normy, které ovlivňují životy lidí, jsou nesmírně komplikované, nesrozumitelné, nepřehlednost jejich četných novel znemožňuje, aby se jimi lidé prakticky řídili. Za posledních dvacet let doznal zákon o daních z příjmu 149 novelizací, živnostenský zákon nejméně 133 novelizací, obchodní zákoník 84 novelizací. Průměr sedm novelizací za rok je výsměch právnímu státu.

V zákonech se nedá vyznat, lidé si jich neváží, neřídí se jimi. Typickou ukázkou politického šarlatánství a nezodpovědnosti politiků je Služební zákon, který by měl zlepšit postavení státních zaměstnanců. Byl přijat již v roce 2002, ale jeho účinnost se neustále odkládá (nyní na rok 2015). Tento zákon byl již dvaatřicetkrát novelizován, aniž by kdy vstoupil v účinnost.

Proto říkáme ANO právní stabilitě. ANO zjednodušení právního systému. ANO jen takovým zákonům, jejichž dodržování je možné po lidech spravedlivě požadovat, nekomplikuje a neprodražuje jejich život, zákonům, jejichž nedodržování je možné i sankcionovat. Říkáme ANO jen takovým zákonům, které lidem usnadní život, nikoli dalším a dalším regulacím, komplikacím a novým povinnostem vůči státu. ANO veřejné dostupnosti nejnovějších norem. ANO protikorupčním zákonům a transparentním veřejným zakázkám. ANO přezkoumávání miliardových zakázek. ANO maximální transparentnosti financování politických stran. ANO přijetí zákona o státní službě. ANO citlivé novele ústavy, která opět vyváží rozkolísanou úlohu moci zákonodárné, výkonné a soudní.

5. ANO funkčnímu státu

Povinností státu je poskytovat každému občanovi srozumitelný a stabilní rámec pro život, tedy pro vzdělání, práci, podnikání, vědu i důstojné stáří. Stát musí sloužit lidem a život jim usnadňovat. Současný stát dělá opak. Život lidí komplikuje, reguluje, činí složitým, nepřehledným a nepříjemným. Dnešní stát, místo aby lidem sloužil, lidi otravuje, uvaluje na všechny nové a nové povinnosti, které pak vymáhá jen po těch, kteří se nemohou bránit. Pravidla pro život neustále mění, většinou tak, že jsou výhodná jen pro vyvolené. Stát jako celek selhává. Nechrání poctivé, aktivní lidi brzdí, přitom není schopen dohonit lumpy a podvodníky.

Říkáme ANO reformě veřejné správy včetně policie, státních zastupitelství a soudů, které budou nezávislé na politické moci. ANO nezávislé, neúplatné a efektivní veřejné správě. ANO zveřejnění všech smluv, které se týkají veřejných financí. ANO veřejným prostředkům vynakládaným v zájmu veřejnosti. ANO odborníkům ve veřejné správě.

6. ANO otevřenosti v podnikání

Kdo poctivě pracuje nebo podniká, nemusí se za své příjmy a majetek stydět. ANO odkrytí vlastnické struktury všech firem a podnikatelů, kteří čerpají z veřejných prostředků. ANO konci bezejmenných korporací, které vznikly pro tajemné vlastníky, kteří si přihazují zakázky z našich peněz. ANO podpoře firmám a živnostníkům, kteří platí daně v České republice.

7. ANO vzdělání

Česká prosperita vždy stála na vysoké úrovni vzdělanosti a vědy. Významní představitelé naší technické, kulturní a vědecké inteligence byli z těch, kteří udávali tón světovému pokroku. Jména Mendel, Janský, Purkyně, Mach, Křižík, Heyrovský, Kaplan, Wichterle, Holý jsou jen nepatrným výčtem osobností, jejichž práci ctí celý svět. Vysoký vědecký a znalostní potenciál je nejcennějším a v podstatě jediným možným zdrojem prosperity a dobrého jména České republiky. Pro minulé vlády byly školství a věda na okraji zájmu, byly trvale podceňovány a jejich kvalita programově klesala. Drahé státní maturity, které nectí úroveň a druh střední školy, vysoké školy, kde bez nutnosti reálně studovat stačí pro získání diplomu zaplatit náležité školné, jen velice nízké prostředky do výzkumu, do podpory vědecko-technických inkubátorů – to vše a mnohé další znevážilo tradice vysoké české vzdělanosti, její prestiž a úlohu, která jí náleží.

ANO dobrému a kvalitnímu vysokému školství, které klade na studenty odpovídající nároky, a tím zvyšuje možnost uplatnění absolventů. ANO jasně nastaveným a levnějším státním maturitám, které budou respektovat různou úroveň a zaměření škol. ANO vysokým nárokům na akreditaci a ověřování odborné úrovně vědy a studia vysokých škol, včetně vysokých škol soukromých. ANO rozvoji a podpoře české vědy. ANO vědeckotechnickým parkům a inkubátorům i financování začínajících inovativních firem.

8. ANO občanské společnosti, kultuře a sportu

Žijeme v době, kdy tradiční instituce, které dříve určovaly mravní étos společnosti, její náladu, zásady občanského soužití a vztahů mezi lidmi selhávají nebo oslabují. Smysl pro spravedlnost, poctivost, dobro a zlo, pro fair-play se vytrácejí a relativizují.

Proto říkáme ANO otevřenému státu s prvky přímé demokracie. ANO tolerantní společnosti, kde každý má šance a možnosti. ANO společnosti, která si váží své kultury, podporuje ji, vnímá její význam a chápe, že je zásadní pro morální rozvoj státu. ANO zemi, ve které fungují různorodé občanské spolky, které umožňují lidem sdružovat se a rozvíjet podle svých zájmů. Říkáme také ANO sportu. Sport učí dodržovat a ctít pravidla, napomáhá sociální integraci, boří bariéry sociálního vyloučení.

9. ANO zdraví lidem a důstojnosti potřebným

Zdraví je jednou z nejcennějších hodnot. Každý má možnost své zdraví ve velké míře ovlivnit. Stát nás v tom musí ale podpořit. Zásadou musí zůstat solidarita společnosti.

ANO podpoře prevence, je levnější předejít nemocem, než je draze léčit. ANO, ať stát platí víc za své vlastní pacienty, kteří si nemohou platit pojištění. Stát, aby ušetřil, tak bude více motivován najít řešení pro nezaopatřené děti nebo pomoci k práci nezaměstnaným. ANO, kdo má peníze, může si zaplatit lepší péči, ale pouze ze svého. Zbude tak víc peněz na ostatní. ANO zprůhlednění lékové politiky, zastavení plýtvání zdravotnickým materiálem a předražených nákupů.

ANO sociálnímu systému podporujícímu rodiny s dětmi a jedince, kteří se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo jinému omezení nemohou o sebe postarat sami. ANO důstojnému stáří, kvalitnímu a aktivnímu životu seniorů. ANO pomoci osobám se zdravotním postižením, jejich integraci a uplatnění na trhu práce.

ANO motivaci a účelné pomoci vyloučeným komunitám, sociálně slabým a minoritám.

10. ANO českým potravinám a zelené krajině

Je možné, že doby, kdy jsme byli potravinově soběstační, jsou pryč. To ale neznamená, že Česká republika má být odpadkovým košem Evropy. Není žádný důvod, abychom v supermarketu kupovali papriku, která páchne rybinou, rajčata, co chutnají jako červené polystyrénové koule, okurky, které nevoní, česnek, který nepálí. Není důvod, aby se cena mléka řídila tím, jestli na Novém Zélandu prší nebo ne. Nechceme vybíjet stáda skotu, abychom pak vozili maso do konzerv z Argentiny.

Naši zemědělci umějí vyrobit dost kvalitních surovin, jako to uměli vždy. Naši potravináři umějí vyrobit kvalitní potraviny, jako to uměli vždy. Jen je všechny nesmí podtrhávat stát. Když umějí podpořit zemědělce ve Francii a jinde, není důvod, proč by to nešlo u nás. A nejde jen o zemědělství – máme nesmírně krásnou a různorodou přírodu, které si musíme vážit a musíme ji aktivně ochraňovat.

Říkáme ANO zastavení dovozu nekvalitních surovin a potravin ze zahraničí. ANO zabránění ničení a záborům zemědělské půdy – naše půdní bohatství uživí tuto zemi, když nebude zabírána mafiánskými fotovoltaickými experimenty, které platíme my všichni. ANO záchraně krajiny a její rozmanitosti, ničení krajiny vede k záplavám, úbytku vodních zdrojů, erozi půdy, úhynu včel a dalších živočichů. ANO zelené krajině. ANO zemědělcům, kteří dávají lidem práci a vytvářejí přidanou hodnotu.

11. ANO důstojnému mezinárodnímu postavení ČR

Chceme, aby se Česká republika opět stala důvěryhodným partnerem. Proto musí mít svébytnou, sebevědomou a předvídatelnou zahraniční politiku. Říkáme ANO politice zohledňující dlouhodobé české státní zájmy, které budou definovány v co možná nejširší politické shodě. ANO politice hlásící se ke spoluzodpovědnosti za Evropu, svět a za lidská práva.  Nechceme prosazovat české zájmy navzdory našemu členství v mezinárodních organizacích, ale naopak jejich prostřednictvím. Evropská unie, NATO, OSN jsou nejvhodnějším partnerem pro prosazování našich zájmů a pro posilování naší bezpečnosti v době, kdy se charakter hrozeb prudce vyvíjí a globalizuje.

Říkáme ANO pěstování nejlepších možných vztahů se sousedy včetně příhraniční a regionální spolupráce. Pro ANO je samozřejmost i celosvětová podpora českých hospodářských zájmů exportem počínaje.

ANO lepší budoucnosti našich dětí

Řekněme společně ANO funkčnímu, odborně řízenému a právnímu státu, řekněme ANO spravedlivé, nezadlužené společnosti a budoucnosti bez korupce. Pojďme říct ANO reálným změnám v politice a společnosti. Postavme společně svou zemi pevně na nohy a řekněme ANO České republice, za kterou se nebudou muset stydět naše děti. Budoucnost naše a našich dětí potřebuje i vaše ANO.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: ANO

volby

Dobrý den, zajímalo by mě, zda si jako většina politiků koalice SPOLU myslíte, že kdo vás nevolil, není demokrat a je buď proruský, nácek apod.? Nemyslíte, že je na čase skončit s těmito věčnými nálepkami a urážkami nebo naštvete ještě víc lidí a další volby prohrajete ještě víc? Ptám se vás, protož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Michálek (Piráti): Česko dožene britský náskok třicet let v řízení projektů

22:01 Michálek (Piráti): Česko dožene britský náskok třicet let v řízení projektů

Jak úspěšně řídit velké státní projekty pomocí projektového řízení a zlepšovat díky tomu služby stát…