Filip (KSČM): Jaké zvláštnosti se odehrávají v našem právním systému

13.02.2020 12:18

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 13. února 2020 v rozpravě k interpelaci premiéra Babiše k trestným činům, spáchaným v souvislosti s privatizací

Filip (KSČM): Jaké zvláštnosti se odehrávají v našem právním systému
Foto: Archiv KSČM
Popisek: Vojtěch Filip
reklama

Vážený pane předsedající, pane ministře, paní a pánové.

Když jsem uváděl to zmiňované usnesení, které potom Poslanecká sněmovna přijala, vycházel jsem z faktických kauz, které jsem se jako poslanec Poslanecké sněmovny dozvěděl v kterékoli době své činnosti.

Ale mezitím od toho přijatého usnesení vznikla iniciativa, která se jmenuje Manifest poškozených občanů státem. A tento manifest a jednotlivé věci byly doručeny včera 12. února i ministryni spravedlnosti, a ti signatáři manifestu mě požádali, abych vás s tím seznámil, protože se to týká právě nenaplněného kroku Vlády České republiky vůči tomu usnesení Poslanecké sněmovny.

Víte, že nemám ve zvyku své projevy číst, ale tentokrát budu muset, protože to není můj text a já se k věcem, které znám, potom vyjádřím osobně.

Dovolte mi tedy, abych citoval: Opakované oznámení o nezákonném úředním postupu, vědomém porušování trestního řádu, zákona o státním zastupitelství a pohrdání Ústavou České republiky státním zastupitelstvím, podnět k zahájení kárných řízení.

Vážená paní ministryně, výše uvedení podatelé, signatáři Manifestu občanů poškozených státem, který byl založen 17. listopadu 2017, vás tímto oznámením opakovaně zdvořile upozorňují na hrubá porušování základních lidských práv zaručených Ústavou ČR i mezinárodní úmluvou.

Česká republika je mezinárodně uznávaná za demokratický právní stát. V právním státě by mělo být samozřejmé dodržování základních lidských práv, mezi které patří právo na ochranu majetku a právo na spravedlivý soudní proces.

Český právní systém není dlouhodobě schopen zajistit ochranu majetku soukromých osob ani majetku státu, to je majetku všech občanů České republiky. Což lze jednoznačně doložit nestíháním osob za zvlášť závažné trestné činy, mimo jiné podvodné privatizace. Označit právní systém za zkorumpovaný rozhodně nestačí, protože se nejedná jenom o porušení nestrannosti, ale o vědomé porušování zákonů ze strany státních zaměstnanců, kteří mají v náplni svoji činnosti zajistit dodržování zákonů.

Porušování zákonů má za povinnost vyšetřovat Policie ČR a dozorovat státní zastupitelství. Vyšetřovací a kontrolní orgány by měly spolehlivě zajistit vyšetřování závažné majetkové trestné činnosti i organizovaný zločin. Skutečnost a praxe je pravý opak. Řada příslušníků Policie ČR zcela vědomě a opakovaně porušuje příslušné zákony, pachatelům trestných činů poskytuje ochranu a umožňuje jim v trestném jednání pokračovat.

Na výše uvedený stav je opakovaně upozorňován ministr odpovědný za činnost rezortu Ministerstva vnitra i poslanci Parlamentu ČR.

Správnost vyšetřovacích postupů policie má ze zákona dozorovat státní zastupitelství. Státní zastupitelství má čtyři stupně a každý má svoje vedoucí. Postup státních zástupců je dán zákonem o státním zastupitelstvím č. 283/1993 Sb. v základním ustanovení § 2 odst. 2, cituji: Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem rychlý, odborný a účinný. Svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod. Další závaznou právní normou pro státní zástupce je zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Za dodržování zákonů státními zástupci má plnou odpovědnost nejvyšší státní zástupce Dr. Pavel Zeman, který si neplní svoje zákonné povinnosti za účelem chránit a podporovat nezákonný úřední postup. Zcela vědomě jedná ve prospěch pachatelů závažné majetkové trestné činnosti i organizovaného zločinu a umožňuje jim v trestném jednání pokračovat.

Vážen paní ministryně spravedlnosti, obracíme se na vás, jak jsme již výše uvedli, nejen jako občané České republiky, ale i jako signatáři Manifestu - občanů poškozených státem a žádáme, abyste z titulu své funkce, která souvisí s politickou zodpovědností za stav justice a především stav státního zastupitelství, začala jednat a zajistila vymahatelnost práva a spravedlnosti pro občany naší vlasti, občany, kteří byli státem poškozeni. Postupně vás budeme seznamovat s doloženým porušováním zákonů, zametáním kauz pod koberec, zneužíváním pravomoci především státní zástupci si uzurpují moc, která jim ze zákona nenáleží.

K níže uvedeným signatářům Miroslava Schötty, Ing. Václava Prince uvádíme sumář kauz, který již nesčetněkrát nejen Ministerstvo spravedlnosti obdrželo. Podněty na zahájení kárných řízení, ať již ve vztahu k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a dalším státním zástupcům, či rozsáhlé kauzy dalších občanů, kteří se nemohou domoci spravedlnosti, vám v minulosti Institut Aleny Vitáskové, zapsaný spolek (ochrana lidských práv a svobod), zasílal a zasílat bude. Prokazatelné nezákonné úřední postupy uvádíme v konkrétních případech, stejně jako nemožnost domoci se svých práv a spravedlnosti.

Případ Miroslav Schötta. Oznámil v roce 1997 na policii vloupání do jeho obchodu, ke kterému došlo v nočních hodinách. Byla způsobena celková škoda cca 150 tisíc Kč. Pachatel se policii sám přiznal a odcizení peněz za zboží cca 80 tisíc potvrdilo několik svědků. V uvedeném jednání nenalezla policie porušení zákona. Dozorující státní zástupkyně okresního státního zastupitelství Dr. Ivana Růžičková potvrdila správnost postupu policie a o odcizených penězích ve svém usnesení uvedla, že tyto byly uloženy do notářské úschovy. Uložení peněz k notáři nebyla pravda a pachatel si peníze ponechal k neomezenému užívání a neuhradil žádnou škodu, odcizené peníze se musely vymáhat občanskoprávní cestou.

V roce 2001 okresní státní zástupce Mgr. Pavel Zeman případ přezkoumal a následně potvrdil správnost postupu policie i dozorující státní zástupkyně. Svým nezákonným jednáním poskytl ochranu pachatelům majetkové trestné činnosti a umožnil jim v trestném jednání pokračovat. Současně poskytl ochranu podvodu a zneužití pravomoci své kolegyni, která tak mohla i přes závažné trestné jednání postoupit do funkce krajské státní zástupkyně a následně se stala soudkyní krajského soudu.

Dne 13. 10. 2016 podal Miroslav Schötta na Policii ČR oznámení o porušování zákona na soudního exekutora JUDr. Vendulu Flajšhansovou z Plzně, která se dopustila podvodu tím, že vydala dražební vyhlášku na prodej nemovitosti firmy, ve kterém je jednatelem, pro částku 53 105 Kč plus příslušenství. Vyhlášení dražby nemovitosti bylo bez právního důvodu a jednalo se o zjevný záměr způsobit škodu v řádech milionů Kč, protože částka 53 105 Kč byla již zaplacena několik měsíců před vydáním dražební vyhlášky. A tuto skutečnost exekutorský úřad v dané době písemně potvrdil. Neuhrazeny zůstaly pouze exekuční náklady, které exekutorský úřad odmítl sdělit v souladu s exekučním řádem § 88. Odhad dražené nemovitosti byl znalcem Bc. Alenou Němcovou účelově podhodnocen na částku 1,2 milionu Kč. Skutečná hodnota přesahuje částku 6 milionů Kč.

Policejnímu vyšetřovateli i státnímu zastupitelství byly opakovaně předloženy nezpochybnitelné důkazy o podvodu exekutora a soudního znalce, ale porušení zákona nebylo nalezeno.

Podvodného jednání exekutora a soudní znalkyně odmítla opakovaně řádně vyšetřovat policie. Po podané stížnosti věc dozorovali státní zástupci z okresního státního zastupitelství Pavel Tolar, Antonie Zelená a z krajského státního zastupitelství Augustin Hrbotický, Anna Maříková, Pavlína Kropáčková, z Vrchního státního zastupitelství Heny Macháčková, Lenka Bradáčová, z Nejvyššího státního zastupitelství Jiří Hajda a Pavel Zeman. Uvedení státní zástupci zcela vědomě poskytli ochranu a podporu prokazatelnému zločinu exekutora, soudní znalkyně organizovanému zločinu.

Dopisem ze dne 14. 12. 2017 je oznámeno nejvyššímu státnímu zástupci Dr. Pavlu Zemanovi pokračování nezákonného předního postupu. V tomto podání jsou opět uvedeny podrobnosti o vloupání do prodejny v roce 1997 a prokazatelná ochrana této trestné činnosti od dozorujících státních zástupců. Podrobně je uveden a prokázán podvod exekutora a soudní znalkyně z roku 2016. V příloze je dopis předsedovi Nejvyššího soudu Dr. Josefu Baxovi ze dne 17. 8. 2017 a podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze ze dne 6. 10. 2017, ve kterých jsou uvedeny podrobnosti o případu. Dr. Pavel Zeman nenašel ani odvahu, aby na dopis odpověděl. Odpověděl za něj z Nejvyššího státního zastupitelství Dr. Jiří Hajda, který dopisem ze dne 2. 1. 2018 sděluje, že se jedná o obsahově shodný podnět. JUDr. Jiří Hajda přijal zcela vědomě roli užitečného, aby mohl poskytnout ochranu zločinnosti svého přímého nadřízeného Dr. Pavla Zemana. Kopie důkazů nebudu číst.

Informace a důkazy o podvodu exekutora a znalce jsou uvedeny v dopise ze dne 14. 5. 2019, zaslané e-mailem na Ministerstvo spravedlnosti. Tento dopis vám pravděpodobně nebyl ani pracovníky ministerstva předán, protože na něj nebylo nikdy odpovězeno.

Dne 17. 12. 2019 je na krajském státním zastupitelství podáno opakovaně oznámení o nezákonném úředním postupu, vědomém porušování trestního řádu, zákona o státním zastupitelství a pohrdání Ústavou České republiky státním zastupitelstvím. V 11 bodech jsou uvedeny konkrétní důkazy prokazující podvod exekutora i soudní znalkyně.

V případu Miroslava Schötty se jedná "jenom" o škodu v řádech milionů Kč a "jenom" o ekonomickou likvidaci původně úspěšně živnostníka. Pro nedoplatek státu byl exekutorem donucen prodat zděděný rodinný dům se škodou přesahující 4,5 milionu Kč. Velký psychický teror se nedá ani popsat. V důsledku vědomého protiústavního a trestného jednání státních zaměstnanců českého právního systému pokračuje exekuce i na část starobního důchodu pro nezaviněné nedoplatky vůči státu.

Ing. Václav Princ upozorňuje na privatizaci státního podniku Mototechna v roce 1995. Na základě privatizačního projektu se prodával státní podnik v hodnotě 250 milionů Kč. Stát státní podnik prodával cca za 21 milionů Kč proto, že dluhy byly 212 milionů Kč v Komerční bance, a. s., které měl privatizovaný podnik splatit. Do zaplacení částky 21 milionů Kč nemohly být nemovitosti a majetek státního podniku v účetní hodnotě 250 milionů Kč rozprodáván. Přesto privatizační podvodníci prodali čtyři nemovitosti bývalého státního podniku za 21 milionů Kč, a tím státu zaplatili. Nezaplatili však 212 milionů Kč, státní podnik vytunelovali, jak to popsal ředitel Inspekce ministra vnitra plk. Dr. Mikoláš Tomin dne 3. června 1999 v informaci pro ministra vnitra č. j. IN-62/09-99. Tento důkaz byl několikrát předložen Policii České republiky a státnímu zástupci Dr. Františku Tibitanzlovi a dalším úředníkům, a byl předložen i v průběhu dalších 15 let. Důkaz uvádí fakta, která Policie ČR znala a která vypovídají o podvodu a vytunelování státního majetku. Fond národního majetku měl žádat nezaplacený majetek zpět z důvodu nesplacení dluhu 212 milionů Kč a také z důvodu nesplněného privatizačního projektu.

Nejvyšší státní zastupitelství na základě přešetření skončené věci uznalo pochybení trestněprávních orgánů 13. 9. 2012 a slíbilo věc sledovat do jejího ukončení. Do roku 2020 nedošlo k ukončení a trestná činnost je od roku 1997 legalizovaná, jak je uvedeno v dopise. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman porušuje vědomě zákon, legalizuje podvod privatizace ukradeného státního podniku. Podvod i dnes zajišťuje velké finanční zisky z trestné činnosti z vybraných nájmů nemovitosti bývalého státního podniku a z prodeje jeho nemovitostí. Podrobnosti jsou v přílohách. V případě inženýra Václava Prince se jedná již o krytí úspěšných podvodů ze strany státního zastupitelství v řádech stamilionů korun.

Případ Aleny Vitáskové - opakovaně žádal(a) o zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a dalšími státními zástupci včetně prošetření jejich odborných znalostí. Ne vždy se musí jednat o zištný úmysl státního zastupitelství poškodit občany či stát. Mnohdy se jedná o hrubou neznalost příslušných zákonů. Naposledy byl Institutem Aleny Vitáskové, zapsaným spolkem, podán podnět na zahájení kárného řízení a šetření způsobilosti výkonu funkce státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství Pavla Zemana a dalších státních zástupců dopisem ze dne 30. 11. 2019 č.j. 76/2019/11, který byl dále doplněn o další podněty. Ve věci podezření z nedodržení zákonů, absolutní bezradnosti občanů domoci se práva a spravedlnosti byly Institutem Aleny Vitáskové zaslány například stížnosti občana pana Prkna, či v poslední době inženýra Milana Hory.

Smyslem podání oznamovatelů je upozornit a žádat nápravu při porušování zákonů ze strany státních zástupců, kteří mají v náplni své činnosti přímo povinnost zajišťovat dodržování zákonů a základních lidských práv a svobod. Za tento neblahý stav na státním zastupitelství má ze zákona odpovědnost nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, který opakovaně a zcela vědomě hrubě porušuje platné české zákony, především zákon o státním zastupitelství a trestní řád. Svým jednáním dává ostatním občanům najevo, že pro něj zákony neplatí, že je může libovolně beztrestně porušovat a ústavními právy může opovrhovat.

Z důkazů uvedených oznamovateli je nezpochybnitelné, že JUDr. Pavel Zeman dlouhodobě jedná ve prospěch pachatelů trestných činů, ať již vědomě nebo z neznalosti zákonů. Zajišťuje jim ochranu a umožňuje jim v trestném jednání pokračovat. Svoje nezákonné a protiústavní jednání převádí JUDr. Pavel Zeman i na svoje podřízené státní zástupce. S jeho vědomím nebo pravděpodobně na jeho pokyn porušují svoje zákonné povinnosti a jednají ve prospěch pachatelů trestných činů. Aktivně se podílí na systematickém okrádání a terorizování občanů. Státní zástupci jen dokazují, že mezinárodní označení pro Českou republiku "právní stát" je jen nesplnitelným přáním všech skutečně pracujících občanů.

Vážená paní ministryně, žádáme vás z titulu vaší funkce ministryně spravedlnosti a politické zodpovědnosti, která se k této funkci váže, abyste zahájila kroky k nápravě státního zastupitelství. V dokumentech, které níže uvedení signatáři Manifestu občanů poškozených státem vašemu Ministerstvu spravedlnosti předali, lze jednoznačně dovodit porušování zákonů ze strany státního zastupitelství. JUDr. Pavlu Zemanovi je prokázána nejen nedbalost, ale podezření ze závažné trestné činnosti, neznalosti zákonů, porušování a pohrdání ústavními právy.

Pravdivost důkazů v podaných návrzích na zahájení kárných řízení jsou jednoduše ověřitelná, pokud je skutečný politický zájem o nápravu systému. Dlouhodobě probíhají pokusy státního zastupitelství v čele s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem nastolit nějaký čtvrtý pilíř moci nevolených struktur v našem státě. Tento vývoj je alarmujícím ohrožením demokracie s vážným nebezpečím nastolení prokurátorského státu.

Závěrem si vás, vážená paní ministryně, dovolujeme požádat, abyste se danou věcí zabývala a tento vývoj nepřipustila. Při této příležitosti vás žádáme, abyste přijala požadavek Manifestu občanů poškozených státem, který vám byl tímto podáním doručen, o přijetí a projednání závažné situace ve společnosti v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti, porušování lidských práv a svobod s konkrétními požadavky na nápravu systému.

Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Na konkrétních případech dokazujeme, že si pachatelé závažné trestné činnosti objednávají u orgánů činných v trestním řízení beztrestnost a možnost v trestném jednání pokračovat. Tato skutečnost dokazuje, že je možné si objednat i účelové trestní stíhání a s tím spojené i odsouzení. Tento stav je ve skutečnosti v právním státě nemožný. Je společensky nutné současný právní systém napravit, aby se občané mohli právní cestou dovolat alespoň základních lidských práv.

Jste ve funkci ministryně spravedlnosti, ve které máte možnost zahájit nápravné kroky a navrátit občanům ztracenou víru v politiky, ve spravedlnost a vymahatelnost práva, což jsou základní pilíře demokratického státu. Předem děkujeme za váš zájem a stanovení termínu jednání. Podepsáni signatáři.

Dovolte mi tedy, abych teď už bez čtení textu, který jsem citoval, dopis ministryni spravedlnosti, řekl, že jedním z těch případů jsem se vážně zabýval. V letech 2010 až 2013 jsem v této Sněmovně vykonával funkci předsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny a podnět Václava Prince jsem po projednání kontrolní výboru postoupil nejvyššímu státnímu zástupci, v té době již Pavlu Zemanovi. Po určitých peripetiích, protože ten podnět kontrolního výboru nejvyššímu státnímu zástupci jsme podali 14. 30. 2012 a odpověď nám přišla od doktora Jana Laty 13. 9. 2012, tak bylo řečeno: v návaznosti na vyrozumění ve věcech uvedených u Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích pod spisovou značkou ZN-11-22-98 a u Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích pod spisovou značkou KZN-760-2002 a spisovou značkou KZV-72-2002 byla nejvyšším státním zástupcem dne 2. 5. 2012 nařízena kontrola skončené věci podle § 12 odst. 3 zákona č. 282/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, vám sděluji následující skutečnosti - a psal se rok 2012, tři roky, tři roky před tím, než se mohl ten trestný čin privatizace stíhat, dokud nebyl promlčen.

Cituji znovu z dopisu doktora Laty: "Při kontrole skončené věci bylo zjištěno, že se orgány činné v trestním řízení dostatečně nezabývaly samotným průběhem privatizace Mototechny, státní podnik, včetně vyhodnocení reálnosti privatizačního projektu, avšak posuzovaly pouze jednání podezřelých po proběhlé privatizaci. Pokud by přitom z okolností privatizačního projektu vyplývalo důvodné podezření, že úmysl spáchat trestnou činnost existoval již v době vypracování, nebo schvalování privatizačního projektu, pak by trestní stíhání vzhledem k dvacetileté promlčecí době ve smyslu § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, promlčeno nebylo. Nejvyšším státním zastupitelstvím proto byla Krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích uložena opatření, v jakém směru věc privatizace Mototechny dále došetřit. Pro úplnost sděluji, že Nejvyšší státní zastupitelství bude věc sledovat až do jejího konečného vyřízení. JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce."

Mohu říct, že tři roky se nedělo nic a podle platných trestně právních předpisů tento případ je tedy promlčen rokem 2016.

Mohl bych pokračovat v tom, co se odehrává, jaké zvláštnosti se odehrávají v našem právním systému. Například privatizovaný podnik plzeňských pivovarů obešel zapsané Právovárečné měšťanstvo v Plzni, a to velmi zajímavým způsobem. Tak dlouho se táhlo zapisování tohoto spolku, a to nakonec procesní hmotně právní subjektu Právovárečného měšťanstva v Plzni bylo uznáno s konečnou platností až kasačním usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 11. 2013 podle spisové značky 28-CDO-18-99 z roku 2013 na základě shora uvedených meritorních soudních rozhodnutí. Ale již předtím, protože usilovali právovárečníci o to, aby mohli mít podíl na majetku plzeňského pivovaru ještě před privatizací, to jim nikdy nebylo umožněno, a proto skončilo dlouho před tím, v roce 2007, odmítavé usnesení Ústavního soudu České republiky, kdy Ústavní soud uzavřel, že jednotliví právovárečníci nejsou k uplatňování těchto majetkových nároků aktivně legitimováni a odmítl tedy jejich podíl na majetku plzeňského pivovaru. Tu peripetii snad nemusím přítomným poslancům a poslankyním připomínat, kdy jsme to prodávali za malé peníze do japonských rukou, pak to přešlo do rukou jihoafrické společnosti.

A dnes je tedy součástí jednoho z největších koncernů InBev, tedy brazilsko-americko-belgického společenství, které vydělává nemalé prostředky právě na značce Plzeňský Prazdroj. Pokud byste chtěli pokračovat, mohl bych i další příklady uvádět. Ale smyslem mého vystoupení je to, že nejde o to, abychom se tady přeli s předsedou vlády, s ministryní spravedlnosti o tom, kdy připraví pro tuto Sněmovnu vládní návrh zákona o novém stanovení nepromlčitelnosti privatizačních zločinů alespoň tak, abychom to mohli stíhat, ty trestné činy, které se staly po roce 2000, protože ty ostatní pravděpodobně z pohledu zákazu retroaktivity práva nelze stíhat. Ale všechny ty věci, které se odehrály v 90. letech, zůstanou promlčeny. To samozřejmě má na občany výrazný vliv a to, že založili zapsaný spolek, který chce zajistit, aby nebyli dále občané poškozováni státem, je jejich legitimní právo, jako je legitimní právo jiných se domáhat u soudu spravedlnosti.

Dovolte mi tedy, abych uzavřel, že to naše usnesení nebylo jakýmsi plácnutím do vody. My budeme trvat na tom, aby vláda České republiky se s tím vypořádala, aby dala občanům České republiky alespoň naději na spravedlivý proces.

Děkuji vám.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Vojtěch: Ministerstvo finančně podpoří specializační vzdělávání dětských neurologů

22:41 Ministr Vojtěch: Ministerstvo finančně podpoří specializační vzdělávání dětských neurologů

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporují…