Ministr Plaga vyznamenal 48 vynikajících pedagogů

28. 3. 2019 19:08

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů.

Ministr Plaga vyznamenal 48 vynikajících pedagogů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
reklama

Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu. Jedno ocenění bylo uděleno in memoriam.

„Jako ministr školství mohu s klidným svědomím říct, že vám – učitelkám a učitelům – věřím. Chci, aby vám ministerstvo poskytovalo podporu a nikoliv diktovalo, co a jak máte dělat. Také chci, abyste za svou práci byli náležitě ohodnoceni. V posledních pár letech se situace v tomto směru konečně zlepšuje. To je signál, že se věci mění k lepšímu. Mohu vám všem slíbit, že se budu ze všech sil snažit v těchto změnách pokračovat. Chci, aby vám ministerstvo pomohlo nejen ukazovat směr, ale společně s vámi posouvalo úroveň českého školství a vzdělanosti dopředu,“ uvedl ministr Plaga při slavnostním ceremoniálu.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2019:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

1. Mgr. David Bělůnek
nové možnosti, jak zamezit sociálnímu vyloučení dětí a mládeže s mentálním postižením našel v tzv. sjednocených sportech – společných aktivitách dětí, mládeže i dospělých s mentálním postižením i bez něj, stal se trenérem fotbalového týmu SK Duha Zlín, s nímž absolvuje i mezinárodní soutěže, je členem Českého hnutí speciálních olympiád a v posledních letech se věnuje rozvoji těchto aktivit v rámci celé republiky; jeho mimořádná činnost je široce oceňována, a to i mezinárodně, stejně jako jeho ochota dělit se s kolegy o nabyté znalosti a zkušenosti

2. Mgr. Dana Brašíková
z pozice ředitelky školy dlouhodobě usiluje o zlepšování výuky a propagaci dobrého jména školy, k níž osobně přispívá zaváděním nových forem a metod práce, které by byly zajímavé především pro žáky, školu zapojuje do mnoha aktivit i nad rámec vyučování a svým pozitivním vztahem k žákům, rodičům i kolegům výrazně přispěla k vytvoření příjemného klimatu ve škole; ve školství působí 35 let

3. Mgr. Pavlína Frdlíková
již 25 let se věnuje nelehké práci učitelky a ředitelky školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, těžšími či kombinovanými formami postižení a autismem, prioritou je pro ni kvalita mezilidských vztahů a dobré klima ve škole, zavedla nové metody globálního čtení a sociálního učení, spolupracuje s odbornými institucemi a sdruženími na pomoc hendikepovaným, zavedla instruktážní schůzky pro rodiče, smyslem její práce je poskytnout žákům skutečně to nejlepší, aby našli uplatnění v běžném životě

4. Mgr. Olga Gajdošíková
ve své práci vždy usilovala o zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání v oblasti odborného školství, její pedagogická činnost byla vždy tvůrčí, významnou složkou její práce je účast v řadě projektů, působí jako koordinátorka ŠVP; ačkoliv žáci školy často pocházejí z vyloučených lokalit nebo dysfunkčního rodinného prostředí, dokáže je motivovat k dosažení dobrých výsledků; ve školství působí 27 let

5. Mgr. František Halada
ve funkci ředitele zapojuje školu do řady projektů a aktivit, které přispívají k rozvoji školy a vzdělávání jejích žáků, zasazuje se o zlepšování vybavení, odborného růstu pedagogů, osobně vypracoval projekt pro rozšíření spolupráce rodiny a školy, aktuálním tématům vzdělávání a předávání svých pedagogických zkušeností se věnuje také ve své publikační činnosti

6. Mgr. Brigitte Havelková
významně se podílela na tvorbě ŠVP, koordinovala projet EU, byla oceněna v soutěži Pedagogická tvořivost a Superučitel němčiny i jako osobnost města Sokolova, je autorkou několika výukových materiálů, připravuje žáky na soutěže v matematice a německém jazyce, organizuje mezinárodní spolupráci, je pracovitá, svědomitá, zodpovědná; ocenění se navrhuje za celoživotní pedagogickou práci u příležitosti ukončení aktivní činnosti

7. PhDr. Hana Košťálová
aktuálně programová ředitelka projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, zaměřeného na čtenářskou gramotnost, se celý život věnuje rozvoji a podpoře čtenářství v českých školách, připravila řadu seminářů, v nichž seznamuje pedagogy s nejnovějšími poznatky, pomáhá s rozvojem čtenářství, sdílí své zkušenosti a poznatky, rozebírá s učiteli i praktické působení na žáky, byla iniciátorkou dílen k rozvíjení čtení a psaní, ovlivnila celou řadu pedagogů, kteří díky ní změnili své přemýšlení a tím i svou pedagogickou práci, její činnost oceňuje široká pedagogická veřejnost, zde zastoupená skupinou 25 navrhovatelů

8. Mgr. Monika Koukalová
oblíbená učitelka 1. stupně, vždy ochotná poradit a pomoci, s respektem k odlišnostem jednotlivých žáků a vstřícným přístupem k rodičům, vždy se snaží výukou zaujmout, a proto vyrábí sama i netradiční pomůcky a vymýšlí pro děti mimoškolní aktivity; děti z jejích tříd nikdy neřekli, že se jim nechce do školy

9. Ing. Milada Kubíčková
patří mezi výrazné osobnosti města Karviná, svou práci ve školství považuje za součást svého života, ne za zaměstnání, vytváří speciální výukové programy nabízející možnosti výběru cest k pochopení a zvládnutí učiva, zavádí moderní prvky do výuky, sama se neustále vzdělává, žákům věnuje i svůj volný čas a vede je i k charitativní činnosti (např. charitativní akce „Karvinské školy pro Haiti“, která vynesla 240 tisíc), její práce byla v loňském roce oceněna primátorem Karviné

10. Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
práci s dětmi a mládeží se věnuje již 30 let, část z toho působí jako ředitelka základní školy s rozšířenou výukou jazyků, dbá na to, aby škola poskytovala kvalitní jazykové vzdělání, proto zavedla ve škole metodu CLIL, organizuje výjezdy žáků do zahraničí a naopak zajišťuje také kurzy českého jazyka pro žáky – cizince z celého Liberecka, v neposlední řadě se díky ní škole daří úspěšné čerpat prostředky z dotačních programů

11. Ing. Miroslav Měsíček
ve funkci zástupce ředitele střední lesnické školy a středního odborného učiliště díky svému lesnickému vzdělání i praktickým zkušenostem dlouhodobě přispívá k modernizaci výuky, ale zároveň žáky seznamuje i s klasickými způsoby lesnické práce, zajistil nejmodernější vybavení pro zlepšení výuky, podporuje zájmovou činnost žáků, podílí se i na rozšíření nabídky oborů a pravidelně pomáhá při zajištění prestižní soutěže „Dřevorubec Junior“, z níž se časem stalo nejen mistrovství republiky, ale i populární soutěž mezinárodního charakteru

12. Mgr. Jiří Němec
téměř 40 let svého profesního života spojil s dobrovolnou prací s dětmi a mládeží, po r. 1990 se zasadil na Havlíčkobrodsku o řádné majetkové vyrovnání s jinými organizacemi a položil tak základy dobrých vzájemných vztahů, díky jeho aktivitám patří Pionýr v Kraji Vysočina mezi uznávané volnočasové spolky, je organizátorem krajského kola soutěže ve folklorních tancích, hlavní vedoucí letních pionýrských táborů, kde nově rozvíjí praxi táborů rodičů s dětmi, které mají velký ohlas, je lektorem Pionýrského vzdělávacího centra

13. Ing. František Novotný
ve své škole vybudoval kvalitní pedagogický sbor, podporuje své kolegy i žáky, a to nejen na půdě školy, ale i mimo ni, např. při účasti v různých soutěžích - žáci opakovaně reprezentovali úspěšně školu se svým modelem závodního auta; Ing. Novotný bez nadsázky žije svým povoláním, neustále se vzdělává a intenzivně se věnuje i zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání

14. PhDr. Jiří Pavelka
jako učitel matematiky, fyziky a informatiky dosahuje se svými žáky ve všech předmětech výborných výsledků – mezi největší úspěchy patří bronzová medaile jednoho z jeho žáků na Astronomické olympiádě v Jižní Koreji, podílí se na zavádění IT do fyziky a v této oblasti školí kolegy i v jiných částech republiky, je trenérem mladých softballistů, výborným hudebníkem, který se podílí na společenských akcích školy a bez nadsázky obohacuje život komunity celého Těšínska; v loňském roce oslavil 30 let ve školství

15. Mgr. Elena Slámová
již 25 let působí v Dětském domově ve Valašském Meziříčí, v poslední době jako jeho ředitelka, jednou z hlavních oblastí jejího zájmu je hledat možnosti, jak předcházet odebrání dítěte z rodiny a předcházet ústavní výchově, intenzivně se zabývá i následnou péčí o děti, které z domova odcházejí – ve spolupráci s městem a okresním úřadem iniciovala založení Domu na půli cesty, jako jednoho z prvních v republice, největším oceněním její práce je pro paní ředitelku to, že většina „jejích dětí“ v osobním i profesním životě uspěla

16. PaedDr. Helena Slováková
k jejím silným stránkám patří klid, pozitivní ladění, spolehlivost, ochota pomoci, cílevědomě usiluje o modernizaci školy a jejího zázemí, vytrvale podporuje učitele zařazující do výuky moderní metody, byla uvádějící učitelkou, výchovnou poradkyní, pod jejím vedením se škola zapojila do projektů souvisejících s výukou angličtiny a spojených s výměnnými pobyty, paní ředitelka se zapojuje i do života města, např. aktivně spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování

17. Mgr. Helena Stoklasová
jako jedna z prvních začala vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, zaměřila se práci s nadanými dětmi, kterým se věnovala nad rámec své pracovní doby, připravovala žáky také na pěvecké soutěže, kde dosahovali předních umístění, nikdy nezanedbávala ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala, i po ukončení aktivní činnosti vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje své kolegy; již několikrát byla oceněna za skvělou pedagogickou činnost městem Holešov

18. Mgr. Petra Šišková
nositelka Zlatého Ámose je autorkou inspirativních projektů, které slouží ke zkvalitňování klimatu ve školách, empatii k mladším spolužákům, ale třeba i respektu k seniorům, zapojuje školu do mezinárodních projektů, organizuje setkávání současných žáků s žáky středních škol z řad bývalých žáků školy, mottem její pedagogické práce je: „individuálním a trpělivým přístupem je možné najít cestu ke každému žákovi“

19. Mgr. Alena Štachová
během 20 let vybudovala respektované sportovní gymnázium, jímž prošlo mnoho talentovaných a úspěšných sportovců, včetně budoucích reprezentantů, i po sloučení s jazykovou školou přispěla paní ředitelka k vytvoření další vyhledávané instituce, tentokrát pro kvalitní výuku jazyků, mezi nimi např. i čínštiny, je vzorem nejen pro své manažerské a pedagogické schopnosti, ale i lidské kvality

20. Mgr. Jaroslava Štefflová
absolventka pedagogické fakulty je od 70. let respektovanou redaktorkou Učitelských novin, která objevuje zajímavé a schopné pedagogy, jejichž nápady a zkušenosti předává prostřednictvím svých článků, nebojí se však ani poukazovat na nekompetenci a komplikace, s nimiž se musí pedagogové ve školách potýkat, její profesionalita i schopnost empatie přispívají k propagaci a podpoře pedagogické profese a školství

21. Anna Štěpánková
po revoluci založila první soukromou mateřskou školu v okrese Vsetín, ve funkci ředitelky úspěšně překonala nelehká období spojená s měnícími se zákony a absencí metodické podpory ze strany státu, aniž se problémy dotkly dětí, rodiče oceňují rodinné prostředí školky, ale i pedagogické schopnosti paní ředitelky, stejně jako její stále dobrou náladu a empatii

22. Mgr. Jarmila Vaclachová
svůj profesní i mimoprofesní život spojila s problematikou volného času dětí a mládeže, Středisko volného času v Holešově, kde působí jako ředitelka, začala sama před léty budovat, zabývá se zejména kulturními aktivitami, podílí se na pořádání oblastního kola Dětské Porty, soutěže ve folklorních tancích, zajišťuje pro děti výměnné pobyty na letních táborech; i po 34 letech dobrovolnické práce ve funkci vedoucí pionýrské skupiny je otevřená novým nápadům, výzvám a formám činnosti

23. Taťána Vejvodová
je jednou z nejúspěšnějších učitelek hry na klavír v Praze, její cit a pedagogické nadání i mimořádné schopnosti rozeznat talent, zvolit správný přístup a strhnout k zájmu o hudbu, vede k tomu, že její žáci se pravidelně umísťují na čelných místech klavírních soutěží, její úspěchy v práci s mladými talenty již byly po zásluze oceněny v anketě hl. m. Prahy „Pražský učitel“

24. Hana Výchopňová
své dlouholeté znalosti a schopnosti, i účast na zahraničních stážích, zúročuje v současnosti jako ředitelka malotřídní školy v obci na Vsetínsku, ve škole téměř rodinného typu se snaží zapojovat do výuky to nejlepší z různých alternativních směrů a metod, ale i vyplňovat volný čas dětí smysluplnými a zábavnými aktivitami, dbá na sebevzdělávání u sebe i pedagogického sboru, a to i formou setkávání se zahraničními kolegy a účastí na jazykových kurzech

25. PaedDr. Alena Zupková
jako učitelka výtvarného oboru na základní umělecké škole se může pochlubit mnohými úspěchy svých žáků, ať už u talentových zkoušek na střední školy, či v republikových a mezinárodních soutěžích, v nichž uspěly jejich výtvarné práce, je předsedkyní Krajské umělecké rady ZUŠ, porotkyní výtvarných soutěží, lektorkou seminářů pro pedagogy, sama je také výtvarně činná a pravidelně vystavuje v moravskoslezském regionu

26. Mgr. Jana Žilová
je ředitelkou školy, v níže se vzdělávají v běžných třídách i žáci s různými druhy postižení, žáci sociálně znevýhodnění i děti cizinců, a právě paní ředitelka sehrála hlavní roli při utvářené inkluzivního a multikulturního charakteru školy, který však vyžaduje neustálé hledání efektivních způsobů výuky i neustálé sebevzdělávání, výsledky školní práce se promítají i do mimoškolních aktivit – žáci školy byli úspěšní v Mezinárodní soutěži animovaných filmů; pedagogické úspěchy paní ředitelky i kolektivu školy byly oceněny i v mezinárodním měřítku, kdy prezentovala příklady dobré praxe zástupcům Harvardovy univerzity

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

1. Mgr. Jaroslava Adámková
vždy se vyznačovala zodpovědným a poctivým přístupem ke své práci i k žákům, vždy připravena v každé hodině předat žákům co nejvíce znalostí, neúnavná propagátorka nových a neotřelých metod výuky, sama se zúčastňovala vzdělávacích akcí doma i v zahraničí, i pro své žáky připravovala pravidelné zahraniční exkurze, aby si mohli ověřit své znalosti v praxi, i po odchodu do důchodu je stále aktivní – připravuje setkání bývalých a současných učitelů středních škol a přispívá tak k důležitému mezigeneračnímu upevňování vztahů, paní Adámková strávila ve školství 35 let a v loňském roce oslavila významné životní jubileum

2. Mgr. Jana Bicanová
ke své práci učitelky vždy vykonávala další činnosti - vedla taneční kroužek, kurzy ručních prací, hrála s dětmi divadlo, po odchodu z funkce zástupkyně ředitele a odchodu do důchodu nadále působila ve škole jako vychovatelka, svými vynikajícími pedagogickými znalostmi, zkušenostmi i charakterovými vlastnostmi ovlivnila tisíce žáků a stovky kolegů a kolegyň; ve školství působila 54 let

3. Ing. Jaroslav Černý
ve funkci ředitele Středního odborného učiliště elektrotechnického spravuje jeden z nejrozsáhlejších školních areálů Plzeňského kraje, neustále usiluje o zlepšování materiálních a personálních podmínek, aby udržel vysoký standard školy, spolupracuje s řadou firem a institucí a zajišťuje odborná školení a prezentace nových technologií – i proto žáci školy dosahují výborných výsledků v odborných soutěžích, škola pod jeho vedením se pravidelně umísťuje na předních místech v hlasování firem „Škola doporučená zaměstnavateli“

4. Mgr. Blanka Fabiánová
ačkoliv je již důchodového věku, stále je aktivní a stále má i menší úvazek, vždy je pečlivě připravená a ve třídě odvede stoprocentní práci, včetně zpětné vazby mladším kolegům, za něž supluje, její práce si váží nejen vedení školy, kolegové, žáci a rodiče, ale u příležitosti životního jubilea byla oceněna i zřizovatelem školy udělením medaile Komenského; ve školství působí neuvěřitelných 60 let

5. PaedDr. Marcela Iliadisová
původně učitelka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se později zapojila do vytvoření pracovní pozice speciálního pedagoga ve vznikající PPP, výsledky svého intenzivního studia poruch učení předávala nezištně učitelské veřejnosti v celé republice a vytvořila i dodnes využívanou cvičebnici dyslexie a dysortografie, v Šumperku vybudovala renomovanou instituci, která poskytuje vzdělávací, diagnostickou, reedukační a logopedickou péči, a jako akreditovaná instituce systému dalšího vzdělávání pedagogů připravila do praxe již 760 asistentů pedagoga

6. Ing. Helena Jindrová
absolventka zahradnického oboru a nositelka titulu „mistr florista“ se od 70. let věnuje výchově a vzdělávání, své teoretické i praktické znalosti zúročila založením SOU zahradnického a později střední školy zaměřené na floristický design, je autorkou jedinečných vzdělávacích programů, spoluautorkou učebnice, organizuje semináře a kurzy, škola pod jejím vedením získala „Zlatý certifikát kvality“ udělovaný Sdružením soukromých škol a „Certifikát mobility v odborném vzdělávání” v rámci programu Erasmus+

7. Mgr. Hana Kafková
přes 20 let vedla předmětovou komisi českého jazyka, působila i v rámci okresu, pořádala přednášky, semináře, ukázkové hodiny, je členkou okresní komise Olympiády z českého jazyka, vede kroužek kreativního psaní, s žáky vydává školní časopis, vynikajících výsledků dosahuje v přípravě žáků pro studium na středních školách, celý svůj profesní život se věnuje i vlastnímu vzdělávání, ocenění se uděluje i v souvislosti s ukončením aktivní činnosti ve školství

8. Mgr. Vlasta Karásková
její profesní život zahrnuje mnoho aktivit – vedla pedagogické praxe studentů MFF UK, je spoluautorkou projektu „Heuréka“, sbírky fyzikálních příkladů, lektorkou projektu „Dokážu to“, lektorkou DVPP, spolupracovnicí Společnosti pro talent a nadání, zavedla projektové dny a pro školu získala řadu grantů, o jejích pedagogických schopnostech však především svědčí, jak mnoho svých žáků dokázala nadchnout pro matematiku a fyziku; v letošním roce slaví významné životní jubileum

9. Mgr. Milena Kolářová
své vynikající pedagogické znalosti i pevné občanské postoje předala tisícovkám žáků základní školy a stovkám učitelů, dětem se věnovala zcela nezištně i ve svém volném čase a připravovala pro ně různé aktivity, ve školství působila 41 let a udělení medaile je oceněním její celoživotní pedagogické činnosti

10. Mgr. Jan Korbelář
celý svůj profesní život věnoval rozvoji lesnického školství na Trutnovsku, kde působil více než 40 let, je zakladatelem prvního střediska pro výuku operátorů těžebně dopravních strojů, řadu let byl vedoucím českých výprav soutěže Mistrovství světa Dřevorubec, organizátorem Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou, jeho pedagogická činnost už byla oceněna jak ministrem zemědělství, tak i pamětní medailí J. G. Mendela; je skutečnou osobností Královehradeckého kraje; v letošním roce se dožívá významného životního jubilea

11. Josef Kuna
v r. 1968 založil oddíl mládeže TOM 2101 Zálesák Tanvald a celý svůj další život zasvětil práci s mládeží, kterou vedl k zodpovědnosti, čestnosti a kamarádství, ale i sportu a ochraně přírody, po desetiletí organizoval pravidelné schůzky, celodenní a vícedenní výpravy a vše ve svém volném čase bez nároku na odměnu - často spíše oddíl podporoval z rodinného rozpočtu, po r. 1970 poskytl nezištně útočiště i členům zakázaných skautských oddílů; kromě oddílové přezdívky “Joe” se o něm hovoří také jako o “severočeském Foglarovi”

12. Mgr. Pavla Martinková in memoriam
celý profesní život se věnovala žákům základní školy v Albrechticích u Českého Těšína, vždy oblíbená dětmi i rodiči pro své pedagogické znalosti i dovednosti, nadšení, přístup k dětem, vždy se snažila zaplnit dětem zajímavě i volný čas různými mimoškolními aktivitami, které sama připravovala; bohužel, její další plány překazila tragická nehoda, na jejíž následky zemřela v loňském roce

13. doc. Ing. Eva Münsterová
její pedagogická činnost vždy směřovala k aktivnímu rozvoji českého vysokého školství s cílem zlepšit univerzitní vzdělávání, ihned po r. 1989 se intenzivně zapojila do spolupráce se studentskými organizacemi, opakovaně byla zvolena do Akademického senátu VUT v Brně, kde se věnovala hlavně problematice legislativy, vzdělávání a spolupráce se studenty, opakovaně byla místopředsedkyní Rady vysokých škol, podílela se na řešení řady projektů, reformě terciárního vzdělávání i na přípravě novely vysokoškolského zákona

14. Alena Petrželová
od doby studií se věnuje dobrovolnické práci s dětmi a mládeží, řídí a pozitivně ovlivňuje chod pionýrské skupiny Vysočina Svitavy, cílem její výchovné práce je zvyšování psychické a fyzické zdatnosti, upevňování dovedností manuálních i teoretických a především vedení k týmové spolupráci; k dobrovolnické činnosti v Pionýru přivedla i celou svou rodinu, intenzivní práci s mládeží navíc vykonává při nelehkém povolání zdravotní sestry a funkci zastupitelky města

15. PhDr. Jana Skarlantová
jako vysokoškolská pedagožka se zaměřila na obor výtvarné výchovy a estetiky a její pedagogickou činnost doprovází i bohatá činnost publikační, řadu let vedla výtvarnou soutěž Alšova země, založila výtvarné studio při PedF UK, je členkou několika porot domácích i mezinárodních výtvarných soutěží, je členkou organizačního týmu evropské soutěže „Evropa ve škole“, v letošním roce se Dr. Skarlantová dožívá významného životního jubilea a současně oslaví 53 let působení ve školství

16. Ing. Jiří Svoboda
jako dlouholetý ředitel SŠ dopravní ji přetvořil v renomovanou vzdělávací instituci a úspěšně zvládl i její sloučení s dalšími školami, zasloužil se o vylepšení vybavení i zřízení nových učeben umožňujících moderní formy výuky, velkou pozornost věnuje mezinárodním i krajským projektům zaměřeným na výuku technických oborů, podporuje účast žáků v různých soutěžích, v nichž se umisťují na předních místech; udělení medaile je oceněním jeho celoživotní úspěšné práce ve školství i jeho loňského životního jubilea

17. Mgr. Yvonna Šindelková
s aprobací český jazyk a dějepis vychovává své žáky v duchu demokracie, humanity a lásky k historii a literatuře, svým zápalem přivedla k zájmu o tyto obory i mnohé nehumanitně orientované žáky, podílí se na školních i mimoškolních akcích, organizuje olympiády, recitační soutěže, výlety do přírody i zájezdy za kulturou; podle bývalých žáků je přímo ztělesněním vynikajícího pedagoga

18. doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
již řadu let se nadstandardně angažuje v oblasti přírodovědného a environmentálního vzdělávání, jako dlouholetá členka Klubu ekologické výchovy propracovala systém vzdělávání koordinátorů EV, zpracovala koncepci EV vzdělávání pro několik krajů, přednáší v tuzemsku i zahraničí, je autorkou a spoluautorkou řady publikací věnovaných environmentální výchově, jako pedagog působila na základní i střední škole, aktuálně předává své znalosti vysokoškolským studentům

19. doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
obětavá a vysoce profesionální vysokoškolská učitelka, u studentů oblíbená, přestože je velmi náročná, z politických důvodů se mohla naplno věnovat vědecké dráze až po revoluci, přednáší i v zahraničí, je autorkou a spoluautorkou mnoha vědeckých monografií, studií a odborných článků, udělení medaile je nejen oceněním za celoživotní přínos pedagogice, ale i za šíření odkazu J. A. Komenského; v letošním roce oslaví významné životní jubileu

20. Mgr. Josef Ungerman
bývalý ředitel jediné speciální školy okresu Rokycany se vždy snažil školu zapojovat do různých projektů, propagovat ji mezi veřejností a podporovat plnohodnotné zapojení žáků s hendikepem do společnosti, ve své činnosti důsledně využíval individuální přístup, snažil se rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků s mentálním postižením, poskytovat jim vědomosti, návyky a dovednosti potřebné k uplatnění v běžném životě; udělení medaile je oceněním jeho celoživotní nelehké a zodpovědné pedagogické činnosti

21. doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
jako rektor soukromé vysoké školy významně ovlivnil kvalitu studia tím, že orientuje výzkumnou činnost více na potřeby praxe, za jeho vedení se zvýšila publikační činnost akademických pracovníků, zvýraznila se spolupráce se studenty, jsou připravovány nové studijní programy, škola pod jeho vedením získala několik ocenění, projekt Erasmus Charter byl schválen Evropskou komisí k realizaci; v letošním roce oslaví doc. Vinš významné životní jubileum

22. PhDr. Jindřich Fryč
na ministerstvo školství přišel v roce 1994 a začínal zde jako odborný referent. V roce 2012 se stal náměstkem ministra pro regionální školství a od roku 2015 zastává funkci státního tajemníka. Významně se podílel například na rozvoji česko-německých a česko-francouzských vztahů v oblasti vzdělávání, za tyto aktivity také obdržel v roce 2015 druhý stupeň francouzského vyznamenání „Řád akademických palem“ a v roce 2016 německé vyznamenání „Velký kříž Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo“. Medaili 1. stupně získává za dlouhodobou snahu o kvalitní a efektivní řízení vzdělávací soustavy, hledání konsenzu nad dílčími tématy a za otevřenou a vstřícnou komunikaci se všemi aktéry vzdělávací politiky

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Skopeček (ODS): Vláda hnutí ANO se stala zlodějkou budoucnosti našich dětí

22:30 Skopeček (ODS): Vláda hnutí ANO se stala zlodějkou budoucnosti našich dětí

Komentář na facebookovém profilu k schválenému schodku státního rozpočtu