Ministryně Schillerová: Jedeme rychle podle toho, co musíme řešit

09.04.2020 16:25

Projev na 19. schůzi Senátu 9. dubna 2019 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Ministryně Schillerová: Jedeme rychle podle toho, co musíme řešit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová
reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné.

Hospodářská činnost řady podnikatelů je dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena.

Navržené opatření proto směřuje zejména na osoby samostatně výdělečně činné, které takto podnikají v rámci své hlavní činnosti a jde tedy o majoritní zdroj jejich příjmů. Zaměřené ale je i na významnou část osob, které uvedenou činnost vykonávají jako vedlejší. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 Kč denně za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí. Celkově by tedy podnikatel mohl obdržet částku 25 000 Kč a valná většina také tuto částku obdrží. Vysvětlím dále.

Při přípravě navrhovaného opatření bylo sledováno několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné. Pomoc by tedy měla dorazit podnikatelům v řádu dní. My dokonce chceme dnes už odpoledne hned, pokud Senát schválí tento zákon, představit žádost o čestné prohlášení jednoduché, interaktivní formou bude moci ho zpracovat podnikatel a chceme, aby už ode dneška mohli podávat podnikatelé žádosti, s tím, že samozřejmě peníze obdrží až poté, kdy zákon nabude účinnosti.

Zárukou toho je také svěření kompetence k vyplácení kompenzačního bonusu finančním úřadům, které mají rozsáhlou síť územních pracovišť a jsou plně schopny tuto agendu zajistit. A ke správě bonusu budou použity osvědčené postupy daňového řádu. Bude poskytován, jak už jsem řekla, na základě jednoduchého čestného prohlášení, kde napíše podnikatel své iniciály, uvede číslo účtu, podpis. Podávány budou buď způsobem, který umožňuje daňový řád tyto žádosti, tzn. formou datové schránky, EPA, se zaručeným elektronickým podpisem, nebo v papírové formě, protože celá řada OSVČ podporuje nebo využívá spíše tuto formu. Máme za sebou teď podání 1 200 000 přiznání OSVČ a z toho 700 000 jich podalo v písemné formě, tzn. v listinné formě. Proto finanční úřady byly vybaveny takovými boxy sběrnými v dostupných prostorách někde z ulice finančního úřadu a tam se vhazovala tato daňová přiznání. A to využijeme i u těchto žádostí. Bude tam podnikatel, telefonní číslo nebo e-mail a finanční správa mu uvede, že žádost obdržela.

Podpořila jsem pozměňovací návrh pana předsedy Stanjury a pana poslance Kubíčka na plénu Poslanecké sněmovny, který pro tyto účely těchto žádostí zavádí speciální možnost, kterou normálně daňový řád nezná, aby mohl podnikatel si oskenovat žádost podpisem – to čestné prohlášení a poslat e-mailem. Toto je už v návrhu, který máte tady k dispozici.

Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby se toto opatření nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé.

Po prvním pokusu, který jsme učinili, jsme připravili komplexní pozměňovací návrh, byla jsem ráda, že Poslanecká sněmovna, předtím rozpočtový výbor a Poslanecká sněmovna si ho osvojily a veškeré další pozměňovací návrhy už byly vedeny vůči tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Rozšířili jsme okruh osob, samozřejmě jsou to ti, kteří mají podnikání jako hlavní příjem své činnosti, ale jsou tam všichni ti, kteří to mají i jako vedlejší příjem činnosti, tzn. invalidní důchodci, starobní důchodci, maminky na mateřské dovolené, rodiče pobírající rodičovský příspěvek, lidé pečující o nějakou osobu, na což pobírají příspěvek na péči, studenty jsme tam přidali, spolupracující osoby – ty tam nejsou vyjmenovány, ale vyplývá to samozřejmě z kontextu tohoto zákona. Ti všichni dosáhnou na tento příspěvek, pokud byli osobami samostatně výdělečně činnými před 12. březnem 2020 a i jsme tam zařadili, což jsme měli všechno zanalyzováno z velkého množství podnětů od OSVČ, zařadili jsem tam i ty,kteří třeba přerušili živnost, protože jsou sezónní podnikatelé, po 31. 8. chtěli ji obnovit až teď v jarních měsících, případně letních. Klasickým příkladem jsou průvodci. I ti dosáhnou na tento kompenzační bonus. Částka vyplacená formou kompenzačního bonusu je započítána na dávky státní hmotné nouze státní sociální podpory, tzn. že pokud osoba požádá, finanční správa už nebude nic zkoumat, přijme čestné prohlášení, vyplácí peníze. Ale samozřejmě poté budou tyto seznamy zasílány buď úřadům práce nebo ČSSZ, aby ona si to případně započetla v rámci jiných řízení.

Zohlednili jsme i to, že celá řada OSVČ podlehla v období, kdy jsme vyhlásili stav nouze, panice, přerušila svou živnost, přihlásila se na úřady práce, začala pobírat příspěvek – podporu v nezaměstnanosti, s tím, že pokud opět si obnovily živnost – a já vím, že v masivním hledisku to udělaly, celá řada udělala poté, co jsme ohlásili tento kompenzační bonus - tak dostanou kompenzační bonus za dny, kdy nepobíraly podporu v nezaměstnanosti, proto je tam těch 500 Kč denně, aby i tIto na to dosáhly. Kdo nedosáhne – a my jsme někde ten řez udělat museli – na kompenzační bonus, jsou zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní na základě zákoníku práce. Protože na ty cílí, pokud se dostali do problému, jiný druh podpory, a to je program Antivirus, který má za účel, tedy vláda schválila, začala se od tohoto pondělí vyplácet zaměstnavatelům prostřednictvím úřadu práce a jeho základním cílem a smyslem je udržení zaměstnanosti v této zemi. Nejdříve jsme se po celé sérii opatření, které jsme dělali, říkala jsem vám o nich posledně, zaměřili na dvě majoritní skupiny. První jsou zaměstnanci – udržet zaměstnanost v této zemi, a já jsem ráda, že se to zatím drží, že za březen byla nezaměstnanost 3,3 %, takže nárůst není nijak dramatický, měli jsme nejnižší nezaměstnanost vůbec v EU dlouhou dobu, 2,1 %, teď je 3,3 %, není tam žádný dramatický zatím nárůst, takže jsem ráda, že se to daří a že Antivirus tomu pomáhá, protože on je postaven na pracovněprávních vztazích, na tom, že je uzavřena pracovní smlouva podle zákoníku práce, a na tom, že zaměstnavatel nepropustí toho člověka, a pak na něho si může kompenzovat mzdy, pohybuje se to podle překážek, které jsou nastaveny. Je to postaveno na překážkách v práci, ale podmínky jsou skutečně nastaveny velmi volně, že se tam celá řada zaměstnavatelů najde, dokonce i ti, kteří částečně jenom omezili svůj provoz, je to nastaveno zhruba mezi 60 až 80 % podle typu překážky práce.

Druhá majoritní skupina zranitelná, kterou jsme chtěli kompenzovat, jsou právě OSVČ. Řez jsme museli udělat, protože pak bychom se tady dostali do situace, kdy bude jedna a tatáž osoba kompenzována dvakrát, a to by určitě spravedlivé nebylo. OSVČ budou kompenzovány nejen tímto příspěvkem 25 000 Kč – ještě k tomu něco řeknu dál z hlediska daňového – ale budou kompenzovány, pokud mají děti, od 0 do 13 let i tzv. ošetřovným, které minulý týden začaly vyplácet živnostenské úřady v částce 424 Kč na den, což měsíčně vychází asi na 13 000 Kč, tyto obě podpory lze sčítat, nevylučují se, na to se také často OSVČ ptají. Pak jsme vyhlásili pro ně prázdniny šestiměsíční na sociálním a zdravotním, takže neplatí sociální a zdravotní, a bude jim odpuštěno potom v tom vyúčtování v minimální výši, takže to je 5 x 6 je 30 000 Kč. To mluvím o přímých podporách, samozřejmě nemluvím tady o úvěrech bezúročných COVID I a II, které procesuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Anketa

Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali?

hlasovalo: 25847 lidí

Jsou v podstatě poskytovány od nuly, bezúročně, s ročním odkladem splatnosti. A je o ně takový zájem, jsou tam požadavky za 20 miliard, co budeme dnes řešit na videocallu s panem premiérem, ministrem Havlíčkem a zástupci bank. To, že banky nám pomohou v dalším postupu tak, abychom mohli rozšířit procesování těchto úvěrů.

Kompenzační bonus bude procesován podle daňového řádu. Při podání čestného prohlášení nebudou zkoumány žádné podmínky. Bude se vycházet z toho, že osoba, která se stvrdila podpisem, že naplnila podmínky kompenzačního bonusu. Takže se vychází z jakéhosi předpokladu presumpce, že to je pravdivé tvrzení. Nechceme peníze zdržovat, chceme, aby se podalo čestné prohlášení, peníze odcházely.

Podmínky postižení pandemií jsou napsané velmi volně, když se podíváte. My jsme chtěli, aby se v tom našel nejen ten, kdo byl primárně postižen opatřeními vlády, ale i ten, kdo byl postižen sekundárně. To znamená, že když se podíváte na jednotlivé body úvodních ustanovení, tak je to zaprvé, demonstrativní výčet – to je podstatné říct. A zadruhé, skutečně se tam najde i ten, komu jsme nezakázali podnikání, nezakázali jsme vstup do jeho provozovny, nezakázali jsme mu vůbec pohybovat se na ekonomickém trhu, a přesto postižen je. Nepřímo – průvodci, taxikáři, další.

Kompenzační bonus bude spravován podle daňového řádu. Je to v zákoně zpracováno tak, aby byl spravován odděleně od osobního daňového účtu. To znamená, na finanční správě v těchto dnech zřídilo ministerstvo financí dalších 14 účtů, protože nějaká evidence tam být musí. Jednou na to přijde třeba NKÚ, tak to musí být v pořádku. Ale je to nastaveno tak, aby tento bonus nebyl započitatelný s případnými nedoplatky daňového subjektu. To mohou být nedoplatky v reálném čase. Takže skutečně peníze mu odejdou, i kdyby měl na osobním daňovém účtu nedoplatky. Z tohoto zákona stejně tak vyplývá, že se nesmí stát předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. To by se míjelo účinkem, protože chceme, aby peníze ta osoba fyzicky dostala.

Je to v čistém, takže není předmětem zdanění, protože už dnes bonus je terminus technicus, který zákon o dani z příjmů zná. A máme v příslušném § 4, odst. – teď mně to vypadlo, myslím, že je to písmenko z, j, osvobození bonusu o dani z příjmů, protože bonus známe v jiném kontextu. Já jsem podpořila ještě jeden pozměňovací návrh pana předsedy Stanjury a pana poslance Kubíčka. Nesouvisí přímo s kompenzačním bonusem, ale teď mi to tak naskočilo, souvisí s tím, že tak, jak vyplácíme ošetřovné na základě programu MPO, tak se zjistilo, že ošetřovné by mohlo být předmětem zákona o dani z příjmů. Tak jsem podpořila pozměňovací návrh, který osvobozuje toto ošetřovné, aby bylo také v čistém.

Ještě asi poslední téma, které teď trochu zaznívá. Bavili jsme se o tom dneska i ráno, na hospodářském výboru jsou dohody o provedení práce a o provedení činnosti. My jsme řešili podporu – a to jsem se snažila dnes vysvětlit a snažím se to vysvětlit teď i vám – pro ty majoritní skupiny. Samozřejmě, že teď se objevují různé menší skupiny, my ani nevíme, jak jsou velké, protože k tomu nejsou žádné evidence. Které tvrdí – my máme jenom dohodu o provedení práce nebo o provedení činnosti, my na to nedosáhneme.

Já bych chtěla upozornit, že pokud jsou to takzvaní dohodáři do 10.000 Kč, tak o nich neexistuje nikde žádná evidence. Ani na finanční správě.

Finanční správa právě byla vybrána, aby procesovala bonus proto, že má přehled o registrovaných daňových subjektech. Takže ona se podívá – Karel Novák podal čestné prohlášení, ano, máme ho tady, vyplácíme. A samozřejmě má obrovskou síť územek po celé republice a umí zpracovávat tyto věci, takže určitě má základní předpoklad k tomu, rychle to zprocesovat.

Dohodáři do 10.000, ty neeviduje ani finanční správa, ani dokonce Česká správa sociálního zabezpečení. O nich není žádná stopa. Nikdo neví, že byla uzavřena nějaká dohoda, nebo nebyla. To znamená, čistě řečeno, já nemohu, nemohu podpořit – a řekla jsem to jak na plénu v Poslanecké sněmovně, tak to říkám tady, aby, v uvozovkách, kdokoli přišel a nárokoval nějakou podporu, když není vůbec žádná stopa o jeho nějaké činnosti. Je to dáno tím, že neodvádí žádné odvody.

Pokud to bude dohodář do 10.000 a k tomu je OSVČ, takové případy také máme, ten to samozřejmě dostane. Ten samozřejmě dostane pětadvacítku. To není problém. Pak jsou dohodáři nad 10.000. Ti už platí odvody a o nich by měla mít zprávu Česká správa sociálního zabezpečení. Nicméně v tuto chvíli pod Antivirus nespadají, protože Antivirus je postaven na zákoníku práce a na pracovní smlouvě. A pod pětadvacítku také spadnout nemohou, protože ta je postavená na podnikání. Takže my jsme se domluvili s paní ministryní Maláčovou, že tuto skupinu musíme zmapovat a případně zvážit speciální program. Protože my jsme řešili v první fázi tyto majoritní skupiny. A nevíme ani, jak velká je tato skupina. Nevíme. Ale aspoň u této skupiny víme, že je nějaká stopa, protože oni platí odvody na sociální. Takže Česká správa sociálního zabezpečení má jakousi zpětnou vazbu. Proto pro ně zvažujeme nějaký speciální program.

Pak je ještě jedna skupina – dneska jsme se o tom bavili před vládou s ministry za hnutí ANO, která se začíná ozývat, a není to poměrně ojedinělý email. A to jsou s.r.o., které mají pouze jednoho zaměstnavatele. Nemají zaměstnance. Pokud mají zaměstnance, tak dosáhnou na Antivirus. A tady 90 % těchto malých s.r.o. je z oblasti cestovního ruchu. Takže my jsme se dnes dohodli na té části ministrů za hnutí ANO, že toto bude mapovat především paní ministryně Dostálová, protože má v gesci cestovní ruch. A budeme muset přijít pro tento segment se speciálním programem.

Takže to vnímejte – my jedeme rychle podle toho, co musíme řešit. Liberační balíček, novela zákona o státním rozpočtu, Antivirus, prázdniny na sociálním, zdravotním, úlevy na daňových... – to souvisí s liberačním balíčkem. Teď máme pětadvacítku a samozřejmě pojedeme dál. A kromě toho řešíme úvěry, záruky pro firmy, samozřejmě moratorium, které mě mrzí, že tady dnes nebudeme mít. Lidé na to také čekají. Takže v podstatě celou řadu věcí, spotřebitelský úvěr, celá řada zákonů, které dostanete na jednání příští týden. Které schválila Poslanecká sněmovna tento týden.

Děkuji a jsem připravena odpovídat na vaše dotazy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jakob (TOP 09): Maléry paní hejtmanky nemají konce. Pokorná Jermanová musí skončit

15:15 Jakob (TOP 09): Maléry paní hejtmanky nemají konce. Pokorná Jermanová musí skončit

Středočeský kraj si zaslouží důstojné, odpovědné a profesionální vedení. Činy hejtmanky Pokorné Jerm…