ČOI: Pokuty pořadatelům předváděcích akcí přes 29 milionů

29.01.2015 17:14

Mezi veřejností trvale sledované aktivity České obchodní inspekce patřily v roce 2014 bezesporu výsledky kontrol předváděcích prodejních akcí.

ČOI: Pokuty pořadatelům předváděcích akcí přes 29 milionů
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Jedním z důvodů byla i novela zákona o ochraně spotřebitele, která od 15. ledna 2014 stanovila pořadatelům organizovaných akcí a prodávajícím nové oznamovací povinnosti vůči kontrolnímu orgánu a informační povinnosti vůči spotřebitelům. V průběhu roku tak oznámilo celkem 66 pořadatelů konání více než 27 600 předváděcích prodejních akcí. Na trhu však působí i firmy, které organizované akce nehlásily, po jejich skončení a uzavření smluv se spotřebiteli ani s kontrolními pracovníky nekomunikují, mění sídlo i název, takže jsou nedohledatelné a pohledávky vůči nim jsou v podstatě nevymahatelné. „Přestože novela některé problémy spojené s organizovanými akcemi zmírnila a poskytla České obchodní inspekci větší přehled o podnikatelských aktivitách provozovaných mimo obchodní prostory, není všespasitelná. A také nezbaví nikoho odpovědnosti za důsledky vlastních neuvážených rozhodnutí. Dokud budou spotřebitelé pozvání na tyto akce přijímat a uzavírat nevýhodné smlouvy na předražené zboží průměrné kvality a neověřených vlastností, počet akcí a jejich pořadatelů, schopných pro co největší zisk udělat cokoliv, se nesníží.  A to bez ohledu na to, jak časté budou kontroly a jak vysoké budeme ukládat pokuty. Opakovaně doporučujeme zejména seniorům, a to i na preventivních přednáškách, aby na tyto vysoce rizikové akce nechodili. Jedině tak se vyhnou případnému psychickému nátlaku prodávajících a možné finanční ztrátě,“ říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 683 kontrol, při kterých inspektoři ČOI ověřovali podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování užití zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována v roce 2014 pozornost hlavně plnění zákonem nově stanovených oznamovacích povinností, souvisejících s konáním organizovaných akcí.

Výsledky kontrol předváděcích akcí – rok 2014

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

251

229

91,2 %

 

Jihočeský a Vysočina

52

38

73,1 %

 

Plzeňský a Karlovarský

63

34

54,0 %

 

Ústecký a Liberecký

109

80

73,4 %

 

Královéhradecký a Pardubický

75

67

89,3 %

 

Jihomoravský a Zlínský

42

33

78,6 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

91

73

80,2 %

 

Celkem

683

554

81,1 %

 
 
Jak je zřejmé z uvedeného tabulkového přehledu, z celkového počtu provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 554 kontrolách, tj. v 81,1 %. V této souvislosti je třeba upozornit, že vysoké procento zjištění není zcela objektivním měřítkem situace na trhu. Je do jisté míry ovlivněno cíleným zaměřením kontrol na problémové firmy, které byly vytipovány jak na základě výsledků kontrolní činnosti inspektorů ČOI, tak i na základě spolupráce s jinými kontrolními orgány a spotřebiteli. Značnou pozornost věnovala této oblasti kontroly i média a novináři byli také častým zdrojem informací o neohlášených organizovaných akcích.

Česká obchodní inspekce přijala v průběhu roku 2014 celkem 632 podání spotřebitelů souvisejících s předváděcími akcemi. Kromě dotazů, zda je akce oznámena a její pořadatel důvěryhodný, obsahovala podání velmi často popis nejrůznějších praktik jednání prodávajícího vůči účastníkům a četné žádosti o pomoc při vymáhání finančních nároků po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Při šetření podání spotřebitelů, týkajících se problematiky spadající do kontrolních pravomocí ČOI, zjistili inspektoři různý rozsah porušení povinností v 266 z nich (42,1 %). Prošetřit a postihnout protiprávní jednání se nepodařilo v 25 případech, kdy nebyla firma dohledána, další desítky podání jsou v šetření. Části spotřebitelů bylo doporučeno, aby se se svými nároky obrátili na soud, neboť se jednalo o záležitosti, na něž se vztahují ustanovení občanského zákoníku a jsou tedy mimo kontrolní i sankční pravomoci dozorového orgánu.

Zjištěná porušení, uložená opatření a sankce

Při kontrolách byla zjišťována převážně porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to včetně nových informačních a oznamovacích povinností:

 • nejčastěji porušovali prodávající oznamovací povinnosti, související s pořádáním organizovaných akcí (§ 20), ať se jednalo přímo o neoznámené konání organizované akce, o nedodržení zákonem stanovené lhůty (nejméně 10 pracovních dnů) pro oznámení akce před jejím konáním, nebo o neuvedení všech stanovených náležitostí v oznámení – prokázáno ve 465 případech (38,8 %)
   
 • souběžně s oznamovacími povinnostmi pro konání organizovaných akcí nedodržovaly kontrolované subjekty také stanovené údaje týkající se pozvání k účasti na těchto akcích (§ 20a). Na pozvánkách nebyly uvedeny časové harmonogramy akce, pořádající subjekt, identifikace nabízených či propagovaných výrobků, naopak byly uváděny nepravdivé údaje o náplni akce, dárcích atd. – 255 zjištění (21,3 %)
   
 • užití některé z forem nekalých obchodních praktik bylo prokázáno ve 233 případech (obdobně jako v předchozím období, v r. 2013). Nejčastěji, a to ve 189 případech, se jednalo o klamavé obchodní praktiky, kdy například prodávající zavádějícím způsobem či přímo nepravdivě informoval spotřebitele o právu na odstoupení od uzavřené spotřebitelské smlouvy, nebo uváděl klamavé informace o obsahu konané akce a poskytovaných dárcích. Ve 23 případech prokázaného užití agresívních obchodních praktik prodávající svým jednáním převážně budil u spotřebitele dojem, že vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli pro získání výhry nebo výhody musel uzavřít kupní smlouvu (tj. vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje)
   
 • řádné informace o ceně nabízených výrobků či služeb (§ 12) nedostali spotřebitelé v 19 případech
   
 • o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) neposkytlo informace náležitým způsobem 14 prodávajících
   
 • zákonem stanovené podmínky pro přijetí reklamace a její vyřízení porušilo 12 prodávajících (§ 19)

Kromě porušení povinností stanovených prodávajícím zákonem o ochraně spotřebitele dochází při kontrolách pořadatelů organizovaných akcí a prodávajících častěji než v jiných oblastech kontroly k porušení zákona o kontrole (zák. č. 255/2012 Sb.) Počet těchto porušení ve srovnání s rokem 2013 vzrostl v hodnoceném období na více než dvojnásobek, kdy kontrolovaný subjekt v celkem 156 případech neposkytl potřebnou součinnost ke kontrole.

Z celkového počtu kontrol organizovaných akcí v roce 2014 bylo provedeno celkem 393 kontrol s přímou účastí kontrolních pracovníků, dalších 290 šetření probíhalo formou kontroly získané písemné dokumentace nebo podkladů a kupních smluv zaslaných spotřebiteli, v několika případech byly využity také výpovědi svědků.

Uložená opatření

Za zjištěná porušení obecně závazných právních předpisů nabylo během roku 2014, v rámci kontrol zaměřených na organizované akce, právní moci celkem 260 pokut v souhrnné výši 29 142 000 Kč. Při stanovení výše jednotlivých pokut byla zohledňována skutečnost, že oběťmi podnikatelských subjektů realizujících prodej formou předváděcích prodejních akcí jsou převážně senioři, tj. spotřebitelé zvlášť zranitelní vzhledem ke svému věku a nízké schopnosti ubránit se protiprávnímu jednání prodávajících, zejména používaným nekalým obchodním praktikám.

Předváděcí akce - přehled pokut uložených v roce 2014

Inspektorát

pokuty v právní moci

počet

hodnota

Středočeský a Hl. město Praha

69

6 850 000

Jihočeský a Vysočina

24

1 642 000

Plzeňský a Karlovarský

14

3 625 000

Ústecký a Liberecký

51

8 281 000

Královéhradecký a Pardubický

27

3 935 000

Jihomoravský a Zlínský

32

3 095 000

Moravskoslezský a Olomoucký

43

1 714 000

Celkem

260

29 142 000

 
V roce 2014 byl příslušným živnostenským úřadům podán návrh na odebrání živnostenského oprávnění dvěma společnostem, a to pro opakované závažné porušování povinností stanovených právními předpisy. Jedním z důvodů, proč nebylo této možnosti využito ve více případech, je skutečnost, že některé z problémových firem v průběhu roku svou činnost ukončily.

Závěr

Cílem novely zákona o ochraně spotřebitele, která s účinností od 15. ledna 2014 ukládá prodávajícím povinnost oznamovat předem pořádání organizovaných akcí České obchodní inspekci a specifikovala také nově rozsah povinných informací pro spotřebitele, bylo usnadnit kontrolní činnost zaměřenou na prodejní předváděcí akce. Po vyhodnocení celého roku, včetně zkušeností inspektorů z kontrolní praxe a šetřených podání spotřebitelů, lze konstatovat, že do značné míry svůj cíl splnila: ČOI  získala představu o počtu subjektů pořádajících organizované akce a jejich četnosti. Podařilo se podstatným způsobem omezit používání těch nejagresivnějších forem nekalých obchodních praktik a některé dlouhodobě problémové firmy prodávající výrobky a služby prostřednictvím předváděcích prodejních akcí český trh opustily. K zásadnímu zlepšení situace účastníků předváděcích prodejních akcí a zejména k omezení poškozování spotřebitelů však povede dlouhá cesta, která je podmíněna zvýšením povědomí spotřebitelů o nebezpečích, spojených s některými specifickými způsoby prodeje zboží a poskytování služeb (zejména ty, které umožňují bezprostřední působení prodávajících na spotřebitele). Část prodávajících se pokusila zneužít výjimky z povinnosti oznamovat pořádání organizované akce a vydávala tyto aktivity za degustace, konzumace a prodej degustovaných výrobků. Účastníky tak lákala na různé „hody“, „ochutnávky“ apod., přestože skutečným obsahem těchto akcí byla nabídka spotřebního zboží, jako jsou vysavače či kuchyňské potřeby, a na slibované ochutnávky a možnosti výhodných nákupů nových výrobků nikdy nedošlo. Další prodávající své aktivity plně přenesli do oblasti podomního prodeje. V rámci kontrol ČOI byl zjištěn i případ, kdy firma uzavírala na předváděcích prodejních akcích spotřebitelské smlouvy pod fiktivním obchodním jménem.

Kontrolní pracovníci se průběžně museli vyrovnávat nejen s novými formami přístupu prodávajících k pořádání organizovaných akcí a s obcházením zákonných povinností. Jejich kontrolní činnost komplikovalo rovněž rušení některých dříve oznámených organizovaných akcí, o čemž nejsou prodávající povinni Českou obchodní inspekci informovat. Jedním ze závažných problémů je i neochota prodávajících komunikovat se spotřebiteli v případech, kdy v souladu se zákonem odstoupí od uzavřené smlouvy.

Pro rok 2015 lze předpokládat, že bude problematika subjektů pořádajících předváděcí prodejní akce stejně aktuální jako v roce 2014, a to i přes skutečnost, že v 2. pololetí mírně klesl počet organizovaných akcí oznámených České obchodní inspekci. Signálem nového trendu může být zjištění, že se ve druhé polovině roku 2014 začaly mezi oznamovateli organizovaných akcí objevovat zahraniční firmy, což může souviset s přísnějšími právními úpravami pro pořádání organizovaných akcí v sousedních zemích.

Přehled pokut v právní moci uložených ČOI v roce 2014 v rámci tzv. předváděcích akcí

Výše pokuty

Kontrolovaný subjekt

Datum

nabytí právní moci

1 500 000

24841994

HOME TECH, s.r.o.

29. 1. 2014

1 500 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

29. 4. 2014

1 000 000

24283193

Your Time, s.r.o.

3. 6. 2014

1 000 000

27275191

TZ Transport, s.r.o.

15. 11. 2014

1 000 000

25460609

IMIS, s.r.o.

13. 12. 2014

700 000

27275191

TZ Transport, s.r.o.

23. 12. 2014

500 000

01846523

Balamia, s.r.o.

9. 8. 2014

500 000

28134532

Logimex eko, s.r.o

5. 5. 2014

500 000

01516833

HOCKINSON CONSULT ENTERPRISE, s.r.o.

11. 11. 2014

500 000

88220427

David Zauer

22. 11. 2014

500 000

01846523

Balamia, s.r.o.

5. 2. 2014

450 000

26276186

NIKAL, s.r.o.

31. 3. 2014

400 000

24153991

i-Rest finance, s.r.o.

25. 2. 2014

400 000

24283193

Your Time, s.r.o.

11. 11. 2014

400 000

24205397

Sweet Lucky, s.r.o.

21. 10. 2014

400 000

28917804

CENTRAL MARKETS a SERVICE, s.r.o.

19. 8. 2014

350 000

24841994

Beck Czech, s.r.o.*)

18. 1. 2014

300 000

01846523

Balamia, s.r.o.

26. 7. 2014

300 000

29043522

Endemos distribution, s.r.o.

25. 10. 2014

300 000

24283193

Your Time, s.r.o.

11. 11. 2014

250 000

29043522

Endemos distribution, s.r.o.

29. 7. 2014

250 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

1. 11. 2014

250 000

24841994

HOME TECH, s.r.o.

7. 10. 2014

250 000

24851442

NO STRESS, s.r.o.

11. 1. 2014

250 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

28. 10. 2014

250 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

9. 9. 2014

250 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

21. 10. 2014

250 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

21. 10. 2014

250 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

29. 10. 2014

250 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

29. 10. 2014

250 000

28134532

Logimex eko, s.r.o.

14. 6. 2014

250 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

5. 11. 2014

230 000

27415384

BECK REISEN, s.r.o.

14. 4.2014

200 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

9. 9. 2014

200 000

02030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

2. 9. 2014

200 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

7. 10. 2014

200 000

27415384

BECK REISEN, s.r.o.

27. 6. 2014

200 000

28857364

ATASCADERO, s.r.o.

22. 1. 2014

200 000

88220427

David Zauer

19. 4. 2014

200 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

28. 10. 2014

200 000

25460609

IMIS, s.r.o.

12. 11. 2014

200 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

13. 12. 2014

200 000

24205397

Sweet Lucky, s.r.o.

9. 9. 2014

200 000

01516833

HOCKINSON CONSULT ENTERPRISE, s.r.o.

4. 11. 2014

200 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

14. 6. 2014

180 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

30. 9. 2014

150 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

29. 7. 2014

150 000

28621280

PNEUBOTKY, s.r.o.

7. 10. 2014

150 000

28403398

Happy Baby, s.r.o.

11. 10. 2014

150 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

4. 11. 2014

150 000

01391950

Aqua Activity, s.r.o.

13. 8. 2014

150 000

25460609

IMIS, s.r.o.

25. 11. 2014

150 000

28621280

PNEUBOTKY, s.r.o.

23. 12. 2014

150 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

23. 12. 2014

150 000

24841994

BECK EUROPE, s.r.o.**)

2. 1. 2014

150 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

5. 7. 2014

140 000

24209601

R + P, s.r.o.

26. 8. 2014

120 000

02666499

Senior Fusion, s.r.o.

25. 10. 2014

110 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

10. 12. 2014

100 000

28917804

Central Markets & Services, s.r.o.

26. 8. 2014

100 000

29043522

Endemos distribution, s.r.o.

30. 9. 2014

100 000

02030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

29. 7. 2014

100 000

02030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

20. 5. 2014

100 000

28621280

PNEUBOTKY, s.r.o.

11. 8. 2014

100 000

27275191

TZ Transport, s.r.o.

4. 11. 2014

100 000

24209601

R + P, s.r.o.

23. 10. 2014

100 000

28403398

Happy Baby, s.r.o.

11. 10. 2014

100 000

24841994

Beck Czech, s.r.o.*)

9. 9. 2014

100 000

02611996

Breuxa, s.r.o.

1. 7. 2014

100 000

27415384

BECK REISEN, s.r.o.

12. 5. 2014

100 000

01519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

5. 8. 2014

100 000

29043522

Endemos distribution, s.r.o.

19. 8. 2014

100 000

24205397

Sweet Lucky, s.r.o.

16. 9. 2014

100 000

1391950

Aqua Activity, s.r.o.

15. 4. 2014

100 000

1391950

Aqua Activity, s.r.o.

2. 9. 2014

100 000

24205397

Sweet Lucky, s.r.o.

9. 9. 2014

100 000

1391950

Aqua Activity, s.r.o.

14. 10. 2014

100 000

1391950

Aqua Activity, s.r.o.

14. 10. 2014

100 000

2030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

14. 10. 2014

100 000

2030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

14. 10. 2014

100 000

2030438

Fontisol perfect style, s.r.o.

21. 10. 2014

100 000

2666499

Senior Fusion, s.r.o.

21. 10. 2014

100 000

2666499

Senior Fusion, s.r.o.

21. 10. 2014

100 000

2666499

Senior Fusion, s.r.o.

29. 10. 2014

100 000

1519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

29. 10. 2014

100 000

1519964

SPOKOJENÁ DOMÁCNOST, s.r.o.

29. 10. 2014

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

NPÚ: Zámek Kynžvart získal ocenění za přívětivost k hendikepovaným

13:51 NPÚ: Zámek Kynžvart získal ocenění za přívětivost k hendikepovaným

Jednou z velice pozitivních zpráv letošního jara je, že státní zámek Kynžvart získal cenu Adolfa Hey…