ČSÚ: Saldo hospodaření vládních institucí zůstává v deficitu

01.04.2022 12:39 | Tisková zpráva

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 schodku 105,2 mld. Kč, což představovalo 6,5 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,3 % HDP, zatímco výdaje 46,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 4,2 p. b. na 41,9 % HDP.

ČSÚ: Saldo hospodaření vládních institucí zůstává v deficitu
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Hospodaření vládních institucí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 skončilo ve schodku, který dosáhl výše 105,2 mld. Kč, což ve vztahu k HDP představuje 6,5 %. Meziroční míra zadlužení sektoru vládní institucí rostla o 4,2 p.b. a dosáhla výše 41,9 % HDP," říká Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 došlo meziročně ke zlepšení salda hospodaření vládních institucí o 32,3 mld. Kč., přestože všechny subsektory vládních institucí skončily v deficitu. Největší podíl na meziročním snížení měly především ústřední vládní instituce, jejichž hospodaření se vylepšilo o 32,5 mld. Kč a skončilo ve schodku 77,0 mld. Kč. Místní vládní instituce hospodařily se schodkem 18,3 mld. Kč a hospodaření fondů sociálního zabezpečení skončilo v deficitu 10,0 mld. Kč.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021:

tabulka

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 2,0 %. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů z daní z výroby a dovozu (+11,8 % na 192,3 mld. Kč) a ze sociálních příspěvků (+5,5 % na 266,0 mld. Kč). Pokles byl zaznamenán pouze u daní z příjmů (-22,8 % na 105,4 mld. Kč).

Celkové výdaje vládních institucí meziročně poklesly o 2,5 %. Nejvíce poklesly výdaje na dotace (-28,7 % na 35,9 mld. Kč) a kapitálové transfery (-34,3 % na 10,2 mld. Kč).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 37,7 % na 41,9 % HDP, přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o – 2,6 p. b. Nominální dluh vládních institucí meziročně vzrostl o 417,3 mld. Kč na 2 566,6 mld. Kč a jeho příspěvek činil 6,8 p. b. Mezičtvrtletně došlo k nárůstu míry zadlužení o 1,5 p. b. Nominální dluh mezičtvrtletně vzrostl o 133,3 mld. Kč a přispěl ke zvýšení míry zadlužení o 2,2 p. b., růst nominálního HDP naopak přispěl k poklesu o – 0,7 p. b.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+ 346,1 mld. Kč) a objemu přijatých úvěrů (+ 66,0 mld. Kč). Emitované cenné papíry i nadále zůstávají hlavní komponentou dluhu.

Dluh sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021:

graf

Saldo hospodaření vládních institucí po očištění o sezónní a kalendářní vlivy skončilo v deficitu 79,4 mld. Kč, který odpovídal 5,1 % HDP. Mezičtvrtletně se saldo hospodaření zlepšilo o 8,9 mld. Kč. Vývoj salda hospodaření vládních institucí očištěného o sezónní a kalendářní vlivy ilustruje následující graf.

Sezónně očištěné saldo hospodaření vládních institucí, 4. čtvrtletí 2019 – 4. čtvrtletí 2021:

graf

Poznámky:
Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely statistiky nadměrného dluhu (EDP, excessive deficit procedure) a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).
Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.
Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem posledních čtyř čtvrtletních HDP v běžných cenách. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“ (ZDE).
Pokud není uvedeno jinak, data nejsou očištěna o sezónní a kalendářní vlivy.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Finanční správa eviduje dva miliony daňových přiznání, čas na elektronické podání je do druhého května

19:15 Finanční správa eviduje dva miliony daňových přiznání, čas na elektronické podání je do druhého května

Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů, který v letošním …