Hejtman Půta vyznamenal příslušníky Integrovaného záchranného systému

03.02.2015 6:31

Celkem dvanácti vybraným příslušníkům Integrovaného záchranného systému (IZS) předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta Záslužné medaile I. a II. stupně. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 29. ledna v liberecké kavárně Pošta.

Hejtman Půta vyznamenal příslušníky Integrovaného záchranného systému
Foto: Redakce
Popisek: Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj)
reklama

„Záslužné medaile jsou předávány každoročně příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému a jednotlivcům za záchranu lidského života nebo za dlouholetou aktivní a obětavou práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman.

Záslužná medaile I. stupně za záchranu lidského života byla udělena Jiřímu Šámalovi z Hejnic
a Jiřímu Vaníčkovi, který byl vyznamenán za celoživotní práci při zajišťování bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci s Integrovaným záchranným systémem. Ocenění hejtman předal společně s jeho statutární náměstkyní Hanou Maierovou.

V unikátních historických prostorách kavárny Pošta poté hejtman Martin Půta předával Záslužné medaile II. stupně. Za dlouholeté zásluhy v boji proti trestné činnosti na území Libereckého kraje byl oceněn kapitán Ing. Bc. Stanislav Briestenský. Za významnou lektorskou a odbornou činnost především ve složkách Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje další medaili udělil nadporučíku Bc. Martinu Marklovi. Tato ocenění hejtman předával s ředitelem krajského ředitelství Policie ČR Vladislavem Husákem.

Z rukou hejtmana a plk. Ing. Jaroslava Víznera převzali ocenění dva příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Byli to Bc. Richard Michna, za významnou odbornou lektorskou a konzultační činnost v oblasti chemické a technické služby Integrovaného záchranného systému v rámci Libereckého kraje, a major Ing. Pavel Viták byl oceněn za přínos v přípravě
a výcviku jednotek požární ochrany a spolupráci se složkami IZS.

Záslužné medaile obdrželi také čtyři příslušníci Armády České republiky. Hejtman je předával společně s plukovníkem Ing. Josefem Kulovaným. Major Ing. Ľubomír Detko ji získal za dlouhodobou aktivní spolupráci s jednotkami požární ochrany. Dalšími oceněnými byli rotmistr Aleš Lebeda a rotmistr Fabián Maťo. Medaili dostali za dlouholetou spolupráci se složkami IZS
a propagaci armády na veřejnosti. A rotmistru Ondřeji Petrákovi bylo vyznamenání předáno za dlouholetou spolupráci se složkami IZS, lektorskou práci a propagaci armády na veřejnosti.

Za dlouhodobé vynikající pracovní výsledky při zajišťování dotační politiky kraje ve prospěch požární ochrany a IZS hejtman ocenil rovněž Mgr. Františka Molnára. Záslužnou medaili II. stupně předal s tajemníkem Bezpečnostní rady LK Mgr. Rudolfem Broulíkem.

Dvanáctým vyznamenaným se stal MUDr. Jiří Wachsmuth, kterému hejtman a ředitel Zdravotnické záchranné služby LK MUDr. Vladimír Hadač předali ocenění za dlouhodobý osobní podíl na rozvoji Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a za aktivní přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Nisa.

Medailonky oceněných:

Jiří Šámal - Záslužná medaile I. stupně

Pan Jiří Šámal mladší z Hejnic jel dne 25. října 2013 kolem 17 hodiny společně s panem Richardem Kohoutkem v automobilu, když v Hejnicích u hasičské zbrojnice dostal pan Kohoutek infarkt. Po telefonické domluvě s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby začal pan Jiří Šámal provádět masáž srdce, a to nejprve ve vozidle a později i mimo něj. Masáž srdce prováděl pan Šámal přibližně 7 minut, aniž by ho někdo vystřídal. Přestože ho přihlížející zrazovali, že to již nemá cenu, pan Šámal pokračoval v masáži srdce dále, a to až do příletu vrtulníku a příjezdu sanitky. Podle slov lékařů, kteří ocenili kvalitně provedenou masáž srdce, se tím podařilo panu Kohoutkovi zachránit život.

Ing. Jiří Vaníček – Záslužná medaile I. stupně

Pan Jiří Vaníček je jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti krizového řízení v rámci Libereckého kraje. Po skončení úspěšné kariéry v Armádě ČR, kde dosáhl hodnosti plukovníka, se zapojil do civilního života v oblasti krizového řízení. Svou dlouholetou praxí a příkladnými výsledky v oboru získal a uplatňoval bohaté praktické zkušenosti a teoretické znalosti ve prospěch rozvoje spolupráce základních i ostatních složek IZS Libereckého kraje, včetně dobrovolných jednotek požární ochrany. Pan Jiří Vaníček je uznávanou autoritou v oboru a svým osobním příkladem získává respekt a uznání nejen široké odborné veřejnosti, ale také zástupců orgánů územní samosprávy.

Kapitán Ing. Bc. Stanislav Briestenský - Záslužná medaile II. stupně

Pan kapitán Stanislav Briestenský celou svou profesní kariéru zasvětil boji proti trestné činnosti na teritoriu Libereckého kraje. Po dobu 23 let se aktivně a zodpovědně podílel nejprve jako řadový policista a posléze jako policista v řídící pozici na odhalování zejména závažné násilné, mravnostní a majetkové trestné činnosti. Jako příklad lze uvést jeho osobní podíl na objasnění vraždy dvou novorozenců, ke které došlo v obci Ploužnice nebo podíl na objasnění mediálně sledovaného případu -  tzv. mačetového útoku ze srpna 2011 v Novém Boru. Své odborné znalosti jak praktické, tak i teoretické, dokázal vždy aplikovat ve výkonu služby a následně je předávat svým mladším kolegům a podřízeným. Kapitán Stanislav Briestenský po 23 letech odchází od Policie České republiky, kdy se po obecních volbách v říjnu 2014 stal zastupitelem obce Habartice a následně
i starostou této obce.

Nadporučík Bc. Martin Markl - Záslužná medaile II. stupně

Pan nadporučík Martin Markl se v pozici vedoucího dopravního inspektorátu Územního odboru Česká Lípa pravidelně osobně zúčastňuje výjezdů na místa závažných dopravních nehod se smrtelnými následky, těžkými zraněními, nehodami s vysokými materiálními škodami či vážnými ekologickými následky. Při těchto výjezdech nasbíral řadu velmi cenných zkušeností a osobních poznatků z oblasti činnosti složek integrovaného záchranného systému, a jejich práce přímo na místě neštěstí. Tyto poznatky a praktické zkušenosti nadporučík Markl zpracoval do metodiky odborných činnosti, kterou prezentuje prostřednictvím přednáškové činnosti.

Kapitán Bc. Richard Michna - Záslužná medaile II. stupně

Pan kapitán Richard Michna je dlouholetým příslušníkem oddělení Integrovaného záchranného systému a služeb Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Dlouhodobě a aktivně se věnuje metodické a řídící práci na poli speciálních služeb zřizovaných u jednotek Požární ochrany
a Hasičského záchranného sboru ČR. Dále působí jako konzultant pro radiační události a události
s výskytem nebezpečných látek pro potřeby ochrany příslušníků Policie ČR a stanovování správných postupů vedení zásahu. Dlouhodobě se také podílí na konzultační činnosti s Krajskou hygienickou stanicí Liberec. Do své praxe promítá cenné zkušenosti z působení u chemického vojska Armády ČR, včetně jeho účasti v zahraniční misi. Pan Richard Michna je rovněž velitelem dobrovolné jednotky Požární ochrany Statutárního města Liberec  místní části Vesec. V neposlední řadě nelze nezmínit i jeho působení ve Vodní a potápěčské záchranné službě Liberec, kde je aktivním potápěčem a návodčím. I v této činnosti působí ve prospěch Integrovaného záchranného systému.

Major Ing. Pavel Viták - Záslužná medaile II. stupně

Pan major Viták zastává funkci vedoucího pracoviště Integrovaného záchranného systému služeb při Územním odboru Semily, kde získané odborné znalosti a zkušenosti dlouhodobě a iniciativně předává jak profesionálním hasičům, tak i členům jednotek Sdružení dobrovolných hasičů obcí. Po celou dobu výkonu této funkce zajišťuje a podporuje zvýšení standardu a úrovně dobrovolných jednotek požární ochrany. Toho dosahuje zejména přípravou rozsáhlých taktických cvičení na pomezí tří okresů v oblasti Turnovska a také jako rozhodčí v profesních soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Je nutné také zmínit jeho přínos při realizaci součinnostního výcviku a taktických cvičení se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, s Policií ČR
a s Horskou službou ČR. Jedním z posledních výrazných činů pana Pavla Vitáka byla spolutvorba
a koordinace tzv. trauma plánu pro oblast Riegrovy stezky a Via Ferraty na pomezí okresů Jablonec nad Nisou a Semily.

Major Ing. Ľubomír Detko - Záslužná medaile II. stupně

Pan major Detko se jako vojenský profesionál v roce 2010 aktivně a iniciativně podílel na likvidaci následků povodní v oblasti Hrádecka. Od té doby aktivně spolupracuje s místním sborem dobrovolných hasičů, kde organizuje společný výcvik jednotky požární ochrany obce s armádními specialisty v prostorách vojenského zařízení Chotyně. Pan Ľubomír Detko zorganizoval například úspěšný nácvik likvidace velkého požáru v prostorách Armády České republiky pro hasičské sbory Libereckého kraje a svou aktivní prací přispívá k organizaci soutěží mladých hasičů pro hasičské sbory „Trojmezí“.

Rotmistr Aleš Lebeda - Záslužná medaile II. stupně

Pan rotmistr Aleš Lebeda je dlouholetým vojenským profesionálem. Svým profesionálním jednáním a chováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti. V rámci vojenské služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní, např.
v Litoměřicích. Účastní se součinnostních cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Pan Aleš Lebeda je výtečně připravený vojenský profesionál. Jeho kvalifikace a vysoká odborná připravenost v provádění chemického a radiačního průzkumu ho předurčuje do jednotek a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému nasazení ve prospěch Integrovaného záchranného systému České republiky.

Rotmistr Fabián Maťo - Záslužná medaile II. stupně

Pan rotmistr Fabián Maťo je dlouholetým vojenským profesionálem Armády České republiky.
V rámci služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní v České republice, a to v letech 2002 a 2013. Účastnil se součinnostních cvičení složek IZS. Pan Fabián Maťo je výtečně připravený vojenský profesionál, jehož kvalifikace v plánování, přípravě
a provádění komplexní dekontaminace osob, techniky, objektů a terénu ho předurčuje do jednotek
a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému zasazení ve prospěch IZS ČR. Svým profesionálním jednáním, chováním a vystupováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti.

Rotmistr Ondřej Petrák - Záslužná medaile II. stupně

Pan rotmistr Ondřej Petrák je dlouholetým vojenským profesionálem Armády České republiky.
Je zkušeným velitelem a školitelem mladších kolegů. V rámci služby se podílel v předchozích letech na odstraňování následků katastrofálních povodní v České republice v letech 2002, 2010
a 2013. Účastnil se součinnostních cvičení složek IZS. Je to výtečně připravený vojenský příslušník Armády ČR, jehož kvalifikace v plánování, přípravě a provádění komplexní dekontaminace osob, techniky, objektů a terénu ho předurčuje do jednotek a odřadů vytvářených 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany k případnému zasazení ve prospěch IZS ČR. Pan Ondřej Petrák se zúčastnil cvičení IZS METRO 2014 v Praze, do kterého se velice fundovaně a odborně zapojil, což ocenili především zasahující příslušníci jednotek Hasičského záchranného sboru. Svým profesionálním jednáním a chováním propaguje Armádu České republiky na veřejnosti.

Mgr. František Molnár - Záslužná medaile II. stupně

Pan František Molnár pracuje v oblasti krizového řízení více než 15 let. Za tuto dobu zastával v oblasti krizového řízení i několik vedoucích funkcí na úrovni okresu i kraje. V současné době je jeho hlavním pracovním zaměřením v této oblasti administrace a další související činnosti s poskytováním dotací jednotkám požární ochrany obcí a Sborům dobrovolných hasičů obcí. Pan František Molnár se kromě toho od počátku spolupodílel na zrodu Krizového fondu Libereckého kraje a Požárního fondu kraje, kde zpracoval a navrhl jednotlivé statuty fondů a zásady pro poskytování dotací. Velkou měrou se také podílel v roce 2014 na přípravě a zavedení nové koncepce grantové politiky v oblasti krizového řízení Libereckého kraje.

MUDr. Jiří Wachsmuth- Záslužná medaile II. stupně

Pan doktor Jiří Wachsmuth je jeden z nejzkušenějších lékařů - záchranářů v Libereckém kraji.
U Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracuje již od jejího vzniku.  Dlouhodobě svou činností a osobní angažovaností přispívá k rozvoji Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje i přes to, že si již může užívat zaslouženého důchodu. V současné době pan Wachsmuth kromě činnosti lékaře - záchranáře řídí u záchranné služby úsek krizového řízení a integrovaného záchranného systému, kterému dává nový směr a novou náplň. Spolupracuje také velice aktivně s ostatními složkami IZS v kraji. Pan doktor Wachsmuth je známý ale i na mezinárodním poli. Podílí se na rozvoji přeshraniční spolupráce záchranných služeb v rámci Euroregionu Nisa, a to jak se Saskými kolegy, tak i kolegy z Dolnoslezského vojvodství.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: kraj-lbc.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zoo Liberec bude mít nového zřizovatele

22:33 Zoo Liberec bude mít nového zřizovatele

Zoo a botanická zahrada pod kraj, dva domovy pro seniory Liberci. Výměnu odsouhlasili krajští i měst…