Legislativní rada vlády projedná autorský zákon

13. 1. 2016 13:29

Návrh zákona o auditorech má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 14. ledna od 9:30 hodin. Dále LRV projedná autorský zákon, návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a též návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Posledním bodem programu bude návrh vyhlášky o stanovení specifikace jednotlivých základních poštovních služeb.

Legislativní rada vlády projedná autorský zákon
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Jiří Dienstbier
reklama

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů:
Návrh novely zákona byl vypracován k zajištění souladu právního řádu České republiky s těmito předpisy Evropské unie:
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES.

Směrnice nadále stanoví podmínky pro schválení osob odpovědných za provedení povinného auditu a minimální požadavky pro provedení takového povinného auditu, nové nařízení pak zavádí společný regulační přístup a jednotné použití podrobných pravidel pro statutární auditory a auditorské společnosti v případech, kdy provádějí povinné audity subjektů veřejného zájmu.
Oba právní akty představují nový rámec regulace povinného auditu v Evropské unii. Datum implementace, resp. účinnosti nového právního rámce je 17. června 2016.
Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Primárním důvodem předložení vládního návrhu novelizace autorského zákona je transpozice směrnice 2014/26/EU, která zajišťuje v rámci Evropské unie jednotný právní rámec pro úpravu kolektivní správy jako klíčového institutu autorského práva s cílem přispět k jejímu řádnému a transparentnímu výkonu. Kromě toho směrnice zavádí možnost přeshraničně licencovat užití hudby online v internetovém prostředí.
Novela také reaguje na některé další problémy, zejména na kritizovanou praxi sjednávání sazebníků odměn. Rovněž by měla otevřít širší možnosti pro zjednodušené licencování, a tím výrazně zlepšit přístup ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství pro jeho efektivnější využívání v digitálním prostředí.
Zákon předkládá Ministerstvo kultury (MK).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:
Navrhovaný zákon novelizuje platný zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění posledních předpisů, který je zastřešujícím právním předpisem pro problematiku výkonu regulovaných povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a uznávání jejich odborných kvalifikací.
Cílem návrhu zákona je zejména komplexní úprava stávajícího systému specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Návrh zákona především zjednodušuje postavení školence zařazeného ve specializační přípravě, snižuje administrativní náročnost uskutečňování specializačního vzdělávání poskytovatelům zdravotních služeb a dalším oprávněným subjektům a současně jednoznačně definuje podmínky specializačního vzdělávání.
Zákon předkládá Ministerstvo zdravotnictví (MZD).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Návrh je zejména reakcí na potřebu transpozice nové směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a implementaci požadavků vycházejících z hodnocení výboru Moneyval Rady Evropy. Za účelem naplnění požadavku zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob obsažený ve výše uvedené směrnici a po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti řeší mimo jiné i transparentnost vlastnictví právnických osob. V návaznosti na doporučení výboru Moneyval Rady Evropy obsahuje návrh také změnu statusu orgánu, který pro Českou republiku plní roli instituce, označované v mezinárodním právu včetně práva EU jako „finanční zpravodajská jednotka“, tímto orgánem je Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Navrhuje se zřídit samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v podřízenosti Ministerstva financí.
Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF).

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování:
Cílem navrhované změny vyhlášky je v první řadě reagovat na změny Akt Světové poštovní unie projednané na kongresu Světové poštovní unie v Doha (2012), které se dotkly i oblasti poskytování služeb pro nevidomé osoby. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Světové poštovní unie, je povinna realizovat závazky vyplývající jí z tohoto členství, a tedy i zajistit plnění podmínek stanovených Akty Světové poštovní unie pro poskytování poštovních služeb. Akty Světové poštovní unie se rozšiřuje okruh osob, které mohou být odesílatelem nebo adresátem poštovní zásilky v rámci služby pro nevidomé osoby, a dále se rozšiřuje okruh předmětů, které mohou být obsahem poštovní zásilky v rámci dané poštovní služby. Změna vyhlášky tak zasahuje úpravu technické specifikace základní služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby (§ 3 odst. 1 písm. f) zákona o poštovních službách) tak, aby poskytování této služby v režimu základní služby bylo s požadavky Akt Světové poštovní unie v souladu.
Druhou cílovou oblast představuje problematika dostupnosti pošt. Nařízením vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb (dále jen „nařízení vlády“), byl s účinností od 1. ledna 2016 stanoven minimální počet provozoven na 3 200. Na základě úpravy nařízení vlády, které má vyšší právní sílu než vyhláška, je tak nezbytné upravit zejména ustanovení § 14 vyhlášky (Dostupnost pošt) a uvést jej do souladu s požadavky nařízení vlády, tj. zajistit dostupnost a hustotou pošt na území České republiky s ohledem na jejich nařízením stanovený minimální počet 3200 provozoven pro poskytování základních služeb.

Zákon předkládá Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nemocnice Jindřichův Hradec uzavřela přechodně JIP interního oddělení

17:20 Nemocnice Jindřichův Hradec uzavřela přechodně JIP interního oddělení

Důvodem dočasného uzavření je zjištění pozitivity testu na Covid-19 u jedné zdravotní sestry.